dr hab. Dorota Murzyn, prof. UP

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych

Profesor UP, doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, magister ekonomii, kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych.

W badaniach naukowych koncentruje się wokół polityki spójności Unii Europejskiej i jej oddziaływania na rozwój gospodarczy Polski, ponadto zainteresowania badawcze obejmują: integrację europejską, finanse publiczne, politykę gospodarczą, przedsiębiorczość społeczną. Kierownik kilku projektów badawczych z tego zakresu. Autorka książek i artykułów nt. wpływu funduszy UE na rozwój inteligentny, zrównoważony i inkluzywny w Polsce. Uczestniczka licznych konferencji i seminariów eksperckich z zakresu polityki spójności UE, w tym organizowanych przez Komisję Europejską i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Ekspert ds. funduszy unijnych w programach TVP „Twój fundusz, twoja szansa” oraz „Aktywni 50” (2010-2013). Doradca ds. funduszy UE, kierownik i wykonawca licznych projektów współfinansowanych przez UE, członek zespołów przygotowujących dokumentację konkursową do programów (m.in.): Innowacyjna Gospodarka, Małopolski Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, PO Wiedza Edukacja Rozwój, Inteligentna Energia dla Europy (CIT). Członek Regional Studies Association, Seaford, UK. Członek Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji (2020-2024).

Za swoją działalność naukową dwukrotnie otrzymała Nagrodę Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego – w 2018 (za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi) i 2011 roku (za książkę pt.: „Polityka spójności Unii Europejskiej a proces zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski”).

Zainteresowania naukowe: polityka gospodarcza, rozwój społeczno-gospodarczy, finanse publiczne, integracja europejska, polityka spójności Unii Europejskiej, ekonomia społeczna, przedsiębiorczość społeczna.

Działalność naukowo-dydaktyczna

• “INN@SE - Innovative social entrepreneurship with youth engagement”, nr projektu: 2019-3-PL01-KA205-077684, finansowany przez Unię Europejską w ramach program Erasmus+, KA205, Strategic Partnerships for youth, Cooperation for innovation, 2020-2022, kierownik projektu. (https://innose.up.krakow.pl/)
• “Responsible Business – from East to West”, realizowany i finansowany przez Business Education for Social Good (BESGO), CUHK Business School, Hong Kong and National Chiayi University, Taiwan; 2020-2021; wykonawca projektu. (http://besgo.asia/responsible-business/).
• „STUDENTS IN CLIMATE ACTION: Climate Change Education for a better future”, nr projektu: 2020-1-PL01-KA201-081957, finansowany przez Unię Europejską w ramach program Erasmus+, KA201, Strategic Partnerships for school education, Cooperation for innovation, 2021-2023, wykonawca projektu.
• “End Climate Change, Start Climate of Change”, project współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu DEAR (Development Education and Awareness Raising Programme) oraz NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, udział w edycji konkursu na debatę 2020/2021.
• „Ekonomia społeczna – praktyczna, potrzebna i atrakcyjna”, nr projektu POWR.03.01.00-00-DU44/18-00, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu POWER współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, 2018-2021, kierownik projektu.
• „Przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie obywatel”, nr projektu POWR.03.01.00-00-U075/17-00, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu POWER współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, 2018-2020, wykonawca projektu.
• „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu POWER współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, 2018-2022, wykonawca projektu.
• „Implementation of EU regional policy in Central and Eastern Europe – weight of history and economic challenges”, nr projektu 530042-LLP-1-2012-1-PL-AJM-MO, finansowany przez Unię Europejską (Education, Audiovisual and Culture Agency) w ramach program Jean Monnet, 2012-2015, główny wykonawca projektu.
• „Kierunki wpływu funduszy unijnych na rozwój inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu w Polsce po 2007 roku”, nr projektu BS-551/L/2018, finansowany w ramach badań statutowych Wydziału Politologii UP, 2017-2018, kierownik projektu.
• „Rozwój regionalny w Polsce w warunkach integracji europejskiej”, nr projektu BS-306/H/2015, finansowany w ramach badań statutowych Wydziału Humanistycznego UP, 2014-2016, kierownik projektu.
• „Budowanie gospodarki opartej na wiedzy i innowacji w krajach Grupy Wyszehradzkiej przy pomocy funduszy strukturalnych Unii Europejskiej”, nr projektu BS-231/H/2012, finansowany w ramach badań statutowych Wydziału Humanistycznego UP, 2012, kierownik projektu.
• „Przemiany we współczesnej gospodarce światowej”, finansowany w ramach badań statutowych Wydziału Humanistycznego UP, 2012, wykonawca projektu.
• „Wpływ projektów współfinansowanych przez środki UE realizowanych przez uczelnie wyższe Krakowa na zwiększenie innowacyjności Małopolski”, nr projektu BSM-036/H/2011, finansowany w ramach badań statutowych młodych naukowców Wydziału Humanistycznego UP, 2011, kierownik projektu.
• „Polityka spójności a proces zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski”, nr projektu BW-0252/H/2009, finansowany w ramach badań własnych przez Wydział Humanistyczny UP, 2009-2010, kierownik projektu.
• „Wpływ polityki spójności Unii Europejskiej na zmniejszanie różnic w rozwoju gospodarczym regionów”, nr projektu BW-361/H/2006, finansowany w ramach badań własnych przez Wydział Humanistyczny UP, 2006-2008, kierownik projektu.

• European University Institute, Florencja, Włochy, maj 2016 r., wyjazd badawczy.
• Komisja Europejska, Bruksela, Belgia, październik 2019 r., październik 2014 r., październik 2006 r., wyjazdy badawcze.
• Central European University, Budapeszt, Węgry, czerwiec 2012 r., wyjazd badawczy.
• İstanbul Üniversitesi, Istambuł, Turcja, kwiecień 2009 r., visiting professor, pobyt w ramach Erasmus Teaching Staff Mobility.
• Universidad Complutense de Madrid, Madryt, Hiszpania, kwiecień 2008 r., visiting professor, pobyt w ramach Erasmus Teaching Staff Mobility.
• Stord/Haugesund University College, Norwegia, kwiecień 2007 r., visiting professor, pobyt w ramach Erasmus Teaching Staff Mobility.
• University of the Aegean, Grecja, kwiecień-maj 2007, maj-czerwiec 2006, visiting professor, pobyt w ramach Erasmus Teaching Staff Mobility.
• Högskolan Dalarna, Szwecja, grudzień 2005, visiting professor, pobyt w ramach Erasmus Teaching Staff Mobility.
• Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Niemcy, wrzesień 2003, uczestnictwo w SOCRATES Network Meeting.

StudiaI i II stopnia (na kierunkach: Ekonomia społeczna, Administracja, Stosunki międzynarodowe, Politologia, Kulturoznawstwo i wiedza o mediach, Pedagogika specjalna, Filozofia, Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi, Informatyka): Ekonomia, Finanse publiczne, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Fundusze strukturalne Unii Europejskiej, Polityka regionalna i fundusze strukturalne UE, Polityka regionalna UE, Fundusze UE, Polityka strukturalna UE, Finanse UE, Środki unijne na rzez rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, Fundusze unijne i podstawy zarządzania projektem, Fundusze UE dla kultury.

Studia doktoranckie: Źródła finansowania badań naukowych, Fundraising - pozyskiwanie źródeł finansowania.

Studia podyplomowe (Administracja samorządowa): Fundusze strukturalne UE, Fundusze strukturalne UE i programowanie rozwoju.

Zajęcia w ramach programu Erasmus: The European Union funds, International economics, Public finance, EU budget and funds, Central and Eastern European Economy.

Seminaria dyplomowe dla kierunku Ekonomia społeczna, studia II stopnia.

Zajęcia w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy dla uczniów szkół podstawowych: Jak fundusze Unii Europejskiej wspierają młodych obywateli w Polsce?

Zajęcia w ramach projektu UP to the TOP Program rozwoju kompetencji przedsiębiorczych: Źródła finansowania biznesu.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

• D. Murzyn, M. Czyżewska, I. Lupa-Wójcik, W. Maciejewski, Innovative Social Entrepreneurship with Youth Engagement. Needs Analysis in Poland, Italy, North Macedonia and Jordan, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2020.
• D. Murzyn, Kierunki wpływu funduszy Unii Europejskiej na rozwój inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu w Polsce po 2006 roku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018, ss. 359.
• D. Kasprowicz, G. Foryś, D. Murzyn, Politics, Society and the Economy in Contemporary Poland: An Introduction, Scholar Publishing House, Warsaw 2016, ss. 220.
• D. Murzyn, Polityka spójności Unii Europejskiej a proces zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, ss. 280.
• D. Murzyn, J. Pach (red.), Ekonomia społeczna – między rynkiem, państwem a obywatelem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018, ss. 458.
• J. Pach, D. Murzyn (red.), Przemiany w gospodarce światowej – wybrane aspekty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, ss. 262.

• D. Murzyn, D. Cieślar, Kapitał społeczny i kultura organizacji jako szansa na innowacyjny rozwój przedsiębiorstw społecznych, w: E. Radomska, J. Pach, P. Nowak (red.), Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna. W kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021, s. 227-238.
• D. Murzyn, Smart Growth in Less Developed Regions – the Role of EU Structural Funds on the Example of Poland, Innovation: The European Journal of Social Science Research, 33(1)/2020, s. 96-113, DOI: 10.1080/13511610.2019.1611418.
• D. Murzyn, Fostering eco-innovation through smart specialisation strategies and support of EU funds, In: Daszyńska-Żygadło K., Bem A., Ryszawska B., Jáki E., Hajdíková T. (eds) Finance and Sustainability. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham 2020, p. 103-113. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-34401-6_9.
• D. Murzyn, Inclusive Innovation Policies as a Way towards Inclusive Growth in CEE Countries, Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic, editor: Khalid S. Soliman, ISBN: 978-0-9998551-5-7, s. 10141-10148.
• D. Murzyn, Innowacje inkluzywne jako szansa na włączenie grup marginalizowanych w procesy rozwoju i zmniejszenie nierówności społecznych, w: M. Czyżewska, J. Pach, K. Sala (red.), Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość – Innowacje – Środowisko, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2020, s. 229-241.
• D. Murzyn, Instrumenty inżynierii finansowej jako alternatywa dla dotacji na rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce, w: J. Pach, R. Śliwa, W. Maciejewski (red.), Przedsiębiorczość społeczna – innowacje – środowisko, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2019, s. 133-150.
• D. Murzyn, Rozwój przemysłu poprzez inteligentne specjalizacje i instrumenty polityki regionalnej UE w województwie małopolskim, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 33(1)/2019, s. 130-142. DOI: 10.24917/20801653.331.10.
• D. Murzyn, Spójność społeczna i inkluzywność jako priorytety polityki spójności UE, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 537/2018, s. 66-75. DOI: 10.15611/pn.2018.537.06.
• D. Murzyn, The European Union budget as an indicator of changes in EU policies, Studia Prawno - Ekonomiczne, nr 106/2018, s. 265-278. DOI 10.26485/SPE/2018/106/1
• D. Murzyn, Fundusze polityki spójności UE jako narzędzie modernizacji administracji publicznej w Polsce – kierunki wpływu, Rocznik Administracji Publicznej 2018 (4), s. 150-170, DOI 10.4467/24497800RAP.18.008.9223.
• D. Murzyn, Financing of smart growth in less developed regions on the example of Poland, The Financial Internet Quarterly ‘e-Finanse’, 2018, vol. 14 no. 2.
• D. Murzyn, Mobilising actions towards low-carbon economy: the role of EU cohesion policy in Poland, The Review of European Affairs, 2018, vol. 2 (issue 1).
• D. Murzyn, Ekonomia społeczna jako przykład działań na rzecz rozwoju inkluzywnego, [w:] D. Murzyn i J. Pach (red.), „Ekonomia społeczna – między rynkiem, państwem a obywatelem”, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018, s. 348-367.
• D. Murzyn, Inclusive growth in the European Union – challenges and prospects, [w:] N. Grünwald, M. Zakrzewska (Eds.), Proceedings of the 5th International Scientific Conference on „Modern Economics”, Series of the Robert-Schmidt-Institut, University of Wismar 2018, s. 210-217 (w trakcie oceny przez Thomson Reuters).
• D. Murzyn, Polityka spójności UE jako źródło finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 466, Wrocław 2017, s. 157-166.
• D. Murzyn, Urban development under EU cohesion policy - an example of major cities in Poland, Urban Development Issues, vol. 53/2017, p. 27–35, DOI: 10.1515/udi-2017-0003.
• D. Murzyn, Budżet Unii Europejskiej a Polska – ujęcie retro- i prospektywne, Transformacje – pismo interdyscyplinarne, nr 1-2 (92-93) 2017, s. 158-175.
• D. Murzyn, Europeanisation of Europe through EU Regional Policy: Towards a Tighter Integration, [w:] P. Stanek, K Wach (eds.), “Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 101-120.
• D. Murzyn, European Union’s pre-accession financial assistance to Turkey, [w:] „Republika Turcji: polityka zagraniczna i wewnętrzna” red. Karol Bieniek, Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury EPISTEME, Kraków 2016, s. 117-132.
• D. Murzyn, Rozwój innowacji społecznych w Polsce w ramach programu Kapitał Ludzki 2007-2013, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt nr 46/2016, s. 237-247.
• D. Murzyn, Gospodarka finansowa Unii Europejskiej w kontekście ekonomii umiaru, [w:] „Ekonomia umiaru – realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko”, red. J. Pach, K. Kowalska, P. Szyja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 267-280.
• D. Murzyn, Polityka spójności a konkurencyjność Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 269/2016, s. 165-176.
• D. Murzyn, Innowacyjność w polityce spójności UE, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 380/2015, s. 301-309.
• D. Murzyn, The concept of good governance and its development in the Visegrad Group through the support of the EU cohesion policy, [w:] “New Public Governance in the Visegrád Group (V4)”, edited by Robert Wiszniowski i Kamil Glinka, Biblioteka Athenaeum, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 105-119.
• D. Murzyn, P. Szyja, European Union efforts to create green growth through green innovation, 11th ASECU Conference “Openness, innovation, efficiency and democratization as preconditions for economic development”, Editors: Carmen Pintilescu, Bogdan Wierzbiński, Grigoris Zarotiadis, Publisher: Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2015, s. 36-49.
• D. Murzyn, Innowacyjność w programach współpracy transgranicznej realizowanych przy udziale polityki spójności UE w Polsce, s. 64-73; Innovation in cross-border cooperation programmes implemented with the participation of EU cohesion policy, s. 74-83; Инновационность в программах приграничного сотрудничества, осуществляемых в Польше с участием политики сплочения ЕС, s. 84-95, [w:] “Wyzwania polityki regionalnej w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów transgranicznych”, tom I, pod red. K. Świerczewskiej-Pietras i M. Pyry, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2015.
• D. Murzyn, Rozwój regionalny krajów Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach integracji europejskiej, [w:] T.Sporek, S.Talar (red.), „Zjawiska i procesy w gospodarce światowej i jej podsystemach”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 118-132.
• D. Kasprowicz, D. Murzyn, Innowacje społeczne – skuteczna odpowiedź na kryzys gospodarczy w Unii Europejskiej?, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 28/2014, s. 129-143.
• D. Murzyn, The use of EU funds to improve energy security in Poland, [w:] “Суспільство, економіка, безпека”, No. 5: Збірник наукових праць, За редакцізю: Анджей Козера, Житомир - Піньчув, Вища Школа Кваліфікації в Піньчові 2013, s. 60-77.
• D. Murzyn, Przekształcenia gospodarki światowej i nowe centra gospodarcze na świecie, [w:] „Przemiany w gospodarce światowej – wybrane aspekty”, pod red. Janiny Pach i Doroty Murzyn, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, s. 58-110.
• D. Murzyn, Wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w przedsiębiorstwach Małopolski jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 21/2013, s. 253-267.
• D. Murzyn, Building an economy based on knowledge and innovation in the Visegrad Group countries using the EU structural funds, [w:] “European Union development: challenges and strategies”, red.: J. Dyduch, M.Michalewska-Pawlak, R.Murphy, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2013, s. 139-159.
• D. Murzyn, Wpływ wykorzystania funduszy strukturalnych w Małopolsce na rozwój sieci współpracy i innowacyjność regionu, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 23/ 2013, s. 104-117.
• D. Murzyn, Udział małopolskich przedsiębiorstw w polityce regionalnej Unii Europejskiej, Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, Vol. 10, No. 1, Part 2, Marzec 2012, s. 219-232.
• D. Murzyn, Rozwój regionalny jako komponent instrumentu pomocy przedakcesyjnej, [w:] „Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 242-253.
• D. Murzyn, Contribution of universities to regional development, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji, Zeszyt 28/2012, s. 219-227.