dr Agata Nodżak

Doktor nauk prawnych
Adiunkt w Katedrze Zarządzania Publicznego

W latach 1996-2001 – studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zwieńczone obroną pracy magisterskiej pt. „Nadzór wojewody nad starostą” pod opieką naukową Prof. dr hab. Józefa Filipka. W latach 2001-2005 – studia doktoranckie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zakończone uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Prawo do informacji publicznej” (pod opieką naukową Prof. dr hab. Józefa Filipka). W latach 2004-2008 – urzędnik w Urzędzie Miasta Krakowa: w komórce organizacyjnej zajmującej się legislacją, jak również w komórce zajmującej się przygotowaniami Miasta Krakowa do Mistrzostw EURO 2012. Od 2008 r. adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W latach 2015 - 2017 zastępca dyrektora Instytutu Politologii. Od 2015 r. Zastępca Redaktora Naczelnego, a od 2020 r. Redaktor Naczelna czasopisma naukowego „Rocznik Administracji Publicznej”.

W roku 2015 - koordynator zespołu i autor projektu wniosku o nadanie przez MNISW uprawnień do prowadzenia studiów na kierunku "Prawo" (wniosek uzyskał pozytywną decyzję w roku 2015). Członek Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2016 -2020). W latach 2015-2017 - Zastępca Dyrektora Instytutu Politologii, a w latach 2017-2020 Zastępca Dyrektora Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii.  W roku akademickim 2019/2020 - p.o. kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Europejskiego w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii.
Od 2007 r. członek towarzystwa naukowego - Polskie Towarzystwo Legislacji.

Zainteresowania naukowe:
prawo administracyjne i ustrojowe, w szczególności problematyka postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, prawa dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, nowoczesnych form partycypacji obywatelskiej, wykorzystania na płaszczyźnie administracji publicznej nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.

Zajęcia:
Prawo administracyjne ogólne, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne, Prawo do informacji i ochrona danych osobowych, Europejskie organy ochrony danych osobowych, Ochrona prywatności w UE.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz, M.Kępa, G. Krawiec, A. Nodżak, J. Podgórska – Rykała, Wydawnictwo C.H.Beck 2020.
- Ustawa o zmianie imienia i nazwiska. Komentarz, A. Nodżak, Wydawnictwo C.H.Beck 2021.

- A.Nodżak, Modernizacja administracyjnego postępowania egzekucyjnego w świetle nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 2019 r., Roczniki Administracji i Prawa, t.3/2020,
- A. Nodżak, A. Kalisz, Informacja o projekcie pt. Protection of Fundamental Rights in the European Union, realizowanego w ramach Programu Jean Monnet Module, Erasmus + (2020-2023), Rocznik Administracji Publicznej, nr 6, 2020
- A. Nodżak, Kształcimy praktycznie, Commentarii Academici, 2019, nr 7,
- A.Nodżak, Prawo wobec stosowania systemów teleinformatycznych w administracji publicznej [w:] Bezpieczeństwo państwa, służby specjalne, działania niekonwencjonalne, (red.) A. Żebrowski, U. Kosielińska – Grabowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2019,
- A. Nodżak, Recenzja monografii pt. Strategia państwa. Teoria państwa aktywnego wobec sił spontanicznych, W. Lamentowicza, Warszawa 2015, „Rocznik Administracji Publicznej”, nr 3, 2017,
- Nodżak A., Ochrona prywatności jednostki na gruncie regulacji „prawa informacyjnego” [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, T. II, (red.) J. Zimmermann, Warszawa 2017, s. 481-496.
- Nodżak A., Obywatelskie prawo inicjatywy uchwałodawczej [w:] Legislacja czasu przemian, przemiany w legislacji. Księga jubileuszowa na XX-lecie Polskiego Towarzystwa Legislacji, (red.) M. Kłodawski, A. Witorska, M. Lachowski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, s. 171-194.
- Nodżak A., Informatyzacja działań administracji publicznej i jej wpływ na realizację zadań publicznych, [w:] Zadania publiczne. Podmioty - uwarunkowania prawne - potrzeby społeczne, (red.) P. Bieś-Srokosz, Częstochowa 2016, s.89-104.
- Nodżak A., Realizacja polityki społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej w odniesieniu do informatyzacji administracji publicznej w Polsce” [w:] Administracja a strategie i polityki publiczne, (red.) A. Jurkowska – Gomułka, Warszawa – Rzeszów 2016, s. 118-138.
- Nodżak A., Prawo do informacji publicznej [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa prawnego, (red.) B. Naleziński, Kraków 2016, s. 89-106.
- Nodżak A., Wykorzystanie nowoczesnych technologii w kontekście rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Rocznik Administracji Publicznej, 2017, nr 3, s. 340-363.
- Nodżak A., Recenzja książki Wojtka Lamentowicza pt. Strategia państwa: teoria państwa aktywnego wobec sił spontanicznych, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2015, s. 258, Rocznik Administracji Publicznej, 2017, nr 3, s. 405-413.
- Nodżak A., Recenzja monografii pt. Koncepcje płci człowieka a prawo administracyjne, autor Grzegorz Krawiec, Warszawa 2015, Rocznik Administracji Publicznej, 2016, nr 2, s. 577-584.
- Nodżak A., Forms of civic participation in an information society, Rocznik „Studia Politologica Ucraino-Polona, tom V/2015, s. 181-193.
- Nodżak A., Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego a realizacja wolności jednostki w prawie o zgromadzeniach, Kwartalnik „Administracja. Teoria – Dydaktyka - Praktyka”, Nr (38) 1/2015, s. 71-102.
- Nodżak A., Glosa do wyroku NSA z dnia 21 sierpnia 2013 r. (sygn. I OSK 1666/12), Rocznik Administracji Publicznej, Nr 2015/1, s. 196-208.
- Nodżak A., Metryka sprawy administracyjnej a standardy postępowania administracyjnego, Kwartalnik „Administracja. Teoria – Dydaktyka - Praktyka”, Nr (32) 3/2013, s. 72-93.
- Nodżak A., GPS w biznesie – wybrane aspekty prawne i ekonomiczne zastosowania narzędzi telekomunikacyjnych i informatycznych w przedsiębiorstwie na przykładzie Systemu Optymalizacji, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, No. 1, Part 1, 2013, s. 505-522.

• Wykonawca w projekcie, National Public Administration and European Integration – NaPu/ Krajowa administracja publiczna a integracja europejska (nr 574723-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-MODULE), Program Jean Monnet Module Erasmus+ (2016-2019)
• Wykonawca w projekcie, Protection of Fundamental Rights in the European Union/Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej (nr 620847-EPP-1-2020-1-PL-EPPJMO-MODULE), Program Jean Monnet Module Erasmus + (2020-2023)

• W roku akademickim 2019/2020 - członek Zespołu eksperckiego przy opracowaniu i realizacji projektu krajowego pt. „Interdyscyplinarne Centrum Studiów Zaawansowanych” w ramach programu MNiSW „Strategia doskonałości - Uczelnia badawcza” (kierownik projektu: prof. dr hab.Mariusz Wołos),
• W roku 2020 - członek zespołu przygotowującego projekt pn. „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia badawcza” (kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Szemberg).

Udział w projektach edukacyjnych, poprzez prowadzenie działalności eksperckiej polegającej na upowszechnianiu wiedzy z zakresu prawa. Są to:

- prowadzenie szkoleń eksperckich nt. prawnych zagadnień prowadzenia zajęć w formie zdalnej przez jednostki systemu oświaty w ramach projektu realizowanego pod patronatem MEiN, przez platformę edukacyjną e-WF (www.ewf.edu.pl),
- prowadzenie działalności eksperckiej w ramach współpracy z Wydawnictwem C.H.Beck (Wydawnictwo z wykazu MEiN).

Udział w organizacji konferencji:
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pt. Prawo Unii Europejskiej w decyzjach organów administracji publicznej, orzecznictwie sądów administracyjnych i trybunałów konstytucyjnych państw członkowskich, 18 - 19 października 2017 r. w Krakowie,
- Międzynarodowa konferencja pt. Konwergencja administracji publicznej w państwach członkowskich UE, 17-18 października 2018 r. w Krakowie,
- Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Prawo-Negocjacje-Demokracja. W 30 lat po wyborach czerwcowych, 20 czerwca 2019 r. w Krakowie,
- Ogólnopolska Konferencja pt. Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym, 17-18 października 2019 r. w Krakowie,
- Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Dyskryminacja dziecka dyskryminacją na całe życie, 14 maja 2020 r. w Krakowie,
- Seminarium Naukowe pt. Pytania prejudycjalne jako środek ochrony praw podstawowych, 26 marca 2021 r.