dr Krzysztof Sala

Doktor nauk ekonomicznych
Adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych

W 2000 roku ukończyłem studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).  W 2004 roku ukończyłem studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz uzyskałem certyfikaty audytora wewnętrznego w zakresie jakości i ochrony środowiska.  W  2012  roku obroniłem doktorat w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jestem autorem ponad 60 publikacji opublikowanych w kraju i za granicą. Byłem uczestnikiem ponad  30 konferencji naukowych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Zainteresowania naukowe: polityka gospodarcza Polski i państw europejskich, polityka społeczna, polityka ekologiczna i rozwój zrównoważony, polityka turystyczna, przedsiębiorczość i przedsiębiorcy w Polsce oraz zagranicą, zarządzanie małymi i średnimi firmami

Zajęcia: podstawy ekonomii, organizacja i zarządzanie, polityka ekonomiczna, polityka społeczno-gospodarcza, wprowadzenie do przedsiębiorczości, podstawy przedsiębiorczości dla informatyków, administrowanie w instytucjach gospodarczych, papiery wartościowe, zarządzanie jakością, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwój obszarów wiejskich

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- Sala K., Postmodernistyczne zachowania konsumentów na rynku turystycznym w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018, ss.19.

- Sala K., Obecny stan i perspektywy wykorzystania Linii Hutniczej Szerokotorowej w Polsce, [w:] Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2021, Vol. 35, nr 1, s. 85-95.
- Sala K., Obszary wykluczenia społecznego w Polsce - szanse i perspektywy rozwoju, [w:] Współczesne problemy bezpieczeństwa, zarządzania i nowoczesnej inżynierii / redakcja naukowa Renata Runiewicz, Iwona Przychocka, Leonard Milewski, Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2021S. 211-224.
- Sala K., Linia kolejowa Y jako innowacyjna inwestycja o znaczeniu ekonomicznym w Polsce, [w:] Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość : innowacje - środowisko / redakcja naukowa: Marta Czyżewska , Janina Pach, Krzysztof Sala, Warszawa : CeDeWu, 2020, S. 279-291
- Krzysztof Sala, Praktyczne wykorzystanie i współczesne znaczenie obiektów poprzemysłowych w Polsce na przykładzie hoteli loftowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - 2020, Vol. 34, nr 3, s. 167-178.
- Krzysztof Sala, Slums as a place of tourist reception, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - 2020, Vol. 46, nr 2, s. 97-106.
- Krzysztof Sala, Zanieczyszczenie świetlne : zagrożenia i sposoby jego ograniczania, Rocznik Administracji Publicznej. - 2020, nr 6, s. 254-266.
- Krzysztof Sala, Energetyka odnawialna w Województwie Kujawsko-Pomorskim : kaskada dolnej Wisły jako perspektywa rozwoju energetyki wodnej, [w:] Ład energetyczny : idee i rzeczywistość / Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski, Witold Ostant, Bogusław Jagusiak (redakcja naukowa),Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2019, S. 169-179.
- Krzysztof Sala, Gospodarcze i ekologiczne aspekty funkcjonowania korytarzy transportowych - stadium przypadku polskiego odcinka Via Carpatia, [w:] Nauki społeczne w dobie innowacji / redakcja naukowa Stanisław Krysiński, Agnieszka Wikarczyk, Justyna Żylińska, Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2019, S. 147-160.
- Krzysztof Sala, Karpacz jako edukacyjny przykład gminy przedsiębiorczej, Horyzonty Polityki. - 2019, Vol. 10, nr 30, s. 113-126.
- Krzysztof Sala, Klastry tradycyjne jako forma budowania strategii przedsiębiorczości na przykładzie Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu, [w:] Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa / pod redakcją Renaty Runiewicz, Justyny Żylińskiej, Moniki Szczerbak, Iwony Przychockiej, Krzysztofa Gawkowskiego, Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2019, S. 560-572.
- Krzysztof Sala, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju obszarów nadmorskich na przykładzie gminy Krynica Morska na Mierzei Wiślanej, Polska geografia morza : przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich / redakcja naukowa Anna Cedro, Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2019, S. 147-159.
- Krzysztof Sala, The Sandomierz apple trailas initiative to stimulate entrepreneurship and innovation at the local level, [w:] Aktuální problémy cestovního ruchu : "Cestovní Ruch - Příležitost Pro Venkov" : recenzovaný sborník z mezinárodní konference, Jihlava 27. - 28. úora 2019 / editor Ivica Linderová, Jihlava : Vydala Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2019.
- Krzysztof Sala, Wpływ przemysłu na sytuację społeczno-gospodarczą i środowisko przyrodnicze gminy Kleszczów, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - 2019, Vol. 33, nr 1, s. 143-152.
- Krzysztof Sala, Wspólnoty intencjonalne jako wyraz inicjatyw przedsiębiorczych na przykłazie ekowioski Bhrugu Aranya, [w:] Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych, gospodarczych w zarządzaniu organizacjami / redakcja naukowa: Katarzyna Kukowska, Maja Skiba, Sebastian Skolik, Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019, S. 185-196.
- Krzysztof Sala, Bezpieczeństwo ekonomiczne w układach lokalnych : studium przypadku Częstochowy, Bezpieczeństwo pozamilitarne w XX-XXI wieku : zagrożenia, wyzwania, koncepcje : monografia / redakcja naukowa Henryk Kromołowski, Katarzyna Kukowska, Agnieszka Kwiatek, Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2018, S. 107-116.
- Krzysztof Sala, Energetyka słoneczna jako czynnik rozwoju regionów i gmin w Polsce, Przedsiębiorczość – Edukacja. - 2018, Vol. 14, s. 125-136.
- Krzysztof Sala, Entrepreneurship in the Tourism Sector : The Błędów Desert as an Area of Entrepreneurship and Innovation Development, [w:] Proceedings of the 13th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, 20-21 September 2018, University of Aveiro, Portugal / edited by Carlos Costa, Manuel Au-Yong-Oliveira, Marlene Paula Castro Amorim, University of Aveiro, 2018, S. 693-700.
- Krzysztof Sala, Historical hotel management in Poland on the example of the Historical Heritage Hotels Foundation (Heritage Hotels Poland), Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - 2018, Vol. 40, nr 4, s. 37-48.
- Krzysztof Sala, Hotele butikowe jako kierunek zmian w hotelarstwie na przykładzie województwa dolnośląskiego, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - 2018, Vol. 39, nr 3, s. 115-127.
- Krzysztof Sala, Przemysłowe wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce na przykładzie geotermalnego zakładu ciepłowniczego w Bańskiej Niżnej, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - 2018, Vol. 32, nr 2, s. 73-82.
- Krzysztof Sala, Regionalne aspekty przedsiębiorczości i konkurencyjności na przykładzie gminy Rewal, Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - 2018, T. 19, z. 10 ; cz. 2, s. 37-51.
- Krzysztof Sala, Rola organizacji pozarządowych w turystyce na przykładzie Stowarzyszenia Doliny Karpia, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - 2018, Vol. 37, nr 1, s. 135-146.
- Krzysztof Sala, Społeczny i ekonomiczny wymiar energetyki wiatrowej w województwie zachodniopomorskim, [w:] Energetyka - aspekty badań interdyscyplinarnych / redakcja naukowa Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski, Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2018, S. 193-202.
- Krzysztof Sala, Stan obecny i perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce, [w:] Energetyka - aspekty badań interdyscyplinarnych / redakcja naukowa Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski, Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2018, S. 249-258.
- Krzysztof Sala, Sytuacja gospodarczo-społeczna regionu łódzkiego : stan obecny i perspektywy na przyszłość, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica. - 2018, Z. 11, s. 79-90.
- Krzysztof Sala, Sytuacja materialna gospodarstw domowych regionu lubelskiego w świetle najnowszych badań, [w:] Rozważania na temat kondycji polskiego społeczeństwa / redakcja: Agnieszka Pytka, Kamil Maciąg, Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2018, S. 79-90.
- Krzysztof Sala, Sytuacja na rynku biopaliw w Polsce w świetle badań, [w:] Energetyka - aspekty badań interdyscyplinarnych / redakcja naukowa Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski, Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2018, S. 221-232.
- Krzysztof Sala, Ubóstwo w Polsce : studium przypadku Małopolski, [w:] Ekonomia społeczna między rynkiem, państwem a obywatelem / redakcja naukowa Dorota Murzyn, Janina Pach, Warszawa : Difin, 2018, S. 429-442.
- Krzysztof Sala, Wpływ energetyki wiatrowej na krajobraz w Polsce, [w:] Polityka ekologiczna / redakcja naukowa Krzysztof Sala, Katarzyna Kowalska, Paweł Nowak, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018, S. 161-174.
- Krzysztof Sala, Wpływ korytarzy transportowych na środowisko naturalne i gospodarkę na przykładzie polskiego odcinka Via Baltica, Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2018, nr 4, s. 415-422.
- Krzysztof Sala, Wpływ zagrożeń terrorystycznych na bezpieczeństwo i rozwój turystyki, [w:] Wojna - wojsko - bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki. T. 3 : studia i materiały / redakcja Andrzej Aksamitowski, Renata Gałaj-Dempniak, Danuta Okoń, Aleksander Smoliński, Henryk Walczak, Andrzej Wojtaszak, Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2018, S. 453-469.
- Sala K., Ekomuzea jako innowacyjny produkt turystyczny na przykładzie Ekomuzeum Rzemiosła w Dobkowie, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2017, Vol. 33, nr 1, s. 115-124.
- Sala K., Perspektywy wykorzystania energetyki jądrowej w Polsce w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego, Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 2017, R.10, nr 1, s. 947-957.
- Sala K., Spalarnie odpadów jako wyraz polityki społecznej na przykładzie Krakowa, Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2017, R. 10, nr 1, s. 1034-1043.
- Sala K., Społeczny wymiar budowy wodnych zbiorników zaporowych na przykładzie zbiornika Świnna Poręba, Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 2017, R. 10, nr 1, s. 997-1004.
- Sala K., Sytuacja energetyczna Polski w zakresie energetyki odnawialnej, Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 2017, R. 10, nr 1, s. 761-776.
- Sala K., Clusters as a form of cooperation and innovation on the example of the Bieszczady Cross-Border Tourism Cluster, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2016, Vol. 32, nr 4, s. 89-98.
- Sala K., Franchising jako instrument rozwoju koncernów hotelowych, [w:] Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych, (red.) Justyny Żylińskiej, Iwony Przychodzkiej, Moniki Filipowskiej - Tuthill, Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016, s. 756-769.
- Sala K., Groundhopping i jego rola na rynku turystycznym, [w:] Rozwój na peryferiach? : determinanty zmian. T. 2, (red.) Jerzy Rossa, Tomasz Marcinkowski, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2016, s. 95-106.
- Sala K., Hotel consortia as a condition for limiting the transaction costs = Konsorcja hotelarskie jako przesłanka ograniczania kosztów transakcyjnych, Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2016, Vol. 9, iss. 1, s. 33-44.
- Sala K., Innowacyjność jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności w sektorze przemysłowym w Polsce [w:] Innowacje dla bezpiecznego i zintegrowanego rozwoju: kapitał, gospodarka, zarządzanie bezpieczeństwem. T. 2 (red.) Tomasz Jarocki, Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, cop. 2016, s. 129-144.
- Sala K., Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych w Polsce, Wrocławskie Studia Politologiczne, 2016, nr 21, s. 82-95.
- Sala K., Rozwarstwienie społeczne w Polsce jako wypaczenie ekonomii umiaru [w]: Ekonomia umiaru - realna perspektywa? : nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, (red.)Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 445-462.
- Sala K., Przemysłowe wykorzystanie biomasy w Polsce, [w:] Problematyka 32. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych", (red.) Zbigniew Zioło i Monika Borowiec-Gabryś, Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2016, s. 64-64.
- Sala K., Wioski tematyczne jako przykład innowacyjności w turystyce wiejskiej, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2016, Vol. 30, nr 2, s. 117-126.
- Sala K., Zmiany w strukturze przemysłu w Polsce w latach 1990-2014 : uwarunkowania i tendencje, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2016, Vol. 30, nr 3, s. 114-126.