Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Deliberacja w procesie planowania polityk publicznych. Doświadczenia i wyzwania na przyszłość

 

Z uwagi na niepewną sytuacje epidemiologiczną konferencja zostaje przesunięta na wiosnę 2021 roku.
O szczegółach będziemy informować w późniejszym czasie. W razie pytań prosimy o kontakt z Komitetem
Organizacyjnym.

 

Organizatorzy

 • Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
 • Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Międzynarodowy Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Masaryka (Czechy)
 • Wydział Prawa Uniwersytetu w Foggi (Włochy)
 • Katedra Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu w Salamance (Hiszpania)

Termin i miejsce

Z uwagi na niepewną sytuacje epidemiologiczną konferencja zostaje przesunięta na wiosnę 2021 roku. O szczegółach będziemy informować w późniejszym czasie. W razie pytań prosimy o kontakt z Komitetem Organizacyjnym.

Tematyka

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń badawczych na temat wieloaspektowego fenomenu governance, rozumianego m.in. jako współrządzenie, rządzenie (ew. zarządzanie) wielopasmowe (wielopoziomowe). Skuteczne włączanie rosnącej liczby interesariuszy (stakeholders) spraw publicznych w procesy wypracowywania i podejmowania decyzji stanowi jedno z istotniejszych zadań dla współczesnych demokracji. Jest to zarazem niezbędny warunek nowoczesnego i efektywnego zarządzania publicznego – zalecanego przez instytucje międzynarodowe i stopniowo utrwalanego w normach kulturowych, wzorcach proceduralnych oraz działaniach praktycznych – konkretnych i lokalnie usadowionych. Planowanie polityk publicznych to jedna z kluczowych składników tzw. 'polityki publicznej opartej na dowodach' (evidence based policy). W modelu tym, mającym bezpośrednie zastosowanie w praktyce, poszukuje się rozwiązań pomagających radzić sobie z zalewem informacji w praktycznych warunkach wdrażania konkretnych programów sektorowych polityk publicznych. Z tego też powodu celem operacyjnym projektu jest wyodrębnienie i modelowa konceptualizacja tych wątków analizy planowania w politykach publicznych, które mogą przybrać postać deliberacyjną. Deliberację charakteryzują cztery główne cechy: (1) perswazyjny sposób doboru argumentów, (2) orientacja na osiągnięcie konsensusu, (3) publiczny i przejrzysty charakter dyskursu oraz (4) otwarty do niego dostęp.

Deliberacja buduje tym samym zaangażowanie społeczne (wzmaga partycypację), rozwija wielostronną komunikację oraz prowadzi do jednostkowego, grupowego oraz organizacyjnego uczenia się, dzięki któremu możliwe jest nie tylko wspólne wypracowywanie i wdrażanie rozwiązań (współdecydowanie, współrządzenie), ale także wspólna kreacja ‘nowej wiedzy’. Podążając za wskazówkami Komisji Europejskiej pragnęlibyśmy poddać wspólnej weryfikacji zakres obowiązywania, na szczeblu krajowym i lokalnym, pięciu zasad dobrego rządzenia, tj. otwartości, partycypacji, odpowiedzialności, efektywności i spójności, które stanowić mają kluczowe składniki modelowania polityki publicznej zgodnie z ideą governance.

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jacek Sroka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie – Przewodniczący Rady

prof. dr hab. Domenico Viti, Uniwersytet w Foggi (Włochy)

prof. dr hab. Vít Hloušek, Uniwersytet Masaryka (Czechy)

prof. dr hab. Andrzej K. Piasecki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

prof. dr hab. Marian Kozaczka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

prof. dr hab. Andrzej Zybała, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. UEK dr hab. Marcin Zawicki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. UG dr hab. Piotr Uziębło, Uniwersytet Gdański

prof. US dr Javier Sierra Pierna, Uniwersytet w Salamance (Hiszpania)

Komitet organizacyjny

dr Joanna Podgórska-Rykała, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie – Przewodnicząca Komitetu

dr Marcin Kępa, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr Karol Bieniek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

mgr Paweł Ostachowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Liliana Podwika, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Rejestracja i opłaty

Rejestracja jest prowadzona za pośrednictwem formularza (pobierz). Termin rejestracji mija 30 maja 2020 r. W formularzu rejestracyjnym należy zamieścić krótki abstrakt wystąpienia. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest prawidłowa rejestracja oraz wniesienie opłaty konferencyjnej (do 15 czerwca):

→ opłata (600,00 PLN) obejmuje udział w wydarzeniu, materiały konferencyjne, nocleg, uroczystą kolację oraz druk publikacji.

Artykuły, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej (wydawnictwo z listy MNiSW – min. 80 punktów, rozdział min. 20 p.) oraz w czasopismach naukowych:

 • Rocznik Administracji Publicznej, ISSN 2449-7797 [5 p. MNiSW]
 • Zarządzanie Publiczne, ISSN 1896-0200 [20 p. MNiSW]
 • Studia z Polityki Publicznej, ISSN 2391-6398 [20 p. MNiSW]

Termin nadsyłania artykułów do monografii mija 15 czerwca 2020 (na adres: joanna.podgorska-rykala@up.krakow.pl). Artykuły do wybranych czasopism należy przesyłać bezpośrednio do ich redakcji (do wiadomości komitetu organizacyjnego konferencji).

Dodatkowe informacje

 • Obrady będą odbywały się w języku polskim i angielskim
 • Do uczestnictwa zapraszamy też studentów, którzy będą mogli wystąpić w dedykowanym im panelu

Katedra Polityk Publicznych

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

e-mail: joanna.podgorska-rykala@up.krakow.pl

PATRONATY