PRAWO WYKONAWCZE
Studia podyplomowe

Charakterystyka studiów:
Studia doskonalące w zakresie: prawa karnego wykonawczego. Celem jest zapoznanie słuchaczy z przepisami prawnymi obowiązującymi w obszarze wykonywania kar i środków karnych. Absolwent otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w obszarze wykonywania kar.

Adresaci:
Studia przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku studiów (tj. posiadających tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny).

W planie studiów m.in.:
☑️ Kodeks karny wykonawczy - ogólna charakterystyka
☑️ Kary i inne środki penalne
☑️ Przestępczość i polityka karna w Polsce
☑️ Konstytucyjne standardy wykonywania kar
☑️ Międzynarodowe standardy wykonywania kar
☑️ Sądowy kurator zawodowy
☑️ Prawa skazanego i ich ochrona
☑️ Postępowanie wykonawcze
☑️ Zakłady karne i areszty śledcze
☑️ Izolacja przestępców z zaburzeniami psychicznymi
☑️ Dozór elektroniczny
☑️ Zatrudnianie osób pozbawionych wolności
☑️ Zakłady izolujące
☑️ Wykonywanie kar nieizolacyjnych
☑️ Wykonywanie kary pozbawienia wolności
☑️ Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur
☑️ Podstawy aksjologiczne procesu resocjalizacji osób pozbawionych wolności

Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych:
Studia przeznaczone są dla pracowników administracji więziennej, pracowników organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona praw osadzonych, pracowników socjalnych, kuratorów zawodowych i społecznych oraz innych zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Kierownik studiów podyplomowych:
Dr Grzegorz Krawiec
E-mail: grzegorz.krawiec@up.krakow.pl

Czas trwania:
Studia trwają 2 semestry

Więcej informacji