dr Marek Stych

Doktor nauk prawnych
Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Teorii i Filozofii Prawa

Jestem absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2004-2009 pracowałem jako adiunkt w Katedrze Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, a w latach 2001-2017 także jako adiunkt w Instytucie Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie w latach 2011-2016 pełniłem również funkcję Dyrektora tego Instytutu. W latach 2009-2016 byłem kierownikiem studiów podyplomowych „Administracja publiczna”. Ukończyłem studia podyplomowe: „Administracja i Zarządzanie”, (1992/1993 - Uniwersytet Śląski) , przygotowania pedagogicznego (2009/2010 Akademia im. J. Długosza w Częstochowie), resocjalizacja z profilaktyką uzależnień (2008/2010 Akademia im. J. Długosza w Częstochowie), zarządzanie dla oświatowej kadry kierowniczej (2010/2011 Akademia im. J. Długosza). Byłem uczestnikiem międzynarodowego kursu „Human resource management: recruitment and personal selection organizowany przez : Amasya Valiligi Dis Iliskilerve AB Koordinasyon Merkezi – Turcja oraz FiBu Euro Partner – Polska w dniach 18-19 maja 2013 r., w Craiova (Rumunia).

Odbyłem również staże naukowe: Uniwersytet „Union-Nikola Tesla” w Belgradzie, Serbia (04-10.10.2015 r.); Wydział Prawa i Biznesu, Białoruskiej Państwowej Akademii Rolniczej w Gorki (21.04-05.05 2016 r.); Instytut Ekonomii i Zarządzania, Odesska Narodowa Akademia Łączności, Odessa (12-19.10.2017 r.); szkolenie w Dziale Innowacji i Technologii „Standardy i zasady działania usług telekomunikacyjnych na poziomie samorządu terytorialnego na Ukrainie” Odessa 12-19.10.2017 r.

Wygłoszone wykłady: 10 godzin wykładu z „Farmacja w UE” dla pracowników i studentów. Odessa: 11.12.2017 r. – 3 godz.; 12.12.2017 r. – 3 godz.; 13.12.2017 r. – 4 godz.; Uniwersytet w Ankarze, Wydział Nauk Politycznych (wykłady dotyczące administracji publicznej) – 8 godz. wykładów dla studentów tureckich (14.09.2019 r.-20.09.2019 r.).

Od 2015 r. jestem członkiem Międzynarodowego Komitetu Naukowego – Naukowo-Metodycznego Czasopisma „Biuletyn Białoruskiej Państwowej Akademii Rolniczej”, Gorki, Białoruś.

Autor 6 monografii, 60 artykułów naukowych, 41 rozdziałów w pracach zbiorowych. Aktywny uczestnik konferencji krajowych – 29; zagranicznych – 19.

Zainteresowania naukowe: samorząd terytorialny, administracja publiczna, zdrowie publiczne, prawa pacjenta.

Zajęcia: legislacja administracyjna, prawo administracyjne, prawa pacjenta

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- Stych M., Wybrane zagadnienia ustrojowe jednostek pomocniczych w małych gminach, Wydawnictwo. im. Podobińskiego AJD, Częstochowa 2014, s. 365.

- Stych M., Administracyjnoprawne problemy regulacji materii statutowej stowarzyszeń na przykładzie statutu Stowarzyszenia Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, Gubernaculum et Administratio, 2014, z. 1(9), s. 85-97.
- Stych M., Godziny ponadwymiarowe pracowników samorządowych, Kadry i Płace w Administracji, 2014, nr 4, s. 42-45.
- Stych M., Konstytucyjność wydłużenia wieku emerytalnego, Kadry i Płace, 2014, nr 6, s. 22-25.
- Stych M., Wygaśnięcie stosunku pracy w administracji publicznej, Kadry i Płace, 2014, nr 8, s. 12-16.
- Stych M., Zawieranie umów cywilnoprawnych z pracownikami urzędów, Finanse Publiczne, 2014, nr 7, s. 52-56.
- Stych M., Status prawny rady sołeckiej w przeprowadzonych badaniach własnych, Przegląd Prawa Publicznego, 2014, nr 6, s. 89-102.
- Stych M., Wybrane zagadnienia administracyjnoprawne współpracy Władysławowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2014 roku, Przegląd Prawa Publicznego, 2014, nr 7-8, s. 226-239.
- Stych M., Bezpieczeństwo żywności w projekcie ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności, Przegląd Prawa Publicznego, 2014, nr 12, s. 48-56.
- Stych M., Wybrane zagadnienia prawne statutu gminy jako aktu prawa miejscowego o charakterze ustrojowym, Ius et Administratio, 2014, z. 4, s. 55-67.
- Stych M., Wybrane aspekty prawne statusu sołtysa na przykładzie przeprowadzonych badań empirycznych, Studia Prawnicze KUL, 2014, z. 4(60), s. 145-171.
- Stych M., Współpraca gmin z organizacjami pozarządowymi w zakresie turystyki jako zadanie własne gmin, Europa Regionum, 2015, t. XXIV, s. 213-222.
- Stych M., Problemy komunalizacji portu na przykładzie portu we Władysławowie, Przegląd Prawa Publicznego, 2015, nr 9, s. 119-129.
- Stych M., Food labelling: new legal solutions, Przegląd Prawa Publicznego, 2015, nr 10, s. 37-45.
- Stych M., A commentary to the regulation of article 5c of the commune self-government act on the establishment of the commune board of seniors, Инновационная Экономика: Перспективы Развития и Совершенствования, научно-практический журнал, 2015, nr 3(8), s. 12-14.
- Stych M., The constitutional right to health protection, Инновационная Экономика: Перспективы Развития и Совершенствования, научно-практический журнал, 2015, nr 4(9), s. 12- 17.
- Stych M., Selected issues associated with Poland’s commune organizational units and their management, Meste Journal, 2016, Vol. 4, s. 127-132.
- Stych M., Rozwój lokalny gmin na przykładzie badań własnych, Europa Regionum, 2016, t. XXVII, s. 189-202.
- Stych M., Czy jest zasadne funkcjonowanie młodzieżowych rad gminy ?., Przegląd Prawa Publicznego, 2016, nr 7-8, s. 180-190.
- Stych M., Wybrane aspekty funkcjonowania jednostek organizacyjnych w gminach wiejskich na przykładzie instytucji kultury, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2016, nr 3(22), s. 51-61.
- Stych M., Wybrane aspekty regulacji prawnej i funkcjonowania portu morskiego we Władysławowie, Roczniki Administracji i Prawa, 2016, nr XVI/2, s. 207-219.
- Stych M., Status prawny Vojvodiny – autonomicznej prowincji Republiki Serbii, Przegląd Prawa Publicznego, 2017, nr 2, s. 41-51.
- Okulich-Kazarin V., Stych M., Health Resort Communes – selected legal aspects, Инновационная Экономика: Перспективы Развития и Совершенствования, научно-практический журнал, 2015, nr 3(8), s. 5-12.
- Okulich-Kazarin V., Stych M., Corruption in local government of Russia: what can give a Polish experience, Economics and Finance - scientific journal, 2015, nr 10, s. 51-57.
- Stych M., Tsimayeu A., Wybrane rozwiązania prawne dotyczące form kontroli zdrowotności roślin w Polsce, Gubernaculum et Administratio, 2015, nr 2(12), s. 53-71.
- Stych M., Okulicz-Kozaryn W., Инновации в экономике труда: контроль компетенций работников местного самоуправления польши, [w:] Audit and control: organization, methodology, practice: Collective monograph, wyd. Aspekt Publishing, Taunton MA, USA, 2016, s. 4-13.
- Lonc E., Gościniak G., Okulewicz A., Płonka-Syroka B., Stych M., Epidemiczne zagrożenia w latach 1975-2015 na Dolnym Śląsku w kontekście zmieniających się systemów ochrony zdrowia publicznego w Polsce, [w:], Zdrowie dla regionu, t. II Uzdrowiska, (red.) E. Lonc, K. Plewa-Tutaj, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2017, s. 335-357.
- Stych M., Administracyjnoprawne zagadnienia kontroli leków roślinnych, [w:] , Lek Roślinny. Fitoterapia w medycynie klinicznej w dawnej tradycji leczniczej i we współczesnej kulturze popularnej. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, (red.) B. Płonka-Syroka, A. Syroka, K. Sudol, tom III, Wrocław 2014, s. 23-45.
- Stych M., Regulacje dostępu do informacji publicznej na przykładzie wybranych statutów gminnych, [w:] Archiwa zakładowe w strukturze administracji publicznej, (red.) P. Wolnicki, wyd. im. Podobińskiego, Częstochowa 2014, s. 163-181.
- Stych M., Komisje uzdrowiskowe w badaniach własnych, [w:] , Uzdrowiska w procesie modernizacji (XIX-XXI wiek), (red.) B. Płonka-Syroka, L. Czyż, A. Syroka, K. Sudol, Wyd. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 571-593.
- Stych M., Jednostki samorządu terytorialnego a problem eurosieroctwa – wybrane aspekty, [w:] Migracje rodziców. Problem społeczno-wychowawczy w Unii Europejskiej, (red.) Marzec D., Karpuszenko E., Zajęcka B., Warszawa 2015, s. 135-153.
- Stych M., Organizacja zarządzania kryzysowego w gminach w badaniach własnych, [w:] Wielowymiarowy charakter współczesnego bezpieczeństwa. Świat-Konflikty-Pokój, (red.) M. Cupryjak, Z. Kozak, J. Pilżys, Szczecin 2015, s. 267-293.
- Stych M., Status prawny homeopatycznych produktów leczniczych, [w:] Lek roślinny. Produkty pochodzenia roślinnego w lecznictwie, dietetyce, kosmetyce, ekonomice i kulturze popularnej, (red.) B. Płonka-Syroka, A. Syroka, t. IV, Wrocław 2015, s. 213-239.
- Stych M., Regulacje „zasad tworzenia jednostek pomocniczych” w badanych statutach gmin, [w:] , Samorząd terytorialny (Zagadnienia prawne). Ustrój samorządu terytorialnego, t. 1, B.M. Ćwiertniak, Sosnowiec 2015, s. 193-207.
- Stych M., Czy lekarz ma prawo wyboru metody leczenia? [w:] Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a doświadczenia Polski, J. Jaskiernia, (red.) K. Spryszak, Toruń 2016, s. 239-257.
- Stych M., Obowiązek lekarza a prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia oraz prowadzonych badaniach medycznych w wybranych aktach prawnych, [w:] , Doradztwo – poradnictwo – wsparcie, (red.) B. Płonka-Syroka, M. Dąsal, W. Wójcik, DiG, Warszawa 2016, s. 45-65.
- Stych M., Gmina uzdrowiskowa a uzdrowisko – relacja pojęć, [w:] Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Województwie Świętokrzyskim w kontekście europejskim. Kultura uzdrowiskowa w Europie, (red.) B. Płonka-Syroka, M. Dąsal, A. Syroka, t. 7, Wrocław 2016, s. 435-444.
- Stych M., Leczenie niepłodności – wybrane aspekty nowych rozwiązań prawnych, [w:] Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet – wstęp do badań, [w:] , t. I serii Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet, (red.) A. Szlagowska, Wrocław 2016, s. 313-331.
- Stych M., Wybrane aspekty ograniczenia praw osób chorych psychicznie w sferze prawa administracyjnego, [w:] Niepełnosprawność i choroba przewlekła w perspektywie terapeutycznej, zawodowej i społeczno-opiekuńczej, (red.) B. Płonka-Syroka, M. Szyszka, W. Wójcik, Warszawa 2016, s. 148-171.
- Stych M., Rozwój turystyki a ochrona prawna zbiorników wodnych na przykładzie Zalewu Solińskiego, [w:] M. Prochowicz, B. Stankiewicz, Turystyka wodna dla Regionu, Szczecin 2016, s. 103-113.
- Strych M., Strategia rozwoju uzdrowisk – wybrane aspekty, [w:] A. Jurkowska-Gomułka, Administracja a strategie i polityki publiczne, wyd. Difin, Warszawa 2016, s. 222-231.
- Stych M., Choroby odzwierzęce a zdrowie publiczne obywateli. Rozważania teoretyczno-prawne, [w:] Leki i choroby odzwierzęce, (red.) L. Wdowiak, B. Płonka-Syroka, A. Syroka,t. 1, Wrocław 2016, s. 343-361.
- Stych M., Protection zones of health resorts –individual research, [w:] , Tarihte Saglik ve su Kulturu (Gesundheit und Wasserkultur in der Geschichte Health and Water-Culture in History, Gezegen Basim San. Ve Tic. Ltd Sti., (red.) A. Namal, A. D. Erdemir, B. Płonka-Syroka, Istanbul 2016, s. 177-184.
- Stych M., Zgoda małoletniego i osoby ubezwłasnowolnionej na przeprowadzenie badań klinicznych, [w:] B. Płonka-Syroka, Choroba w perspektywie społecznej – dialog, edukacja, wsparcie, Seria: Doświadczanie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych, tom II, 2017, s. 125-141.
- Stych M., Stosowanie leków bez recepty w badaniach własnych, [w:] Miraże pseudoterapii i ich koszty zdrowotne i społeczne. Doświadczenie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych, (red.) B. Płonka-Syroka, Wrocław 2017, s. 109-133.
- Stych M., Leczenie dziecka a zgoda opiekuna. Odpowiedzialność lekarza - postępowanie przed sądem opiekuńczym, [w:] Miraże pseudoterapii i ich koszty zdrowotne i społeczne. Doświadczenie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych, (red.) B. Płonka-Syroka,Wrocław 2017, s. 133-157.
- Stych M., Odpowiedzialność karna tzw. „paramedyków” za leczenie pacjenta bez uprawnień, [w:] Miraże pseudoterapii i ich koszty zdrowotne i społeczne. Doświadczenie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych, (red.) B. Płonka-Syroka, Wrocław 2017, s. 157-173.
- Stych M., Problemy definicyjne „osoba wykonująca zawód medyczny”, [w:] Zdrowie dla regionu, t. II Uzdrowiska, wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, (red.) E. Lonc, K. Plewa-Tutaj, Wałbrzych 2017, s. 439-453.

1. „Prawno-administracyjne uwarunkowania wykonywania zawodu farmaceuty”, wyd. Petrus, Kraków 2021 r. ss. 390;

1. The Falsified medicines directive and legal guarantees to ensure authenticity of medicines. The impact of drug serialization on medicine safety in the EU, „Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series” 2019, nr 139, s. 551-558;
2. Selected safety features for medicines sold in traditional pharmacies, „MEST Journal” 2020, Vol. 8, nr 1, s. 122-130;
3. Child Nutrition from the Perspective of Behavioral Law: Theory and Practice, „Przegląd Prawa Publicznego” 2020, nr 5, s. 7 i następne;
4. The definition of family in international and EU law, „MEST Journal” 2021, Vol. 9, No. 1, s. 192-198;

1. Profession of Nurse in Poland, Afyon ve Istanbul'da yapilan Uluslararasi Türk-Islam Tip Tarihi ve Etigi Kongreleri (2018-2019) : bildiri kitabi / editörler Berrin Okka, Ayşegül Demirhan Erdemir, Öztan Usmanbaş, Konya : Selçuk Üniversitesi, 2020, s. 559-569;
2. A Medical Experiment and a Child: Selected Aspects of International Law, [w:] Bildiri Kitabi (red.), Afyon and Istanbul International Turkish-Islamic Medical History and Ethics Congresses (2018-2019), Proceedings Book, Konya 2020, s. 571-579;
3. Selected Examples on Development Strategies Operated by Polish Health Resorts, International Sympozjum on Water and Health Relation form Polish and Turkish Historical and Cultural Perspectives, 10-11 June 2019 Istanbul : proceedings / (editors) Yayina Hazirlayanlar, Arin Namal, Hacer Topaktaş Üstüner, Bożena Płonka-Syroka, Istanbul : Beykoz, 2020, s. 553-562;
4. Medical Center in the Opinion of Employees and Patients in the Busko-Zdrój Health Resort , International Sympozjum on Water and Health Relation form Polish and Turkish Historical and Cultural Perspectives, 10-11 June 2019 Istanbul : proceedings / (editors) Yayina Hazirlayanlar, Arin Namal, Hacer Topaktaş Üstüner, Bożena Płonka-Syroka, Istanbul : Beykoz, 2020, s. 531-552 (współautorstwo: Karolina Jasnosz studentka IPAiE, dr Marek Stych);
5. Wybrane aspekty prawnej regulacji żywności dla niemowląt, [w:] B. Płonka-Syroka i A. Syroka, Historia diety i kultury odżywiania. T.3., Zalecenia i regulacje dotyczące odżywiania w historii Europy (XIII-XXI w.) i w wybranych kulturach pozaeuropejskich. Wrocław 2020, s. 505-518;
6. Konwencja Praw Dziecka a prawo do życia dziecka w fazie prenatalnej, [w:] B. Pawlica, E. Maj (red.), Realizacja Konwencji o Prawach Dziecka w prawie wewnętrznym i międzynarodowym monografia ujęcie interdyscyplinarne w 30-lecie obowiązywania, Kraków 2020, s. 29-40;

1. „Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття”,V Міжнародна науково-практична конференція, Odessa 12–13 października 2017 r., tytuł: System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach;
2. 72-я научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, ученых, аспирантов и студентов (Одесская национальная Академия связи им. О.С.Попова), 13-15 grudnia 2017 г., Odessa, tytuł: Promotion commune;
3. Międzynarodowa Konferencja – „I International Scientific and Practical Conference on Science, Education, Economics and Society”, czerwiec 2018, Odesa, Ukraina;
4. „II International Congress on the Turkish History of Medicine”, Afyon Kocatepe University, Medical School, Afyon 25-29.10.2018 Turcja, tytuł: Profession of Nurse in Poland;
5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Spa Culture in Europe„ Uniwersytet w Istambule, , 9-12 czerwca 2019, tytuł: Selected examples of development strategies operated by Polish health resorts;
6. „International Conference on Education, Psychology and Behavioral Science” (EPBS-2019), Organizatorzy: Universitat Politecnica de Valencia, University of Leeds, Istambuł 25-26 październik 2019 r., tytuł: Child nutrition from the perspective of behavioral law: theory and practice;
7. „The 8 th International Congress of Islamic Medical History and Ethics” Istanbul 14-16 Listopada 2019 r., Maltepe University, Medical Faculty; Society for Medical Ethics, Law and History; International Socıety for The History of Islamic Medıcıne, title: A Medical Experiment and a Child: Selected Aspects of International Law;
8. udział w „Implementing Learninganalytics in a Higher Education Institution: Issues and Considerations”, org. Dr. Bronwen Swinnerton, University of Leeds, Universitat Politecnicade Valencia, Istambuł, 25 pażdziernika2019;
9. udział w „Developmental Psychology without Positivistic Pretentions”, org. Prof. Willem Koops, University of Leeds, Universitat Politecnicade Valencia, Istambuł, 25 października 2019;

1. Udział w szkoleniu w Dziale Innowacji i Technologii „Standardy i zasady działania usług telekomunikacyjnych na poziomie samorządu terytorialnego na Ukrainie. Odessa 12-19.10.2017 r.;
2.Wykładowca - wygłoszenie 10 godzinnego wykładu z „Farmacja w UE” dla pracowników i studentów. Odessa: 11.12.2017 r. – 3 godz.; 12.12.2017 r. – 3 godz.; 13.12.2017 r. – 4 godz.;
3. Uniwersytet w Ankarze, Wydział Nauk Politycznych (wykłady dotyczące administracji publicznej) – 8 godz. wykładów dla studentów tureckich (14.09.2019 r.-20.09.2019 r.);
4. Wymiana pracowników naukowo-dydaktycznych w ramach Erasmus+
- Uniwersytet w Ankarze (wykłady prawa dziecka) – 8 godz. wykładów dla studentów tureckich (21.09.2019-27.09.2019);