O Katedrze

Badania nad procesem stosowania prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy oraz kierunkami ich ewolucji. Wpływ rozwiązań prawnych na sytuację jednostki w społeczeństwie i państwie. Praktyczne problemy stosowania prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa pracy i metody ich rozwiązywania.

  1. Prowadzenie przez Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - profil praktyczny wymaga podjęcia i intensyfikacji działań w co najmniej trzech obszarach. 1) działalności naukowo-badawczej: 2) działalności dydaktycznej, 3) współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
  2. Koordynacja działań w rzeczonych obszarach wymaga aktywnej współpracy między jednostkami tworzącymi Instytut. Utworzenie Katedry Prawa Sądowego na aktualnym etapie rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego stanowi niezbędny warunek zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia na studiach prawniczych. Badania Katedry Prawa Sądowego powinny skupiać się na przemianach systemowych i doktrynalnych prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa pracy.
  3. W ramach Katedry Prawa Sądowego wysiłek powinien skupiać się na rozwoju naukowym pracowników oraz - zważywszy na praktyczny profil studiów prawniczych - również ich umiejętności praktycznych. Powołanie do życia Katedry Prawa Sadowego dałoby szanse na rozwój naukowy pracowników w niej zatrudnionych. Aktywność naukowa winna koncentrować się na wzmożeniu publikacji wysoko punktowanych (zgodnie z zasadą rozliczania slotów dla celów parametryzacyjnych). Istotna rolę powinna też odgrywać aktywność konferencyjna, zarówno przez uczestnictwo czynne, jak i organizację konferencji. Ze względu na praktyczny profil studiów prawniczych ważną strona aktywności Katedry Prawa Sądowego musi być wypracowana przez zespól ścisła współpraca z sądami, prokuraturą, kancelariami prawnymi oraz przedsiębiorcami.
  4. Szczególną troska Katedry Prawa Sądowego powinna być dbałość o jakość kształcenia na studiach prawniczych, przejawiająca się w ciągłym przeglądzie i doskonaleniu programu studiów oraz wzmacnianiu umiejętności o charakterze praktycznym.
  5. Szczególnie istotne znaczenie będzie miała w przyszłości analiza losów zawodowych absolwentów. Nie czekając jednak na jej wyniki, należy dążyć do uzyskania jak najpełniejszej i najbardziej obiektywnej informacji o stopniu zadowolenia studentów z realizowanych studiów, zwłaszcza jeśli chodzi o zdobywane umiejętności praktyczne i realizowaną praktykę zawodową. Rzeczona analiza powinna prowadzić do weryfikacji katalogu oferowanych zajęć i sposobu osiągania efektów kształcenia przy uwzględnieniu aktualnych i spodziewanych potrzeb rynku pracy.
  6. Dr hab. Katarzyna Dunaj jest nauczycielem akademickim oraz praktykiem z ponad dwudziestoletnia praktyką. Wykonuje zawód mediatora sądowego Prowadzi mediacje w sprawach cywilnych. rodzinnych, gospodarczych oraz w sprawach karnych i nieletnich. Posiada bogaty dorobek naukowy (ponad pięćdziesiąt publikacji), w tym kilku monografii. Brała aktywny udział w ponad czterdziestu konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych i współorganizowała szereg z nich.

Dr hab. Katarzyna Dunaj posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi. Pełniła funkcję kierownika Zakładu Prawa Bezpieczeństwa w Akademii Obrony Narodowej (aktualnie Akademia Sztuki Wojennej) w Warszawie. Pełniła funkcję kierownika zespołu w realizacji podzadania badawczego w ramach grantu System Bezpieczeństwa Narodowego RP (projekt w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju). Jestem autorką ekspertyz sporządzonych na rzecz instytucji zewnętrznych. Pełni funkcję recenzenta wydawniczego.

Dr hab. Katarzyna Dunaj była współuczestniczką programu pilotażowych płatnych praktyk zawodowych dla studentów uczelni zawodowych (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) jako uczelniany opiekun praktyk (2017-2018). Współtworzyła program studiów prawniczych o profilu praktycznym - zakończony sukcesem.

Dr hab. Katarzyna Dunaj posiada bogate doświadczenie dydaktyczne. Prowadziła zajęcia (wykłady, ćwiczenia, seminaria) m.in. z następujących przedmiotów: prawo konstytucyjne, prawo cywilne, prawo cywilne z umowami w administracji, prawo handlowe, prawo własności intelektualnej, prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, prawo gospodarcze, prawo pracy, prawo urzędnicze, prawo karne, prawo wykroczeń.

dr hab. Katarzyna Dunaj, Kierownik Katedry