dr Marcin Kępa

Doktor nauk ekonomicznych
Adiunkt w Katedrze Zarządzania Publicznego

 

W 2007 roku ukończyłem studia licencjackie na kierunku administracja (specjalność: administracja europejska) w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Przygotowałem i obroniłem wówczas pracę licencjacką pt. Polskie administracyjne postępowanie dowodowe w świetle norm i standardów wybranych krajów Unii Europejskiej, pod kierunkiem dra Michała Matyasika. Jestem także absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2009 roku uzyskałem tam tytuł magistra, broniąc pracy pt. Partnerstwo publiczno-prywatne. Problematyka prawna, przygotowanej pod kierunkiem prof. dra hab. Adama Błasia. W 2010 roku odbyłem Podyplomowe Studia Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2011 roku rozpocząłem studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Moją macierzystą katedrą była Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Moim opiekunem naukowym była kierownik katedry, dr hab. prof. UE Bożena Borkowska. W pierwszym okresie studiów doktoranckich, opiekę naukową pełnił nade mną kierownik Katedry Finansów prof. dr. hab. Leszek Patrzałek. W 2015 roku otworzyłem przewód doktorski, a w 2016 roku Rada Wydziału skierowała moją prace doktorską do recenzji. W czerwcu 2017 roku obroniłem pracę doktorką pt. Kontraktowanie w zamówieniach publicznych jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej. W październiku 2017 roku uzyskałem stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia. Od 2013 roku jestem doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pod opieką kierownika Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego, dra hab., prof. UŚ Rafała Blicharza piszę pracę doktorską pt. Krajowa Izba Odwoławcza. W 2019 r. otworzyłem przewód doktorski.

 

Zainteresowania:

Makro- i mikroekonomia, ekonomia społeczna, nowa ekonomia instytucjonalna, ekonomiczna analiza prawa, teoria firmy, nauka administracji, prawo administracyjne i gospodarcze.

 

Zajęcia:

Elementy prawa zamówień publicznych, system zamówień publicznych w UE, programowanie rozwoju lokalnego, podstawy ekonomii i przedsiębiorczości, formy instytucjonalno-prawne przedsiębiorstw społecznych, prawo handlowe i upadłościowe.

Działalność naukowa

1. M. Kępa, J. Podgórska-Rykała, A. Nodżak, R. Krawiec, Ustawa o dowodach osobistych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2021;
2. M. Kępa, J. Podgórska-Rykała, Współpraca międzysektorowa jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, Wydawnictwo Libron, Kraków 2020;
3. M. Kępa, J. Podgórska-Rykała, Prawo o fundacjach. Komentarz do ustawy o fundacjach. Działalność fundacji w praktyce. Wzory dokumentów, C.H. Beck, Warszawa 2020;
4. M. Kępa, J. Podgórska-Rykała, A. Nodżak, R. Krawiec, Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2020;
w przygotowaniu lub w recenzji:
5. M. Kępa, Kontraktowanie zamówień publicznych w samorządzie terytorialnym. Szkice z nowej ekonomii instytucjonalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2021.
6. M. Kępa, D. Murzyn, J. Podgórska-Rykała, Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2021;

artykuły w czasopismach naukowych:
1. M. Kępa, J. Podgórska-Rykała, Some Aspects of Policy on Mental Well-Being of Children and Adolescents and the Polish Educational Law. Vestnik Permskogo Universiteta. Juridicheskie Nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences. 2021;
2. M. Kępa, O czarnych łabędziach, e-administracji i funduszach europejskich – realizacja zadań publicznych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, Rocznik Administracji i Prawa, Rok XX, Tom 3, Nr XX. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas. 2020;
3. M. Kępa, Publicznoprawne mechanizmy stymulowania konkurencyjności w projektach europejskich, „Studia Prawnicze KUL”, Wydawnictwo KUL. 2019;
4. w przygotowaniu lub w recenzji:
5. M. Kępa, Social enterprises as learning organizations – the example of public contracts market. Przedsiębiorczość – Edukacja, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
6. M. Kępa, Central ICT system SL2014 – a way to reduce transaction costs in European Projects. Economics and Law, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
7. M. Kępa, J. Podgórska-Rykała, The role of schools in the process of supporting the mental well-being of children and adolescents. Selected aspects, „Journal of Contemporary Educational Studies”.
8. M. Kępa, J. Podgórska-Rykała, The foundation as a specific institution of civil society, “Central European Papers”.

rozdziały w pracach zbiorowych:
1. M. Kępa, The civic budget versus the share of the social factor in the public procurement in EU [w:] Citizen Participation in Budgeting around the World: Practices and Impact, pod red. J. Podgórska-Rykały, J. Sroki, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2021.
2. M. Kępa, Zakres kontroli projektów unijnych w samorządzie terytorialnym przez organ dotujący [w:] J. Podgórska-Rykała, B. Pawlica, P. Ostachowski (red.), Samorząd terytorialny wobec procesów centralistycznych: organy, zadania, finanse i aspekt międzynarodowy, Wydawnictwo AT, Kraków 2020.
3. M. Kępa, A. Andruszkiewicz, Silesia społecznie odpowiedzialna [w:] B. Dolnicki (red.), Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.


1. „Kontrola zamówień publicznych”. VI Konferencja naukowa, Wrocław, 17 – 18 czerwca 2013 r. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Urząd Zamówień Publicznych.
2. „Współczesne Problemy ekonomiczne: państwo a rynek. III Ogólnopolska konferencja naukowa, Katowice, 20 maj 2014 r. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Szczeciński.
3. „Od gospodarki centralnie planowanej do zrównoważonego rozwoju”. Kongres Międzynarodowy PES 25, Wrocław, 4 – 5 czerwca 2014 r. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
4. „Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem”. Konferencja Młodych Naukowców, Karpacz, 6 – 7 listopada 2014 r. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
5. „Administracja publiczna – aktualne wyzwania”. Ogólnopolska konferencja naukowa, Kroczyce, 24 – 25 wrzesień 2015 r. Organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach.
6. „Kierunki badań w naukach o zarządzaniu w erze społeczeństwa wiedzy”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Naukowców, Katowice, 21 października 2016 r. Organizator: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach.
7. „Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Katowice 8 – 9 marzec 2018 r. Organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach.
8. „Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Katowice 7 – 8 marzec 2019 r. Organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach.
9. „Samorząd terytorialny wobec procesów centralistycznych. Perspektywa Polska i międzynarodowa”. III międzynarodowa konferencja naukowa w ramach współpracy polsko – ukraińskiej, Kraków 30-31 maj 2019 r. Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.