dr hab. prof UP Walery Okulicz- Kozaryn

Doktor habilitowany
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Samorządu i Zarządzania

Jestem doktorem habilitowanym w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie: „Ekonomia” oraz „Nauki o zarządzaniu”. Ukończyłem Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet Moskiewski (Rosja) oraz Master of Business Administration, z wyróżnieniem na Uniwersytecie w Kingston (USA). W latach 2007-2013  pracowałem jako profesor w ramach programu „Master of Business Administration” w Szkole Biznesu Państwowego Uniwersytetu Transportu w Moskwie. W latach 2013-2015 byłem profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Zarządzania oraz Katedrze Ekonomii i Przedsiębiorczości, Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Rostowie (Rosja). W latach 2015-2017  byłem profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania, Akademia Jana Długosza w Częstochowie. W ostatnich latach odbyłem liczne staże naukowe m.in w Odeskiej Narodowa Akademia Łączności im. A.S. Popowa, (Ukraina), East European University (Ukraina) oraz staż dydaktyczny  na Uniwersytecie w Bolonii (Włochy). byłem też kierownikiem Międzynarodowego Zespołu Naukowo-Badawczego (Białoruś, Polska, Rosja, Serbia, Ukraina). W 2017 roku uzyskałem nagrodę I stopnia w Międzynarodowym Konkursie Naukowo - Praktycznym „Ekonomista 2017 roku” (Rosja), a w 2016 roku nagrodę I stopnia w Międzynarodowym Konkursie Naukowo - Praktycznym w kategorii „Najlepsza praca badawczo-rozwojowa-2016” (Rosja). Od 2015 roku jestem też Członkiem Kolegium Redakcyjnego Czasopism Naukowych wydawanych w Kanadzie, Indiach, Rosji, Szwajcarii oraz Ukrainie. Od 2016 roku jestem też członkiem Międzynarodowego Partnerstwa Naukowego Ekonomistów i Prawników „Consilium”, Geneva, Szwajcaria oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Częstochowie.

Zainteresowania naukowe: innowacje w administrowaniu i zarządzaniu, ekonomia pracy, ekonomia i zarządzanie systemami i procesami edukacyjnymi.

Zajęcia: Motivation of employees in the administration and in enterprises, zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, zarządzanie publiczne, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej i przedsiębiorstwach, zachowania organizacyjne, nowe zarządzanie publiczne, seminarium magisterskie.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- Okulicz - Kozaryn W., Polskie innowacje w zarządzaniu polityką imigracyjną (Polish innovations in management of immigration policy), Management - Education - Science & Society Technology - Economics Journal, 2017, s. 70-77, (Serbia)
- Okulicz - Kozaryn W., Ważny aspekt w jakości zarządzania firmą turystyczną (Важный аспект в качестве управления туристической фирмой), International Journal of Humanities and Natural Sciences, 2017, s. 73-80. (Rosja)
- Okulicz - Kozaryn W., Ekonomika turystyki w Egipcie: trzy przyczyny spadku ruchu turystycznego (The Economics of tourism in Egypt: three reasons for the fall of tourist flow), Global Management Journal, 2016, s. 107-115.(Polska)
- Okulicz - Kozaryn W., Innowacje w ekonomii pracy: profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi w małych grupach w przedsiebiorstwach,
(Innovation in labour Economics: prevention of alcoholic-sexual small groups in the head of Companies), International scientific periodical journal for economists and lawyers «The genesis of genius», 2016, №7, s. 166-171. (Szwajcaria)
- Okulicz - Kozaryn W., Gospodarka w Polsce: wpływ kompetencji wzorcowego dyrektora szkoły na rozwój biznesu w edukacji, (The economy in Poland: the impact of competences of the ideal school principal for business education) Международный ежемесячный научный журнал «Экономика и бизнес: теория и практика», 2016, № 12, s.85-91. (Rosja)
- Okulicz - Kozaryn W., Metoda szybkiego wzrostu gospodarczego: wzrost kompetencji przywódczych kadry kierowniczej. (A Tool for Rapid Economic Growth: Increasing Leadership Skills of Managers Within 3-4 Days), International Journal of Research in Business Studies and Management, Volume 3, Issue 1, January 2016, s. 46-51 (Indie)
- Okulicz - Kozaryn W., Administrowanie polityką imigracyjną RP: ilu Polaków poza statystyka? (Администрирование иммиграционной политики РП: сколько поляков «потеряла» статистика?), Инновационная экономика: Перспективы развития и совершенствования - Научно‐практический журнал, 2015, s. 17-20. (Rosja)
- Okulicz-Kozaryn W., Stych M., O Reformie szkolnictwa wyższego w Polsce: oszacowanie preferencji studentów w procesie zdobywania wiedzy, Scientific Journal Virtus, 2017, nr 15, s. 126-129. (Kanada)
- Okulicz - Kozaryn W., Belentsov S., Fahrutdinova A., Education of Civic Consciousness in George Kershenshteyner's Creativity, European Journal of Contemporary Education, 2017, 6(1), s. 4-13, (Słowacja)
- Okulicz-Kozaryn W., Kopczyńska K., Tomczyk R., Świątek D., Ekonomia pracy w Polsce: wiedzę i umiejętności pracownika banku w oczach klientów
Экономика труда в Польше: ключевые знания и умения сотрудника банка глазами клиентов, International Journal of Humanities and Natural Sciences, 2017, nr 2, s. 210-215, (Rosja)
- Okulicz-Kozaryn W., Grabowska K., Sitek B., Ekonomia pracy: idealny pracownik samorządu terytorialnego RP widziany oczami studentów-menadżerów, Экономика труда: идеальный работник местного самоуправления РП глазами студентов-менеджеров, Инновационная экономика: Перспективы развития и совершенствования - Научно‐практический журнал, ISSN В 2311‐410Х, 2016, nr 8, s. 5-9 (Rosja)
- Okulicz-Kozaryn W., Jońska K., Kacprowska M., Innowacje w polityce kadrowej w Polsce: ocena pracy pracownika samorządowego. (Инновации в кадровой политике Польши: оценка работы сотрудника местного самоуправления), Инновационная экономика: Перспективы развития и совершенствования - Научно‐практический журнал, 2016, nr 8, s. 14-19. (Rosja)
- Okulicz-Kozaryn W., Kaźmierczak R., Banaszkiewicz A., Idealny pracownik samorządu terytorialnego RP: ocena studentów specjalności "administracja" (Идеальный работник местного самоуправления РП: оценка студентов специальности «администрация», Инновационная экономика: Перспективы развития и совершенствования), Научно‐практический журнал, 2016, nr 8, s. 10-14. (Rosja)
- Okulicz-Kozaryn W., Stych M., Korupcja w samorządzie lokalnym Rosji: co mogą przynieść polskie doświadczenia, (Corruption in local government of Russia: what can give a Polish experience), Economics and Finance - scientific journal, 2015, nr 10, s. 51-57. (Ukraina)
- Okulicz-Kozaryn, Stych M., Health Resort Communes – selected legal aspects, „Инновационная Экономика: Перспективы Развития и Совершенствования”, научно-практический журнал, 2015, nr 3(8), s. 5-12. (Rosja)
- Okulicz-Kozaryn W., Д.В. Стаханов, Н.В. Жирный, Analiza struktury administrowania jakością usług komunalnych w Rosji, (Анализ структуры администрирования качества коммунальных услуг в России), Gubernaculum et Administratio, 2015, nr 2, str. 71-82. (Polska).