PRAWO - NEGOCJACJE - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Studia podyplomowe

Charakterystyka studiów:
Proponowane studia są adresowane do osób, które chcą założyć działalność gospodarczą, rozwiązywać w sposób pozasądowy konflikty biznesowe, poszerzyć swoją znajomość wiedzy prawniczej i zdobyć umiejętności koncyliacyjne, konieczne przy realizacji różnych przedsięwzięć gospodarczych.

Adresaci:
Mikroprzedsiębiorcy, członkowie organizacji pozarządowych, pracownicy administracji rządowej i samorządowej, a także wszyscy posiadający wykształcenie wyższe którzy są zainteresowani wzbogaceniem wiedzy w tym obszarze. Wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku ( tj. tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny).

W planie studiów m.in.:
☑️ Prawoznawstwo
☑️ Zarys prawa cywilnego
☑️ Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
☑️ Prawo handlowe
☑️ Samorząd gospodarczy
☑️ Prawo podatkowe - wybrane aspekty
☑️ Spory gospodarcze, ugody sądowe i pozasądowe w sporach gospodarczych
☑️ Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
☑️ Źródła pozyskiwania kapitału na uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej
☑️ Techniki negocjacyjne - warsztaty
☑️ Mediacje gospodarcze - warsztaty
☑️ Psychologia biznesu
☑️ Negocjacje z partnerami gospodarczymi - warsztaty
☑️ Reprezentacja podmiotów gospodarczych - warsztaty
☑️ Ochrona danych osobowych klientów. Zasady pozyskiwania danych klientów.
☑️ Marketing gospodarczy
☑️ Komunikacja w biznesie
☑️ Etyka biznesu
☑️ Przedsiębiorczość i zarządzanie w działalności gospodarczej
☑️ Zarys prawa karnego skarbowego
☑️ Przestępstwa gospodarcze

Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych:
Absolwent zdobędzie wiedzę niezbędną do rozwiązywania problemów gospodarczych, negocjowania z partnerami biznesowymi, prowadzenia dialogu między przedsiębiorcami. Wpisane w plan studiów przedmioty prawnicze, warsztaty mediacyjne i negocjacyjne oraz arkana wiedzy ekonomicznej to szeroki wachlarz nowych kompetencji uczestnika studiów podyplomowych, które mogą się przerodzić w awans zawodowy lub zupełnie inny profil aktywności zawodowej.

Kierownik studiów podyplomowych:
Dr Damian Gil
E-mail: damian.gil@up.krakow.pl

Czas trwania:
Studia trwają 2 semestry

Więcej informacji