dr Karol Juszka

Doktor nauk prawnych
Adiunkt w Katedrze Zarządzania Publicznego

W 2007 r. obroniłem pracę magisterską na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydziale Prawa i Administracji, Katedrze Prawa i Polityki Penitencjarnej. W 2014 r. obroniłem rozprawę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydziale Prawa i Administracji, Katedrze Prawa Karnego. Moim podstawowym miejscem pracy jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. W latach 2009 -2013 kierowałem projektem badawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, później NCN pt. „Efektywność instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego”.

Zainteresowania naukowe:
formy wstrzymania wykonania kary pozbawienia wolności, środki poddania sprawcy próbie, wymiar kary, prawa człowieka, czynności procesowo-kryminalistyczne

Zajęcia:
Prawo karne, Prawo karne cz. I, Prawo karne cz. II, Prawo karne materialne, Prawo karne materialne i prawo wykroczeń, Część szczególna prawa karnego, Prawo karne skarbowe, Specyfika postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, Prawo karne procesowe, Prawo karne wykonawcze, Prawo penitencjarne i postpenitencjarne, Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego, karnego i penitencjarnego, Podstawy kryminalistyki i kryminologii

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- K. Juszka, Studia nad instytucją warunkowego umorzenia postępowania karnego, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2019, ss. 266, ISBN:978-83-8085-788-9.
- K. Juszka, Studia nad przerwą w odbywaniu kary pozbawienia wolności, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2007, ss. 120.

1. K. Juszka, Pozycja procesowa pokrzywdzonego w świetle wyników badań instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2016, nr 3, s. 64-76.
2. K. Juszka, K. Juszka, Research issues pertaining to the methodology of performing a police lineup in Poland, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2018, nr 3.1., s. 13-21.
3. K. Juszka, K. Juszka, Studies vetting the observance of rules for conducting forensic evidence by inspection in killing cases in Poland, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2018, nr 3.2., s. 121-130.
4. K. Juszka, K. Juszka, Nieprzestrzeganie taktyki przeprowadzania oględzin w sprawach zabójstw skutkujące wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania karnego, Studia Prawnoustrojowe 2018, nr 40, s. 137-147.
5. K. Juszka, Czynniki dotyczące podjęcia na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2018, nr 4, s. 74-84.
6. K. Juszka, Geneza instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2019, nr 1, s. 25-39.
7. K. Juszka, K. Juszka, Forensic Tactics by Tadeusz Hanausek as a Method of Detecting Perpetrators of Crime, Internal Security 2019, nr 1, January-June 2019, s. 85-94, DOI: 10.5604/01.3001.0013.5341.
8. K. Juszka, K. Juszka, Rola biegłego w przeprowadzaniu oględzin w sprawach o zabójstwo, Studia Prawnoustrojowe 2019, nr 44, s. 187-194.
9. K. Juszka, K. Juszka, Problematyka orzecznicza metodyki sporządzania ekspertyzy pismoznawczej (w:) R. Cieśla (red.), Problematyka dowodu z dokumentu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, s. 205-217.
10. K. Juszka, K. Juszka, Analiza przeprowadzania oględzin w sprawach zabójstw jako metoda badawcza wykonywania czynności kryminalistycznych, Studia Prawnoustrojowe 2020, nr 47, s. 69-82, DOI: 10.31648/sp.5271.

1. Kazimiera Juszka, Karol Juszka, Taktyka kryminalistyczna w poglądach Tadeusza Hanauska jako sposób wykrywania, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Stulecie resortu spraw wewnętrznych w Polsce: 1918-2018 zorganizowanej przez Katedrę Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 16-17 lutego 2018 r.
2. Karol Juszka, Geneza instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Od Kodeksu Karzącego do współczesności. 200 lat polskich kodyfikacji karnych, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 14 czerwca 2018 r.
3. Kazimiera Juszka, Karol Juszka, Analiza przeprowadzania oględzin w sprawach zabójstw jako metoda badawcza wykonywania czynności kryminalistycznych, referat wygłoszony podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KRIMED „Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Lublin, 23 listopada 2018 r.
4. Karol Juszka, Czynniki efektywności przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności po 1 stycznia 2012 r. w doktrynie i orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, referat wygłoszony na VI Kongresie Penitencjarnym pt. „Polski system penitencjarny w stulecie odzyskania niepodległości państwa”, zorganizowanym przez Centralny Zarząd Służby Więziennej, Polskie Towarzystwo Penitencjarne i Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Popowo k. Warszawy, 6-8 luty 2019 r.
5. Karol Juszka, Orzecznicze czynniki ochrony praw człowieka w wykonywaniu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności po 1 stycznia 2012 r., referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „ Standardy przestrzegania praw człowieka w polskim, europejskim i międzynarodowym prawie karnym i innych naukach penalnych” zorganizowana przez Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 17 maja 2019 r.
6. Karol Juszka, Analiza wpływu sposobu prowadzenia postępowania przez organy procesowe na jego wynik jako metoda badania efektywności warunkowego umorzenia postępowania karnego, referat wygłoszony na V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KRIMED „Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej”, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Lublin, 22 listopada 2019 r.
7. Karol Juszka, Orzecznicza problematyka środków oddziaływania penitencjarnego, referat wygłoszony na V Konferencji pt. ”Reintegracja społeczna wobec ograniczeń penitencjarnych i środowiskowych”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sursum Corda oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie, Krynica Zdrój, 11-13 grudnia 2019 r.

1. Członek Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.
„ Standardy przestrzegania praw człowieka w polskim, europejskim i międzynarodowym prawie karnym i innych naukach penalnych” zorganizowanej przez Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 17 maja 2019 r.
2. Członek Komitetu Naukowego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej e-Crime – psychologia kryminalistyczna i kryminologia, zorganizowanej przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Lublin, 12 czerwca 2020 r.
3. Członek Komitetu Naukowego VI Konferencji KRIMED – Metody badawcze w Kryminalistyce i Medycynie Sądowej zorganizowanej przez Fundację Tygiel, Lublin, 20 listopada 2020 r.
4. Członek Komitetu Naukowego II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej e-Crime – psychologia kryminalistyczna i kryminologia, zorganizowanej przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Lublin, 28 stycznia 2021 r.
5. Członek Komitetu Naukowego XIII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2021 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, Lublin, 25-28 marca 2021 r.

1. Uczestnictwo w V Krakowskim Forum Karnistycznym, Kraków, 9 czerwca 2017 r.
2. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Stulecie resortu spraw wewnętrznych w Polsce: 1918-2018” zorganizowanej przez Katedrę Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 16-17 lutego 2018 r.
3. Uczestnictwo w XV Bielańskim Kolokwium Karnistycznym, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, 16 maja 2018 r.
4. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Od Kodeksu Karzącego do współczesności. 200 lat polskich kodyfikacji karnych”, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 14 czerwca 2018 r.
5. Uczestnictwo w konferencji naukowej ”Policyjne Archiwa X”, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Prokuraturę Krajową, Komendę Główną Policji i Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi, Łódź, 26-28 września 2018 r.
6. Udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KRIMED „Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej”, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Lublin, 23 listopada 2018 r.
7. Uczestnictwo w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „100-lecie polskiego więziennictwa. Środki oddziaływania penitencjarnego w polskim systemie penitencjarnym – wczoraj i dziś”, zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi, Zakład Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studenckie Naukowe Koło Penitencjarne, Łódź, 30 listopada 2018 r.
8. Uczestnictwo w Konferencji Naukowej pt. „Reforma prawa wykroczeń”, zorganizowanej przez Zakład Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 9 stycznia 2019 r.
9. Udział w VI Kongresie Penitencjarnym pt. „Polski system penitencjarny w stulecie odzyskania niepodległości państwa”, zorganizowanym przez Centralny Zarząd Służby Więziennej, Polskie Towarzystwo Penitencjarne i Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Popowo k. Warszawy, 6-8 luty 2019 r.
10. Uczestnictwo w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.„Miejsce zdarzenia” zorganizowanej przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., Warszawa, 9-10 maja 2019 r.
11. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „ Standardy przestrzegania praw człowieka w polskim, europejskim i międzynarodowym prawie karnym i innych naukach penalnych” zorganizowana przez Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 17 maja 2019 r.
12. Uczestnictwo w XVI Bielańskim Kolokwium Karnistycznym, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, 22 maja 2019 r.
13. Uczestnictwo w Konferencji MET2019 pt. „Metodologia badań statystycznych”, zorganizowanej przez Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne, Warszawa, 3-5 lipca 2019 r.
14. Uczestnictwo w IV Konferencji Kryminalistycznej „ Znaczenie śladów kryminalistycznych w rekonstrukcji przebiegu zdarzenia, zorganizowanej przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Kraków, 21 października 2019 r.
15. Udział w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KRIMED „Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej”, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Lublin, 22 listopada 2019 r.
16. Uczestnictwo w IV Kongresie Nauk Sądowych „Osiągnięcia biegłych i rzeczoznawców w Polsce”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 23 listopada 2019 r.
17. Udział w V Konferencji pt. ”Reintegracja społeczna wobec ograniczeń penitencjarnych i środowiskowych”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sursum Corda oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie, Krynica Zdrój, 11-13 grudnia 2019 r.
18. Zdalne uczestnictwo w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej e-Crime – psychologia kryminalistyczna i kryminologia, zorganizowanej przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Lublin, 12 czerwca 2020 r.
19. Zdalne uczestnictwo w Konferencji Nowe Technologie i Sztuczna Inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy i Akademię Prawa Nowych Technologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, 16-17 października 2020 r.
20. Zdalne uczestnictwo w VI Konferencji KRIMED Metody badawcze w kryminalistyce i Medycynie Sądowej zorganizowanej przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Lublin, 20 listopada 2020 r.
21. Zdalne uczestnictwo w XVII Bielańskim Kolokwium Karnistycznym, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, 2 grudnia 2020 r.
22. Zdalne uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Nieodpłatna pomoc prawna jako zadanie administracji publicznej. Doświadczenia i kierunki zmian”, zorganizowanej przez Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, 9 grudnia 2020 r.
23. Zdalne uczestnictwo w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej e-Crime – psychologia kryminalistyczna i kryminologia, zorganizowanej przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Lublin, 28 stycznia 2021 r.
24. Seminarium naukowe, pt. „Pytania prejudycjalne jako środek ochrony praw podstawowych”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 26 marca 2021 r.
25. Zdalne uczestnictwo w XIII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2021 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, Lublin, 25-28 marca 2021 r.

1) Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ds. praktyk zawodowych na kierunku Prawo (1 X 2017- 4 sierpnia 2020 r.).
2) Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ds. praktyk zawodowych na kierunku Administracja (X 2017- 31 marca 2018 r.).
3) Członek Senackiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (1 lutego 2018 r. – 31 stycznia 2020 r.).
4) Kierownik praktyk na kierunku Prawo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (7-30 września 2020 r.).
5) Członek Komisji ds. nowych regulaminów praktyk w Instytucie Prawa i Ekonomii UP (XI 2020-
6) Członek Instytutowej Rady Jakości Kształcenia na kierunku Prawo w Instytucie Prawa i Ekonomii UP (grudzień 2020-
7) Członek Komisji ds. planu studiów na kierunku Prawo w Instytucie Prawa i Ekonomii UP (28 styczeń 2021 r. - )