Organizatorzy:

 • Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 
 • Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, 
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • Akademia Prawa Nowych Technologii UP

Patronaty: 

 • Centrum Projektów Polska Cyfrowa
 • International Review of Law, Computers & Technology
 • Naukowe Centrum Prawno-informatyczne
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
 • Portal sztucznainteligencja.org.pl
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Termin i miejsce

16 i 17 października 2020 r. (piątek i sobota),

Wydarzenie odbędzie się online – link do platformy zostanie przesłany przed wydarzeniem na wskazany w formularzu rejestracyjnym e-mail.

Tematyka

Pomimo że sztuczna inteligencja (SI) jest przedmiotem dyskusji, wciąż nie mamy rozstrzygnięć kwestii podstawowych jak chociażby definicji samej SI. Wpływa to na trudności z zakreśleniem ram prawnych, które mają  zapewnić zaufanie dla szybko rozwijających się rozwiązań technologicznych. Szczególną okazją do podjęcia szerokiej dyskusji konferencyjnej jest opublikowanie pod koniec lutego przez Komisję Europejską Białej Księgi dotyczącej sztucznej inteligencji.

Wystąpienia konferencyjne będą ukierunkowane na przedstawienie nie tylko korzyści, ale również  ryzyk związanych z rozwojem sztucznej inteligencji i wynikającą z nich próbą uzyskania wskazówek dla konstruowania ram prawnych „ekosystemu zaufania”. Rozważane będą również  potrzeby rozwiązań legislacyjnych w szczególności w obszarze prawa informacyjnego obejmujące m.in.  dalsze otwieranie danych publicznych z wykorzystaniem nowych technologii w tym SI, odpowiednią ochronę przed zagrożeniami dla praw podstawowych, w tym prawa do prywatności, danych osobowych, oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji w przypadku korzystania z towarów i usług opartych na AI.

Terminy i opłaty

Ważne terminy:

 • 30 czerwca 2020 roku - Ostateczny termin dla zgłoszeń uczestników, którzy zamierzają wygłosić referat, obligatoryjnym elementem zgłoszenia jest kilkunastozdaniowy abstrakt referatu (aby się zarejestrować kliknij w formularz rejestracyjny).
 • 15 lipca 2020 roku - Zakwalifikowanie przez Komitet Organizacyjny uczestników, których referaty zostaną wygłoszone w trakcie Konferencji.
 • 31 sierpnia 2020 roku - Ogłoszenie ostatecznego programu Konferencji, z podaniem paneli, uczestników, tematów referatów, moderatorów dyskusji, czasu wystąpień oraz innych informacji.
 • 10 września 2020 roku - Ostateczny termin dla wpłat opłat konferencyjnych przez uczestników, których referaty zostały zakwalifikowane do wygłoszenia w trakcie Konferencji.
 • 14 października 2020 roku - Ostateczny termin dla zgłoszeń innych uczestników Konferencji (osób, które nie będą wygłaszały referatów).
 • 14 października 2020 roku - Ostateczny termin rejestracji i dokonania wpłat opłat konferencyjnych przez innych uczestników Konferencji (osoby, które nie będą wygłaszały referatów).
 • 10 listopada 2020 - Ostateczny termin na przesłanie referatów do publikacji pokonferencyjnej.

Opłaty:

Szanowni Państwo,
prosimy uprzejmie wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji w charakterze słuchacza i uzyskaniem certyfikatów potwierdzających uczestnictwo, które zgłosiły swój udział w Konferencji wypełniając formularz zamieszczony na tej stronie internetowej, o dokonanie wpłaty opłaty konferencyjnej według następujących danych:
 1. numer konta: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2 30-084 KRAKÓW NIP 675-02-00-195 PEKAO S.A. 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687
 2. Tytuł przelewu: „Konferencja nr DK 419 + Imię i nazwisko uczestnika”
 3. Kwota: 100 zł
 4. Termin: wpłat wydłużony do 15 października.
Osoby, które dokonają wpłaty w powyższym terminie będą uprawnione do wzięcia udziału w Konferencji i otrzymania certyfikatu (osoby, które sygnalizowały potrzebę otrzymania faktury VAT otrzymają także taki dokument).
Słuchacze, którzy nie chcą otrzymać certyfikatu nie ponoszą opłaty, a do wzięcia udziału wystarczająca jest rejestracja.

Publikacja

Artykuły będą wydane w wydawnictwie z wykazu poziomu I  - w którym za każdy rozdział otrzymuje się 20 pkt. Termin przesłania artykułu to 10 listopada 2020 r. 

Więcej szczegółów odnośnie m.in. wymogów edytorskich zostanie podane wkrótce. 

Kontakt

Adres mailowy Komitetu Organizacyjnego: 

apnt@up.krakow.pl

Facebook:  https://www.facebook.com/APNTUP

Wydarzenie na Facebooku: https://fb.me/e/1zav3GdHh

dr hab. Bogdan Fischer, prof. UP
Kontakt: bogdan.fischer@up.krakow.pl 

Instytut Prawa i Ekonomii 
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Aktualności

Program konferencji

Szanowni Państwo,
Poniżej można pobrać aktualny program konferencji.

40 pkt szkoleniowych dla Radców prawnych!

Uprzejmie informujemy, że stosownie do decyzji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie Radcowie prawni biorący udział w konferencji otrzymają 40 pkt. szkoleniowych.

Ważne informacje

Szanowni Państwo,
prosimy uprzejmie wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji w charakterze słuchacza i uzyskaniem certyfikatów potwierdzających uczestnictwo, które zgłosiły swój udział w Konferencji wypełniając formularz zamieszczony na tej stronie internetowej, o dokonanie wpłaty opłaty konferencyjnej według następujących danych:
 1. numer konta: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2 30-084 KRAKÓW NIP 675-02-00-195 PEKAO S.A. 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687
 2. Tytuł przelewu: „Konferencja nr DK 419 + Imię i nazwisko uczestnika”
 3. Kwota: 100 zł
 4. Termin wpłat wydłużony do 15 października
Osoby, które dokonają wpłaty w powyższym terminie będą uprawnione do wzięcia udziału w Konferencji i otrzymania certyfikatu (osoby, które sygnalizowały potrzebę otrzymania faktury VAT otrzymają także taki dokument).

Słuchacze, którzy nie chcą otrzymać certyfikatu nie ponoszą opłaty, a do wzięcia udziału wystarczająca jest rejestracja.

Sprawozdanie z konferencji

Informujemy, że z konferencji zostanie sporządzone sprawozdanie, które zostanie następnie opublikowane w czasopiśmie naukowym: International Review of Law, Computers & Technology (IRLCT)

ORGANIZATORZY I PARTNERZY