dr Agnieszka Ogrodnik-Kalita

Doktor nauk prawnych
Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego

W 2007 roku ukończyłam studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunkach prawo (temat pracy magisterskiej – „Rozkład pożycia jako przesłanka rozwodu”, promotor – ks. abp. dr hab. Andrzej Dzięga, prof. KUL) i prawo kanoniczne (temat pracy magisterskiej – „Pozycja prawna Państwa Watykańskiego”, promotor – ks. prof. dr hab. Józef Krukowski). W czerwcu 2008 roku uzyskałam stopień licencjata prawa kanonicznego. Dnia 27 września 2011 roku odbyła się publiczna obrona mojej rozprawy doktorskiej pt. "Uzależnienie od alkoholu jako przyczyna rozkładu pożycia małżeńskiego", na podstawie której uzyskałam stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa. Promotorem w przewodzie doktorskim był ks. abp dr hab. Andrzej Dzięga, prof. KUL, zaś recenzentami: dr hab. Krzysztof Wiak i dr hab. Marek Andrzejewski. Od października 2007 roku byłam zatrudniona na stanowisku asystenta, natomiast od marca 2012 roku na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Prywatnego na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli.

Zainteresowania naukowe:problematyka zawarcia małżeństwa, podział majątku wspólnego, rozwód, pochodzenie dziecka, władza rodzicielska, zdolność do czynności prawnych, dobra osobiste.

Zajęcia: prawo cywilne-część ogólna, prawo rzeczowe i spadkowe, prawo i postępowanie cywilne, prawo rodzinne.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- Ogrodnik- Kalita A., Uzależnienie od alkoholu jako przyczyna rozkładu pożycia małżeńskiego, Lublin 2016, s. 264.

- Ogrodnik- Kalita A., Matka, uczennica, dziecko: wybrane aspekty sytuacji prawnej małoletniej matki, „Społeczeństwo i Rodzina” 2015, nr 4, s. 95-109.
- Ogrodnik- Kalita A., Obowiązek alimentacyjny krewnych względem dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, [w:], Prawo alimentacyjne. Zagadnienia problemowe. Tom II. Zagadnienia materialne, (red.) J.M. Łukasiewicz, I. Ramus, Toruń 2015, s. 213-230.
- Ogrodnik- Kalita A., Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego a ustawowy ustrój majątkowy, „Prawo Europejskie w praktyce” 2016, nr 9, s. 7-14.
- Ogrodnik- Kalita A., Prawo ojca do uznania ojcostwa dziecka martwo urodzonego, [w:] Współczesne ojcostwo. Konteksty kulturowe, pedagogiczne i prawne, (red.) E. Ogrodzka- Mazur, G. Błahut, T.B. Chmiel, Toruń 2016, s. 125-141.
- Ogrodnik- Kalita A., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13 maja 2015 r., III CZP 19/15, „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 4, s. 159-172. Znaczenie wspólnoty gospodarczej przy ocenie stopnia rozkładu pożycia małżeńskiego, [w:] Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym, (red.) J. M. Łukasiewicz, A. M. Arkuszewska, A. Kościółek, Toruń 2017, s. 358-373.