dr Marek Stych

Doktor nauk prawnych
Adiunkt w Katedrze Ustroju, Samorządu i Zarządzania

Jestem absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2004-2009 pracowałem jako adiunkt w Katedrze Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, a latach 2001-2017 także jako adiunkt w Instytucie Administracji  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie w latach 2011-2016 pełniłem również funkcję Dyrektora tego Instytutu. W latach 2009-2016 byłem też kierownikiem studiów podyplomowych „Administracja publiczna”. Ukończyłem też studia podyplomowe: „Administracja i Zarządzanie”, (1992/1993 - Uniwersytet Śląski) , przygotowania pedagogicznego (2009/2010 Akademia im. J. Długosza w Częstochowie), resocjalizacja z profilaktyką uzależnień (2008/2010 Akademia im. J. Długosza w Częstochowie), zarządzanie dla oświatowej kadry kierowniczej (2010/2011 Akademia im. J. Długosza). Byłem też uczestnikiem międzynarodowego kursu  „Human resource management: recruitment and personal selection organizowany przez : Amasya Valiligi Dis Iliskilerve AB Koordinasyon Merkezi – Turcja oraz FiBu Euro Partner – Polska w dniach 18-19 maja 2013 r., w Craiova (Rumunia) oraz zastępcą w Międzynarodowych Zespołach Naukowo-Badawczych (Polska, Białoruś, Rosja, Ukraina, Serbia). Odbyłem również liczne staże naukowe m.in: na Uniwersytecie „Union-Nikola Tesla” w Belgradzie, Serbia (04-10.10.2015 r.) oraz Wydziale Prawa i Biznesu, Białoruskiej Państwowej Akademii Rolniczej w Gorki (21.04-05.05 2016 r.). W 2017 roku (Rosja) uzyskałem nagrodę II stopnia w Międzynarodowym Konkursie „Najlepsza publikacja naukowa”. Od 2015 roku jestem członkiem Międzynarodowego Komitetu Naukowego – Naukowo-Metodycznego Czasopisma „Biuletyn Białoruskiej Państwowej Akademii Rolniczej”, Gorki, Białoruś oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego Czasopisma Naukowego „Innowacyjna Ekonomia: Perspektywy Rozwoju i Doskonalenia”, Kursk, (Rosja). Od 2017 roku jestem również członkiem International Scientific Association of Economists „CONSILIUM”, Genewa (Szwajcaria).

Zainteresowania naukowe: samorząd terytorialny, administracja publiczna, zdrowie publiczne, prawa pacjenta.

Zajęcia: legislacja administracyjna, nauka administracji, zdrowie publiczne.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- Stych M., Wybrane zagadnienia ustrojowe jednostek pomocniczych w małych gminach, Wydawnictwo. im. Podobińskiego AJD, Częstochowa 2014, s. 365.

- Stych M., Administracyjnoprawne problemy regulacji materii statutowej stowarzyszeń na przykładzie statutu Stowarzyszenia Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, Gubernaculum et Administratio, 2014, z. 1(9), s. 85-97.
- Stych M., Godziny ponadwymiarowe pracowników samorządowych, Kadry i Płace w Administracji, 2014, nr 4, s. 42-45.
- Stych M., Konstytucyjność wydłużenia wieku emerytalnego, Kadry i Płace, 2014, nr 6, s. 22-25.
- Stych M., Wygaśnięcie stosunku pracy w administracji publicznej, Kadry i Płace, 2014, nr 8, s. 12-16.
- Stych M., Zawieranie umów cywilnoprawnych z pracownikami urzędów, Finanse Publiczne, 2014, nr 7, s. 52-56.
- Stych M., Status prawny rady sołeckiej w przeprowadzonych badaniach własnych, Przegląd Prawa Publicznego, 2014, nr 6, s. 89-102.
- Stych M., Wybrane zagadnienia administracyjnoprawne współpracy Władysławowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2014 roku, Przegląd Prawa Publicznego, 2014, nr 7-8, s. 226-239.
- Stych M., Bezpieczeństwo żywności w projekcie ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności, Przegląd Prawa Publicznego, 2014, nr 12, s. 48-56.
- Stych M., Wybrane zagadnienia prawne statutu gminy jako aktu prawa miejscowego o charakterze ustrojowym, Ius et Administratio, 2014, z. 4, s. 55-67.
- Stych M., Wybrane aspekty prawne statusu sołtysa na przykładzie przeprowadzonych badań empirycznych, Studia Prawnicze KUL, 2014, z. 4(60), s. 145-171.
- Stych M., Współpraca gmin z organizacjami pozarządowymi w zakresie turystyki jako zadanie własne gmin, Europa Regionum, 2015, t. XXIV, s. 213-222.
- Stych M., Problemy komunalizacji portu na przykładzie portu we Władysławowie, Przegląd Prawa Publicznego, 2015, nr 9, s. 119-129.
- Stych M., Food labelling: new legal solutions, Przegląd Prawa Publicznego, 2015, nr 10, s. 37-45.
- Stych M., A commentary to the regulation of article 5c of the commune self-government act on the establishment of the commune board of seniors, Инновационная Экономика: Перспективы Развития и Совершенствования, научно-практический журнал, 2015, nr 3(8), s. 12-14.
- Stych M., The constitutional right to health protection, Инновационная Экономика: Перспективы Развития и Совершенствования, научно-практический журнал, 2015, nr 4(9), s. 12- 17.
- Stych M., Selected issues associated with Poland’s commune organizational units and their management, Meste Journal, 2016, Vol. 4, s. 127-132.
- Stych M., Rozwój lokalny gmin na przykładzie badań własnych, Europa Regionum, 2016, t. XXVII, s. 189-202.
- Stych M., Czy jest zasadne funkcjonowanie młodzieżowych rad gminy ?., Przegląd Prawa Publicznego, 2016, nr 7-8, s. 180-190.
- Stych M., Wybrane aspekty funkcjonowania jednostek organizacyjnych w gminach wiejskich na przykładzie instytucji kultury, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2016, nr 3(22), s. 51-61.
- Stych M., Wybrane aspekty regulacji prawnej i funkcjonowania portu morskiego we Władysławowie, Roczniki Administracji i Prawa, 2016, nr XVI/2, s. 207-219.
- Stych M., Status prawny Vojvodiny – autonomicznej prowincji Republiki Serbii, Przegląd Prawa Publicznego, 2017, nr 2, s. 41-51.
- Okulich-Kazarin V., Stych M., Health Resort Communes – selected legal aspects, Инновационная Экономика: Перспективы Развития и Совершенствования, научно-практический журнал, 2015, nr 3(8), s. 5-12.
- Okulich-Kazarin V., Stych M., Corruption in local government of Russia: what can give a Polish experience, Economics and Finance - scientific journal, 2015, nr 10, s. 51-57.
- Stych M., Tsimayeu A., Wybrane rozwiązania prawne dotyczące form kontroli zdrowotności roślin w Polsce, Gubernaculum et Administratio, 2015, nr 2(12), s. 53-71.
- Stych M., Okulicz-Kozaryn W., Инновации в экономике труда: контроль компетенций работников местного самоуправления польши, [w:] Audit and control: organization, methodology, practice: Collective monograph, wyd. Aspekt Publishing, Taunton MA, USA, 2016, s. 4-13.
- Lonc E., Gościniak G., Okulewicz A., Płonka-Syroka B., Stych M., Epidemiczne zagrożenia w latach 1975-2015 na Dolnym Śląsku w kontekście zmieniających się systemów ochrony zdrowia publicznego w Polsce, [w:], Zdrowie dla regionu, t. II Uzdrowiska, (red.) E. Lonc, K. Plewa-Tutaj, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2017, s. 335-357.
- Stych M., Administracyjnoprawne zagadnienia kontroli leków roślinnych, [w:] , Lek Roślinny. Fitoterapia w medycynie klinicznej w dawnej tradycji leczniczej i we współczesnej kulturze popularnej. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, (red.) B. Płonka-Syroka, A. Syroka, K. Sudol, tom III, Wrocław 2014, s. 23-45.
- Stych M., Regulacje dostępu do informacji publicznej na przykładzie wybranych statutów gminnych, [w:] Archiwa zakładowe w strukturze administracji publicznej, (red.) P. Wolnicki, wyd. im. Podobińskiego, Częstochowa 2014, s. 163-181.
- Stych M., Komisje uzdrowiskowe w badaniach własnych, [w:] , Uzdrowiska w procesie modernizacji (XIX-XXI wiek), (red.) B. Płonka-Syroka, L. Czyż, A. Syroka, K. Sudol, Wyd. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 571-593.
- Stych M., Jednostki samorządu terytorialnego a problem eurosieroctwa – wybrane aspekty, [w:] Migracje rodziców. Problem społeczno-wychowawczy w Unii Europejskiej, (red.) Marzec D., Karpuszenko E., Zajęcka B., Warszawa 2015, s. 135-153.
- Stych M., Organizacja zarządzania kryzysowego w gminach w badaniach własnych, [w:] Wielowymiarowy charakter współczesnego bezpieczeństwa. Świat-Konflikty-Pokój, (red.) M. Cupryjak, Z. Kozak, J. Pilżys, Szczecin 2015, s. 267-293.
- Stych M., Status prawny homeopatycznych produktów leczniczych, [w:] Lek roślinny. Produkty pochodzenia roślinnego w lecznictwie, dietetyce, kosmetyce, ekonomice i kulturze popularnej, (red.) B. Płonka-Syroka, A. Syroka, t. IV, Wrocław 2015, s. 213-239.
- Stych M., Regulacje „zasad tworzenia jednostek pomocniczych” w badanych statutach gmin, [w:] , Samorząd terytorialny (Zagadnienia prawne). Ustrój samorządu terytorialnego, t. 1, B.M. Ćwiertniak, Sosnowiec 2015, s. 193-207.
- Stych M., Czy lekarz ma prawo wyboru metody leczenia? [w:] Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a doświadczenia Polski, J. Jaskiernia, (red.) K. Spryszak, Toruń 2016, s. 239-257.
- Stych M., Obowiązek lekarza a prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia oraz prowadzonych badaniach medycznych w wybranych aktach prawnych, [w:] , Doradztwo – poradnictwo – wsparcie, (red.) B. Płonka-Syroka, M. Dąsal, W. Wójcik, DiG, Warszawa 2016, s. 45-65.
- Stych M., Gmina uzdrowiskowa a uzdrowisko – relacja pojęć, [w:] Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Województwie Świętokrzyskim w kontekście europejskim. Kultura uzdrowiskowa w Europie, (red.) B. Płonka-Syroka, M. Dąsal, A. Syroka, t. 7, Wrocław 2016, s. 435-444.
- Stych M., Leczenie niepłodności – wybrane aspekty nowych rozwiązań prawnych, [w:] Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet – wstęp do badań, [w:] , t. I serii Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet, (red.) A. Szlagowska, Wrocław 2016, s. 313-331.
- Stych M., Wybrane aspekty ograniczenia praw osób chorych psychicznie w sferze prawa administracyjnego, [w:] Niepełnosprawność i choroba przewlekła w perspektywie terapeutycznej, zawodowej i społeczno-opiekuńczej, (red.) B. Płonka-Syroka, M. Szyszka, W. Wójcik, Warszawa 2016, s. 148-171.
- Stych M., Rozwój turystyki a ochrona prawna zbiorników wodnych na przykładzie Zalewu Solińskiego, [w:] M. Prochowicz, B. Stankiewicz, Turystyka wodna dla Regionu, Szczecin 2016, s. 103-113.
- Strych M., Strategia rozwoju uzdrowisk – wybrane aspekty, [w:] A. Jurkowska-Gomułka, Administracja a strategie i polityki publiczne, wyd. Difin, Warszawa 2016, s. 222-231.
- Stych M., Choroby odzwierzęce a zdrowie publiczne obywateli. Rozważania teoretyczno-prawne, [w:] Leki i choroby odzwierzęce, (red.) L. Wdowiak, B. Płonka-Syroka, A. Syroka,t. 1, Wrocław 2016, s. 343-361.
- Stych M., Protection zones of health resorts –individual research, [w:] , Tarihte Saglik ve su Kulturu (Gesundheit und Wasserkultur in der Geschichte Health and Water-Culture in History, Gezegen Basim San. Ve Tic. Ltd Sti., (red.) A. Namal, A. D. Erdemir, B. Płonka-Syroka, Istanbul 2016, s. 177-184.
- Stych M., Zgoda małoletniego i osoby ubezwłasnowolnionej na przeprowadzenie badań klinicznych, [w:] B. Płonka-Syroka, Choroba w perspektywie społecznej – dialog, edukacja, wsparcie, Seria: Doświadczanie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych, tom II, 2017, s. 125-141.
- Stych M., Stosowanie leków bez recepty w badaniach własnych, [w:] Miraże pseudoterapii i ich koszty zdrowotne i społeczne. Doświadczenie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych, (red.) B. Płonka-Syroka, Wrocław 2017, s. 109-133.
- Stych M., Leczenie dziecka a zgoda opiekuna. Odpowiedzialność lekarza - postępowanie przed sądem opiekuńczym, [w:] Miraże pseudoterapii i ich koszty zdrowotne i społeczne. Doświadczenie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych, (red.) B. Płonka-Syroka,Wrocław 2017, s. 133-157.
- Stych M., Odpowiedzialność karna tzw. „paramedyków” za leczenie pacjenta bez uprawnień, [w:] Miraże pseudoterapii i ich koszty zdrowotne i społeczne. Doświadczenie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych, (red.) B. Płonka-Syroka, Wrocław 2017, s. 157-173.
- Stych M., Problemy definicyjne „osoba wykonująca zawód medyczny”, [w:] Zdrowie dla regionu, t. II Uzdrowiska, wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, (red.) E. Lonc, K. Plewa-Tutaj, Wałbrzych 2017, s. 439-453.