dr Mariusz Paradowski

Doktor nauk prawnych

Adiunkt w Katedrze Nauk Prawoznawczych

 

  • mariusz.paradowski@up.krakow.pl

  • tel. 12 662-63-50

  • Pok. 407

Jestem doktorem nauk prawnych, kwalifikacje III stopnia uzyskałem na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Dysertację doktorską pt. Pozwolenie budowlane napisałem pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Józefa Filipka. Byłem słuchaczem studiów podyplomowych z zakresu prawa, ekonomii i pedagogiki: w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej w Warszawie, Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Politechnice Częstochowskiej oraz Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie. Studia magisterskie ukończyłem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Jestem autorem monografii naukowych, m. in.: Filozoficzno-prawne aspekty zawodów prawniczych (2018 r.); Zarys filozofii prawa (2017 r.); Pozwolenie budowlane (2017 r.) oraz autorem licznych artykułów naukowych i popularno-naukowych publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych dotyczących prawa gospodarczego, prawa administracyjnego, prawa finansowego, historii i filozofii prawa oraz zarządzania w sektorze publicznym.

Byłem wykładowcą w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Obecnie jestem adiunktem w Katedrze Prawa Publicznego Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii na Wydziale Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Zainteresowania naukowe: prawo gospodarcze, prawo administracyjne, filozofia i teoria prawa

Zajęcia na uczelni: prawo gospodarcze, prawo upadłościowe i naprawcze, międzynarodowe stosunki gospodarcze, prawoznawstwo z elementami prawa gospodarczego, prawo zamówień publicznych, prawo finansowe i podatkowe,  prawo ochrony środowiska, proces inwestycyjno-budowlany, metodyka pracy urzędnika, metody samokształcenia i samorealizacji

Przykłady publikacji z ostatnich lat

1. Filozoficzno-prawne aspekty zawodów prawniczych, Warszawa 2018.
2. Zarys filozofii prawa, Warszawa 2017.
3. Pozwolenie budowlane, Warszawa 2017.

1. Milczenie przez ciszę [w:] ГУМАНІТАРНИЙ КОРПУС Випуск 18, praca zbiorowa pod red. V.V. Kucherenko oraz S.S. Rusakova, Wydawnictwo Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. P. Dragomanowa w Kijowie, Kijów 2018.

2. Legal and social problems of refugees [in:] Modern jurisprudence: legal thought and enforcement practice, USA San Francisco – California 2015.

1. Realistyczne ujęcie praworządności w filozofii prawa [w:] Praworządność – świat na zakręcie, praca zbiorowa pod red. prof. dr hab. Jana Zimnego, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie, Lublin 2018.

2. Prawo własności w planowaniu przestrzennym [w:] Planowanie przestrzenne w miastach na prawach powiatu – diagnoza problemu, praca zbiorowa pod red. T. Mądrego i E. Topolnickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018.

3. Paradygmat sprawiedliwości i słuszności prawa w XXI wieku [w:] Słuszność w prawie – teoria i praktyka t. III , praca zbiorowa pod red. Ł. J. Pikuły, H. Kaczmarczyka, K. Sielskiego, Warszawa 2018.

4. Filozoficzno-normatywny paradygmat interpretacyjny praw człowieka [w:] Wolność gwarantem prawa człowieka, praca zbiorowa pod red. J. Zimnego, Stalowa Wola 2017.

5. Sądownictwo administracyjne we Włoszech – zarys problematyki [w:] Współczesne kierunki zmian administracji publicznej, praca zbiorowa pod red. P. Bieś-Srokosz, Częstochowa 2016.

6. Egzystencja dziecka w warunkach przemocy domowej i szkolnej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, praca zbiorowa pod red. A. Kamińskiej, Zeszyt Pedagogika 10/2015, Katowice 2015.

7. Sytuacja prawna podmiotów postępowania egzekucyjnego w administracji, Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, praca zbiorowa pod red. A. Miszczak, Gubernaculum et Administratio 12/2015, Częstochowa 2015.

8. Działacz związkowy w prawie pracy, Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, praca zbiorowa pod red. A. Miszczak, Gubernaculum et Administratio 11/2015, Częstochowa 2015.

9. Teoretyczne i praktyczne aspekty komunikacji społecznej na przykładzie wybranych zagadnień socjologicznych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, praca zbiorowa pod red. M. Smolarek, Zeszyt Zarządzanie 1/2013. Katowice 2013.

10. Administracja leśna przykładem strukturalnej niejednolitości, Roczniki Administracji i Prawa XIII, praca zbiorowa pod red. M. Borskiego, Sosnowiec 2013.

11. BHP w warunkach pracy umysłowej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, praca zbiorowa pod red. W. Mniszka, Katowice 2013.

12. Administracyjno-prawne ograniczenie wolności budowlanej przez plan zagospodarowania przestrzennego [w:] Prawo administracyjne w mechanizmie prawa, praca zbiorowa pod red. J. Filipka, Kraków 2012.

13. Pozycja kadry urzędniczej na przykładzie rozwiązań ustrojowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, praca zbiorowa pod red. M. Smolarek, Zeszyt Zarządzanie 1/2012, Katowice 2012.

14. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego w prawie przestrzennego planowania i zagospodarowania, [w:] Współczesne problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego. Materiały poseminaryjne pod red. K. Wytyczak. Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach, Katowice 2011.

15. Zawód głównego księgowego w świetle ustawy o finansach publicznych, [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej: „Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu-jakość, wiarygodność, efekty zmian” cz. 1, praca zbiorowa pod red. J. Ostoj, Bielsko-Biała 2011.

16. Zarządzanie wiedzą w świetle socjologicznych determinantów, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, praca zbiorowa pod red. M. Smolarek, Zeszyt Zarządzanie 1/2011, Katowice 2011.