dr Bogumił Naleziński

Doktor nauk prawnych
Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Teorii i Filozofii Prawa

Urodzony 2 czerwca 1965 r. w Krakowie. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ukończył w 1988 r. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2000 r., na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Prawnoustrojowa pozycja i rola instytucji samorządu gospodarczego i zawodowego w systemie państwowym Republiki Austrii”. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, na stanowisku asystenta, a od 2000 r. – adiunkta.

Od roku akad. 2014/2015 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Politologii, a obecnie w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

W latach 1998 – 2017 r. współpracownik Biura Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie, najpierw jako asystent sędziów TK, a następnie główny specjalista ds. orzecznictwa w Zespole Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków.

Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, współpracownik Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ, a także samorządu radców prawnych i notariuszy.

Autor i współautor ponad osiemdziesięciu publikacji z zakresu: prawa konstytucyjnego ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa konstytucyjnego, problematyki źródeł prawa, struktury i funkcjonowania organów państwowych oraz statusu prawnego jednostki.

W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia (wykłady, ćwiczenia, seminaria) z przedmiotów: prawo konstytucyjne, zasady ustroju politycznego państwa, prawne podstawy bezpieczeństwa informacji niejawnych i danych osobowych, konstytucyjne środki ochrony wolności i praw jednostki, ochrona praw człowieka, systemy wyborcze.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

Konstytucja RP – komentarz. Tom I i II (red. M. Safian, L. Bosek), Objaśnienia do art. 62, 81, 98, 99, 101, 125, Warszawa 2016 r.,

Przesłanki skargi konstytucyjnej – zagadnienia wybrane (red. nauk.), Zagadnienia sądownictwa konstytucyjnego nr 2014/1, Warszawa Biuro TK, 2016 r.

Edukacja dla bezpieczeństwa prawnego (red.), Księgarnia Akademicka, Kraków 2016

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red. P. Tuleja), Komentarz do art. 168-212, Wolters-Kluwer, Warszawa 2019

Bezpieczeństwo państwo jako przesłanka ograniczania konstytucyjnych wolności i praw (współautor J. Holocher), [w:] Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych, (red. J. Żylińska, I. Przychodzka, M. Filipowska-Tuthill, Warszawa 2016

Tryb uchwalenia zmian do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (współautor: M. Florczak-Wątor), [w:] Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału Konstytucyjnego : czerwiec 2015 - marzec 2016 (red. P. Tuleja, P. Radziewicz), Wolters Kluwer, Warszawa 2017

Konstytucyjne kompetencje prezydenta w sferze bezpieczeństwa państwa – problemy interpretacyjne (współautor: J. Holocher), [w:] J. Żylińska, I. Przychocka (red.), Nauki społeczne i ekonomiczne – węzłowe zagadnienia, Warszawa 2017

Skarga konstytucyjna w prawie polskim - podstawy normatywne, doświadczenia, perspektywy, Horyzonty Polityki 2018, Vol. 9, Nr 28

Wybrane problemy odpowiedzialności członków Rady Ministrów przed Trybunałem Stanu, [w:] Państwo i jego instytucje: konstytucja - sądownictwo - samorząd terytorialny (red. R. Balicki, M. Jabłoński), Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3868, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2018

Konstytucyjne determinanty stosowania prawa Unii Europejskiej przez organy władzy sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej, (współautor: J. Holocher), Rocznik Administracji Publicznej Nr 4/2018

Ochrona środowiska jako kategoria prawnokonstytucyjna [w:] Bezpieczeństwo ekologiczne, (red. K. Sala, K. Kowalska, P. Nowak), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, 2019

Trybunał Konstytucyjny w Polsce, [w:] Oddziaływanie sądu konstytucyjnego na porządek prawny Austrii, Niemiec i Polski (red. M. Florczak-Wątor, P. Czarny), Księgarnia Akademicka, Kraków 2019

The Law-Making Activity of the Polish Constitutional Tribunal (współautor P. Czarny), [w:] Judical Law-Making in European Constitutional Courts (red. M. Florczak-Wątor), London, Routledge 2020

Polityczność kontroli konstytucyjności aktów normatywnych w systemie prawa polskiego - wybrane problemy (współautor J. Holocher), Przegląd Prawa i Administracji, 2020, T. 122

Konstytucyjne prawo do niezawisłego i bezstronnego sądu w państwie pozornie praworządnym (współautor A. Grabowski), Państwo i Prawo Nr 10/2020

Samorząd terytorialny w stanie epidemii (współautor: J. Holocher), [w:] Samorząd terytorialny w czasie i po pandemii: Perspektywy i wyzwania dla roli, zadań i finansów jednostek samorządu terytorialnego, Polityka i Społeczeństwo Nr 4(18)/2020

Konstytucyjne zasady demokratycznego państwa prawnego - ewolucja i perspektywy, [w:] Prawo-Negocjacje-Demokracja. W 30 lat po wyborach czerwcowych (red. P. Ostachowski i M. Sala-Szczypiński), Kraków 2021