dr Łukasz Sanakiewicz

Doktor nauk prawnych
Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego

Zainteresowania naukowe: prawo administracyjne, prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem
prawa rzeczowego oraz prawa obrotu nieruchomościami.

Zajęcia: wybrane zagadnienia prawa cywilnego, postępowanie egzekucyjne w administracji, prawo administracyjne Unii Europejskiej

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- Sanakiewicz Ł., Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019.
- Sanakiewicz Ł., Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Komentarz, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2014.

- Sanakiewicz Ł., Przeniesienie użytkowania wieczystego w drodze umowy przekazania, Miesięcznik Notariatu Polskiego "Rejent" Nr
1/2010
- Sanakiewicz Ł., Zmiana treści prawa użytkowania wieczystego w związku z trwałą zmianą sposobu korzystania z nieruchomości, Miesięcznik
Notariatu Polskiego "Rejent" Nr 11/2010.
- Sanakiewicz Ł., Zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na rzecz kościelnych
osób prawnych - problemy wykładni, Przegląd Sądowy nr 2/2012.
- Sanakiewicz Ł., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 czerwca 2012r. sygn. akt I OSK 950/11, Przegląd Sądowy nr 7-8/2013
- Sanakiewicz Ł., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 28 lutego 2013 r. III CZP 110/12 Przegląd Sądowy nr 4/2014