prof. dr hab. Jacek Sroka

Profesor zwyczajny
Kierownik Katedry Polityk Publicznych

Wrocławianin, politolog, profesor zwyczajny zatrudniony na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Studia magisterskie ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie podjął także studia doktoranckie uzupełnione realizacją projektu doktorskiego na Uniwersytecie Wiedeńskim, pod naukową opieką prof. Georga Wincklera. Po uzyskaniu stopnia doktora zatrudniony na Uniwersytecie Wrocławskim, w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych oraz w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Współpracował z Katedrą Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej, Instytutem Spraw Publicznych, Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Międzynarodową Organizacją Pracy z krajową administracją publiczną wszystkich szczebli, z polskimi i zagranicznymi związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców, a także ze stowarzyszeniami społecznymi. Stypendysta NATO-OTAN Fellowship Programme oraz Jean-Monnet Programme. Laureat nagród zespołowych I indywidualnych, w tym indywidualnej nagrody Ministra Pracy.

Autor około stu pięćdziesięciu krajowych i zagranicznych publikacji naukowych, z których część stanowiła rezultaty realizacji 23 projektów badawczych dofinansowywanych przez instytucje polskie, zagraniczne i międzynarodowe. W tym: autor, współautor oraz redaktor 23 monografii, ponad 100 artykułów naukowych, kilkudziesięciu ekspertyz krajowych i zagranicznych oraz artykułów publicystycznych. W większości z nich poruszane są zagadnienia związane z przebiegiem procesów decyzyjnych w ramach polityki publicznej i jako takie merytorycznie lokują się w politologii, ale także i w obrębie nauk o administracji i zarządzaniu, które, zgodnie z obowiązującą w obszarze UE interpretacją, zawierają w sobie zarazem problematykę polityki publicznej i zarządzania publicznego.

Zainteresowania naukowe: problematyka instytucjonalnych i funkcjonalnych zagadnień: grup interesu, powiązań sieciowych, polityki publicznej, stosunków przemysłowych, dialogu społecznego, dialogu obywatelskiego, deliberacji, rządzenia wielopasmowego, polityk sektorowych. Procesy samoorganizacji społecznej oraz na funkcjonowania zdecentralizowanej i zdekoncentrowanej administracji publicznej.

Zajęcia: polityka społeczna, polityka gospodarcza, stosunki przemysłowe, organizacja i zarządzanie, modernizacja sektora publicznego.

Seminarium dyplomowe

1. ‘Miękkie’ aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego. Parametry pokoju społecznego: rynek pracy, bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwa sektorowe (np. bezpieczeństwo energetyczne). Dialog, współdecydowanie, współodpowiedzialność. Rola paktów społecznych w utrzymaniu pokoju społecznego. Protesty, strajki, niepokoje społeczne w wymiarach: społecznym, gospodarczym, politycznym. Nasilenie kwestii społecznych jako czynnik patologizacji skutkujący zagrożeniami publicznymi.

Przykładowe tematy:

- „Rola dialogu z udziałem interesariuszy w kształtowaniu agendy polityki energetycznej”
- „Bezpieczeństwo zatrudnienia jako czynnik pokoju społecznego – analiza statystyczna z uwzględnieniem korelacji wskaźników aktywności zawodowej z występowaniem patologii społecznych (na poziomie wojewódzkim/powiatowym/gminnym)”
- „Kryminalizacja subkultur (np. kibiców) jako problem bezpieczeństwa wewnętrznego – analiza z wykorzystaniem wywiadów środowiskowych i dokumentów instytucjonalnych”

2. ‘Miękkie’ aspekty bezpieczeństwa zewnętrznego. Przemoc kulturowa jako zagrożenie bezpieczeństwa. Naruszanie wizerunku społeczeństwa i państwa na arenie międzynarodowej. Rola dialogu międzykulturowego w misjach pokojowych i w dyplomacji. Współpraca sił zbrojnych z ludnością lokalną. Rola dyplomacji kulturowej w ograniczaniu zagrożeń międzynarodowych.

Przykładowe tematy:

- „Przemoc kulturowa w czasach korporacji: rola mediów i grup interesu w kształtowaniu postaw życiowych. Analiza treści publikatorów z elementami studium grup interesu”
- Przykładowy temat: „Fake news jako jedna z metod naruszania wizerunku na arenie międzynarodowej. Analiza treści medialnych”
- Przykładowy temat: „Współpraca polskich sił zbrojnych oraz polskich publicznych służb porządkowych z cywilną ludnością lokalną w ramach misji pokojowych i stabilizacyjnych na przykładach z misji w Iraku i Kosowie”

3. Ekonomia społeczna, polityka społeczno-gospodarcza. Uwarunkowania formalne, kwestie społeczne i problemy gospodarcze. Rola administracji publicznej, sektora społecznego oraz podmiotów gospodarczych w kształtowaniu i wdrażaniu polityki społeczno-gospodarczej.

Przykładowe tematy:

- „Ekonomia społeczna jako narzędzie polityki społeczno-gospodarczej z uwzględnieniem przykładów z województwa/powiatu/gminy”
- „Maszyny, dozorca i pies – czy i ewentualnie na ile wydaje się realny żart J.M. Keynesa na temat stanu ‘zatrudnienia’ w przedsiębiorstwie przyszłości”
- „Programy polityki rodzinnej w Polsce – ocena skuteczności i perspektywy na przyszłość (z uwzględnieniem danych ogólnokrajowych / regionalnych / lokalnych)”

4. Decydowanie w administracji publicznej. Uwarunkowania formalne decyzji publicznych. Uwarunkowania sytuacyjne, podmiotowe i sektorowe. Teoretyczny wymiar podejmowania decyzji w administracji publicznej.

Przykładowe tematy:

- „Decyzje administracyjne w zarządzaniu mieniem komunalnym”
- „Czy współdecydowanie może upiększyć brzydkie przedmieścia? Formalna i realna rola dialogu w planowaniu przestrzennym w Polsce na przykładzie gminy miejskiej”
- „Delegowanie uprawnień w polskiej administracji publicznej”

5. Zarządzanie oraz zarządzanie publiczne. Organizacyjne uwarunkowania skuteczności decyzji i wdrożeń. Metody obniżania ryzyka w organizacjach. Problem odpowiedzialności za efekty działań organizacyjnych. Wielowymiarowość współczesnych organizacji i ich wzajemnych powiązań.

Przykładowe tematy:

- „Zarządzanie przez role. Niecodzienna teoria i realna praktyka w sektorze … (np. zdrowia – przykład duńskiego szpitala w Archus)”
- „Implementacja zobowiązań wobec Unii Europejskiej w polskiej polityce publicznej na przykładzie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”
- „Regiony uczące się – dyskusja teoretyczna i polskie realia wojewódzkie”

UWAGA: konkretne tematy są dopasowywane we współpracy seminarzystami zgodnie ze specjalnościami ich kierunków studiów.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- Sroka J., Współdecydowanie w polityce publicznej. Jak rozumieć deliberację w odniesieniu do elitaryzmu, hierarchii i reprezentacji oraz na ile możliwa jest w Polsce, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2018, ss. 156, (w druku.)
- Sroka J., Analiza funkcjonowania instytucji dialogu społecznego na poziomie województw. Raport z badań wojewódzkich komisji dialogu społecznego, pomoc techniczna w opracowaniu materiałów z wywiadów pogłębionych: Wiesław Zając, Szkoła Główna Handlowa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2009, ss. 195.
- Sroka J., Deliberacja i rządzenie wielopasmowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, ss. 139.
- Sroka J., Polityka organizacji pracodawców i przedsiębiorców, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, ss. 269.
- Sroka J., Europejskie stosunki przemysłowe w perspektywie porównawczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, ss. 224.

- Sroka J., Kwieciński L., Moszkowicz K., Innowacyjność i internacjonalizacja dolnośląskich małych i średnich przedsiębiorstw, współautorzy: , Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, ss. 112.
- Sroka J., Herbut R., Sula P., Dialog społeczny na poziomie regionalnym. Raport z badań, współautorzy: , Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004, ss. 113.
- Sroka J., Cichosz M., Herbut R., Wójta M., Oblicza wyborcy. Społeczne uwarunkowania zachowań politycznych Dolnoślązaków, współautorzy: Profit, Wrocław 2001, ss. 155.

- Sroka J., (red.), Administracja i polityka. Ewolucja stosunków przemysłowych Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, ss. 141.
- Sroka J., (red.), Wybrane instytucje demokracji partycypacyjnej w polskim systemie politycznym, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2008, ss. 207.
- Sroka J., (red.), Edukacja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na tle rozwiązań europejskich, Wspólnota Akademicka, Legnica 2002, ss. 78.

- Sroka J., Błaszczyk M., Sieci czy struktury? Dialog społeczny na poziomie regionalnym, Instytut Spraw Publicznych PAN, Warszawa 2006, ss. 175.
- Sroka J., Cichosz M., Zamorska K., Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowo Wschodniej, Instytut Spraw Publicznych PAN, Warszawa 2004, ss. 407.
- Sroka J., Antoszewski A., Fiala P., Herbut R., Středoevropské systémy politických stran. Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko, Masarykova univerzita, Brno 2003, ss. 255.
- Sroka J., Antoszewski A., Fiala P., Herbut R., Systemy partyjne Europy Środkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, ss. 249.

- Sroka J., Rekomendacje w zakresie zasad włączania interesariuszy do współpracy zmodernizowanym Systemie Kwalifikacji (Rada Interesariuszy), Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015, ss. 146.
- Sroka J., Dialog zablokowany – zarys środowiskowego mechanizmu okrytej grupy interesu na przykładzie nauk politycznych, Biuletyn. Analizy, ekspertyzy, opracowania, nr 3/2016(16), Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Warszawa 2016, ss. 48.

- Sroka J., Kwieciński L., Paweł P., Raszka B., Stawicka M., Wróblewski M., Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego za rok 2008 i 2009, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, 2010, ss. 360.
- Sroka J., Duda R., Kwieciński L., Analizy dokumentów na poziomie regionalnym, ich uporządkowanie oraz ocena aktualności i przydatności w kształtowaniu bieżących i przyszłych procesów społecznych i gospodarczych regionu wraz z rekomendacjami co do dokumentów niezbędnych do opracowania, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, 2010, ss. 198.
- Sroka J., Kwieciński L., Moroń D., Analiza systemu edukacji w świetle zmian demograficznych regionu. Określenie zapotrzebowania na edukację na różnych poziomach w regionie w świetle prognoz demograficznych i społecznych, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, 2010, ss. 268.
- Sroka J., Kajdanek K., Kazanecki W., Analiza zagrożeń społecznych dla Dolnego Śląska. Wykorzystanie wyników sondaży społecznych w różnych obszarach życia do prognozowania zagrożeń społecznych w regionie, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, 2010, ss. 251.
- Sroka J., Kwieciński L., Identyfikacja obszarów problemowych zagrożeń społecznych w kontekście realizacji regionalnej polityki innowacyjnej, Wrocław, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Politechnika Wrocławska, 2007, ss. 55.
- Sroka J., Kasprzak W., Kwaśnicki W., Zipser T., Brzuchowska J., Mlek M., Sławski J., Zipser W., Kutkowska B., Parylak D., Kordas L., Patkowska-Sokoła B., Grabas K., Żurawowicz L., Myszka W., Pawłowski A., Bajcar B., Borkowska A., Kwieciński L., Prognozy rozwoju województwa dolnośląskiego do 2020r., Wrocław, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Politechnika Wrocławska, 2007, ss. 112.

- Nohlen D., Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, współautorzy tłumaczenia z języka niemieckiego: J. Sroka, R. Alberski, Z. Wiktor, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, ss. 481.

- Sroka J., Narodziny strategii korporatywnej? Kierunki przemian stosunków przemysłowych w Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, red., A. Antoszewski, R. Herbut, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1997, s. 165-191.
- Sroka J., Administracja publiczna jako uczestnik trójstronnego przetargu interesów [w:] Administracja i polityka, red., A. Ferens, I. Macek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław, 1999, s. 95-124.
- Sroka J., Proces decyzyjny w układzie stosunków przemysłowych, [w:] Studia z teorii administracji publicznej. Procesy decyzyjne, red. L. Habuda, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 143 -160.
- Sroka J., Rodziny partii politycznych, [w:] Wstęp do teorii partii i systemów partyjnych, red. W. Jednak, Wydawnictwo Terra, Poznań 2000, s. 31-55.
- Sroka J., Proces instytucjonalizacji partii politycznych, [w:] Wstęp do teorii partii i systemów partyjnych, red. W. Jednak, Wydawnictwo Terra, Poznań 2000, s. 73-97.
- Sroka J., Kierunki przeobrażeń stosunków przemysłowych w obszarze Unii Europejskiej., Przegląd Europejski 1/2001, Warszawa, s. 191-212.
- Sroka J., Skrzypiński D., Zorganizowane grupy interesu i ich wpływ na decyzje polityczne, [w:] System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, red. H. Lisicka, Biuro Doradztwa Ekologicznego, Wrocław 2001, s. 94-128.
- Sroka J., Perspektywy rozwoju negocjacyjnych form rozwiązywania konfliktów na arenach stosunków przemysłowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Przykłady Polski, Czech i Węgier, [w:] Współczesne problemy globalne a bezpieczeństwo europejskie, red. J. Tymanowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001, s. 145-169.
- Sroka J., Miejsce grup interesu w strukturze opozycji demokratycznej, [w:] Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, red. K. Łabędź, M. Mikołajczyk, Akademia Pedagogiczna, Kraków 2001, s. 81-92.
- Sroka J., Partie socjaldemokratyczne wobec organizacji grup interesu w wybranych krajach Europy Zachodniej, [w:] Doktryna i ruch socjaldemokratyczny. Historia i współczesność, red. E. Olszewski Wydawnictwo Puławska Szkoła Wyższa, Puławy 2001, s. 91-119.
- Sroka J., Partie socjaldemokratyczne i ich wyborcy w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] Doktryna i ruch socjaldemokratyczny. Historia i współczesność, red. E. Olszewski Wydawnictwo Puławska Szkoła Wyższa, Puławy 2001, s. 147-165.
- Sroka J., Poждение корпоративной стратегии? Направления перемен индустриальных отношении в Центрально-Восточной Европе. [w:] Πepeхoд к дeмoкpaтии cтpaн Цeнтpaлнoй и Вocтoчнoй Eвpoпы, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Дoнбacc, Дoнецк 2001, s. 190-217.
- Sroka J., Лоббирование и его обусловенность, [w:] В.А.Гайдук И.П. Навка Н.П. Рагозин (red.), Десятилетие демократических реформ в Украине: достижения, проблемы, перспективы, Дoнецк 2001, s. 116-154.
- Sroka J., Lobbing jako strategia promocji interesów grupowych, [w:] Marketing polityczny w teorii i praktyce, red. A. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 193-223.
- Sroka J., Zasoby organizacji grup interesu, [w:] W kręgu historii i politologii. Księga poświęcona prof. S. Dąbrowskiemu, red. B. Rogowska, J. Tomaszewski, K. Dziubka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 264-275.
- Sroka J., Kierunki przeobrażeń systemów administracji publicznej w Belgii, Holandii oraz Danii i Szwecji, [w:] Administracja i polityka. Reformy w administracji publicznej, red., A. Ferens, I. Macek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 41-68.
- Sroka J., New Public Government – kierunki przeobrażeń systemów administracji publicznej, [w:] Socjologia gospodarki: rynek, instytucje, zarządzanie, red. K. Konecki, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2002, s. 143-159.
- Sroka J., Metodologiczne aspekty badań zachowań politycznych o podłożu socjoekonomicznym, Wrocławskie Studia Politologiczne, nr 2, 2002, Wrocław, s. 28-38.
- Sroka J., Stosunki przemysłowe i partnerstwo społeczne w Polsce, [w:] Ewolucja polskiego systemu politycznego, red. A. Antoszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2002, s. 157-179.
- Sroka J., Opinie ludności Dolnego Śląska wobec inwestycji kapitału zagranicznego oraz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, [w:] Poziomy aktywności Polski w środowisku międzynarodowym, red. T. Łoś-Nowak, A. Dudek, Wspólnota Akademicka, Legnica 2002, s. 338-346.
- Sroka J., Interest Groups in the Industrial Bargaining System. An Attempt at Evaluation of Possible Development of a New Analytical Perspective, Polish Political Science Yearbook, XXXI, 2002, s. 39-49.
- Sroka J., Social Democratic Parties and Organised Interest Groups in Some Western European Countries, [w:] Social Democratic Movement and Ideology. Yesterday and Today, red. E. Olszewski Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002, s. 97-116.
- Sroka J., Europejskie modele edukacji administracji publicznej, [w:] Edukacja w PWSZ na tle rozwiązań europejskich, red. J. Sroka, Wspólnota Akademicka, Legnica 2002, s. 20-34.
- Sroka J., Dialog społeczny w Polsce, [w:] Ewolucja stosunków przemysłowych Europie Środkowej i Wschodniej, red. J. Sroka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 25-43.
- Sroka J., Przeobrażenia stosunków przemysłowych w Czechach i na Słowacji, [w:] Ewolucja stosunków przemysłowych Europie Środkowej i Wschodniej, red. J. Sroka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 45-63.
- Sroka J., Potencjalny elektorat konserwatywny w świetle badań empirycznych, [w:] Konserwatyzm. Historia i współczesność, red. S. Stępień, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 409-420.
- Sroka J., Stranický systém Polska, współautorzy: A. Antoszewski, R. Herbut, [w:] Středoevropské systémy politických stran. Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko, red. P. Fiala, R. Herbut a kol., Masarykova univerzita, Brno 2003, s. 105-151.
- Sroka J., Antoszewski A., Herbut R., System partyjny w Polsce, [w:] Systemy partyjne Europy Środkowej, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 115-161.
- Sroka J., Grupy interesu w układzie stosunków przemysłowych. Próba oceny możliwości nowej perspektywy analitycznej, [w:] Grupy interesu. Teorie i działanie, red. Z. Machelski, L. Rubisz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 142-155.
- Sroka J., Kulturowe oraz instytucjonalne uwarunkowania dialogu społecznego w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, [w:] Wybrane procesy społeczne i ekonomiczne rozwoju Polski na przełomie XX i XXI wieku, red. J. Zarzeczny, Wspólnota Akademicka, Legnica, 2004, s. 46-63.
- Sroka J., Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego, [w:] Samorząd lokalny w Polsce, red. S. Michałowski, A. Pawłowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 136-144.
- Sroka J., Ku społeczeństwu otwartemu? Czynniki kształtujące zachowania polityczne w Polsce na przykładzie badań elektoratu Dolnego Śląska, [w:] Polska w dobie przemian. Materiały konferencji naukowej, red. A. Kasińska-Metryka, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004, s. 103-114.
- Sroka J., Ekstremizm związkowy, [w:] Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego, red. E. Olszewski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 185-206.
- Sroka J., Poziom niezależności podmiotów wchodzących w skład Europejskiego Systemu Banków Centralnych, [w:] Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Cichosz, J. Sroka, K. Zamorska, KNP PAN, Warszawa 2004, s. 345-352.
- Sroka J., Podmioty lobbingu w Unii Europejskiej na przykładzie UNICE, [w:] Marketing polityczny. W poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, red. M. Jeziński, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2004, s. 239-260.
- Sroka J., Przywództwo związkowe, [w:] , Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość, red. L. Rubisz, K. Zuba, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 159-178.
- Sroka J., Impact of European Works Councils examined, EIRO Observer nr 5, Dublin, 2004, ss. 10.
- Sroka J., Jak działają WKDS, Biuletyn Dialogu Społecznego, nr 3/2004, s. 5-6.
- Sroka J., Dialog czy handel wpływami, Biuletyn Dialogu Społecznego, nr 4/2004, s. 5-7.
- Sroka J., Media w rozgrywkach interesów, Biuletyn Dialogu Społecznego nr 5/2004, s. 13-14.
- Sroka J., Skrzypiński D., Zorganizowane grupy interesu i ich wpływ na decyzje polityczne, współautor [w:] System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, red. H. Lisicka, Biuro Doradztwa Ekologicznego, wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Wrocław 2005, s. 89-130.
- Sroka J., Uwagi na temat wybranych uwarunkowań artykulacji interesów, [w:] A. Kasińska-Metryka, M. Skawińska, Oblicza współczesnej polityki, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005, s. 221-229.
- Sroka J., Zinstytucjonalizowany dialog społeczny w Unii Europejskiej, [w:] Administracja i polityka. Europejska administracja publiczna, red. R. Wiszniowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2005, s. 129-147.
- Sroka J., Dialog społeczny bez korporatyzmu? Stosunki przemysłowe w Republice Czeskiej, [w:] , Republika Czeska, red. B.J. Albin, W. Baluk, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2005, s. 135-155.
- Sroka J., Dialog regionalny w wymiarze formalnym i praktycznym, [w:] Dialog społeczny na poziomie regionalnym. Ocena szans rozwoju, red. D. Zalewski, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005, s. 29-41.
- Sroka J., Język dialogu, Biuletyn Dialogu Społecznego nr 7/2005, s. 12-14.
- Sroka J., Grupy interesu w Europie, [w:] Systemy polityczne Europy, red. A. Antoszewski, R. Herbut, PWN, Warszawa 2006, s. 156-165.
- Sroka J., Lobbing jako strategie prosazování skupinových zájmů, [w:] Politický marketing. Úvod do teorie a praxe, Barrister & Principal, red. A.W. Jabłoński, Brno 2006, s. 143-167.
- Sroka J., Dialog społeczny i stosunki przemysłowe w krajach Europy Środkowej i Wschodniej [w:] Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej, red. A. Antoszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 167-192.
- Sroka J., Instytucjonalizacja trójstronności w Polsce na przykładzie sformalizowanych platform uzgadniania interesów, [w:] Idee – instytucje – demokracja, red. L. Rubisz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s.161-178.
- Sroka J., Intuicja w procesie decyzyjnym, [w:] Prawo i polityka w ochronie środowiska, red. H. Lisicka Biuro Doradztwa Ekologicznego, Wrocław 2006, s. 287-298.
- Sroka J., Ferens A., Kandydaci w wyborach do Parlamentu Europejskiego, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, red. A. Antoszewski, Profil, Wrocław 2006, s. 90-101.
- Sroka J., Rola instytucji demokracji partycypacyjnej w kształtowaniu innowacyjnej przyszłości regionu, [w:] Szanse i zagrożenia polityki innowacyjnej regionu, red. K. Kozłowska, Wrocław, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej - PolGer, 2006, s. 5-8.
- Sroka J., Rymsza M., Wprowadzenie, [w:] Sieci czy struktury? Dialog społeczny na poziomie regionalnym, red. M. Błaszczyk, J. Sroka, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006, s. 7-10.
- Sroka J., Herbut R., Sula P., Rozwój dialogu społecznego w Europie i w Polsce [w:] Sieci czy struktury? Dialog społeczny na poziomie regionalnym, red. M. Błaszczyk, J. Sroka, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006, s.11-23.
- Sroka J., Dolnośląska Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego, [w:] Sieci czy struktury? Dialog społeczny na poziomie regionalnym, red. M. Błaszczyk, J. Sroka, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006, s. 30-49.
- Sroka J., Łódzka Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego, [w:] Sieci czy struktury? Dialog społeczny na poziomie regionalnym, red. M. Błaszczyk, J. Sroka, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006, s. 61-76.
- Sroka J., Pomorska Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego, [w:] Sieci czy struktury? Dialog społeczny na poziomie regionalnym, red. M. Błaszczyk, J. Sroka, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006, s. 91-108.
- Sroka J., Wielkopolska Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego, [w:] Sieci czy struktury? Dialog społeczny na poziomie regionalnym, red. M. Błaszczyk, J. Sroka, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006, s. 131-142.
- Sroka J., Błaszczyk M., Wnioski i rekomendacje [w:] Sieci czy struktury? Dialog społeczny na poziomie regionalnym, red. M. Błaszczyk, J. Sroka, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006, s. 158-162.
- Sroka J., Zakończenie, [w:] Sieci czy struktury? Dialog społeczny na poziomie regionalnym, red. M. Błaszczyk, J. Sroka, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006, s. 163-166.
- Sroka J., Czy Polsce potrzebna jest nowa umowa społeczna?, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, nr 1/2006, s. 33-38.
- Sroka J., Dialog w okopach polityki, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, nr 3/2006, s. 40-44.
- Sroka J., Raz jeszcze w sprawie priorytetów w umowie społecznej, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, nr 4/2006, s. 15-19.
- Sroka J., Reżim polityczny, biurokracja i polityka administracyjna w państwie bezpieczeństwa socjalnego, [w:] Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych, red. K. Zuba, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007, s. 166-176.
- Sroka J., Kwieciński L., Dolnośląska Strategia Innowacji – analiza treści oraz rekomendacje na rzecz implementacji [w:] Lokalizm. Problemy, instytucje i aktorzy, red. L. Gilejko, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk, 2007, s. 199-221.
- Sroka J., Stosunki przemysłowe i dialog społeczny w warunkach globalizacji i europeizacji, [w:] Model społeczny zintegrowanej Europy. Nowe wyzwania i perspektywy, red. J. Zarzeczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2007, s. 61-84.
- Sroka J., Rola publicznych instytucji decyzyjnych w dialogu społecznym, [w:] Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje, red. W. Towalski, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2007, s. 31-51.
- Sroka J., Społeczne uwarunkowania rozwoju Dolnego Śląska w świetle Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku oraz Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, [w:] Prognozy rozwoju Dolnego Śląska do 2020 roku w zakresie zagospodarowania przestrzennego, przemysłu, rolnictwa i postaw społecznych, red. L. Kwieciński, J. Sroka, L. Żurawowicz, J. Miśkiewicz, K. Szalonka, M. Niklewicz-Pijaczyńska, T. Bednarski, E. Mika, F. Borowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Politechnika Wrocławska, Wrocław, 2007, s. 13-18.
- Sroka J., Zagrożenia wynikające z patologii społecznych oraz zagrożenia kulturowo-cywilizacyjne, [w:] Identyfikacja obszarów problemowych zagrożeń społecznych w kontekście realizacji regionalnej polityki innowacyjnej, red. J. Sroka, L. Kwieciński, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Politechnika Wrocławska, Wrocław, 2007, s. 5-40.
- Sroka J., Rola dialogu społecznego w kształtowaniu innowacyjnego jednolitego rynku, [w:] Innowacyjny jednolity rynek – wyzwania dla wymiaru gospodarczego Unii Europejskiej, red. L. Kwieciński, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2007, s. 54-62.
- Sroka J., Dialog obywatelski w Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego na przykładzie Dolnośląskiej WKDS, [w:] Organizacje pozarządowe. Dialog obywatelski. Polityka państwa, Instytut Spraw Publicznych, red. M. Rymsza, Warszawa 2007, s. 217-234.
- Sroka J., Partnerstwo dla przyszłości regionu, [w:] Prognozy rozwoju województwa dolnośląskiego do 2020r. Materiały konferencyjne, red. J. Sroka, W. Kasprzak, W. Kwaśnicki, T. Zipser, J. Brzuchowska, M. Mlek, J. Sławski, W. Zipser, B. Kutkowska, D. Parylak, L. Kordas, B. Patkowska-Sokoła, K. Grabas, L. Żurawowicz, W. Myszka, A. Pawłowski, B. Bajcar, A. Borkowska, L. Kwieciński, Wrocław, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Politechnika Wrocławska, 2007, s. 101-107.
- Sroka J., Wstęp do dyskusji nad instytucjami demokracji deliberacyjnej w polskim systemie politycznym, [w:] Studia z nauk społecznych i humanistycznych, red. J. Juchnowski, M. Wolański, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 461-468.
- Sroka J., Demokracja deliberacyjna jako wyraz równości dostępu do procesów uzgadniania dóbr nadrzędnych, [w:] Równość w Unii Europejskiej – teoria i praktyka, red. W. Bokajło, A. Pacześniak, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2008, s. 87-96.
- Sroka J., Czy Polsce potrzebna jest nowa umowa społeczna? [w:] Partnerstwo społeczne – model rozwoju Polski, red. W. Misztal, A. Zybała, Centrum Partnerstwa Społecznego “Dialog”, Warszawa 2008, s. 33-46.
- Sroka J., Deliberacja w instytucjach dialogu społecznego [w:] Polityka społeczna. Badania, dydaktyka, rozwój, red. A. Rączaszek, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 2008, s.197-204.
- Sroka J., Grupy interesu na poziomie regionalnym, [w:] Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty, red. E. Ganowicz, L. Rubisz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 319-346.
- Sroka J., Instytucje demokracji deliberacyjnej w polskim systemie politycznym. Wprowadzenie do kontekstu teoretycznego, [w:] Wybrane instytucje demokracji partycypacyjnej w polskim systemie politycznym, red. J. Sroka, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2008, s. 15-25.
- Sroka J., Czterostronny dialog regionalny – bliżej niedopasowania czy deliberacji?, [w:] Wybrane instytucje demokracji partycypacyjnej w polskim systemie politycznym, red. J. Sroka, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2008, s. 112-140.
- Sroka J., Demokracja deliberacyjna – szansą dla dialogu, Dialog, Pismo Dialogu Społecznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, nr 1/2008, s. 47-50.
- Sroka J., Dialog społeczny w Polsce na tle tendencji rozwojowych w obszarze Unii Europejskiej, [w:] Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej, red. A. Rączaszek, W. Koczur, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 555-564.
- Sroka J., Lobbing jako strategia promocji interesów grupowych, [w:] Marketing polityczny w teorii i praktyce, red. A. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 208-238 (tekst zaktualizowany, poszerzony i ponownie opublikowany).
- Sroka J., Relacje Platformy Obywatelskiej z partnerami społecznymi – przypadek konsultacji ze środowiskiem medycznym, [w:] Platforma Obywatelska, red. M. Migalski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s.220-230.
- Sroka J., Europeizacja polskich grup interesu?, [w:] Europeizacja – mechanizmy, wymiary, efekty, red. A. Pacześniak, R. Riedel, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s.285-298.
- Sroka J., Evropeizace zájmových skupin v Polsku, [w:] Evropeizace zájmů. Politické strany a zájmové skupiny v České republice, red. M. Fiala, Masarykova Univerzita, MUNI Press, Brno 2009, s. 283-296.
- Sroka J., Rządzenie wielopasmowe (Network Governance) – wstęp do konceptualizacji pojęcia, [w:] Władza i przywództwo polityczne w demokracji, red. E. Nowak, D. Litwin-Lewandowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 97-104.
- Sroka J., Grupy interesu w Polsce, [w:]Transformacja w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty, red. A. Antoszewski, A. Kolodia, K. Kowalczyk, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, s. 241-248.
- Sroka J., Grupi interesiv w Polszczi, [w:] Transformacija w Polszczi i w Ukraini. Wybrani aspekti, red. A. Antoszewski, A. Kolodia, K. Kowalczyk, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, s. 609-618.
- Sroka J., Stosunki przemysłowe i dialog społeczny w obszarze poradzieckim, [w:] Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego, red. R. Herbut, W. Baluk, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 216-229.
- Sroka J., Industrial relations and social dialogue in post-Soviet area, [w:] Transformation of political systems in post-Soviet space, red. R. Herbut, W. Baluk, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 210-222.
- Sroka J., Dialog na poziomie regionów jest wciąż za słaby, Mała Firma, nr 4/2010, s. 2-7.
- Sroka J., Dialogi wojewódzkie – dobrze służą rozwojowi polskich regionów?, Dialog, Pismo Dialogu Społecznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, nr 1 /2010, s. 20-23.
- Sroka J., Zatrudnienie w gospodarce nieformalnej jako wyzwanie dla reprezentacji w stosunkach pracy [w:] Człowiek we współczesnej gospodarce globalnej, red. P. Grabowiec, M. Klimowicz, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wrocław, 2011, s.115-131.
- Sroka J., Deliberacja jako nowa perspektywa współpracy pomiędzy władzą a społeczeństwem [w:] Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Generalia i detale, red. R. Wiszniowski, Lubin, Związek Pracodawców Polska Miedź, Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, 2012, s. 11-23.
- Sroka J., Dialog społeczny w regionach - nowe zadania na nowe czasy, [w:] Obywatel, instytucje, władza na przełomie XX i XXI wieku. Księga dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Godlewskiemu, red. D. Karnowska, D. Nocoń, Toruń, Wydawnictwo Mado, 2012, s. 347-350.
- Sroka J., Problem "oczywistości" kluczowych pojęć w modelowaniu i praktykowaniu polityk publicznych, [w:] Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych, tom 1, red. J. Juchnowski, R. Wiszniowski, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013, s. 169-177.
- Sroka J., Konfliktowy elityzm grup interesów zamiast społeczeństwa obywatelskiego? Przyczynek do analizy systemowej, {w:] Demokracja polska na początku drugiej dekady XXI wieku, red. Z. Machelski, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013, s. 105-126.
- Sroka J., Deliberation As A New Perspective of Cooperation Between Public Authority and Society, [w:] Political Science: An Antology, red. P. Sula, Wrocław 2013, s. 72-85.
- Sroka J., O mniej lub bardziej oczywistym dialogu obywatelskim [artykuł recenzyjny], Trzeci Sektor, nr 29, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych, 2013, s. 116-120.
- Sroka J., Dialog jako wyraz autonomizacji regionalnej? [w:] Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej, red. M. Domagała, J. Iwanek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2014, s. 107-119.
- Sroka J., Transformacyjny obraz stosunków przemysłowych i dialogu społecznego w Polsce, [w:] Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach. Przykładowe obszary przekształceń gospodarczych, red. J. Knopek, M. Sikora-Gaca, R. Gabryszak, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2014, s. 19-26.
- Sroka J., System stosunków przemysłowych współcześnie – przyczynek do aktualizacji klasycznego modelu, [w:], Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Podmioty i procesy demokratyczne. Tom 1, red. J. Juchnowski, R. Wiszniowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 329-335..
- Sroka J., Regional governance in Polish version: voivodship social dialog commissions [w:] Challenges to Representative Democracy. A European Perspecive, red. R. Wiszniowski, Peter Lang, Warszawa, 2015, s. 241-248.
- Sroka J., Czy można „wyłączać” złe lobbies, a „włączać” dobre? Metody obniżania ryzyka w decydowaniu publicznym poprzez koordynowanie dostępu interesariuszy, [w:] Bezpieczeństwo techniczne w życiu społecznym i działalności zawodowej, red. T. Smal, M. Bodziany, WSO WL, Wrocław 2015, s. 243-253.
- Sroka J., Fenomeny związane z europeizacją grup interesu: eurolobbing, ewolucja funkcji państwa, inkluzywność systemowa – zarys problematyki, [w:] W poszukiwaniu finalite politique Unii Europejskiej. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. L. Wojnicz, D. Rdzanek, M. Potkańska, Volumina, Szczecin 2015, s. 127-139.
- Sroka J., Korporatyzm – inspiracje ideowe, cechy wzorca instytucjonalnego, polityka publiczna, [w:] Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne. Wybrane problemy, red. M. Marczewska-Rytko, W. Ziętara, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, s. 165-172.
- Sroka J., Polityka publiczna, dialog, deliberacja a nauki polityczne w Polsce, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, nr 3/2016 (50), Warszawa 2016, s. 15-21.
- Sroka J., Polska w dialogu. Tradycja. Zmiany. Porównania. Perspektywy [artykuł recenzyjny], Wydawnictwo Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Warszawa 2016 oraz „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” nr 2/2016(49), Warszawa 2016, s. 67-69.
- Sroka J., Odpływ reprezentacji interesów, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, nr 3/2017 (54), Warszawa 2017, s. 3-11.
- Sroka J., Dialog w nauce i o nauce – o ograniczeniach polityki naukowej, Cywilizacja i polityka, Tom 15, nr 15, Gdańsk-Toruń 2017, s. 1-16.
- Sroka J., W jakim kierunku powinien rozwijać się software zarządzania publicznego?Wielopasmowość, deliberacyjne godzenie interesów, ekwiwalentność, intuicja, [w:] Nowe idee zarządzania publicznego. Wyzwania i dylematy, red. E. M. Marciniak, J. Szczupaczyński, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017, s. 64-78.
- Sroka J., Wzorce kulturowe, formalne instytucje a partnerstwo i dialog, Studia z Polityki Publicznej, nr 3 (15) 2017, s. 25-46.
- Sroka J., Epistokracja jako antyutopia w zarządzaniu publicznym i jakie na nią remedium, Annales Universitatis Peadagogicae Cracoviensis, Studia Politologica, vol. 247, nr 18, 2017, s. 135-140.
- Sroka J., Ekonomia społeczna – między rynkową transakcją, społeczną kooperacją a hierarchiczną koordynacją, [w:] Ekonomia społeczna. Między rynkiem, państwem a obywatelem, red. D. Murzyn, J. Pach, Difin, Warszawa 2018, s. 53-63.

Artykuły opublikowane na stronach Europejskiego Obserwatorium Stosunków Przemysłowych (http://www.eurofound.europa.eu/eiro/) oraz Europejskiego Obserwatorium Warunków Pracy (http://www.eurofound.europa.eu/ewco/) Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy z siedzibą w Dublinie:
- Sroka J., Signs of trade union cooperation in regional social dialogue, kodowe oznaczenie publikacji: PL0401107F,
- Sroka J., Collective agreements on changes in work organisation – case of Poland, PL0409110T.
- Sroka J., New commercial activity law in force, PL0410109F,
- Sroka J., Entrepreneurship Council gains importance, PL0411101N,
- Sroka J., Industrial relations in the public sector focusing on public utilities -case of Poland, PL0411106S,
- Sroka J., Rules on regional social dialogue amended, PL0502105F,
- Sroka J., EIRO comparative study on statutory minimum wages – case of Poland, PL0504103S,
- Sroka J., Social dialogue takes political swing, PL0507105F,
- Sroka J., The Amended Employment Promotion Act Legislation Reaches End, PL0508102N,
- Sroka J., EIRO Thematic Feature on Youth at work - case of Poland, PL0512102T,
- Sroka J., Entrepreneurship Council Looking to Position the Employers’ Lobby in the Post-Election Political Landscape, PL0601101N,
- Sroka J., EIRO Annual update 2005 – case of Poland, współautor P. Sula, PL0601109U,
- Sroka J., Comparative Study on Industrial Relations in the Print Media Sector – Case of Poland, PL0601105S,
- Sroka J., Employers proposed the changes in the social dialogue system, PL0604029I,
- Sroka J., Political parties agree to cooperate with social partners on social pact, PL0610079I.
- Sroka J., Place of Work and Working conditions in Poland, PL0701029.
- Sroka J., Youth at Work – case of Poland, PL0512102T.
- Sroka J., Industrial relations in the postal sector – Poland, European Industrial Relations Observatory, http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0704018s/pl0704019q.htm, odczyt z dn. 06.12.2007.
- Sroka J., Decrease in health risks and accidents at the workplace, European Working Conditions Observatory, http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveyreports/PL0612019D/PL0612019D.htm, odczyt z dn. 06.12.2007.
- Sroka J., Place of work and working conditions – Poland, European Working Conditions Observatory, http://www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn0701029s/pl0701029q.htm, odczyt z dn. 06.12.2007.
- Sroka J., Quality in work and employment — Poland, European Working Conditions Observatory, http://www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn0612036s/pl0612039q.htm, odczyt z dn. 06.12.2007.
- Sroka J., Sula P., Industrial relations developments 2006 — Poland, European Industrial Relations Observatory, http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0703019s/pl0703019q.htm, odczyt z dn. 06.12.2007.
- Sroka J., Capacity building for social dialogue at sectoral and company level – Poland, http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef072210.htm, odczyt z dn. 17.12.2007.
- Sroka J., Economic activity and earnings of women, European Working Conditions Observatory, Dublin, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2008, http://www.eurofound.europa.eu/ewco/2008/02/PL0802019I.htm, odczyt z dn. 03.06.2008.
- Sroka J., Managing the transition from work to retirement, European Working Conditions Observatory, Dublin, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2008, http://www.eurofound.europa.eu/ewco/2008/01/PL0801019I.htm, odczyt z dn. 03.06.2008.
- Sroka J., Representativeness of the social partners: Gas sector –Poland, European Industrial Relations Observatory, Dublin, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2008, http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0702017s/pl0702019q.htm, odczyt z dn. 03.06.2008.
- Sroka J., Representativeness of the European social partner organisations: Post and courier services – Poland, European Industrial Relations Observatory, Dublin, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2008, http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0712017s/pl0712019q.htm, odczyt z dn. 03.09.2008.
- Sroka J., Poland: representativeness of the European social partner organisations – Sea and coastal water transport, European Industrial Relations Observatory, Dublin, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2008, http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0707017s/pl0707019q.htm, odczyt z dn. 03.09.2008.
- Sroka J., The impact of the information and consultation directive on industrial relations — Poland, European Industrial Relations Observatory, Dublin, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2008, http://www.eurofound.europa.eu/comparative/tn0710019s/pl0710019q.htm, odczyt z dn. 03.09.2008.
- Sroka J., Nature and extent of mobbing in the workplace, European Industrial Working Conditions Observatory, Dublin, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2008, http://www.eurofound.europa.eu/ewco/2008/09/PL0809019I.htm, odczyt z dn. 17.10.2008.
- Sroka J., “Poland: Flexicurity and industrial relations”, http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0803038s/pl0803039q.htm, odczyt z dn. 25.01.2010.