PRAWO DLA URZĘDNIKÓW NIEPRAWNIKÓW
Studia podyplomowe

Charakterystyka studiów:
Studia doskonalące w zakresie: podstawowych przepisów prawa, w szczególności tych, które odnoszą się do funkcjonowania administracji publicznej.
Absolwent otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji publicznej. Oprócz przedmiotów ściśle związanych z prawem administracyjnym (gdzie nacisk kładzie się na studium przypadków), sporo czasu poświęcono także prawu prywatnemu, które w działalności administracji odgrywa coraz większą rolę.

Adresaci:
Studia przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku studiów (tj. posiadających tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny).

W planie studiów, m. in.:
☑️ Podstawy prawoznawstwa
☑️ Praktyczne elementy prawa konstytucyjnego
☑️ Prawo cywilne - część ogólna
☑️ Elementy prawa zobowiązań
☑️ Prawo rzeczowe, spadkowe i rodzinne
☑️ Prawo administracyjne - część ogólna
☑️ Elementy materialnego prawa administracyjnego
☑️ Postępowanie administracyjne i sądowo - administracyjne
☑️ Postępowanie administracyjne szczególne
☑️ Prawo pracy i pracownicy administracji
☑️ Kontrola administracji publicznej
☑️ Dostęp do informacji publicznej
☑️ Prawo międzynarodowe i europejskie
☑️ Prawo finansowe i podatkowe
☑️ Publiczne prawo gospodarcze
☑️ Dostęp i ochrona danych osobowych
☑️ Ochrona informacji niejawnych

Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych:
Absolwent jest przygotowany do pracy na różnych szczeblach administracji publicznej. Studia przeznaczone sią także dla pracowników innych podmiotów i organizacji społecznych.

Kierownik studiów podyplomowych:
Dr Grzegorz Krawiec
E-mail: grzegorz.krawiec@up.krakow.pl

Czas trwania:
Studia trwają 2 semestry

 

Więcej informacji