Ważne!

Seminarzyści proszeni są o kontakt z Promotorami w celu ustalenia terminów seminariów. 

Poniżej można znaleźć informacje na temat prowadzonych seminariów


Dr Marta Czyżewska
doktor nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia

Profil seminarium dyplomowego:
Seminarium dyplomowe na kierunku Ekonomia społeczna ma profil specjalistyczny w zakresie: ekonomia, biznes.

Tematyka seminarium wraz z przykładowymi tytułami prac:
• Finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć
Przykładowy temat: Możliwości finansowania innowacyjnych startupów w branży Fintech

• Rachunkowość finansowa i zarządcza
Przykładowy temat: Etyka w rachunkowości a kreatywna rachunkowość w praktyce przedsiębiorstw

• Kapitały wysokiego ryzyka – seed capital, venture capital, private equity
Przykładowy temat: Fundusze venture capital w finansowaniu rozwoju przedsięwzięć

• Analiza sprawozdań finansowych
Przykładowy temat: Możliwości wykorzystania analizy wskaźnikowej do oceny perspektyw rozwojowych przedsiębiorstw/a

• Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna
Przykładowy temat: Społeczna odpowiedzialność biznesu w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Dr Ireneusz Drabik
- Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Wydział Ekonomii)
- Magister ekonomii w zakresie zarządzania i marketingu (Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Wydział Zarządzania)

Profil seminarium dyplomowego

Seminarium magisterskie na kierunku Ekonomia społeczna (studia stacjonarne, II rok).

1) Organizacja i zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej
Przykładowa tematyka pracy dyplomowej:
- Analiza strategiczna organizacji trzeciego sektora na przykładzie wybranego podmiotu
- Zastosowanie analizy SWOT w zarządzaniu organizacją non-profit na przykładzie wybranego podmiotu

2) Marketing podmiotów ekonomii społecznej
Przykładowa tematyka pracy dyplomowej:
- Strategia marketingowa na rynku usług społecznych na przykładzie wybranego podmiotu
- Kształtowanie strategii dóbr publicznych na przykładzie wybranego podmiotu

3) Komunikacja marketingowa
Przykładowa tematyka pracy dyplomowej:
- Strategia komunikacji organizacji z otoczeniem na przykładzie wybranego podmiotu
- Reklama społeczna i możliwości jej zastosowania na współczesnym rynku
- Media społecznościowe jako narzędzie marketingowe w działalności wybranego podmiotu

4) Zarządzanie zasobami ludzkimi
Przykładowa tematyka pracy dyplomowej:
- Analiza i porównanie systemu motywacyjnego firmy komercyjnej i organizacji trzeciego sektora
- Rola mediów społecznościowych w procesie rekrutacji pracowników

5) Społeczeństwo obywatelskie i organizacje trzeciego sektora
Przykładowa tematyka pracy dyplomowej:
- Wpływ pracy w ramach wolontariatu na wybór i kształtowanie ścieżki zawodowej wolontariuszy
- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na przykładzie działalności wybranej organizacji trzeciego sektora

6) Teoria potrzeb i zrównoważonej konsumpcji
Przykładowa tematyka pracy dyplomowej:
- Zachowania konsumentów usług społecznych na przykładzie wybranego rynku

7) Przedsiębiorczość społeczna
Przykładowa tematyka pracy dyplomowej:
- Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży szkół średnich

8) Społeczna odpowiedzialność biznesu
Przykładowa tematyka pracy dyplomowej:
- Strategia społecznej odpowiedzialność biznesu na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa


Dr hab. Bogdan Fischer, prof.UP
Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu
Seminarium licencjackie na kierunku Administracja

Wybrane obszary badawcze oraz przykładowe/wyjściowe tematy prac magisterskich:
I. Prawo autorskie i prawa pokrewne
Przykładowe tematy prac:
• Prawo zamówień publicznych w kontekście praw autorskich
• Prawo autorskie jako kompromis między interesem twórcy a interesem społecznym
• Dozwolony użytek publiczny w urzędzie ( preferowany dla kierunku administracja)
• Umowy prawnoautorskie w urzędzie (preferowany dla kierunku administracja)
• Prawa twórcy a nowe wyzwania ( np. sztuczna inteligencja)
• Blockchain a prawa własności intelektualnej
• Prawo autorskie a technologie manipulacji (np. deepfake)
• Street art a prawo autorskie
• Tatuaż a prawo autorskie
• Wykonywanie osobistych praw autorskich
• Prawo do informacji a prawo autorskie i prawa pokrewne
• Prawa pokrewne wydawców
• Prawa autorskie a dobra osobiste
• Ochrona prawa do wizerunku
• Prawa na dobrach niematerialnych a delikty nieuczciwej konkurencji

II. Ochrona danych osobowych; prawo do prywatności i inne dobra osobiste
Przykładowe tematy prac:
• Prawo do ochrony prywatności informacyjnej i danych osobowych w cyberprzestrzeni
• Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
• Realizacja praw osób których dane dotyczą na podstawie rodo
• Prawo do usunięcia danych ( do bycia zapomnianym)
• Środki ochrony prawnej przeciwko administratorowi i przetwarzającemu na zlecenie
• Soft law w prawie ochrony danych osobowych
• Prawo do prywatności osób publicznych
• Naruszenie dóbr osobistych i danych osobowych w Internecie
• Wzajemne relacje „Wielkiej piątki” ochrony danych osobowych: RODO, dyrektywy policyjnej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy wdrażającej RODO, ustawy wdrażającej dyrektywę policyjną
• Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
• Certyfikat zgodności przetwarzania danych osobowych i akredytacja podmiotu certyfikującego
• Kodeksy postępowania z danymi osobowymi
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
• Przetwarzanie danych osobowych w modelu cloudcomputing
• Ochrona danych osobowych a prawodostępu do informacji

III. Prawo mediów
Przykładowe tematy prac
• Tajemnica dziennikarska i tajemnica autorska
• Konteksty prawne współczesnych mediów spersonalizowanych
• Reklama ukryta, lokowanie produktu, lokowanie tematu
• Autoryzacja wypowiedzi
• Wolność prasy a ochrona danych osobowych
• Wolność wypowiedzi prasowej a granice dozwolonej krytyki
• Zakaz fotografowania a ograniczenie prawa do pozyskiwania informacji
• Etyka mediów a etyka dziennikarska
• Funkcja kontrolna prasy i jej wykonywanie poprzez dostęp do informacji publicznej
• Konteksty prawne fotografii prasowej
• Ochrona dóbr osobistych uczestników postępowania sądowego a dziennikarska sprawozdawczość sądowa
• Zgoda na naruszenie dobra osobistego w mediach
• Kodeksy deontologiczne w mediach
• Ograniczenia w swobodzie publikowania materiałów prasowych
• Prywatność informacyjna w usługach audiowizualnych z perspektywy nowych rozporządzeń unijnych RODO i e-privacy (EPR)

IV. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego; ochrona tajemnic ustawowo chronionych
Przykładowe tematy prac:
• Ponowne wykorzystywanie zasobów rejestrowych
• Ograniczenia w ponownym wykorzystywaniu isp ze względu na ochronę tajemnic ustawowo chronionych
• Ograniczenia w ponownym wykorzystywaniu isp ze względu na prywatność osoby fizycznej i tajemnicę przedsiębiorcy
• Ograniczenia w ponownym wykorzystywaniu isp ze względu na prawa własności intelektualnej
• Ochrona informacji niejawnych
• Dostęp do informacji publicznej i jego ograniczenia
• Dopuszczalne warunki ponownego wykorzystywania isp
• Struktura regulacji tajemnic ustawowo chronionych
• Tajemnice związane z wykonywaniem zawodów prawniczych, organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości
• Tajemnice związane z wykonywaniem zawodów medycznych
• Tajemnice związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
• Ochrona informacji niejawnych jako przesłanka ograniczająca dostęp do informacji publicznych
• Regulacja zakresu przedmiotowego tajemnic i wartości podlegających ochronie
• Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa/ europejski i krajowy system cyberbezpieczeństwa


1. Dr hab. Prof. UP Kazimiera Juszka

Prawo/nauki społeczne

2. Seminarium z kryminalistyki.

Seminarium służy pogłębianiu niektórych zagadnień podejmowanych w tej nauce. Poznaniu metodologii pisania prac magisterskich, cele i zadania prac promocyjnych, plan pracy, przyswojenie terminów w metodyce pisania prac promocyjnych takich jak: metodologia , metoda reprezentacyjna, próba, populacja, losowy wybór próby, hipoteza, teza, pytania otwarte, literatura, problem plagiatu. Dyskusja nad tezami prac magisterskich, opracowywanie wniosków.

3. Literatura do pracy magisterskiej
Materiały podawane prze promotora.

Przykładowe tematy prac dyplomowych:
Fenotypowanie kryminalistyczne DNA
Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia w kryminalistyce i procesie karnym
Okazanie osób
Profilowanie nieznanego sprawcy zabójstwa
Wiktymologia
Zabójstwo i jego wpływ na społeczeństwo
Poligraf - Identyfikacja sprawcy zdarzenia
Wersja kryminalistyczna
Przeszukanie procesowo-kryminalistyczne
Eksperyment procesowo-kryminalistyczny
Broń i ślady kryminalistyczne jej użycia
Modus operandi sprawców włamań
Biometria czyli nowoczesna identyfikacja człowieka
Drony w kryminalistyce


Doktor nauk ekonomicznych
Profil seminarium dyplomowego – licencjat
Kierunek: Administracja

1. Zrównoważony rozwój jednostek samorządu terytorialnego. Rozwój a wzrost gospodarczy. Jakość życia społeczeństwa i jej pomiar. Efektywność społeczna i ekonomiczna. Lokalne strategie i programy rozwojowe. Inwestycje zagraniczne a rozwój lokalny w Polsce. Finanse publiczne.

Przykładowy temat: Zrównoważony rozwój w strategii rozwoju gminy X.

2. Nowe zarządzanie w sektorze publicznym (NPM). Koncepcje w ramach nowego zarządzania w sektorze publicznym. Kluczowe aspekty nowego zarządzania publicznego w Polsce. Nowe zarządzanie publiczne w wybranych krajach europejskich. Bariery reformowania administracji publicznej.

Przykładowy temat: Partnerstwo publiczno-prywatne na przykładzie gminy X.

3. Marketing publiczny. Orientacja marketingowa w jednostkach administracji publicznej. Marketing terytorialny i zintegrowany. Komunikacja marketingowa i nowoczesne formy przekazu. Badanie i kreowanie opinii publicznej.

Przykładowy temat: Perspektywy rozwoju public relations w jednostkach administracyjnych w Polsce.

4. Odpowiedzialność społeczna w administracji publicznej. Społeczna odpowiedzialność administracji i biznesu. Narzędzia i praktyki CSR w administracji publicznej i biznesie. Wdrażanie procedur CSR. Korzyści z wdrażania CSR w administracji i biznesie. Bariery i perspektywy wdrażania CSR w Polsce.

Przykładowy temat: Społeczna odpowiedzialność w kreowaniu wizerunku miasta.

prof. dr hab. Marian Kozaczka

Opis obszarów tematycznych dla prac powstających w ramach seminarium magisterskiego na kierunkach: ekonomia społeczna, administracja.


I. Rozwój lokalny i regionalny

Uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego, ewolucja podstaw prawnych rozwoju lo-kalnego i regionalnego, aktywność władz lokalnych i regionalnych, wykorzystanie środków UE w rozwoju gmin, powiatów, województw, podmiotów publicznych, prywatnych, spo-leczna odpowiedzialność biznesu, działalność podmiotów gospodarczych, instytucji.

Przykładowe tytuły prac:
-Wykorzystanie środków UE w rozwoju gminy, powiatu, województwa x,
-Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie firm x,y,z
-Analiza zatrudnienia, działalności firmy x,

II. Finanse publiczne, zarządzanie, modernizacja

Ewolucja podstaw prawnych finansów publicznych, finanse jednostek samorządu terytorial-nego, ewolucja finansowa wybranych samorządów, zarządzanie finansami w instytucjach i organizacjach, innowacje w zarządzaniu publicznym, modernizacje, promocja, problematy-ka ekologiczna instytucji, organizacji.

Przykładowe tytuły prac:
-Aktywność inwestycyjna gminy, powiatu, województwa x,
-Analiza finansowa instytucji, organizacji x,
-Zarządzanie w gospodarce lokalnej i regionalnej


Dr hab. Grzegorz Krawiec
Doktor habilitowany nauk prawnych (dyscyplina: prawo administracyjne)
Seminarium dyplomowe: studia II stopnia, kierunek: Administracja.

Profil seminarium dyplomowego:
Tematyka seminarium wraz z przykładowymi tytułami prac:
1) Prawo administracyjne ogólne
Przykładowy temat:
1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa jako źródło prawa administracyjnego;
2. Publiczne prawa podmiotowe
3. Prawo do dobrej administracji – standardy europejskie i międzynarodowe

2) Prawo administracyjne – część szczególna
Przykładowy temat:
1. Stany nadzwyczajne jako forma ingerencji w sferę prawną jednostki
2. Pozwolenie na budowę

3) Postępowanie administracyjne
Przykładowy temat:
1. Milczenie i bezczynność organu administracji
2. Terminy w postępowaniu administracyjnym
3. Zasady ogólne postępowania administracyjnego
4. Strona w postępowaniu administracyjnym ogólnym
5. Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym
6. Doręczenia w ogólnym postępowaniu administracyjnym
7. Dowód z dokumentu w ogólnym postępowaniu administracyjnym
8. Administracyjne kary pieniężne

4) Prawa człowieka
Przykładowy temat:
1. Zakaz dyskryminacji i nierównego traktowania – aspekt europejski i międzynarodowy
2. Zakaz dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową i orientację seksualną
3. Wolność zrzeszania się w prawie polskim i międzynarodowym
4. Wolność sumienia i wyznania w prawie polskim i międzynarodowym
5. Wolność słowa w prawie polskim i międzynarodowym
6. Wolność zgromadzeń w prawie polskim i międzynarodowym
7. Konwencja o prawach dziecka jako element systemu ochrony praw człowieka;
8. Prawa dziecka

5) Instytucje ombudsmana:
Przykładowy temat:
1. Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ ochrony prawa
2. Rzecznik Praw Dziecka
3. Rzecznik Praw Pacjenta
4. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

6) Publiczne prawo gospodarcze
Przykładowy temat:
1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
2. Ochrona osób i mienia – problematyka prawna
3. Prawny charakter koncesji
4. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim
5. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce
6. Partnerstwo publiczno – prywatne – aspekty prawne
7. Komisja Nadzoru Finansowego

Przykładowe tematy:
1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa jako źródło prawa administracyjnego;
2. Publiczne prawa podmiotowe
3. Stany nadzwyczajne jako forma ingerencji w sferę prawną jednostki
4. Podziemne Państwo Polskie i jego administracja
5. Urząd prezydenta w Polsce: rys historyczny
6. Najwyższa Izba Kontroli jako organ ochrony praworządności w Rzeczypospolitej Polskiej
7. Postępowanie kontrolne prowadzone przez Rzecznika Praw Obywatelskich
8. Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ ochrony prawa
9. Rzecznik Praw Dziecka
10. Konwencja o prawach dziecka jako element systemu ochrony praw człowieka;
11. Prawa dziecka
12. Rzecznik Praw Pacjenta
13. Prawa pacjenta
14. Prawna problematyka zawodów medycznych
15. Działalność lecznicza w Polsce – problemy prawne
16. System informacji w ochronie zdrowia
17. Problematyka prawna transplantacji
18. Problematyka prawna chorób zakaźnych
19. Ochrona zdrowia psychicznego – problemy prawne
20. Prawna problematyka uzdrowisk
21. Prawna problematyka przerywania ciąży (aborcji)
22. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
23. Zasada zrównoważonego rozwoju
24. Zasada pomocniczości (subsydiarności)
25. Prawo do dobrej administracji – standardy europejskie i międzynarodowe
26. Pojęcie rodziny w polskim prawie administracyjnym
27. Zawarcie małżeństwa w prawie polskim
28. Porozumienie administracyjne
29. Zakład administracyjny – problematyka ustrojowa
30. Mediacja w postępowaniu administracyjnym (i sądowoadministracyjnym)
31. Udział organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym
32. Pozwolenie na budowę
33. Wznowienie ogólnego postępowania administracyjnego
34. Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
35. Milczenie i bezczynność organu administracji
36. Terminy w postępowaniu administracyjnym
37. Zasady ogólne postępowania administracyjnego
38. Strona w postępowaniu administracyjnym ogólnym
39. Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym
40. Doręczenia w ogólnym postępowaniu administracyjnym
41. Dowód z dokumentu w ogólnym postępowaniu administracyjnym
42. Administracyjne kary pieniężne
43. Prawo do życia
44. Zakaz tortur i nieludzkiego traktowania
45. Problematyka tzw. praw reprodukcyjnych
46. Zakaz dyskryminacji i nierównego traktowania – aspekt europejski i międzynarodowy
47. Zakaz dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową i orientację seksualną
48. Wolność zrzeszania się w prawie polskim i międzynarodowym
49. Wolność sumienia i wyznania w prawie polskim i międzynarodowym
50. Wolność słowa w prawie polskim i międzynarodowym
51. Wolność zgromadzeń w prawie polskim i międzynarodowym
52. Prawa ekonomiczne, socjalne i kulturowe
53. Prawny obrót nieruchomościami w Polsce
54. Organizacja sportu o charakterze pozarządowym
55. Sport a prawo międzynarodowe i europejskie
56. Rynek sportowy i jego uczestnicy
57. Finanse publiczne i podatki w sporcie
58. Odpowiedzialność dyscyplinarna i rozwiązywanie sporów w sporcie
59. Odpowiedzialność karna w sporcie
60. Odpowiedzialność cywilna w sporcie (ewentualnie trzy tematy o odpowiedzialności w sporcie można połączyć w jeden temat: „odpowiedzialność prawna w sporcie)
61. Doping w sporcie – problematyka prawna
62. Prawa osób niepełnosprawnych
63. Formy pomocy społecznej w Polsce
64. Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych
65. Status prawny cudzoziemców w Polsce
66. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – problematyka prawna
67. Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej
68. Organizacja i funkcjonowanie Straży Granicznej
69. Policja jako instytucja służąca ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego w państwie;
70. Pojęcie bezpieczeństwa w prawie administracyjnym
71. Organizacja Sił Zbrojnych RP
72. Powszechny obowiązek obrony
73. Charakter prawny zezwoleń
74. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
75. Ochrona osób i mienia – problematyka prawna
76. Prawny charakter koncesji
77. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim
78. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce
79. Partnerstwo publiczno – prywatne – aspekty prawne
80. Komisja Nadzoru Finansowego


Dr Iwona Lupa-Wójcik

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu
Obecnie seminarium nie jest prowadzone

dr Wojciech Maciejewski

doktor nauk ekonomicznych

Profil seminarium dyplomowego

Seminarium dyplomowe III rok Ekonomia Społeczna studia stacjonarne. Profil seminarium: ekonomia i biznes

Tematyka seminarium wraz z przykładowymi tytułami prac:
1. Finansowe aspekty przedsiębiorczości

Przykładowy temat: Metody finansowania organizacji non profit

2. Marketing w biznesie i organizacjach społecznych

Przykładowy temat: Marketing w organizacji pozarządowej na przykładzie Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko"

3. Społeczny wymiar ekonomii

Przykładowy temat: Upadek przedsiębiorstw i aspekty ich bankructwa na przykładzie Huty Ostrowiec w powiecie ostrowieckim

4. Przedsiębiorczość w wymiarze społecznym

Przykładowy temat: Pomoc Społeczna w Gminie Przemyśl rola I i III sektora

5. Innowacje i zarządzanie w III sektorze

Przykładowy temat: Zarządzanie personelem na przykładzie wybranej organizacji non profit


dr hab. Prof. UP Andrzej Madera

doktor habilitowany nauki prawne, nauki o polityce

Profil seminarium dyplomowego

Seminarium dyplomowe - magisterium, licencjat dla kierunku Administracja

Tematyka seminarium wraz z przykładowymi tytułami prac:

1. Prawo gospodarcze
- prowadzenie działalności, spółki prawa handlowego
- koncesje i pozwolenia
- funkcjonowanie instytucji biznesu w Polsce i Europie

Przykładowe tematy:
Uprawnienia administracji publicznej w zakresie wydawania koncesji i pozwoleń

2. Prawo administracyjne publiczne
- Administracja publiczna
- Partnerstwo Publiczno Prywatne
- Służba zdrowia
- Ubezpieczenia społeczne

Przykładowe tematy:
- Funkcje ubezpieczeń społecznych
- E-Administracja w Polsce
- Rola służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa

dr Elżbieta Maj
doktor nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo administracyjne

Profil seminarium dyplomowego

Seminarium dyplomowe – licencjat, mgr na kierunku Administracja.

Tematyka seminarium wraz z przykładowymi tytułami prac:
1.Prawo administracyjne ogólne.
Stosunek administracyjnoprawny jako narzędzie poznawcze. Normy prawa administracyjnego. Źródła prawa administracyjnego. Zasady ogólne prawa administracyjnego. Pojęcie organu, urzędu, zakładu administracyjnego. Formy działania administracji publicznej. Podziały terytorialne państwa (zasadniczy, pomocniczy, specjalny). Organizacja administracji rządowej, centralnej i terenowej. Organizacja samorządu terytorialnego. Nadzór i kontrolaw administracji publicznej. Partycypacja społeczna.
Przykładowy temat:
• Władcze i niewładcze formy działania administracji jako sposób wyrażania woli organu w XXI wieku
• Zasada subsydiarności i jako domena działania samorządu
• Wpływ wspólnoty samorządowej na bezpośredni i pośredni sposób sprawowania władzy

2. Prawo administracyjne materialne.
Zabezpieczenie społeczne: ubezpieczenie społeczne, zaopatrzenie społeczne, pomoc społeczna, w tym świadczenia rodzinne, piecza zastępcza, ochrona osób niepełnosprawnych. Sfery publiczne: system ochrony zdrowia, prawa pacjenta, edukacja i szkolnictwo wyższe, polityka zatrudnienia. Organizacje pozarządowe: idea społeczeństwa obywatelskiego, fundacje, stowarzyszenia, pożytek publiczny, wolontariat. Prawna sytuacja osób fizycznych: ewidencja ludności, akty stanu cywilnego, dowody osobiste, dokumenty paszportowe, ochrona danych osobowych.
Przykładowy temat:
• Pomoc społeczna - słabe i silne strony systemu
• Motywacyjny charakter promocji zatrudnienia jako narzędzie niwelowania problemu bezrobocia
• Dyskryminacja pozytywna i negatywna osób niepełnosprawnych w systemie prawa

3. Postępowanie administracyjne.
Podstawowe i poboczne funkcje postępowania. Geneza i rodzaje postępowań administracyjnych. Zasady ogólne postępowania administracyjnego. Pojęcie i rola organu
w postępowaniu administracyjnym. Strona a podmiot/y na prawach strony. Rola terminów
w postępowaniu administracyjnym. Etapowość postępowania administracyjnego i jego standaryzująca rola w jurysdykcji. Postępowanie dowodowe w XXI wieku. Orzekanie jako finał postępowania oraz sposoby zaskarżania orzeczeń. Postępowanie jurysdykcyjne
a postępowanie nadzwyczajne. Postępowanie skargowo-wnioskowe jako prawo konstytucyjne.
Przykładowy temat:
• Legitymizacja procesowa strony w postępowaniu administracyjnym
• Strona a podmiot na prawach strony. Studium porównawcze
• Zawieszenie postępowania administracyjnego – przesłanki przedmiotowe i podmiotowe

4. Prawo socjalne.
System ubezpieczeń społecznych, zaopatrzenia społecznego oraz fakultatywny system pomocy społecznej.
Przykładowy temat:
• Motywacyjność systemu socjalnego jako trend polityki społecznej w polskim ustroju demokratycznym
• Ochrona obywatela w świetle systemu pomocy socjalnej rodzinie
• Ochrona dziecka i rodziny w świetle przepisów prawnych

5. Polityka społeczna.
Polityka zabezpieczenia społecznego. Polityka rodzinna (ludnościowa, demograficzna). Polityka ochrony zdrowia. Polityka edukacyjna (oświata i nauka). Polityka zatrudnienia. Polityka mieszkaniowa. Polityka zrzeszeniowa.
Przykładowy temat:
• Polityka zdrowotna jako wyzwanie dla państwa w XXI wieku
• Rola organizacji pozarządowych w życiu społecznym
• Przemoc w rodzinie. Studium administracyjno-prawne

6. Historia administracji.
Geneza administracji publicznej. Podziały terytorialne i sposób ich kształtowania na kanwie historycznej. Kształtowanie się ustroju samorządowego . Zasady ustrojowe od absolutyzmu do demokracji. Polski konstytucjonalizm i jego geneza.
Przykładowy temat:
• Samorząd szczebla podstawowego(powiatowego, wojewódzkiego) w Polsce
• Autonomia galicyjska jako pierwowzór polskich instytucji prawnych. Studium: socjalne, oświatowe, ochrony zdrowia, propinacyjne itd.
• Ochrona jednostki w wybranych polskich konstytucjach

dr Marcin Mazgaj
doktor nauk prawnych (dyscyplina: prawo, specjalność: prawo handlowe)

Profil seminarium dyplomowego:seminarium magisterskie na kierunku Prawo (V rok, stacjonarne studia jednolite magisterskie)

Tematyka seminarium wraz z przykładowymi tematami prac dyplomowych:

1) Prawo spółek

Przykładowe tematy prac magisterskich:
- Transgraniczne przekształcenie spółki kapitałowej
- Struktura majątkowa prostej spółki akcyjnej
- Prawne aspekty finansowania spółek przez fundusze venture capital
- Nieważność a nieistnienie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy
- Status prawny tzw. „więźnia korporacyjnego” – analiza prawnoporównawcza

2) Prawo papierów wartościowych i prawo rynku kapitałowego
Przykładowe tematy prac magisterskich:
- Blockchain i smart contracts w prawie papierów wartościowych
- Prawne implikacje dematerializacji akcji
- Insider trading w świetle unijnego prawa rynku kapitałowego

3) Umowy w obrocie gospodarczym
Przykładowe tematy prac magisterskich:
- Rola oświadczeń i zapewnień w prawie zobowiązań
- Umowa faktoringu – analiza prawna
- „Miarkowanie” kary umownej – analiza prawna w świetle orzecznictwa sądów powszechnych

4) Prywatnoprawne aspekty e-commerce i nowych technologii
Przykładowe tematy prac magisterskich:
- Dostarczanie treści cyfrowych w świetle unormowań prawa prywatnego
- Prywatnoprawne aspekty emisji i obrotu krypotowalutami
- AI (sztuczna inteligencja) w prawie prywatnym

Dr hab. Dorota Murzyn, prof. UP

doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (specjalność: polityka gospodarcza), magister ekonomii
dyscyplina: ekonomia i finanse
Profil seminarium dyplomowego:
Seminarium magisterskie na kierunku Ekonomia społeczna

Tematyka seminarium wraz z przykładowymi tytułami prac:

1. Ekonomia społeczna i polityka społeczno-gospodarcza, uwarunkowania rozwoju ekonomii i przedsiębiorczości społecznej, rola administracji publicznej we wspieraniu rozwoju ekonomii społecznej.
Przykładowy temat: Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi a rozwój sektora ekonomii społecznej na przykładzie gminy X
2. Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej i rola ekonomii społecznej w ich rozwiązywaniu.
Przykładowy temat: Funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych w społecznościach lokalnych na przykładzie spółdzielni/przedsiębiorstwa X
3. Finansowanie rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, możliwości i bariery, fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania ekonomii i przedsiębiorczości społecznej.
Przykładowy temat: Rozwój ekonomii społecznej w województwie X dzięki wsparciu funduszy Unii Europejskiej
4. Przedsiębiorczość społeczna młodych ludzi – uwarunkowania rozwoju.
Przykładowy temat: Przedsiębiorczość społeczna jako ścieżka kariery zawodowej w opinii studentów.
5. Społeczna odpowiedzialność biznesu, narzędzia i praktyki CSR w przedsiębiorstwach, korzyści z wdrażania CSR.
Przykładowy temat: Strategia społecznej odpowiedzialność biznesu na przykładzie przedsiębiorstwa X
6. Innowacje społeczne jako instrument rozwiązywania problemów społecznych.
Przykładowy temat: Innowacje społeczne w praktyce działania przedsiębiorstwa na przykładzie firmy X


dr Agata Nodżak

doktor nauk prawnych (specjalność prawo administracyjne, prawo ustrojowe)

Profil seminarium licencjackiego:

Seminarium dyplomowe – licencjat na kierunku Administracja.

Tematyka seminarium wraz z przykładowymi tytułami prac:
• Organizacja administracji publicznej i jej podmioty.
Przykładowy temat:
- Organizacja i funkcjonowanie urzędu administracyjnego na przykładzie starostwa powiatowego XY
- Organizacja i funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy na przykładzie….

• Informacja publiczna, informacja w strukturze administracji publicznej, informacja o środowisku i jego ochronie.
Przykładowy temat:
- Wtórne wykorzystanie informacji publicznej
- Informatyzacja administracji publiczna a jakość usług administracji

• Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji.
Przykładowy temat:
- Instytucja wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym;
- Pozycja prawna strony na przykładzie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę/pozwolenia na broń, itd.

• Administracja publiczna wobec jednostki.
Przykładowy temat:
- Zasady legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce
- Zasady rejestracji stanu cywilnego

• Ochrona prywatności jednostki, ochrona danych osobowych.
Przykładowy temat:
- Podstawy legalnego przetwarzania danych osobowych
- Ochrona danych osobowych osób korzystających z pomocy społecznej

Profil seminarium magisterskiego:

Seminarium dyplomowe – magisterium na kierunku Prawo obejmuje zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego: ustrojowego, materialnego i proceduralnego. W zakresie tego seminarium tematy prac magisterskich mogą dotyczyć takich zagadnień jak, np.

- Wójt/sołtys w systemie administracji publicznej w Polsce
- Instytucja nadzoru i kontroli w kontekście działalności organów jednostek samorządu terytorialnego
- Prawne i praktyczne aspekty partycypacji obywatelskiej w Polsce (wybory, referendum czy obywatelskie prawo inicjatywy ustawodawczej/uchwałodawczej)
- Prawne standardy administracyjnego postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej
- Zasady techniki prawodawczej a jakość prawa
- Działalność prawotwórcza organów administracji publicznej
- Funkcjonowanie partii politycznych/stowarzyszeń/fundacji we współczesnym państwie
- Prawa i wolności jednostki w stanach nadzwyczajnych
- Zasada proporcjonalności w prawie administracyjnym
- Prywatyzacja zadań administracji publicznej na przykładzie…
- Prawna ochrona dóbr osobistych/prywatności w społeczeństwie informacyjnym
- Zasada równości/proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego/polskich sądów administracyjnych
- Administarcyjnoprawna problematyka ochrony praw zwierząt
- Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w orzecznictwie sądów administracyjnych
- Akty prawa miejscowego w systemie źródeł prawa administracyjnego
- Aksjologia prawa administracyjnego

dr Paweł Nowak
doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii

Profil seminarium dyplomowego:
Seminarium dyplomowe – licencjat na kierunku Administracja poświęcone jest szeroko rozumianej problematyce bezpieczeństwa i ochrony konsumentów w gospodarce rynkowej (głównie w sektorze finansowym). Możliwy jest również temat pracy spoza podanego obszaru w przypadku ugruntowanych zainteresowań Studenta.

W zakres seminarium wchodzą następujące obszary:

A. Instytucjonalno-prawna ochrona nieprofesjonalnych uczestników rynku
Przykładowy temat: Rola powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów w systemie ochrony konsumentów na rynku finansowym na przykładzie powiatu bocheńskiego

B. Informacja i edukacja
Przykładowy temat: Nieprawidłowości w reklamach kredytów konsumenckich i działania interwencyjne organów nadzoru w latach 2015-2018

C. Zrzeszanie się i reprezentacja
Przykładowy temat: Powództwo przedstawicielskie jako środek dochodzenia roszczeń konsumenckich

D. Dochodzenie roszczeń i rozwiązywanie sporów
Przykładowy temat: Postępowanie polubowne prowadzone przez Rzecznika Finansowego jako narzędzie rozwiązywania sporów konsumenckich z bankami


Dr Ewa Radomska
doktor nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia i finanse
Profil seminarium dyplomowego:
Seminarium dyplomowe - magisterskie na kierunku Ekonomia Społeczna

Tematyka seminarium wraz z przykładowymi tytułami prac:
Wybrane problemy współczesnego świata w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego.
Przykładowe tematy:
Społeczne skutki rozwoju technologii informacyjno – komunikacyjnych i cyfryzacji gospodarki – wyzwania i kierunki zmian.
Ubóstwo i głód we współczesnym świecie – możliwości i sposoby przezwyciężania problemu.
Problem mega-miast i slumsów we współczesnym świecie w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie kraju X.
Problem nierówności płci i sytuacja kobiet w krajach słabo rozwiniętych – wyzwania i kierunki zmian.
Opieka zdrowotna w krajach słabo rozwiniętych – problemy, wyzwania i kierunki zmian.
Edukacja i szkolnictwo w krajach słabo rozwiniętych – problemy, wyzwania i kierunki zmian.
Problem dostępu do czystej wody pitnej w krajach globalnego Południa – wyzwania i kierunki zmian.
Problem pracy dzieci i nieletnich na świecie – wyzwania i kierunki zmian.
Skutki ekonomiczne i społeczne napływu migrantów do krajów europejskich na przykładzie kraju X.
Napływ migrantów do krajów Unii Europejskiej a wyzwania dla unijnej polityki migracyjnej.
Wpływ emigracji Polaków na polski rynek pracy – wyzwania dla działów zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw X, Y, Z.
Adaptacja migrantów w nowym otoczeniu społeczno-kulturowym – rozwiązania instytucjonalne i organizacyjne na przykładzie kraju X.

Międzynarodowa pomoc rozwojowa.
Przykładowe tematy:
Międzynarodowa pomoc gospodarcza dla najsłabiej rozwiniętych krajów afrykańskich – formy, efekty i wyzwania.
Udział Polski w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju.
Polityka rozwojowa Unii Europejskiej wobec krajów AKP (Afryka, Karaiby, Pacyfik) – ocena skuteczności.
Rola Banku Światowego w finansowaniu projektów rozwojowych w krajach globalnego Południa na przykładzie kraju X.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy a finansowanie rozwoju społeczno – gospodarczego kraju X – ocena skuteczności.

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja a warunki życia i pracy w krajach globalnego Południa, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR), idea Sprawiedliwego Handlu/ Fair Trade.
Przykładowe tematy:
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych korporacji transnarodowych na warunki życia i pracy w krajach globalnego Południa na przykładzie kraju X.
Tendencje zmian w postawach i zachowaniach rynkowych współczesnych konsumentów a działania z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) na przykładzie przedsiębiorstwa X.
Działania z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) a rozwój przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa X.
Koncepcja i kierunki rozwoju idei Sprawiedliwego Handlu/ Fair Trade w Polsce.
Zrównoważone Zamówienia Publiczne jako narzędzie działań prospołecznych i prośrodowiskowych instytucji publicznych.

Finansowanie przedsięwzięć społecznych i biznesowych, źródła finansowania (wewnętrzne i zewnętrzne), bariery i możliwości pozyskiwania źródeł finansowania przez przedsiębiorstwa komercyjne i społeczne w Polsce, innych krajach europejskich.
Przykładowe tematy:
Bariery i możliwości finansowania działalności przedsiębiorstw społecznych w Polsce w aspekcie ich funkcjonowania i rozwoju.
Fundrising jako alternatywna forma finansowania przedsięwzięć społecznych i biznesowych (na przykładzie doświadczeń Polski i innych krajów europejskich, Stanów Zjednoczonych, Chin).
Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw z sektora MSP w Polsce – rekomendacje dla właścicieli i kadry zarządzającej.
Wpływ wykorzystania funduszy strukturalnych UE na konkurencyjność sektora MSP w Polsce.

Marka, wizerunek marki, zarządzanie marką, marketing-mix, promotional-mix, działania marketingowe przedsiębiorstw komercyjnych i społecznych, marketing społeczny.
Przykładowe tematy:
Wpływ marki na wizerunek przedsiębiorstwa i zachowania nabywcze konsumentów na przykładzie przedsiębiorstwa X.
Rola rebrandingu, repozycjonowania, identyfikacji wizualnej marki w procesie zmiany percepcji wizerunku marki na przykładzie marki X.
Reklama kontrowersyjna a wizerunek przedsiębiorstwa i zachowania nabywcze konsumentów na przykładzie przedsiębiorstwa X.
Ocena działań marketingowych w obszarze marketingu – mix przedsiębiorstwa X w aspekcie jego rozwoju – rekomendacje dla kadry zarządzającej.
Rola marketingu społecznego w zmianie postaw społecznych na przykładzie wybranych kampanii promocyjnych.

Uwaga: konkretne tematy dopasowywane są we współpracy z seminarzystami i w zgodzie ze specjalnością ich kierunków studiów.

dr Krzysztof Sala
Adiunkt, Ekonomia

Profil seminarium dyplomowego – licencjat
Kierunek: Administracja

1. Rozwój zrównoważony i polityka ekologiczna. Założenia, rozwój i ewolucja na świecie i w Polsce. Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie energetyki. Odnawialne źródła energii i polityka energetyczna na świecie i w Polsce. Elektromobilność .
Przykładowe tematy:

Polityka ekologiczna w strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego
Innowacyjne rozwiązane w dziedzinie energetyki na przykładzie województwa małopolskiego
Realizacja zasad polityki ekologicznej na przykładzie gminy Szaflary
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w strategii rozwoju gminy Szaflary
Elektromobilność w strategii rozwoju województwa mazowieckiego

2. Polityka gospodarcza i społeczna na szczeblu administracji terytorialnej. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Narzędzia i praktyki. Nowoczesne rozwiązania służące realizacji celów społecznych.
Przykładowe tematy:

Polityka społeczna i gospodarcza w strategii rozwoju gminy Kleszczów
Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie firmy x
Społeczno-gospodarcze rozwiązania na przykładzie przedsiębiorstw w gminie Alwernia

3. Administrowanie w instytucjach gospodarczych. Problematyka sprawności i skuteczność zarządzania. Pomiar skuteczności w administrowaniu.
Skuteczność i efektywność działań administracyjnych w firmie x
Nowoczesne rozwiązania w administrowaniu na przykładzie firmy x

4. Polityka turystyczna. Problematyka zrównoważonego rozwoju turystyki. Kierunki rozwoju i determinanty.
Przykładowe tematy:

Polityka rozwoju turystyki w strategii rozwoju gminy, powiatu x
Determinanty i kierunki rozwoju turystyki w obszarach chronionych na przykładzie Białowieskiego Parku narodowego
Społeczne i ekonomiczne czynniki rozwoju turystyki miasta Tarnowa
Analiza działalności operacyjnej hotelu Krakowie


Dr Marek Stych
doktor nauk prawnych

Profil seminarium dyplomowego:

Seminarium dyplomowe – licencjat na kierunku Administracja.

1. Samorząd terytorialny w RP. Struktura gminy. Nadzór i kontrola nad samorządem. Wybrane zadania gmin. Jednostki pomocnicze gmin – struktura, zadania. Opłaty lokalne w gminach.

Przykładowe tematy:
- „Współpraca organów gminy”;
- „Zasady poboru opłaty uzdrowiskowej”;
- „Sołectwo jako jednostka pomocnicza”.

2. Zdrowie publiczne. Choroby odzwierzęce. Bezpieczeństwo zdrowotne w j.s.t. Zadania PIF-u. Leki a suplementy diety. Reklama produktów leczniczych. Transport zwierząt gospodarskich na obszarze UE. Zdrowa żywność. Prawa pacjenta.

Przykładowe tematy:
- „Bezpieczeństwo żywnościowe na obszarze RP”;
- „Zadania j.s.t. w przypadku wykrycia ptasiej grupy”;
- „Regulacje prawne reklamy leków”;
- „Ograniczenia w reklamie leków w przypadku leków dla dzieci”;
- „Prawo pacjenta do wyboru metody leczenia”;
- „Prawo do godnej śmierci”.dr Tomasz Szeląg
Doktor nauk prawnych (dyscyplina: prawo rzymskie), licencjat prawa kanonicznego.
Seminarium magisterskie: studia jednolite magisterskie, kierunek: prawo

Profil seminarium:

Tematyka seminarium

1) Prawo rzymskie
Przykładowe tematy (ogólne):
1. Rzymskie prawo cywilne
2. Rzymskie prawo karne
3. Rzymskie prawo wojskowe

2) Prawo rzymskie a prawo kanoniczne
Przykładowe tematy (szczegółowe):
1. Wpływ prawa rzymskiego na rozwój prawa kanonicznego
2. Wybrane elementy prawa rzymskiego w Kodeksie Prawa Kanonicznego
3. Inspiracja konkretnych przepisów prawa kanonicznego prawem rzymskim

3) Recepcja prawa rzymskiego
Przykładowe tematy (szczegółowe):
1. Wpływ prawa rzymskiego na część ogólną Kodeksu Cywilnego
2. Wpływy prawa rzymskiego w polskim ustawodawstwie XX i XXI wieku
3. Prawo rzymskie w dawnej Polsce
4. Aktualne badania nad prawem rzymskim w Polsce
5. Prawo rzymskie w innych krajach Europy/świata


dr Paulina Szyja
doktor nauk ekonomicznych
Profil seminarium dyplomowego:

Seminarium dyplomowe - licencjat dla kierunku Ekonomia społeczna
Tematyka seminarium wraz z przykładowymi tytułami prac:

1. Ekonomia społeczna
- podmioty ekonomii społecznej
- uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce i w Unii Europejskiej
- innowacje społeczne
- rola samorządu terytorialnego w rozwoju przedsiębiorstw społecznych
- lokalne inicjatywy społeczne i tworzenie przedsiębiorstw społecznych

Przykładowe tematy:
- Funkcjonowanie spółdzielni socjalnych-studium przypadku
- Tworzenie przedsiębiorstw społecznych przez osoby w wieku 50+

2. Ochrona środowiska naturalnego
- wpływ działalności gospodarczej na środowisko naturalne,
- zagadnienie zrównoważonego i trwałego rozwoju,
- innowacje społeczne na rzecz ochrony środowiska naturalnego
- ekoinnowacje,
- gospodarka niskoemisyjna,
- gospodarka okrężna,
- polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej,
- lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
- przedsiębiorczość społeczna a ochrona środowiska naturalnego

Przykładowe tematy:
- Wdrażanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego w przedsiębiorstwach
- Działania na rzecz tworzenia gospodarki niskoemisyjnej na poziomie gminy – studium przypadku
- Lokalne inicjatywy na rzecz ograniczenia smogu


Dr Renata Śliwa
doktor nauk ekonomicznych
Profil seminarium dyplomowego:
Seminarium magisterskie na kierunku Ekonomia Społeczna

Tematyka seminarium wraz z przykładowymi tytułami prac:

• Funkcjonowanie sektora ekonomii społecznej, struktura, efektywność działania podmiotów ekonomii społecznej; przedsiębiorstwo społeczne; formy prawne przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej
Przykładowy temat: „Sektor ekonomii społecznej w województwie/regionie X”

• Otoczenie prawne, instytucjonalne i in. podmiotów ekonomii społecznej w Polsce
Przykładowy temat: „Rola Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie X na przykładzie”

• Rozwój programów ekonomii społecznej wobec współczesnych problemów społeczno-gospodarczych w Polsce i na świecie; społeczna gospodarka rynkowa
Przykładowy temat: „Aktywizacja projektów ekonomii społecznej wobec problemu ubóstwa/starzenia się społeczeństwa/przestępczości/niepełnosprawności…”

• Rola ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym; animacja społeczna; rozwijanie sieci społecznych
Przykładowy temat: „Rozwój przedsięwzięć ekonomii społecznej w kontekście sieci społecznych / rozwoju lokalnego …”

• Przedsiębiorczość lokalna w świetle rozwoju ekonomii społecznej
Przykładowy temat: „Rozwój przedsiębiorczości kobiet na przykładzie działania lokalnych stowarzyszeń / kół gospodyń wiejskich …”

• Społeczeństwo obywatelskie a rozwój sektora ekonomii społecznej
Przykładowy temat: „Aktywizacja obywatelska na przykładzie działania wybranych stowarzyszeń w Polsce”


doktor nauk prawnych

Profil seminarium dyplomowego

Seminarium dyplomowe - licencjat dla kierunku Administracja

Tematyka seminarium wraz z przykładowymi tytułami prac:
1. Prawo sportowe
- organizacja sportu w prawie polskim
- zwalczane dopingu
- Polskie Związki Sportowe
- Polski Komitet Olimpijski i Paraolimpijski

Przykładowe tematy:
1) Zwalczanie dopingu w sporcie w prawie międzynarodowym i polskim
2) Prawne aspekty kontraktów i transferów w piłce nożnej w Polsce

2. Prawo administracyjne materialne
- Samorząd terytorialny i jego zadania
- Administracja publiczna
- Partnerstwo Publiczno Prywatne
- Ubezpieczenia społeczne w rolnictwie

Przykładowe tematy:
1) Funkcje ubezpieczeń społecznych w rolnictwie
2) Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w gminie


Dr Elżbieta Szczygieł
doktor nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia

Obszary zainteresowań badawczych:

• ekonomiczne aspekty problemów społecznych
• zrównoważony rozwój, circular economy, zrównoważona konsumpcja
• przedsiębiorczość różnych grup społecznych
• jakość i poziom życia
• ubóstwo i dobrobyt
• użyteczność dochodów i oszczędności gospodarstw domowych
• statystyczna analiza danych (np. ocena sytuacji materialnej, rozwoju regionalnego)
• modelowanie i prognozowanie zjawisk ekonomicznych
• zarządzanie projektami i przez projekty

Tytuły przykładowych prac:

Problemy społeczne

• Wpływ nierówności dochodowych w krajach europejskich na jakość życia ich mieszkańców.
• Zmiany w poziomie życia mieszkańców Polski/wybranych krajów UE w kontekście wyzwań społecznych.
• Ocena jakości kapitału ludzkiego w Polsce w świetle danych statystycznych.
• Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce w latach …
• Problem wykluczenia finansowego i społecznego w Polsce w latach … - analiza przyczyn i skutków
• Sytuacja społeczna i zawodowa imigrantów w Polsce.
• Sytuacja materialna i zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce.
• Oszczędności i zarządzanie budżetem w gospodarstwach domowych w Polsce.
• Problemy kobiet na rynku pracy i w pracy zawodowej w Polsce – wyniki badań własnych.

Funkcjonowanie sektora ekonomii społecznej

• Determinanty rozwoju organizacji pozarządowych w Polsce – wyniki badań własnych.
• Charakterystyka przedsiębiorcy społecznego – przegląd teoretyczny i wyniki badań własnych.
• Szanse i bariery rozwoju sektora ekonomii społecznej w Polsce/w województwie X – wyniki badań własnych.
• Patologie w funkcjonowaniu organizacji społecznych – wyniki badań własnych.
• Spółdzielnie socjalne w Polsce jako odpowiedź na problem ubóstwa/wykluczenia społecznego.
• Współpraca przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych – wyniki badań własnych.
• Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie sektora ekonomii społecznej w województwie X.
• Efekty wykorzystania funduszy europejskich w organizacjach pozarządowych w województwie X / w Polsce.

Problemy organizacyjne sektora ekonomii społecznej

• Efektywne sposoby doboru i selekcji pracowników sektora ekonomii społecznej.
• Wpływ stresu na pracę pracowników przedsiębiorstw społecznych.
• Kultura i atmosfera pracy w przedsiębiorstwach społecznych.
• Stres i wypalenie zawodowe wśród pracowników przedsiębiorstw społecznych.
• Ludzie młodzi wobec ekonomii społecznej
• Ocena stanu wiedzy finansowej i świadomości ekonomicznej studentów kierunków ekonomicznych i menedżerskich.
• Między ekonomicznym a społecznym celem pracy - pokolenie Z na rynku pracy.
• Analiza godzenia życia zawodowego i prywatnego osób młodych na podstawie wyników badań własnych.
• Między nadmierną a zrównoważoną konsumpcją wśród młodego pokolenia – wyniki badań własnych.
• Postawy ludzi młodych wobec przedsiębiorczości społecznej – wyniki badań własnych.

Finanse sektora ekonomii społecznej

• Finansowe i organizacyjne skutki pandemii COVID-19 dla przedsiębiorstw społecznych.
• Finansowe i organizacyjne skutki pandemii COVID-19 dla organizacji pozarządowych.
• Źródła finansowania przedsiębiorstw społecznych w Polsce na przykładzie przedsiębiorstw działających na terenie województwa X/powiatu Y.
• Analiza źródeł finansowania przedsiębiorstw społecznych w Polsce w latach…
• Możliwości finansowania działalności stowarzyszeń/fundacji/przedsiębiorstw społecznych.
• Strategie finansowania działalności organizacji pozarządowych/przedsiębiorstw społecznych.
• Analiza wsparcia podmiotów społecznych w czasach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 w Polsce.
• W kierunku społeczeństwa zaangażowanego - analiza budżetu obywatelskiego miasta Y za lata...
• Ocena kondycji finansowej podmiotów ekonomii społecznej z wykorzystaniem modeli dyskryminacyjnych.
• Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa społecznego z wykorzystaniem sprawozdań finansowych.
• Analiza porównawcza sytuacji finansowej wybranych przedsiębiorstw społecznych/organizacji non-profit w oparciu o sprawozdanie finansowe.
• Wykorzystanie modeli dyskryminacyjnych w ocenie zagrożenia upadłości finansowej przedsiębiorstw społecznych.

Zrównoważony rozwój

• Koncepcja zrównoważonego rozwoju na przykładzie inwestycji w mieście X.
• Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a postawy i zachowania konsumentów.
• Postawy pro-ekologiczne konsumentów a zachowania przedsiębiorstw.
• Implementacja zasad gospodarki obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach w Polsce – studium przypadków.
• Zachowania cyrkularne w gospodarstwach domowych jako przykład wdrażania zasad gospodarki obiegu zamkniętego – wyniki badań w województwie małopolskim.

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

VADEMECUM SEMINARZYSTY

POBIERZ

OŚWIADCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH

POBIERZ

OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI WERSJI

POBIERZ

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

POBIERZ

Formularze recenzji prac licencjackich i magisterskich