dr Bogusław Ulijasz

Doktor nauk prawnych
Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego

Tytuł magistra uzyskałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, filia w Rzeszowie. Stopień doktora uzyskałem na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego in Jana Pawła II. Ukończyłem też polsko-francuskie studia podyplomowe z zakresu Europeistyki – dyplom Uniwersytetu Rzeszowskiego i Nort Paris. Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte również na stanowiskach kierowniczych w Starostwie Powiatowym w Łańcucie (Kierownik referatu rozwoju gospodarczego i funduszy strukturalnych), Instytucie Gospodarki przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządania w Rzeszowie (Dyrektor). Pełniłem również funkcję Zastępcy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – centralnego urzędu administracji rządowej, Sekretarza Województwa Podkarpackiego. Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu. Byłem też Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Zainteresowania naukowe: zagadnienia szeroko pojmowanej administracji publicznej, zamówień publicznych, funkcjonowania administracji państwowej i samorządowej.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- Budziński M., Chmaj M., Ulijasz B., Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – aspekt konstytucyjnoprawny, Warszawa 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek.
- Ciekanowski Z., Ulijasz B., Gospodarka Regionalna Warszawa: WDR , 2015.
- Ciekanowski Z., Ulijasz B., Zwalczanie Terroryzmu w Unii Europejskiej, Jarosław PWSTE 2015.
- Parchomiuk J., Ulijasz B., Kruk E., Dziesięć lat reformy administracji Publicznej w Polsce, Warszawa, Wolters Kluwer 2008.
- Ulijasz B., Nowe podejście do zamówień publicznych Warszawa, Eko-rys 2011.
- Bartnik M., Bieleckiego M., Ulijasza B., Parchomiuka J., Ochrona dziecka w prawie publicznym, Tomaszów Lubelski 2007.

- Ulijasz B., E- administracja w samorządzie terytorialnym, [w:] Dziesięć lat reformy ustroju administracji publicznej w Polsce, (red.) J. Parachomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk, Warszawa, Wolters Kluwer 2009, s. 713-727.
- Ulijasz B., Prawne Formy Współdziałania Państwa i Kościoła Katolickiego w zakresie pomocy społecznej, [w:] Funkcje Publiczne związków wyznaniowych, (red.) A. Mezglewski ,Lublin, KUL 2007, s.161-191.
- Ulijasz B. , Samorząd terytorialny, a ekologia – aspekty prawne, finansowe i organizacyjne, [w:] Innowacje ekologiczne w rozwoju społeczno – gospodarczym pod (red.) L. Woźniaka, J. Krupy i J. Grzesik, Rzeszów, WSI i Z. 2006, s. 31-44.
- Ulijasz B., Samorząd Terytorialny w Służbie Praw Dziecka [w:] Ochrona dziecka w prawie publicznym, (red) M. Bartnik, M. Bieleckiego, B. Ulijasza, J. Parchomiuka, Tomaszów Lubelski WZNP i E KUL 2007 s. 293-304.
- Ulijasz B., Źródła finansowania działalności katolickich organizacji świadczących pomoc społeczną [w:] Ludzie ubodzy i ofiary wojny jako odbiorcy pomocy Charytatywno – Humanitarnej (red.) L. Szot, Warszawa Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, 2010, s. 183-206.
- Ulijasz B., Wprowadzenie do tematyki nowego podejścia w zamówieniach publicznych – przegląd podstawowych pojęć [w:], Nowe podejście do zamówień publicznych, (red.) B. Ulijasz, Warszawa Eko -rys 2010 s. 9-17.
- Ulijasz B., Finansowanie inwestycji związanych z termicznym przetwarzaniem odpadów ze środków UE, [w:] Prawo dla środowiska , (red.) A. Erechemla Rzeszów WSI-E, 2011, s. 117-128.
- Ulijasz B, Aspekty prawne organizacji III sektora w pomocy społecznej [w:] Wsparcie społeczne w działalności wybranych instytucji i pracowników służb społecznych, (red.) J. Matejek, R. Spyrka-Chlipała, B. Stańskowski, Kraków 2015, s. 27-41.
- Ulijasz B., Regulacje prawne funkcjonowania domów pomocy społecznej w Polsce, [w:] Zaradieniach socjalnych sluzieb s medzinarodnou ucastou, I. Kamanová, M. Kosturíková, L. Štefáková (ed.), Ružomberok 2013.
- Ulijasz B., Praca z rodziną wieloproblemową, [w:] Ako nájsť zmysel života v sociálnej práci s rizikovými Skupinami, (red.0 E. Žiaková, Košice 2014.
- Ulijasz B., Rola i zadania asystenta rodziny, [w:] Człowiek wobec bólu, cierpienia i śmierci, (red.) J. Stala, N. Bravená, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2013.
- Ulijasz B., Białożyt K., Rola i zadania pracownika socjalnego w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu [w:] Problemy i kwestie społeczne, (red.) K. Białożyt, B. Ulijasz, M. Soliński, Kraków 2014.
- Ulijasz B., Sienkiewicz T., Efektywność wykorzystania informacji warunkiem zarządzania jakością w administracji publicznej, [w:] Administracja publiczna w III RP dwie dekady doświadczeń, (red.) M. Mazury, S. Jaśkiewicz, Warszawa- Siedlce 2011, s.109-127.
- Ulijasz B., Administracyjnoprawne zagrożenia przy realizacji projektów infrastrukturalnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, [w:] Administracyjnoprawne rodzaje ryzyka w realizacji inwestycji strategicznych, (red.) M. Rudnicki, Lublin , KUL 2012, s.195-207.
- Ulijasz B., Regulacje prawne funkcjonowania Wiosek Dziecięcych SOS w Polsce, [w:] Vytváření příležitostí pro vzdělávánívšechdětí na 1. stupnizš, (red.) H. Filová, J. Havel, J. Kratochvilová, Brno 2014, s. 202-208.
- Ulijasz B., Zakrzewski R., Czynniki kształtujące poziom bezpieczeństwa państwa, [w:] Determinanty Bezpieczeństwa Człowieka a Rozwój Regionalny, (red.) T.Bąk, Z. Ciekanowski, L.Szot, Jarosław PWSTE, 2013 s.107-119.
- Ulijasz B., Wpływ funduszy unijnych na rozwój regionalny, [w:] Determinanty Bezpieczeństwa Państwa a ich wpływ na rozwój regionalny, (red.) T.Bąk, Z. Ciekanowski, L.Szot. Jarosław PWSTE, 2014, s. 327-343.
- Ulijasz B., The social insurance of farmers in The Republic of Poland , w: Civilnopravne instituty a ich historicka reflexia vo svelte modernych rekodifikacii.