Kierunki studiów

STUDIA I STOPNIA

w roku akademickim 2018/2019

Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (rok akademicki 2017/2018)

Cel studiów: Studia na kierunku administracja posiadają profil ogólnoakademicki.

W toku studiów student:

- uzyskuje wiedzę w zakresie nauk o administracji, prawie i gospodarce, o ich miejscu i znaczeniu w systemie nauk społecznych, terminologii z ich zakresu, o stosowanych w tych naukach metodologii badań, technikach i narzędziach pozyskiwania i opracowywania danych;
- uzyskuje zaawansowaną wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach współczesnego państwa, prawa, administracji publicznej i innych instytucji;
- kształtuje świadomą percepcję, umiejętności analizy oraz interpretowania zjawisk i procesów zachodzących wewnątrz administracji jak i relacji administracji z państwem, innymi instytucjami, polityką, prawem oraz gospodarką;
- uzyskuje umiejętności analizy i kreatywnego rozwiązywania konkretnych problemów w świetle obowiązującego prawa oraz norm i reguł etycznych, wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce;
- kształtuje świadomość samodzielnego uzupełniania oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności, odgrywania rozmaitych ról obywatelskich, uczestniczenia w konstruowaniu projektów aktywności obywatelskiej, konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny, respektowania różnic kulturowych, politycznych i światopoglądowych, bycia promotorem postaw opartych na tolerancji i uznaniu możliwych odmienności.

Sylwetka absolwenta
- Studenci na kierunku administracja uzyskują przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, do sprawowania funkcji, w tym menedżerskich, w szeroko rozumianej administracji - zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych.

Absolwent studiów na kierunku administracja rozumie, posiada i potrafi uzupełniać wiedzę związaną z funkcjonowaniem współczesnej administracji w Polsce, innych państw demokratycznych, instytucji europejskich i międzynarodowych, w tym wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji, kontroli w administracji publicznej, finansów publicznych państwa i samorządu terytorialnego. Orientuje się w problematyce ekonomicznej, ma podstawową wiedzę z zakresu socjologii i psychologii społecznej. Jego przedmiotowe kompetencje obejmują zagadnienia ze stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i społecznej. Wytrenowane w trakcie studiów umiejętności dotyczą percepcji prasy i literatury przedmiotów kierunkowych, przygotowania ustnych i pisemnych wypowiedzi, umiejętności warsztatowych pozwalających na realizację zadań badawczych. Wymienione umiejętności i postawy zostają osadzone na zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu problematyki wiążącej się ze sferą działalności administracji publicznej, jak również wiedzy na temat fundamentalnych instytucji ekonomicznych, gospodarczych, społecznych i prawnych.

Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne (rok akademicki 2017/2018)

Cel studiów: Studia na kierunku ekonomia społeczna posiadają profil praktyczny.

W toku studiów student:

- uzyskuje aktualną wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach dokonywanych wyborów ekonomicznych, funkcjonowania społecznej gospodarki rynkowej, zrównoważonego jej rozwoju;
- uzyskuje wiedzę dotyczącą uwarunkowań politycznych, prawnych, społecznych i administracyjnych Polski i innych krajów Unii Europejskiej;
- poznaje metody i narzędzia badawcze, pozwalające opisywać i wyjaśniać funkcjonowanie współczesnych systemów społeczno-gospodarczych oraz definiować potrzeby społeczne w kontekście lokalnym oraz międzynarodowym;
- kształtuje umiejętności korzystania z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł wiedzy o współczesnym świecie;
- kształtuje świadomość aktywności obywatelskich i społecznej wrażliwości, oraz umiejętności kształtowania pozytywnych relacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym;
- nabywa umiejętności przygotowywania samodzielnych projektów, realizowania zadań zespołowych, a także formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei w ważnych sprawach społecznych;
- rozwija umiejętności skutecznego działania oraz kreatywnego rozwiązywania problemów.

Sylwetka absolwenta

- Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia społeczna uzyskuje wiedzę z nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych. Posiada aktualną wiedzę na temat funkcjonowania społecznej gospodarki rynkowej. Potrafi poruszać się w obszarze wyznaczonym przez rynek, społeczeństwo obywatelskie i demokratyczne państwo z poszanowaniem dla środowiska naturalnego. Zna i potrafi wykorzystywać komplementarne formy prowadzenia działalności gospodarczej, nastawione dodatkowo na realizację celów społecznych, wobec rozwiązań czysto komercyjnych.

- Studia pierwszego stopnia na kierunku ekonomia społeczna dają przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych, w których niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu ekonomii, prawa i nauk społecznych, sprawowania funkcji w organizacjach pozarządowych, jak również pracy w przedsiębiorstwach prywatnych. Studia dają podstawy do pracy w podmiotach gospodarki społecznej oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

- Ponadto absolwent zdobywa wiedzę umożliwiającą organizowanie zespołów i kierowanie nimi. Zna nowoczesne formy zatrudnienia i systemów pracy. Ukształtowane w trakcie studiów umiejętności społeczne dotyczą współpracy z innymi ludźmi, przywództwa, technik rozwiązywania problemów, wystąpień publicznych i przygotowywania pisemnych stanowisk. Wykształcone umiejętności pozwalają na właściwe wykonywanie nałożonych zadań na każdym stanowisku związanym z zastosowaniem ekonomii, w szczególności samodzielnym oraz kierowniczym. Wymienione umiejętności i postawy są osadzone na zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ekonomii, prawa i nauk społecznych.

STUDIA II STOPNIA

w roku akademickim 2018/2019

Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (rok akademicki 2017/2018)

Cel studiów: Studia na kierunku administracja posiadają profil ogólnoakademicki.

W toku studiów student:

- uzyskuje zaawansowaną wiedzę w zakresie nauk o administracji, prawie i gospodarce, w tym o ich miejscu i znaczeniu w systemie nauk społecznych;
- zdobywa rozszerzoną wiedzę o stosowanej metodologii badań, technikach i narzędziach pozyskiwania i opracowywania danych, pozwalających opisywać zjawiska i procesy zachodzące z udziałem administracji publicznej, innymi instytucjami, polityką, prawem oraz gospodarką;
- uzyskuje zaawansowaną wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach współczesnego państwa, prawa, administracji publicznej i innych instytucji;
- zdobywa umiejętności analizy i kreatywnego rozwiązywania konkretnych problemów w świetle obowiązującego prawa oraz norm etycznych, wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce, w tym w ramach wielu rodzajów aktywności związanych z zawodem.

Sylwetka absolwenta

- Studenci na kierunku administracja nabywają pogłębioną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne do działania w sposób obywatelski, potrafią działać z innymi i dla innych; uzyskują przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, do sprawowania funkcji w szeroko rozumianej administracji – zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych.

- Studia drugiego stopnia z zakresu administracji poprzez odwoływanie się do wiedzy z zakresu prawa, ekonomii, socjologii czy innych nauk społecznych pozwalają wykształcić zdolność do myślenia abstrakcyjnego, analitycznego, hierarchizowania możliwych rozwiązań. Pokazują jak można łączyć treści teoretyczne ze specjalistyczną wiedzą, z różnego rodzaju dziedzin praktycznych usytuowanych na płaszczyźnie szeroko rozumianej administracji.

- Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku administracja zdobywa wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów. Wytrenowane w trakcie studiów umiejętności dotyczą percepcji literatury przedmiotów kierunkowych, przygotowania ustnych i pisemnych wypowiedzi, umiejętności warsztatowych pozwalających na realizację zadań badawczych. Posiadane umiejętności pozwalają na efektywne wykonywanie nałożonych zadań na każdym stanowisku związanym z administracją, w szczególności samodzielnym oraz kierowniczym.

Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne (rok akademicki 2017/2018)

Cel studiów: Studia na kierunku ekonomia społeczna posiadają profil praktyczny.

W toku studiów student:

- uzyskuje zaawansowaną wiedzę ekonomiczną odnośnie klasycznych i alternatywnych systemów zaspakajania potrzeb społecznych;
- zdobywa pogłębioną wiedzę prawną wyznaczającą ramy funkcjonowania podmiotów gospodarki społecznej;
- kształtuje umiejętności menedżerskie, potrzebne do kierowania i zarządzania podmiotami gospodarki społecznej;
- kształtuje umiejętności komunikacyjne związane z wyrażaniem własnych poglądów i opinii;
- nabywa umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik komunikacyjnych i informacyjnych niezbędnych do aktywności w wirtualnej rzeczywistości.

Sylwetka absolwenta

- Absolwent jest przygotowany do aktywnego udziału w życiu społecznym. Traktuje środowisko lokalne jako naturalne zaplecze do prowadzenia działalności zawodowej nie gubiąc przy tym międzynarodowego kontekstu. Posiada przygotowanie do podejmowania i prowadzenia inicjatyw społecznych. Zna zaawansowane techniki mobilizowania kapitału społecznego, umie współpracować z samorządem i kierować pracą zespołów w celu rozwiązywania społecznych problemów. Respektuje wartość społeczeństwa obywatelskiego oraz demokratycznego państwa. W zakresie kompetencji społecznych absolwent studiów na kierunku ekonomia społeczna nabywa nawyki systematycznego kształcenia się i ciągłego pogłębiania własnej wiedzy.

- Program studiów duży nacisk kładzie na przygotowanie do funkcjonowania na współczesnym, międzynarodowym rynku pracy. Jest to związane ze specjalnością dedykowaną zagadnieniom międzynarodowym. Aspekt europejski i globalny jest silnie obecny w programie kształcenia. Absolwent rozumie współzależności występujące we współczesnym świecie i potrafi je wykorzystywać. Zna zasady działania Unii Europejskiej i potrafi korzystać z funduszy unijnych. Posiada wiedzę pozwalającą na wykorzystywanie możliwości wynikających z integracji i globalizacji.

- Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia społeczna tworzą również możliwość pogłębionego rozwoju w sferze umiejętności menedżerskich. Absolwent nabywa umiejętności osiągania celów w ramach pracy zespołowej. Posiada umiejętności przywódcze oraz potrafi stosować mediację i negocjacje w rozwiązywaniu problemów. Potrafi respektować i godzić różne interesy uczestników życia społecznego. Jest również wyposażony w wiedzę dotyczącą mechanizmów prowadzenia kampanii społecznych, służących zjednywaniu przychylności opinii publicznej.

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

w roku akademickim 2018/2019

Studia jednolite magisterskie, 5-letnie, stacjonarne (rok akademicki 2017/2018)

W toku studiów student:

- poznaje uniwersalne standardy wykonywania zawodu, nowoczesne metody i narzędzia w zakresie wykonywania usług prawniczych, stąd może on wykorzystać zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje nie tylko w zawodach prawniczych, takich jak adwokat, radca prawny, prokurator, czy sędzia, ale również w nowych pojawiających się na rynku pracy profesjach;
- nabywa umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa, teorii i filozofii prawa, doktryn polityczno-prawnych, jak również wiedzą z dziedziny nauk społecznych oraz niezbędną dla prawniczego wykształcenia wiedzą ekonomiczną;
- uzyskuje umiejętność dokonywania wykładni przepisów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania i regułami wnioskowań prawniczych. Nabywa również umiejętności retoryczne, negocjacyjne i mediacyjne.
- nabywa umiejętności identyfikowania problemów prawnych i sprawnego, zgodnie z regułami sztuki prawniczej ich rozwiązywania z wykorzystaniem doktryny prawniczej i orzecznictwa oraz z zachowaniem zasad odpowiedzialności zawodowej, zasad etycznych oraz wrażliwości społecznej.

Sylwetka absolwenta

- Studia na kierunku prawo przygotowują nowoczesnych, profesjonalnych, przedsiębiorczych prawników, którzy sprawnie zarządzają i wykonują zadania związane z obsługą prawną w instytucjach sektora publicznego, ale również w pracy na stanowiskach w sektorze prywatnym.

- Absolwent jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej; studia na kierunku prawo pozwalają również na przygotowanie do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa na rynku europejskim.

- Studia na kierunku prawo przygotowują do różnorodnych ról społecznych, dla pełnienia których nieodzowne jest posiadanie profesjonalnego warsztatu prawniczego, w szczególności do wykonywania zawodów prawniczych, sprawowania funkcji w szeroko rozumianej administracji – zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej, jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych.

- Wytrenowane w trakcie studiów umiejętności dotyczą percepcji prasy i literatury przedmiotów kierunkowych, przygotowania ustnych i pisemnych wypowiedzi, umiejętności warsztatowych pozwalających na realizację zadań badawczych. Posiadane umiejętności pozwolą na efektywne wykonywanie nałożonych zadań na każdym stanowisku związanym z stanowieniem, stosowaniem i egzekwowaniem prawa, w szczególności samodzielnym oraz kierowniczym. Wymienione umiejętności i postawy zostają osadzone na zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat fundamentalnych instytucji prawnych, ekonomicznych, gospodarczych i społecznych.

STUDIA PODYPLOMOWE

w roku akademickim 2018/2019

Cel Studiów
Celem studiów podyplomowych Administracja samorządowa jest przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr urzędników służby publicznej do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej. Studia dają solidne przygotowanie teoretyczne poprzez zapewnianie profesjonalnego systemu kształcenia opartego na doświadczeniu teoretyków i praktyków.
Adresaci
Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które pracują w administracji rządowej i samorządowej, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową ze sferą administracji publicznej.

W planie studiów, m. in.:
 Podstawy prawa konstytucyjnego RP
 Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego
 Ustrój prawny samorządu terytorialnego
 Status prawny pracowników samorządowych
 Podstawy organizacji i zarządzania
 Zarządzanie ryzykiem
 Prawo zamówień publicznych
 Partnerstwo Publiczno Prywatne
 Podstawy marketingu
 Europejskie systemy władzy lokalnej
 Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne
 Fundusze strukturalne UE i programowanie rozwoju
 Finanse lokalne i gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
 Zarządzanie gospodarką lokalną
 Nowoczesna administracja samorządowa
 Prawo do informacji publicznej i ochrona danych osobowych

Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych
Absolwent nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień zarządzania strategicznego, w szczególności z zarządzania zmianą (procesami reform i modernizacji administracji) jakości administracji oraz z zarządzaniem zasobami administracji (ludzkimi, materialnymi i finansowymi). Znaczną uwagę poświęca się dostosowaniu umiejętności studentów do funkcjonowania na polu administracji lokalnej i krajowej w warunkach członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Absolwent otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji samorządowej, przede wszystkim w zakresie organizowania działalności lokalnej poprzez zarządzanie zarówno istniejącym mieniem samorządowym, jak i w obszarze programowania rozwoju lokalnego. Absolwent jest przygotowany do pracy na różnych szczeblach administracji samorządowej oraz w różnych obszarach aktywności wspólnot lokalnych.

Kierownik studiów podyplomowych:
Dr Małgorzata Kmak, Zastępca Dyrektora Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii
E-mail: malgorzata.kmak@up.krakow.pl

Czas trwania
Studia trwają 2 semestry

Informacje o płatnościach
Płatność (tzw. czesne) za semestr wynosi 1350 zł, z możliwością rozłożenia na 2 raty (4 raty za cały rok).

Charakterystyka studiów:
Studia doskonalące w zakresie: podstawowych przepisów prawa, w szczególności tych, które odnoszą się do funkcjonowania administracji publicznej.
Absolwent otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji publicznej. Oprócz przedmiotów ściśle związanych z prawem administracyjnym (gdzie nacisk kładzie się na studium przypadków), sporo czasu poświęcono także prawu prywatnemu, które w działalności administracji odgrywa coraz większą rolę.

Adresaci:
Studia przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku studiów (tj. posiadających tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny).

W planie studiów, m. in.:
 Podstawy prawoznawstwa
 Praktyczne elementy prawa konstytucyjnego
 Prawo cywilne - część ogólna
 Elementy prawa zobowiązań
 Prawo rzeczowe, spadkowe i rodzinne
 Prawo administracyjne - część ogólna
 Elementy materialnego prawa administracyjnego
 Postępowanie administracyjne i sądowo - administracyjne
 Postępowanie administracyjne szczególne
 Prawo pracy i pracownicy administracji
 Kontrola administracji publicznej
 Dostęp do informacji publicznej
 Prawo międzynarodowe i europejskie
 Prawo finansowe i podatkowe
 Publiczne prawo gospodarcze
 Dostęp i ochrona danych osobowych
 Ochrona informacji niejawnych

Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych:
Absolwent jest przygotowany do pracy na różnych szczeblach administracji publicznej. Studia przeznaczone sią także dla pracowników innych podmiotów i organizacji społecznych.

Kierownik studiów podyplomowych:
Dr Grzegorz Krawiec
E-mail: grzegorz.krawiec@up.krakow.pl

Czas trwania:
Studia trwają 2 semestry

Informacje o płatnościach:
Płatność (tzw. czesne) za semestr wynosi 1400 zł, z możliwością rozłożenia na 2 raty (4 raty za cały rok).

Charakterystyka studiów:
Studia są odpowiedzią na unijną reformę ochrony danych osobowych. Absolwent studiów nabędzie wiedzę na temat konstytucyjnych praw do prywatności i do informacji, i ich realizacji na poziomie ustawowym, a także zostanie zaznajomiony z przeprowadzoną unijną reformą ochrony danych osobowych, a w szczególności z unormowaniami zawartymi w RODO, które wprowadza rozszerzony katalog praw, przysługujących każdej osobie w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych. Podczas studiów szczegółowo zostaną przedstawione: praktyczne aspekty stosowania RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz prawne i organizacyjne problemy realizacji praw osób, których dane dotyczą.

Adresaci:
Studia przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku studiów (tj. posiadających tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny).

W planie studiów, m. in.:
 Konstytucyjne podstawy ochrony danych osobowych
 Unijna reforma ochrony danych osobowych
 Ochrona danych osobowych w ustawodawstwie krajowym
 Instytucjonalna ochrona danych osobowych
 Informacja publiczna
 Prawne podstawy ochrony informacji niejawnych
 Ochrona wizerunku w administracji publicznej
 Praktyczne aspekty tworzenia dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych
 Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji
 Szacownie i zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
 Kontrole GIODO/PUODO

Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych:
Dyplomant posiadać będzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, a także będzie zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka ciąży na osobie zatrudnionej na takim stanowisku. Słuchacze zostaną przygotowani do: tworzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, przeprowadzania audytów bezpieczeństwa informacji, kontroli GIODO/PUODO, przeprowadzania analizy ryzyka z ochrony danych osobowych.

Kierownik studiów:
Dr Agnieszka Ogrodnik - Kalita
E-mail: agnieszka.ogrodnik-kalita@up.krakow.pl

Czas trwania:
Studia trwają 2 semestry

Informacje o płatnościach:
Płatność (tzw. czesne) za semestr wynosi 1500 zł, z możliwością rozłożenia na 2 raty (4 raty za cały rok).

Więcej o studiach podyplomowych