dr Tomasz Szeląg

Doktor nauk prawnych
Licencjat naukowy prawa kanonicznego
Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Teorii i Filozofii Prawa

 

W 2004 r., ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w czerwcu 2010 r., uchwałą Rady tego Wydziału, uzyskałem stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa rzymskiego. W 2013 r. ukończyłem również studia pierwszego stopnia (licencjat kościelny) z zakresu prawa kanonicznego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Do zatrudnienia w 2016 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym pracowałem naukowo na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a także w Wyższej Szkole Prawa i Finansów w Bielsku-Białej. Uchwałą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie z dnia 17 lutego 2011 r. zostałem też wpisany na listę radców prawnych. W latach 2006-2012 pracowałem zawodowo w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia. Od 2013 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Od 2019 r. jestem członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

Zainteresowania naukowe: prawo rzymskie, prawo kanoniczne, historia prawa i doktryn prawnych, prawo sportowe, postępowanie cywilne.

Zajęcia: prawo rzymskie, historia ustroju i prawa na ziemiach polskich, wstęp do prawoznawstwa, powszechna historia państwa i prawa, prawo kanoniczne.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- Tomasz Szeląg (redakcja naukowa): Standardy przestrzegania praw człowieka : w polskim, europejskim i międzynarodowym prawie karnym i innych naukach penalnych / pod redakcją naukową Tomasza Szeląga; Adres wydawniczy: Kraków - Zabrze - Tarnowskie Góry : Wydawnictwo Inforteditions, 2020
- Tomasz Szeląg: Wpływ Kościoła na ustawodawstwo cywilne w okresie panowania dynastii konstantyńskiej (305-363 r.) : w świetle prawa kanonicznego i przepisów księgi XVI Kodeksu Teodozjusza / Tomasz Szeląg; Adres wydawniczy: Zabrze : Tarnowskie Góry : Inforteditions, 2020
- Szeląg T., Cesarz Julian Apostata i jego ustawa szkolna, Seria: (Prace Historyczne ; nr 18), Wyd. Inforteditions, Zabrze - Tarnowskie Góry 2017,
157 s.
- Szeląg T., Religijne symbole chrześcijańskie w okresie reform cesarza Juliana Apostaty na przykładzie labarum i relikwii św. Babylasa, w: Res Militaris III, s. 50-55 , Wyd. Tetragon, Warszawa- Kalisz 2017, 79 s.
- Szeląg T., Prawo rzymskie. Repetytorium., Zakamycze, Kraków 2002, 2004. (współautor)
- Szeląg T., Prawo rzymskie. Zestaw ćwiczeń dla studentów prawa., Zakamycze, Kraków 2004. (współautor)
- Szeląg T., Bitwa pod Adrianopolem 9 sierpnia 378 r., Wyd. Inforteditions, Zabrze 2006.
- Szeląg T., Kampanie galijskie Juliana Apostaty. Argentoratum 357 r., Wyd.Inforteditions, Zabrze 2007.
- Szeląg T., Amida 359, Wyd. Bellona, Warszawa 2012.

- Szeląg T., Religijne symbole chrześcijańskie w okresie reform cesarza Juliana Apostaty na przykładzie labarum i relikwii św. Babylasa [w:] "Res militaris." t.3, Studia nad wojskowością antyczną, Łódź 2017, s. 50-55.
- Szeląg T., Śmierć cesarza Konstansa., "De re militari" 2017, nr 1(4), Połomia.
- Szeląg T., Dara 530 n.e. Niewykorzystane zwycięstwo Rzymian, "De re militari", 2016, nr 1(3), Połomia.
- Szeląg T., Crimen laesae maiestatis w okresie panowania Oktawiana Augusta, "De re militari", 2015, nr 2 s. 17-24.
- Szeląg T., Armia rzymska wobec planów restytucji religii pogańskiej za cesarza Juliana Apostaty, "Res Militaris", tom II, 2015, s. 117-121.
- Szeląg T., Sąd w Chalcedonie. Zemsta, sprawiedliwość czy gra polityczna?, [w:] Wojna, konflikt i społeczeństwo w starożytnym świecie, Kraków 2014, s. 213-220.
- Szeląg T., Profesor Kazimierz Morawski (1852-1925) , "Starożytności – Czasopismo o Antyku", 2013, nr 4, 4, s. 137-141.
- Szeląg T., Dowódcy wojskowi w otoczeniu Juliana Apostaty w Galii (355-361). Próba szkicu prozopograficznego, "Res Militaris" tom I, 2013, s. 85-105.
- Szeląg T., Związek małżeński przez pełnomocnika, "Mida. Magazyn dla prawników", http://e-mida.pl/content/zwi%C4%85zek-ma%C5%82%C5%BCe%C5%84ski-przez-pe%C5%82nomocnika [publikacja: 26.03.2012].
- Szeląg T., Cesarz Konstancjusz II i kler w świetle kanonów uchwalonych przez synody w Antiochii (341 r.) i Sardyce (343-344 r.), "Starożytności – Czasopismo Internetowe o Antyku", 2011, nr 2, http://www.starozytnosci.pl/index.php?action=spist2
- Szeląg T., Środki dowodowe w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, "Mida. Magazyn dla prawników", 2011, nr 5, s. 24-26.
- Szeląg T., Naśladowanie chrześcijan? Julian Apostata i próba stworzenia kleru pogańskiego, "Nowy Filomata", 2011, nr 1, s. 107-112.
- Szeląg T., Czy cesarz Julian zakazał chrześcijanom uczenia się retoryki i gramatyki?, "Nowy Filomata", 2010, nr 3, s.195-203.
- Szeląg T., Ustawa szkolna Juliana Apostaty. Neutralny wydźwięk edyktu, a jego faktyczne cele,
[w:] Leges sapere. Studia i prace dedykowane profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, Kraków 2008, s. 561-567.
- Szeląg T., Kary i odznaczenia w rzymskim prawie wojskowym, "Zeszyty Prawnicze UKSW", 2006, nr 6.2, s. 85-95.