dr Marcin Mazgaj

Doktor nauk prawnych
Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego

Jestem doktorem nauk prawnych i radcą prawnym. W 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego obroniłem przygotowaną w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego rozprawę doktorską pt. „Współczesny reżim prawny kapitału zakładowego a alternatywne modele struktury majątkowej spółek kapitałowych”. W 2012 r. w ramach stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) przebywałem na wyjeździe naukowym na Bucerius Law School w Hamburgu. W latach 2016-2018 byłem członkiem powołanego przez Ministra Rozwoju Zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną (prace zespołu zakończyły się uchwaleniem największej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych w historii, wprowadzającej do prawa polskiego nowy typ spółki). Jestem autorem i współautorem szeregu publikacji, przede wszystkim z zakresu prawa spółek.

Zainteresowania naukowe: prawo spółek, prawo rynku kapitałowego, umowy w obrocie gospodarczym.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- M. Mazgaj, A. Mucha, The New Kid on the Block on the European Market for Corporate Legal Forms: a Polish Laboratory for a Modern Close Corporation, European Company Law 2020/2, s. 45 i n.;
- M. Mazgaj, (w:) Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2020, C.H. Beck, komentarz do art. 30015-30051 i art. 300102-300119;
- M. Mazgaj, Stosowanie przepisów o spółkach do wspólnot mieszkaniowych, (w:) A. Kaźmierczyk (red.), E. Badura (red.), Własność lokali. Teraźniejszość i perspektywy, Warszawa 2020, C.H. Beck, s. 245-256;
- M. Mazgaj, O wzajemnym oddziaływaniu prawa podatkowego i prawa spółek – uwagi na tle przepisów o prostej spółce akcyjnej, (w:) A. Franczak (red.), A. Kaźmierczyk (red.), Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, Warszawa 2019, Wolters Kluwer Polska, s. 391-402;
- M. Mazgaj, O roli due diligence (oraz oświadczeń i zapewnień) w prawie kontraktów, Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze) 2017/3, s. 15-26.