dr Katarzyna Kowalska

Doktor nauk ekonomicznych
Adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Zainteresowania naukowe: konkurencyjność przedsiębiorstw, współpraca przedsiębiorstw, strategie rozwoju przedsiębiorstw, zrównoważony łańcuch dostaw, CSR.

Zajęcia: ekonomia, polityka społeczno-gospodarcza, bezpieczeństwo społeczne, finanse publiczne, system podatkowy w Polsce, społeczna odpowiedzialność biznesu.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- Ekonomia umiaru - realna perspektywa?: nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko (red.) Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 477.
- Kowalska K., Rozwój polskich sieci detalicznych jako sposób ograniczania siły rynkowej międzynarodowych korporacji handlowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012, s. 246.

- Kowalska K., Kontrowersje wokół CSR w handlu detalicznym branży FMCG, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016, nr 437, s. 252-260.
- Kowalska K., Outsourcing a odpowiedzialny łańcuch dostaw międzynarodowych korporacji, Studia Prawno-Ekonomiczne, 2016, T. 101, s. 273-284.
- Kowalska K., Network organizations and corporate social responsibility, Oeconomia Copernicana, 2016, vol. 7, iss. 653-668.
- Kowalska K., Opłacalność rozwiązań na rzecz środowiska w biznesie, w: Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa, (red.) A. Piędel, J. Pomiankiewicz, A. Żebrowski, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony, Nisko, 2016, s. 235-242.
- Kowalska K., Zaangażowanie polskich firm w społeczną odpowiedzialność biznesu: determinanty zmian na polskim rynku, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, (red.) M.G. Wożniak, Rzeszów, 2015, s. 276-286.
- Kowalska K., Rola i specyfika powiązań sieciowych w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym, w: Gospodarka w sieciach relacji, (red.) R. Sobiecki, Wydawnictwo KUL 2014, s. 115-122.
- Kowalska K., Odpowiedzialny łańcuch dostaw w ramach współpracy wertykalnej przedsiębiorstw: doświadczenia na polskim rynku, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2014, nr 15, s. 183-196.
- Kowalska K., Korporacje międzynarodowe w gospodarce światowej, [w:] Przemiany w gospodarce światowej: wybrane aspekty, (red.) J. Pach, D. Murzyn, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, 152-188.
- Kowalska K., Companies concentration control through antitrust organs, w: Europejskie Studia Społeczno-Gospodarcze, (red.) S. Mykola, Ł. Kozera, European Association for the Promotion of Science, 2013, s. 88-98.
- Kowalska K., Odpowiedzialny łańcuch dostaw międzynarodowych korporacji, w: Kreacja wartości przedsiębiorstw. Nowe trendy i kierunki rozwoju, (red.) M. Jabłoński, K. Zamasz, WSB, Dąbrowa Górnicza 2012, s. 91-114.