dr Maria Rożnowska

Doktor nauk prawnych
Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego

W maju 2011 roku obroniłam na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego rozprawę doktorską pt. Prawa do korzystania ze znaku towarowego jako wkład niepieniężny do spółki kapitałowej. Jestem adiunktem w Katedrze Administracji i Polityk Publicznych.

Zainteresowania naukowe: prawo własności intelektualnej, w szczególności prawo autorskie oraz uregulowania dotyczące znaków towarowych, prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawo ochrony konkurencji i konsumenta, ochrona dóbr osobistych, prawo mediów, prawo reklamy.

Zajęcia: prawo gospodarcze publiczne, wybrane zagadnienia prawa handlowego, prawo reklamy i PR, prawo autorskie, Contemporary Problems of Intellectual Property Law, The Right to Freedom of Speech and Expression.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- Rożnowska M., Odpowiedzialność członków zarządu za niewniesienie oraz nienależyte wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej na gruncie art. art. 293, 483, 291 oraz 479 kodeksu spółek handlowych, "Europejskie Studia Społeczno-Gospodarcze", 2016, s. 111 – 126.
- Rożnowska M., Wniesienie praw do dóbr niematerialnych jako wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych, "Europejskie Studia Społeczno - Gospodarcze", 2016, s. 108 – 120.
- Rożnowska M., (Nie)rzeczywiste(?) naruszenie dobra osobistego w wirtualnym świecie gry fabularnej, "Wrocławskie Studia Sądowe", 2014, t.3, nr 4, s. 175 – 203.
- Rożnowska M., Dobro osobiste twórcy know-how [w:] Spory o własność intelektualną, (red.) A. Matlak, S. Stanisławska – Kloc, Warszawa 2013, s. 923 – 960.