dr hab. prof. UP Kazimiera Juszka

Doktor habilitowany nauk prawnych
Profesor nadzwyczajny

Kierownik Katedry Kryminalistyki, Prawa Karnego i Międzynarodowego

W 2016 roku uzyskałam stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Stopień doktora nauk prawnych uzyskałam na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1994 roku, gdzie też w latach 1989-1994 odbywałam studia doktoranckie a w latach 1979-1982 studia prawnicze. Moim podstawowym miejscem pracy jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Zainteresowania naukowe: proces karny, prawo karne, czynności procesowo-kryminalistyczne, taktyka kryminalistyczna, wersja kryminalistyczna, ochrona osób i mienia, badanie dokumentów sporządzonych pismem ręcznym.

Zajęcia: kryminalistyka, kryminologia, prawo karne materialne, prawo karne procesowe, prawoznawstwo

Kierowanie krajowymi projektami badawczymi:
- „Analiza wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw”, nr 1907/B/H03/2008/35, (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego-Departament Badań Naukowych, a następnie NCN 2008-2013).

- „Jakość czynności kryminalistycznych”, nr 180/H02/2003/25, (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego-Departament Badań Naukowych 2003-2007).

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- Juszka K., Analiza wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 187
- Juszka K., Wybrane kryminalistyczne działania rozpoznawczo -wykrywcze - rozdział III (w:) , Kryminalistyka. Przewodnik, (red. ) D. Wilk, Wydawnictwo TNOIK „Dom Organizatora”, Toruń 2013, s. 49-77.
- Juszka K., Jakość czynności kryminalistycznych, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin 2007, s. 379.
- Juszka K., Żywucka - Kozłowska E., Niekonwencjonalne metody wykrywcze - prawda czy mit? Oficyna Wydawnicza OKP Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego, Szczecin-Kraków 2003, s. 56.
- Juszka K., Hanausek T., Pracownik ochrony I stopień licencji - przewodnik zawodu, część II, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 2000, s. 213.
- Juszka K., Hanausek T., Pracownik ochrony I stopień licencji - przewodnik zawodu, część I, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 1999, s. 179.
- Juszka K., Wersja kryminalistyczna, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1997, s. 205.

- Juszka K., Żywucka-Kozłowska E., Geografia zabójstw. Rzecz o wykrywaniu sprawców zbrodni w dobie XXI wieku. (w:) 225 lat policji w Polsce. Policja współczesna, (red.) P. Majer, M. Seroka; Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2017 r. s. 279-293.
- Juszka K., Studies on the effectiveness of the detection process when conducting forensic evidence by inspection in cases of killings in Poland, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2016, nr 2, s. 72-86. (współautor dr Karol Juszka)
_ Juszka K., Żywucka – Kozłowska E., Działania funkcjonariuszy Policji w perspektywie prawa do nietykalności, Kortowski Przegląd Prawniczy, nr 4 rok 2016, WP i A UWM Olsztyn., s. 111- 115.
- Juszka K., Żywucka-Kozłowska E., Juszka K., Przesłanki bezpieczeństwa w przeprowadzaniu oględzin w sprawach zabójstw, Zeszyty Naukowe Collegium Balticum Szczecińskiej Szkoły Wyższej, Szczecin 2016, s. 68-76.
- Juszka K., Problematyka badawcza metodyki przeprowadzenia konfrontacji procesowo-kryminalistycznej w Polsce, Problemy Kryminalistyki 2016, nr 291, s. 3-6.
- Juszka K., Specyfika oględzin w cyberprzestrzeni, (red.) W. A. Kasprzak, I. A. Jaroszewska, A. Opalska, Cybercrimes, Wydawca Volumina. pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2016 r., s. 55-61.
- Juszka K., Czas śmierci w perspektywie prawa karnego (w:) Przestępczość. Dowody. Prawo. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bronisławowi Młodziejowskiemu (red.) J. Moszczyński, D. Solodov, I. Sołtyszewski; Wydawnictwo UWM Olsztyn 2016; s. 682- 691..
- Juszka K., Żywucka – Kozłowska E., La tratta degli esseri umani e la costrizione alla prostituzione come componente della criminalità organizzata (w:) Magazyn wirtualny Economiaediritto 2015, nr 3, http://www.economiaediritto.it/la-tratta-degli-esseri-umani-e-la-costrizione-alla-prostituzione-come-componente-della-criminalita-organizzata/, odczyt z dnia 29 września 2015 r.
- Juszka K., Taktyczne czynniki związane z przeprowadzeniem oględzin w sprawach z art. 156§3 kodeksu karnego (w:) , Bójka i pobicie. Aspekty prawno-kryminalistyczne, (red. ) W. Kasprzak, A. Szczechowicz, A. Opalska, Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin-Olsztyn 2015, s. 90-97.
- Juszka K., Żywucka – Kozłowska E., Oblicza terroryzmu w Nigerii (w:)), Zwalczanie zagrożeń współczesnego świata, (red.) G. Ciechanowski, M. Cupryjak, P. Nowak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Minerwa, Szczecin 2015, s. 161-172.
- Juszka K., Żywucka – Kozłowska E., L’omicidio nella prospettiva dell’universalismo (w:) Magazyn wirtualny Economiaediritto 2015, nr 9, http://www.economiaediritto.it/lomicidio-nella-prospettiva-delluniversalismo/, odczyt z dnia 29 września 2015 r.
- Juszka K., Doktrynalne podstawy sposobu przeprowadzenia oględzin w sprawach o zabójstwo (w:) Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, (red.) S. Pikulski, W. Cieślak, M. Romańczuk - Grącka, Pracownia Wydawnicza El-Set, Olsztyn 2015, s. 535-549. (współautor dr Karol Juszka).
- Juszka K., Propozycje kierunków zmian w przeprowadzaniu oględzin w sprawach zabójstw, (w:) Meandry prawa karnego i kryminalistyki. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Pikulskiego, (red.) J. Kasprzak, W. Cieślak, I. Nowicka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2015, s. 529-536.
- Juszka K., Oględziny w wykrywaniu sprawców zabójstw orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, Przegląd Policyjny 2015, nr 2, s. 77-83. (współautor dr Karol Juszka).
- Juszka K., Żywucka-Kozłowska E., Orzecznicze podstawy sposobu przeprowadzenia eksperymentu, okazania, konfrontacji w sprawach o zabójstwo (w:) , Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, (red.) S. Pikulski, W. Cieślak, M. Romańczuk - Grącka, Pracownia Wydawnicza El-Set, Olsztyn 2015, s. 527-534.
- Juszka K., Żywucka-Kozłowska E., Zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców dużych osiedli mieszkaniowych w Polsce, Zeszyty Naukowe Collegium Balticum nr 9, Szczecin 2015, s. 103-113.
- Juszka K., Badawcza weryfikacja przestrzegania zasad prowadzenia oględzin w sprawach zabójstw w Polsce, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 2015, nr 65 (4) s. 214-224.