Zespół badawczy realizujący projekt pn. „Ochrona danych osobowych w jednostkach systemu szkolnictwa wyższego i nauki” .

Podstawa prawna funkcjonowania ww. Zespołu - Zarządzenie Nr R/Z.0201-113/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii.

Kierownik: dr Monika Skowrońska

Członkowie zespołu badawczego:

  • dr Agata Nodżak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
  • dr Anna Juryk (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
  • dr hab. Inga Kawka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
  • dr Tomasz Kalita – inspektor ochrony danych osobowych (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
  • Mateusz Ponikiewicz – inspektor ochrony danych osobowych (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
  • Monika Tokarczyk – inspektor ochrony danych osobowych (Instytut Farmakologii PAN oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Collegium Medicum UJ)
  • Joanna Siejka – radca prawny (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).

Celem projektu jest przede wszystkim wypracowanie standardów ochrony danych osobowych w jednostkach systemu szkolnictwa wyższego i nauki. W zależności od sytuacji w tym sektorze może to przybrać formę projektu kodeksu postępowania w zakresie ochrony danych osobowych w tym sektorze, uwag i opinii do projektów takich kodeksów i innych dokumentów tego typu, a także zestawu dobrych praktyk dotyczących ochrony danych osobowych w ww. jednostkach w odniesieniu do typowych ich działań. Zamierzeniem zespołu jest również wypracowanie zasad współpracy podmiotów zaangażowanych w ochronę danych osobowych na uczelniach wyższych i innych jednostkach tego sektora, na przykład przez stworzenie zdalnych narzędzi współpracy służących wymianie informacji i dobrych praktyk oraz zgłaszaniu uwag i opinii.

Te cele będą realizowane przez analizę przepisów prawa oraz orzeczeń sądów i organów (unijnych i krajowych) właściwych wsprawach ochrony danych osobowych, innych dokumentów opracowanych przez te organy lub przez nie zatwierdzanych, a także i praktyk jednostek szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych podmiotów w odniesieniu do ochrony danych osobowych (zarówno polskich jak i zagranicznych); publikacje efektów tych analiz online i w czasopismach naukowych, w tym w Roczniku Administracji Publicznej (czasopiśmie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), a także w formie monografii lub podręcznika; udział w konferencjach i warsztatach, a także zorganizowanie konferencji naukowej lub seminarium z udziałem nie tylko przedstawicieli nauki, ale także osób zajmujących się w praktyce ochroną danych osobowych w różnych jednostkach, w szczególności w krajowych i zagranicznych uczelniach i innych jednostkach badawczych.

Badania będą miały charakter nowatorski, bowiem dotyczą zagadnień regulowanych w aktach prawnych, które weszły w życie w 2018r. i które w zupełnie nowy, specyficzny sposób regulują zasady ochrony danych osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych) oraz funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego (ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Ponieważ wskazane akty pozostawiają zainteresowanym podmiotom dość duży margines wyboru (dotyczy to zwłaszcza określenia środków ochrony danych osobowych przez te podmioty – co ma uwzględniać specyfikę ich działalności), przeprowadzenie ww. badań jest bardzo potrzebne, a ich wyniki będą miały istotne znaczenie dla praktyki postępowania podmiotów sektora szkolnictwa wyższego w odniesieniu do danych osobowych, jak również polskiego organu nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podjęcie działalności badawczej w tym zakresie stanowi również wyraz realizacji postanowień porozumień o współpracy, jakie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zawarł z uczelniami wyższymi w Polsce, w tym z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Zespół będzie starał się o pozyskanie środków finansowych na działania w ramach projektu również poza Uczelnią, w tym także – co uzasadnia przedmiot badań – środków unijnych, np. z Funduszu Jean Monnet.