KONFERENCJE W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

18-19 listopada 2021 r., online

Ekonomia Społeczna 2021.

Przedsiębiorczość społeczna i kapitał społeczny:
znaczenie - edukacja - rozwój

 
Termin Konferencji: 18-19.11.2021 r. (czwartek, piątek)
Konferencja w formie online
 
Komitet Organizacyjny:
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr Iwona Lupa-Wójcik
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr Wojciech Maciejewski
dr Marta Czyżewska
dr Katarzyna Kowalska
dr Paweł Nowak
dr Ewa Radomska
dr Krzysztof Sala
dr Elżbieta Szczygieł
dr Paulina Szyja
dr Renata Śliwa
dr Marcin Kępa
dr Ireneusz Drabik
 

Język konferencji:
angielski i polski

Strona konferencji

KONFERENCJE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

16 i 17 października 2020 r., online

Termin i miejsce:

16 i 17 października 2020 r.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Konferencja odbędzie się online.

 

Organizatorzy: 

  • Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
  • Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy,
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
  • Akademia Prawa Nowych Technologii UP

Patronaty: 

  • Centrum Projektów Polska Cyfrowa
  • International Review of Law, Computers & Technology
  • Naukowe Centrum Prawno-informatyczne
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
  • Portal sztucznainteligencja.org.pl
  • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Strona konferencji

20 listopada 2020 roku, online

EKONOMIA SPOŁECZNA 2020
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU – DOŚWIADCZENIA POLSKIE I MIĘDZYNARODOWE

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "SOCIAL ECONOMY 2020.
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE FACE OF THE 21st CENTURY CHALLENGES – POLISH AND INTERNATIONAL EXPERIENCES "

Termin i miejsce: 20 listopada 2020 roku, konferencja odbędzie się ONLINE

Organizatorzy: 

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
W KRAKOWIE, Kraków, Polska
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, dr hab. prof. UP Grzegorz Foryś
Dyrektor Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii, prof. dr hab. Andrzej Piasecki
Kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej, dr hab., prof. UP Janina Pach we współpracy z
GLASGOW CALEDONIAN UNIVERSITY i YUNUS CENTRE FOR SOCIAL
BUSINESS AND HEALTH, Glasgow, Wielka Brytania
oraz
Wydział Ekonomii i Zarządzania POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
Katedra Ekonomii Ekologicznej UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: Dr Ewa Radomska
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Dr Paweł Nowak
Dr Dorota Murzyn
Dr Marta Czyżewska
Dr Renata Śliwa
Dr Wojciech Maciejewski
Dr Katarzyna Kowalska
Dr Paulina Szyja
Dr Krzysztof Sala

Strona konferencji

KONFERENCJE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

26 - 27 maja 2020 r., Sandomierz

Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowa –
„Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości X”
nt. Przyczyny środków zaskarżenia w perspektywie prawa do sprawiedliwego orzeczenia

Termin i miejsce: 26 - 27 maja 2020 r. (wtorek, środa) – Sala Papieska – Gmach Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, ul. Mariacka 9 (w pobliżu Katedry Sandomierskiej)
ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO OGRANICZENIA KONFERENCJI DO JEDNEGO DNIA (26.05).

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu do 29.02.2020 r. na adres damiang84@wp.pl (dr Damian Gil).

Dziesiąta już konferencja z serii – „Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości” jest okazją do dyskusji nad ważną problematyką środków zaskarżenia. Chcemy dyskutować nad problemami granic i zarzutów środków zaskarżenia. Prawo do zaskarżenia orzeczenia wywodzi się wprost z ustawy zasadniczej i jest ograniczone przepisami ustaw, które konkretyzują dopuszczalność zaskarżenia.Wskazane ogólne kierunki majowych obrad są niewątpliwie tezami badawczymi i realnymi problemami wymiaru sprawiedliwości. Konferencja (publikacja) to zachęta do szerokich badań w tym obszarze. Zachęcamy również do badań aktowych. Artykuł/referat powinien w tytule i treści prezentować zagadnienia związane z tematem przewodnim obrad (publikacji). Zachęcamy do zgłaszania referatów w obszarze prawa karnego, cywilnego i administracyjnego z wyraźnym odniesieniem do tematu konferencji/publikacji.

Poniżej można pobrać dokumenty:

➡️Informator

➡️Formularz zgłoszeniowy

➡️Formularz recenzji

➡️Wskazówki dla autorów

 

25 maja 2020 r., Sandomierz

Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Mediacja i inne konsensualne formy zakończenia postępowania sądowego.”

Termin i miejsce: 25 maja 2020 r. (poniedziałek) – Sala Papieska – Gmach Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, ul. Mariacka 9 (w pobliżu Katedry Sandomierskiej)

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu do 29.02.2020 r. na adres damiang84@wp.pl (dr Damian Gil).

Konferencja ma na celu zaprezentowanie poglądów przedstawicieli doktryny i praktyków na temat teoretycznych i praktycznych problemów porozumień procesowych. Zadaniem referentów jest odpowiedź na pytanie – W jakim stopniu mediacja i porozumienia procesowe wpływają na szybkość postępowania i sprawiedliwość procesu. Jako, że mediacja, ugoda i inne uzgodnienia są dopuszczalne w różnych gałęziach prawa, liczymy na referaty z różnych obszarów prawa sądowego. Dopuszczamy referaty oparte wyłącznie na badaniach, z tym że w artykule (należy wyraźnie zaznaczyć zakres badań i wskazać podmiot, który zezwolił na ich przeprowadzenie).

Pokłosiem obrad będzie monografia naukowa recenzowana - opublikowana w Wydawnictwie UP (na liście MNiSW).  Artykuł/referat (20p.) powinien w tytule i treści prezentować zagadnienia związane z tematem przewodnim obrad (publikacji).

Poniżej można pobrać dokumenty:

➡️Informator

➡️Formularz zgłoszeniowy

➡️Formularz recenzji

➡️Wskazówki dla autorów

 

17-18 października 2019r., Kraków

Ogólnopolska konferencja naukowa

„Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym”

Rok po RODO. Doświadczenia po wdrożeniu i stosowaniu nowych regulacji prawnych
III edycja konferencji naukowej

„RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych”

Termin konferencji:             17-18 października 2019r.

Miejsce konferencji:           

1) w dniu 17.10.2019r. – Aula im. Profesora W. Danka, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

2) w dniu 18.10.2019r. – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, ul. Francesco Nullo 8

Organizatorzy: Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

Patronem honorowym Konferencji jest Jego Magnificjencja Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak.

Cel Konferencji:

Ponad roku temu – w maju 2018r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - tzw. RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, a także minął termin implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/680, która odnosi się do przetwarzania danych osobowych przez organy ścigania.

Nowe regulacje budzą cały czas duże zainteresowanie, ale i obawy ze strony różnych podmiotów, w tym działających w sektorze publicznym. Jest to związane ze specyfiką wskazanej regulacji – przewidującej m.in. zasadę szacowania ryzyka, przerzucenie odpowiedzialności za wybór właściwych środków ochrony danych osobowych na podmioty, które je przetwarzają, a także dotkliwe sankcje finansowe za naruszenie przepisów RODO. Powstały pierwsze kodeksy postępowań, w których doprecyzowano zastosowanie RODO w różnych branżach; zgłoszono liczne skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; zostały wydane już pierwsze decyzje tego organu i pierwsze orzeczenia sądów administracyjnych, które odnoszą się do obowiązków określonych we wskazanych aktach prawnych.

Celem Konferencji jest przedstawienie szerokiemu gronu odbiorców wyników badań dotyczących wskazanej problematyki, wymiana doświadczeń i spostrzeżeń, jak również umożliwienie przeprowadzenia dyskusji w tym zakresie.

Komitet Organizacyjny:

dr Michał Krok (OIRP w Krakowie) – Przewodniczący

dr Monika Skowrońska (UP w Krakowie) – Przewodnicząca

dr Michał Araszkiewicz (OIRP w Krakowie)

radca prawny Roman Bieda (OIRP w Krakowie)

dr Tomasz Kalita (UP w Krakowie)

radca prawny Karolina Kolary (OIRP w Krakowie)

dr Agata Nodżak (UP w Krakowie)

dr Agnieszka Ogrodnik-Kalita (UP w Krakowie)

mgr Paweł Ostachowski (UP w Krakowie)

 

Poniżej można pobrać stosowne dokumenty: 

➡️Program konferencji<<

➡️Informacja o przetwarzaniu danych osobowych<<

KONFERENCJE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

11 czerwca 2019 r., Kraków

„NEGOCJACJE – PRAWO – DEMOKRACJA”. W 30 rocznicę wyborów czerwcowych

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Negocjacje – Prawo – Demokracja. W 30 rocznicę wyborów czerwcowych

Termin konferencji: 11 czerwca 2019 r.,

Miejsce konferencji: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

Organizatorzy: Instytut Prawa Administracji i Ekonomii, Wydział Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie. 

Patronem honorowym konferencji jest Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Celem konferencji jest analiza wybranych aspektów przemian prawnych i społecznych minionego trzydziestolecia, ale także  sformułowanie propozycji kierunków dalszego rozwoju systemu prawnego i systemu edukacji i nauki. Konferencja to dwa panele, których nazwy odpowiadają wprost nazwom zespołów, w których prowadzone były obrady „przy okrągłym stole": ds. Reformy prawa i sądów oraz ds. Nauki, oświaty i postępu technicznego.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres wskazany w zaproszeniu na konferencję do dnia 26 maja 2019 roku.

Kontakt: marcin.sala-szczypinski@up.krakow.pl, pawel.ostachowski@up.krakow.pl

Poniżej można pobrać stosowne dokumenty:

➡️Program konferencji<<

➡️Negocjacje-Prawo-Demokracja (zaproszenie)

➡️Negocjacje-Prawo-Demokracja (karta zgłoszenia)

➡️RODO

30-31 maja 2019 r., Kraków

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA W RAMACH WSPÓŁPRACY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ

Samorząd terytorialny wobec procesów centralistycznych. Perspektywa polska i międzynarodowa

Kraków, 30-31 maja 2019 r.

MIEJSCE: Aula Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, ul. Podchorążych 2, Kraków

ORGANIZATORZY:

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • FRDL –Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie
 • Odeska Narodowa Akademia Łączności im. A.S. Popowa, Ukraina
 • Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Ukraina
 • Związek Ukraińskich Prawników, Ukraina
STRONA KONFERENCJI

28 maja 2019 r., Sandomierz

Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości IX” nt. Rola reprezentantów stron w postępowaniach sądowych

Termin i miejsce: 28 maja 2019 r. (wtorek, środa) – Sala Papieska – Gmach Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, ul. Mariacka 9 (w pobliżu Katedry Sandomierskiej)

Termin zgłoszeń: 15.03.2019

Zgłoszenia do biernego uczestnictwa są możliwe do dnia 21.05.2019 do dra Damiana Gila na adres mailowy:  damiang84@wp.pl

Dziewiąta już konferencja z serii – „Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości” jest okazją do dyskusji nad rolą i zadaniami reprezentantów stron w postępowaniach sądowych. Chcemy dyskutować nad problemami tzw. reprezentacji fachowej świadczonej głównie przez adwokatów i radców prawnych, ale również dokonamy oceny innych form reprezentacji w postępowaniach sądowych. Nazbyt często słyszymy o niewłaściwej, nierzetelnej i niefachowej reprezentacji. Podsądni odczuwają minimalizm aktywności pełnomocników i obrońców z urzędu. Wskazane ogólne kierunki majowych obrad są niewątpliwie tezami badawczymi i realnymi problemami wymiaru sprawiedliwości. Konferencja (publikacja) to zachęta do szerokich badań w tym obszarze. Zachęcamy również do badań aktowych. Artykuł/referat powinien w tytule i treści prezentować zagadnienia związane z tematem przewodnim obrad (publikacji). Zachęcamy do zgłaszania referatów w obszarze prawa karnego, cywilnego i administracyjnego z wyraźnym odniesieniem do tematu konferencji/publikacji.

Poniżej można pobrać dokumenty:

➡️Informator

➡️Formularz zgłoszeniowy

➡️Formularz recenzji

➡️Wskazówki dla autorów

➡️Program konferencji

27 maja 2019 r., Sandomierz

Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Zmiany w Sądzie Najwyższym i ich wpływ na ostateczny wynik postępowań sądowych”

Termin i miejsce: 27 maja 2019 r. (poniedziałek) – Sala Papieska – Gmach Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, ul. Mariacka 9 (w pobliżu Katedry Sandomierskiej)

Termin zgłoszeń: 15.03.2019

Zgłoszenia do biernego uczestnictwa są możliwe do dnia 21.05.2019 do dra Damiana Gila na adres mailowy:  damiang84@wp.pl

Konferencja ma na celu zaprezentowanie poglądów przedstawicieli doktryny i praktyków na temat zmian ustrojowych i proceduralnych w Sądzie Najwyższym. Zadaniem referentów jest odpowiedź na pytanie – W jakim stopniu zmiany normatywne i sytuacja polityczna wpływają na bieg postępowań przed Sądem Najwyższym i ich skutki dla stron postępowania. Organizatorzy dopuszczają również tematy związane z nowymi zadaniami Sądu Najwyższego, problematyką powoływania Sędziów i przenoszenia Ich w stan spoczynku, pozycją Pierwszego Prezesa i Prezesów SN. Konferencja będzie ciekawym forum wymiany poglądów na ten temat.

Poniżej można pobrać dokumenty:

➡️Informator

➡️Formularz zgłoszeniowy

➡️Formularz recenzji

➡️Wskazówki dla autorów

➡️Program konferencji

22 maja 2019 r., Kraków

Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna – Innowacje –  Środowisko

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna – Innowacje –  Środowisko"

Termin i miejsce: Kraków, 22 maja 2019 roku

Organizatorzy: UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE
Dziekan Wydziału Politologii, prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera
Dyrektor Instytutu Prawa Administracji i Ekonomii, prof. dr hab. Andrzej Piasecki
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Katedra Administracji i Polityk Publicznych
Katedra Prawa Publicznego
Katedra Samorządu i Zarządzania
Wydział Ekonomii i Zarządzania POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
Katedra Ekonomii Ekologicznej UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

Strona konferencji

17 maja 2019 r., Kraków

„Standardy przestrzegania praw człowieka w polskim, europejskim i międzynarodowym prawie karnym i  innych naukach penalnych”

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Standardy przestrzegania praw człowieka w polskim, europejskim i międzynarodowym prawie karnym i  innych naukach penalnych”

Termin konferencji: 17 maja 2019 r.

Miejsce konferencji: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Aula A 1

Organizator: Katedra Administracji i Polityk Publicznych, Instytut Prawa Administracji i Ekonomii, Wydział Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Zgłoszenie udziału w konferencji wraz z krótkim abstraktem należy przesłać drogą e-mailową do dnia 17 kwietnia 2019 r. na adres: tomasz.szelag@up.krakow.pl

Konferencja odbywa się pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara

Tematyka konferencji koncentruje się na wskazaniu i przeanalizowaniu czynników kształtujących standardy ochrony praw człowieka w polskiej i międzynarodowej karnistyce. Poglądy badawcze i doktrynalne ewoluowały na przestrzeni lat, konsekwentnie wzmacniając funkcję gwarancyjną prawa karnego. Wojny paradygmatów sprzyjały kształtowaniu aksjologii prawa karnego, a w konsekwencji podwyższaniu standardów reagowania w ostateczności (ultima ratio) na popełnione przestępstwo.

Poniżej mogą Państwo pobrać pełny informator. 

➡️Pobierz zaproszenie

➡️Program konferencji

17-18 października 2018 r., Kraków

„Konwergencja administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej

National Public Administration and European Integration - NaPu
Krajowa administracja publiczna a integracja europejska

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wydział Politologii
Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Publicznego Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej
Konwergencja administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Jean Monnet Seminar 2018

Miejsce konferencji:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Audytorium im. Prof. Wincentego Danka

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zgłoszenia udziału wraz z krótkim abstraktem (należy posłużyć się załączoną do niniejszego zaproszenia kartą) prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 8 lipca 2018 drogą e-mailową na adres: rap@up.krakow.pl

O zaakceptowaniu referatu Komitet Naukowy powiadomi za pomocą poczty elektronicznej. W razie dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów. Autorzy propozycji otrzymają do dnia 15 lipca 2018 informację o przyjęciu referatu do wygłoszenia. Konspekty referatów w celu umieszczenia ich na stronie internetowej konferencji należy przesyłać do 20 września 2018.

Organizatorzy gwarantują druk artykułu pokonferencyjnego w czasopiśmie - Rocznik Administracji Publicznej. Warunkiem druku jest uzyskanie pozytywnych recenzji. Artykuły należy przesyłać do 30 października 2018 na adres: rap@up.krakow.pl

Przewidziany czas wystąpienia na Konferencji to 15 minut + 10 minut na dyskusję.

Opłata konferencyjna nieuwzględniająca noclegów wynosi 400 zł. Obejmuje ona przerwy kawowe, dwa obiady, uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji oraz materiały konferencyjne.

Organizacja roku akademickiego 2017/2018 na studiach stacjonarnych

KONFERENCJE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

21 czerwca 2018 r. , Żywiec

„Współczesne perspektywy zarządzania zrównoważonym rozwojem”

II Ogólnopolskie seminarium naukowo-praktyczne pt. „Współczesne perspektywy zarządzania zrównoważonym rozwojem” 21 czerwca 2018 r. Żywiec.

Seminarium odbyło się pod patronatem m.in. Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Instytutu Politologii Uniwersytet Pedagogicznego w Krakowie, a także Beskidzkiego Stowarzyszenia Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO, Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana okręg małopolski oddział Bielsko- Biała oraz Beskidzkiego Instytutu Nauk o Człowieku.

Koordynatorem projektu z ramienia Instytutu był członek Komitetu Organizacyjnego seminarium - mgr Paweł Ostachowski – pracownik Instytutu, a jednocześnie doktorant Wydziału Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

10 maja 2018 r.

Przedsiębiorczość społeczna – innowacje - środowisko”

Organizatorami konferencji są Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego, Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Katedra Ekonomii Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Językami konferencji są polski i angielski.

Zgłoszenia na konferencję są przyjmowane do 31 marca 2018 r. na adres e-mail: espoleczna@up.krakow.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, jej tematyki, a także karty zgłoszeniowe znajdziecie Państwo w załącznikach. Będziemy wdzięczni za przekazanie naszego zaproszenia wszystkim, którzy mogą być zainteresowani uczestnictwem.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny Konferencji


Dear Sirs and Madams,

We would like to invite you to participate in the international scientific conference „Social entrepreneurship – innovation – environment”, which will take place in Cracow, Poland, 10 May 2017.

The conference is organized by Department of Economics and Economic Policy, Politology Faculty of Political Science of the Pedagogical University of Cracow Faculty of Economy and Management of the Opole University of Technology, Department of Ecology Economics of the Wroclaw University of Economics.

The conference languages are English and Polish.

Registrations for the conference are accepted until 31 March 2017 (e-mail: espoleczna@up.krakow.pl).

For detailed information about the conference and application form please find attached files.

Yours faithfully,

Organizational Committee of the Conference

POBIERZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

24 kwietnia 2018 r., Sandomierz

„Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości, nt. Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych”

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości, nt. Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych”

Czas i miejsce: 24 kwietnia 2018 r., Sandomierz

Organizatorem konferencji był Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii. Głównymi koordynatorami projektu byli prof. dr hab. Andrzej Piasecki oraz dr Damian Gil.

23 kwietnia 2018 r. , Sandomierz

„W obliczu reformy sądownictwa w Polsce”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. W obliczu reformy sądownictwa w Polsce

Czas i miejsce: 23 kwietnia 2018 r., Sandomierz.

Organizatorem konferencji był Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii. Głównymi koordynatorami projektu byli prof. dr hab. Andrzej Piasecki oraz dr Damian Gil.

20 kwietnia 2018 r.

Samorządy w systemie bezpieczeństwa. 20 lat doświadczeń budowania bezpieczeństwa społeczności lokalnych”

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Politologii, Instytut Politologii, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Katedra Bezpieczeństwa Społecznego
naukowej zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej.

CELE KONFERENCJI I BLOKI TEMATYCZNE
Zachęcamy do prezentacji szerokiego spektrum zagadnień związanych z rolą samorządu terytorialnego w systemie bezpieczeństwa na gruncie nauk o bezpieczeństwie, politologii, prawa, administracji, socjologii i ekonomii.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. 16 kwietnia 2018 roku – nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń udziału wraz z krótkim abstraktem (500-1000 znaków) na adres mailowy: konferencja.up.krakow@gmail.com
2. O zaakceptowaniu tematu referatu organizatorzy powiadomią za pomocą poczty elektronicznej. Przewidziany czas wystąpienia to 15-20 minut.
3. 18 kwietnia 2018 roku – termin dokonania opłaty konferencyjnej – 150 zł. Obejmuje ona przerwy kawowe, obiad oraz materiały konferencyjne.
4. Płatności należy dokonać przelewem na konto:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Bank Pekao S.A. oddział w Krakowie
przelew krajowy: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 z dopiskiem: DK-317, imię i nazwisko uczestnika (np. DK-317 Jan Kowalski)
W przypadku rezygnacji opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi

18 - 19 października 2017r.

Prawo Unii Europejskiej w orzecznictwie sądów konstytucyjnych i administracyjnych oraz administracji publicznej państw członkowskich

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa i Administracji Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Jean Monnet Seminar

w dniach 18 - 19 października 2017

czytaj więcej