dr hab. prof. UP Piotr Ruczkowski

Doktor habilitowany nauk prawnych
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Publicznego

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2000 r., gdzie w 2005 r., obroniłem też doktorat. W 2013r., uzyskałem na Uniwersytecie Wrocławskim tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych. Przez wiele lat pracowałem jako wykładowca w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu oraz Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. W latach 2007-2010 byłem Dziekanem Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych. Obecnie zatrudniony jestem na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiecach, gdzie jestem kierownikiem Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji. Pracuję również na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Działam także jako członek Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego oraz Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa w Rzeszowie.

Zainteresowania naukowe: zagadnienia polskiego, niemieckiego i francuskiego prawa administracyjnego,  postępowania administracyjnego, historii myśli administracyjnej, publicznego prawa gospodarczego, prawa administracyjnego UE oraz wykorzystywania metod ilościowych podczas badań nad źródłami i funkcjami prawa.

Zajęcia: prawo administracyjne ogólne, prawo administracyjne materialne, nauka administracji, wstęp do prawoznawstwa.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- Bielecki L. Ruczkowski P. (red.), Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2011.
- Bielecki L. Ruczkowski P. (red.), Postępowanie administracyjne, Warszawa 2011.
- Bielecki L. Ruczkowski P. (red.), Ustrojowe prawo administracyjne, Warszawa 2011.
- Stelmasiak J., Ruczkowski P. (red.), Prawo administracyjne – część szczegółowa, tom I, Warszawa 2011.
- Stelmasiak J., Ruczkowski P. (red.), Prawo administracyjne – część szczegółowa, tom II, Warszawa 2011.

- Ruczkowski P., Prawo do dobrej administracji jako dyrektywa tworzenia prawa wewnętrznego administracji, [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, tom I, (red.) J. Zimermann, Warszawa 2017.
- Ruczkowski P., Konstytucyjny dualizm systemu źródeł prawa a ochrona wolności i praw jednostki, [w:] Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP. Polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, (red.) J. Jaskiernia i K. Spryszak, Toruń 2017.
- Ruczkowski P., Landesbankenstreit (Landesbanken-Streit), czyli problem odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego za zobowiązania lokalnych instytucji kredytowo-oszczędnościowych w świetle przepisów o pomocy publicznej, [w:] Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce - w ujęciu prawa publicznego oraz prawa prywatnego, (red.) L. Bielecki, J. Mojak, A. Żywicka, Lublin 2017.
- Ruczkowski P., Charakter norm statutu spółdzielni z perspektywy konstytucyjnego systemu źródeł prawa, [w:] Współczesne wyzwania państwa i prawa. Księga jubileuszowa prof. Jerzego Jaskierni z okazji 40-lecia pracy naukowej, (red.) Ł. Baratyński, P. Ramiączka, K. Spryszak, Toruń 2017.
- Ruczkowski P., Ochrona dóbr kultury (dóbr kulturalnych, dziedzictwa kulturalnego) w systemie praw człowieka, [w:] Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania praktyka, (red.) J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2017.
- Ruczkowski P., Zasada sprawiedliwości proceduralnej w europejskim modelu postępowania administracyjnego (modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej), [w:] Kodeks postępowania administracyjnego Unii Europejskiej, (red.) J. Supernat, B. Kowalczyk, Warszawa 2017.
- Ruczkowski P., Lokalizacja krematoriów (instalacji do spopielania zwłok) w świetle przepisów o ochronie środowiska i innych wybranych regulacji prawnych, [w:] Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, (red.) M. Stahl, P. Korzeniowski, A. Kaźmierska-Patrzyczna, Warszawa 2017.
- Bielecki L., Ruczkowski P., Stelmasiak J., Ochrona przed powodzią jako zadanie samorządu gminnego, [w:] Sposoby realizacji zadań publicznych, (red.) B. Dolnicki, Warszawa 2017.
- Ruczkowski P., Aksjologia tworzenia i stosowania administracyjnego prawa rzeczowego, "Przegląd Prawa Publicznego", 2017, nr 7-8, s. 82-90.
- Ruczkowski P., Zasady tworzenia dobrego prawa na szczeblu lokalnym jako element koncepcji rule of law (rządów prawa) oraz Rechtsstaat (państwa prawnego), [w:] Demokracja współczesna. Wymiar polski i międzynarodowy, (red.) J. Kornasia i Ł. Danel, Toruń 2016.
- Ruczkowski P., Efektywność w prawie administracyjnym - wybrane zagadnienia, [w:] Granice efektywności prawa. Sposoby osiągania efektywności w prawie, tom I, (red.) Ł. J. Pikuła i H. Kaczmarczyk, Toruń 2016.
- Ruczkowski P., Klauzule generalne w pragmatykach pracowniczych administracji - wybrane zagadnienia, [w:] Struktury administracji publicznej: metody, ogniwa, więzi, Tom II, (red.) A. Mezglewskiego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa/O w Rzeszowie, Rzeszów 2016.
- Ruczkowski P., Ład zintegrowany a ład przestrzenny w przepisach o planowaniu przestrzennym oraz w prawie wodnym, "Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae", 2016, nr 2.
- Ruczkowski P., Nowe zasady komunikacji elektronicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, "Rocznik Administracji Publicznej",2016, nr 2.
- Ruczkowski P., Wolność w prawie administracyjnym, "Przegląd Prawa Publicznego", 2016, nr 7-8.
- Ruczkowski P., Stowarzyszenie zwykłe w świetle przepisów znowelizowanej ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, "Przegląd Prawa Publicznego", 2016, nr 5.
- Bielecki L., Ruczkowski P., Cmentarze jako przykład rzeczy publicznej (Friedhöfe als öffentliche Sachen), "Samorząd Terytorialny", 2016, nr 4.
- Ruczkowski P., Pojęcie administracji, jej cechy, postacie, funkcje i sfery działania, [w:] Prawo administracyjne. Część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego, (red.) M. Zdyb, J. Stelmasiak, Warszawa 2016.
- Ruczkowski P., Pojęcie prawa administracyjnego, jego cechy i podziały, [w:] Prawo administracyjne. Część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego, (red) M. Zdyb, J. Stelmasiak, Warszawa 2016.
- Ruczkowski P., Źródła prawa administracyjnego, [w:] Prawo administracyjne. Część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego, (red) M. Zdyb, J. Stelmasiak, Warszawa 2016.
- Ruczkowski P., Podział terytorialny państwa, [w:] Prawo administracyjne. Część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego, (red.) M. Zdyb, J. Stelmasiak, Warszawa 2016
- Ruczkowski P., Naczelne i inne centralne organy administracji państwowej (rządowej), [w:] Prawo administracyjne. Część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego, (red.) M. Zdyb, J. Stelmasiak, Warszawa 2016
- Ruczkowski P., Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego (pkt 1-6, 8, 10), [w:] Prawo administracyjne. Część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego, (red.) M. Zdyb, J. Stelmasiak, Warszawa 2016.
- Ruczkowski P., Wpływ praw podstawowych UE na stosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - wybrane aspekty, [w:] Problemy realizacji regionalnych standardów ochrony praw człowieka w praktyce ustrojowej państw, (red.) J. Jaskiernia, Toruń 2015.
- Ruczkowski P., Publikacja aktów prawa wewnętrznego jednostek samorządu terytorialnego a zasada jawności administracyjnej, [w:] Jawność w samorządzie terytorialnym, (red.) B. Dolnicki, Warszawa 2015.
- Ruczkowski P., Spółki wodne oraz związki wałowe jako element systemu ochrony przeciwpowodziowej, [w:] Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, (red.) W. Lis, Lublin 2015.
- Ruczkowski P., Nieodpłatne świadczenie usług publicznych - bodźce pozytywne czy negatywne dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu?, "Przegląd Prawa Publicznego", 2015, nr 7-8.
- Ruczkowski P., Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i ich znaczenie dla mierzalnych oraz niemierzalnych kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego, [w:] Nabycie lokalu lub domu od dewelopera, (red.) P. Chmielnickiego, Warszawa 2014.
- Ruczkowski P., Zarządzanie kryzysowe, [w:] Publicznoprawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego, (red.). M. Zdyb, Warszawa 2014.
- Ruczkowski P., Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz innych zezwoleń administracyjnych i ich znaczenie dla mierzalnych oraz niemierzalnych kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego, [w:] Nabycie lokalu lub domu od dewelopera, (red.) P. Chmielnicki, Warszawa 2014.
- Ruczkowski P., Wariant działania alternatywnego: znaczenie odstępstw od normatywnych reguł procesu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. Znaczenie ryzyka samowoli budowlanej i odstępstw od projektu, [w:] Nabycie lokalu lub domu od dewelopera, (red.) P. Chmielnicki, Warszawa 2014.
- Ruczkowski P., Odbiór przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym znaczenie procedury odbioru obiektu budowlanego dla kosztów realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, [w:] Nabycie lokalu lub domu od dewelopera, (red.) P. Chmielnickiego, Warszawa 2014.
- Ruczkowski P., Koncesjonowanie działalności górniczej - wybrane aspekty administracyjnoprawne, [w:] Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy publicznoprawne i ekonomiczne, (red.) I. Ramus, Kielce 2014.
- Ruczkowski P., Własność publiczna i „prywatna” administracji na tle krajowego i europejskiego porządku prawnego. W poszukiwaniu optymalnego modelu własności administracji, [w:] Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne. Tom I, (red.) J. Sługocki, Wrocław 2014.
- Ruczkowski P., Komunikacja elektroniczna w polskim i niemieckim postępowaniu administracyjnym w ujęciu komparatystycznym, [w:] Zastosowanie idei public covernance w prawie administracyjnym, (red.) I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2014.
- Ruczkowski P., Kontrola aktów prawa wewnętrznego przez sądy administracyjne, [w:] X lat funkcjonowania dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego w Polsce - wnioski de lege lata i de lege ferenda, (red.) J. Czerw i A. Żywickia, Lublin 2014.
- Ruczkowski P., Wewnętrzne służby ochrony przedsiębiorcy po deregulacji - problematyka administracyjnoprawna, [w:] Prawo administracyjne i gospodarcze a sytuacja przedsiębiorcy na rynku polskim, (red.) M. Górska i K. Zapała, Kielce 2014.
- Ruczkowski P., Status prawny Polskiej Komisji Akredytacyjnej i jej uchwał oraz ich wpływ na sferę zewnętrzną działania administracji w świetle koncepcji demokratycznego państwa prawnego, "Przegląd Prawa Publicznego", 2014, nr 7-8.
- Bielecki L., Ruczkowski P., Instytucja wymiaru uzupełniającego w świetle uchylonych przepisów ordynacji podatkowej - reminiscencje prawne, [w:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce, (red.) M. Duda, M. Münnich, A. Zdunek, Lublin 2014.
- Ruczkowski P., Pozytywistyczna koncepcja prawa a konstytucyjne akty prawa wewnętrznego oraz pozakonstytucyjne akty normatywne administracji, "Przegląd Sejmowy", 2014, nr 1.
- Ruczkowski P., Referendum lokalne w sprawie tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia gmin oraz ustalania ich granic jako nowa forma partycypacji obywateli w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania - nowe rozwiązania, tom 2, (red.) J. Jaskiernia, Warszawa 2014.