dr Monika Skowrońska

Doktor nauk prawnych
Adiunkt w Katedrze Kryminalistyki, Prawa Karnego i Międzynarodowego

Kierownik studiów podyplomowych "Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej" 

 

W 2004r. obroniłam doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2014r. pracuję na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ponadto, wykonuję zawód radcy prawnego w jednostce administracji publicznej; jestem członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, przewodniczącą Okręgowego Zespołu Wizytatorów, członkiem Komisji ds. wykonywania zawodu radcy prawnego oraz wykładowcą na aplikacji radcowskiej w OIRP w Krakowie.

Zainteresowania naukowe: prawo Unii Europejskiej, prawo ochrony konkurencji, prawa człowieka, prawo i postępowanie administracyjne, celne i podatkowe, etyka zawodów prawniczych, ochrona danych osobowych, prawo karne skarbowe

Zajęcia: postępowanie administracyjne, prawo Unii Europejskiej, prawa człowieka, prawo ochrony konkurencji i konsumentów, ochrona danych osobowych, prawo administracyjne, etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych

 

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- Małopolski Radca Prawny przed sądami Unii Europejskiej – II edycja, Procedura postępowania przed sądami Unii Europejskiej – wykłady, (red) M. Skowrońska, Nasza Oficyna 2011.
- Komentarz do art. 81 i 83 TWE (w części dotyczącej sankcji, w tym sankcji o charakterze cywilnoprawnym za naruszenie art. 81 i 82 TWE takich jak nieważność umowy i odpowiedzialność odszkodowawcza), [w:] „Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz”, tom II, (red.) A. Wróbel, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 370-395 i 492-495.

- Skowrońska M., Obowiązki państwa w sytuacji zagrożenia katastrofą środowiskową lub jej wystąpienia w kontekście prawa do życia, [w:] „Bezpieczeństwo ekologiczne”, (red.) K. Sala, K. Kowalska i P. Nowak, Wydawnictwo Naukowe UP 2017. (w druku)
- Skowrońska M., Ochrona środowiska w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] „Polityka ekologiczna” (red.) K. Sala, K. Kowalska i P. Nowak, Wydawnictwo Naukowe UP 2017. (w druku)
- Skowrońska M., Przecięcie węzła gordyjskiego w dziedzinie hazardu – uwagi w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie G.M. i M.S., Europejski Przegląd Sądowy, 2017 nr 1, s. 14-21.
- Skowrońska M., Wykonywanie zawodu radcy prawnego w urzędzie państwowym, Radca prawny. Zeszyty naukowe, 2016 nr 4, s. 47-82.
- Skowrońska M., Kilka uwag na temat obowiązku ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń (art. 147 Ordynacji podatkowej), Rocznik Administracji Publicznej, 2015 nr 1, s. 66-94.
- Skowrońska M., Sala-Szczypiński M.,, Wolność słowa i pisma przysługująca radcom prawnym przy wykonywaniu zawodu oraz konsekwencje jej nadużycia, Radca prawny. Dodatek naukowy Prawo, Etyka i Świat, 2014 nr 154, pp. 2D-14D.
- Skowrońska M., Prawo konkurencji Unii Europejskiej oraz Wprowadzenie, [w:] „Małopolski Radca Prawny przed sądami Unii Europejskiej – II edycja, Procedura postępowania przed sądami Unii Europejskiej – wykłady”, (red.) M. Skowrońska, Nasza Oficyna 2011, s. 5-7 oraz 71-86.
- Skowrońska M., Prawo konkurencji Unii Europejskiej, [w:] „Małopolski Radca Prawny przed sądami Unii Europejskiej. Procedura postępowania przed sądami Unii Europejskiej – wykłady”, (red.) S. Bielański, Nasza Oficyna 2010, s. 65-84.
- Skowrońska M., Relacja między prawem konkurencji Wspólnoty Europejskiej, a prawem konkurencji państw członkowskich, Przegląd Prawa Europejskiego, 2003, nr 1(12)2003, s. 21-34.
- Skowrońska M., Dochodzenie przed sądami krajowymi praw wynikających z naruszenia wspólnotowych reguł konkurencji, Kwartalnik Prawa Publicznego, 2001, nr 4, s. 7-49.
- Skowrońska M., Zakres kompetencji sądów krajowych w dziedzinie wspólnotowego prawa konkurencji (kilka uwag na temat bezpośredniej skuteczności art. 81 i 82 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską), [w:] „Studia z prawa Unii Europejskiej”, (red.) S. Biernat, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000r., s. 407-423 (praca zbiorowa otrzymała nagrodę im. Prof. Janusza Łętowskiego w Konkursie Fundacji Promocji Prawa Europejskiego w 2002r.)
- Skowrońska M., Reguły konkurencji Wspólnoty Europejskiej dotyczące porozumień pionowych (stan obecny i projekt zmian), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2000 nr 1, s. 19 i n.