dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. UP

Doktor habilitowany nauk prawnych, Profesor UP
Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego

Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Nauki Prawne

Ukończyłem kierunek Prawo (studia stacjonarne) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 2018 r. jestem doktorem habilitowanym nauk prawnych w zakresie prawa i postępowania administracyjnego.

Stopień doktora nauk prawnych, specjalność: postępowanie administracyjne, prawo administracyjne uzyskałem w 2005 r. na podstawie pracy doktorskiej pt.: „Wydanie decyzji w wyniku fałszywych dowodów lub przestępstwa jako podstawa wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego” (wyd. Oficyna Wydawnicza Humanitas 2006).

Prowadziłem wykłady z zakresu prawa administracyjnego na uniwersytetach zagranicznych (Czechy, Słowacja, Litwa). Jestem autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego (m.in. "Europejskie prawo administracyjne", "Wznowienie ogólnego postępowania administracyjnego").

Od wielu lat pracuję w administracji publicznej (m.in. orzekanie jako członek pozaetatowy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Częstochowie), a obecnie pracuję jako główny specjalista w Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach.

Jestem członkiem Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN) Oddział w Katowicach oraz innych organizacji (m.in. Fontes).

Zainteresowania naukowe:
prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, prawa człowieka, działalność ombudsmanów w Polsce i na świecie, wpływ koncepcji płci społeczno – kulturowej na prawo, prawo administracyjne a bezpieczeństwo.

Zajęcia: m.in. prawo administracyjne materialne, administracyjnoprawny status jednostki.

Uczestnictwo w projektach badawczych:
Projekt badawczy „Tworzenie rozwiązań normatywno-opisowych w celu przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz rozwoju systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w postaci opartego na wiedzy aksjologicznego uzasadnienia podstaw praktycznego funkcjonowania polskiego systemu prawa”, finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Przykłady publikacji z ostatnich lat


• „Prawo administracyjne. Skrypt dla studentów kierunku Administracja”, wydanie II rozszerzone i uaktualnione, Sosnowiec 2016, s. 261.
• „Koncepcje płci a prawo administracyjne”, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2015, s. 269.
• „Europejskie prawo administracyjne”, Wolters Kluwer Polska, Oficyna, Warszawa 2009 (recenzent: prof. dr hab. Andrzej Matan).
• „Prawo administracyjne. Skrypt dla studentów kierunku Administracja”, Sosnowiec 2011, s. 216 (recenzent: prof. dr hab. Lidia Zacharko).
• Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Wykładnia przepisów nowelizujących w świetle regulacji europejskich, Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2012, Biuletyn RPO-Materiały nr 77, (Współautorzy S. Tkacz, A. Wentkowska), s. 213.
• „Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Komentarz”, Współautorzy A. Bielska-Brodziak (red.), J. Gęsiak, A. Matan S. Tkacz, Z. Tobor, A. Wentkowska, A. Wołowiec), Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 471.
• „Prawo nieruchomości”, wydanie drugie zmienione, Współautorzy J. Kopyra, G. Krawiec, B. Bacia, Poltext Warszawa 2012, s. 224.


• Family mainstreaming a gender mainstreaming – wybrane problemy prawne, „Przegląd Prawa Publicznego” nr 7-8/2017.
• Dzieci bez płci. Jak polski prawodawca rozwiązuje problemy osób interseksualnych, cz. II, Współautorzy A. Gawlik, A. Bielska-Brodziak, „Prawo i Medycyna”, 3/2016 (64 vol. 18).
• Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne a dobro rodziny - kilka uwag na tle stosowania art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, „Roczniki Administracji i Prawa”, Sosnowiec 2016, tom I.
• Bezpieczeństwo kulturowe a prawo administracyjne – wybrane problemy; w: T. Miłkowski (red.), Bezpieczeństwo – powinność czy gwarancja? Tom IV, Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa obywateli a wolności i prawa jednostki, Sosnowiec 2016.