dr Anna Juryk

Doktor nauk prawnych
Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Europejskiego

 

Jestem prawnikiem zajmującym się przede wszystkim prawem prywatnym międzynarodowym. W 2010 roku obroniłam rozprawę doktorską pt. Alimenty w prawie prywatnym międzynarodowym na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2009 roku otrzymałam grant promotorski. Obecnie zajmuję się dochodzeniem alimentów w sprawach  transgranicznych oraz środkami ochrony osób dorosłych pozbawionych możliwości samodzielnego działania w prawach merytorycznych i w prawie prywatnym międzynarodowym.

Zainteresowania naukowe: międzynarodowa ochrona dorosłych, prawo prywatne międzynarodowe, międzynarodowe prawo rodzinne, międzynarodowe postępowania cywilne.

Zajęcia: podstawy prawoznawstwa, wybrane zagadnienia prawa cywilnego, postępowanie cywilne, kontrola administracji publicznej, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, prawo administracyjne.

- Kwerendy badawcze w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht w Hamburg, badania statutowe Wydziału Humanistycznego UP w Krakowie.
- VI 2017 – projekt badawczy „Ocena skutków współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej w dochodzeniu alimentów w sprawach transgranicznych”
- V 2016 - projekt badawczy „Świadczenia rodzinne w sprawach transgranicznych w Europie de lege lata i de lege ferenda. Transformacje europejskiego systemu zabezpieczenia społecznego”
- VI 2015 –projekt badawczy „Efekty stosowania w Polsce i wybranych państwach członkowskich UE (Niemcy, Francja, Czechy, Anglia) rozporządzenia alimentacyjnego” ,
- VIII 2013 - projekt badawczy „Zmiany w Polsce i w Europie dotyczące pomocy dla dzieci pochodzącej ze środków publicznych”
- IV 2014 - kwerenda badawcza w bibliotece Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (projekt badawczy „Ochrona i pomoc państwa dla nieporadnych osób dorosłych w świetle ostatnich zmian w Polsce i w Europie”), badania statutowe Wydziału Humanistycznego UP w Krakowie),
- IX 2009 - stypendium naukowe im. Florentyny Kogutowskiej,
- VIII 2009 - kwerenda naukowa w bibliotece Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego (w ramach - VII 2009 - staż w Instytucie Assera w Hadze,
-VII 2006 - Haska Akademia Prawa Prywatnego Międzynarodowego, szkoła letnia

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- Juryk A., Alimenty w prawie prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2012.

- Juryk A., Egzekucja alimentów w Niemczech a Kindergeld, „Palestra” 2017, nr 7-8, s. 95-105.
- Juryk A., Działania zmierzające do poprawy wykonywania przez dłużnika obowiązku alimentacyjnego na rzecz dziecka, "Rocznik Administracji Publicznej", 2016, nr 2, s. 31-56.
- Juryk A., Ochrona praw autorskich, w: Edukacja dla bezpieczeństwa prawnego, (red.) B. Naleziński, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, s. 9-32.
- Juruk A., The protection of adults in private international law, „Silesian Journal of Legal Studies” 2016, vol. 8, s. 27-43.
- Juryk A. Michta D., Zmiana postanowienia oddalającego żądanie w postępowaniu nieprocesowym: uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2011 r., sygn. II CSK 718/10 ,"Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały”, 2016, nr 1, s. 197-205.
- Juryk A., Zmiany w prawie kolizyjnym dotyczące alimentów [w:] Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego: prace jubileuszowe, (red.) P. Stec, M. Załucki, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2015.
- Juryk A., Dochodzenie alimentów za granicą w dobie częstych nowelizacji międzynarodowego prawa prywatnego i postępowania cywilnego, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", 2014, vol. XII, s. 84-105.
- Juryk A., Rozwój "Przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości" w Unii Europejskiej na przykładzie współpracy sądowej w sprawach cywilnych, [w:] Bezpieczeństwo RP: wczoraj i dziś: studia z zakresu bezpieczeństwa państwa, (red.) M. Śliwa, A. Żebrowski, R. Kłaczyński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014.
- Juryk A., Dochodzenie alimetnów za granicą, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", Rok XX: 2011, z. 4, s. 1094-1197.
- Juryk A., Prawo właściwe dla alimentów w świetle protokołu haskiego z 2007 r., "Kwartalnik Prawa Prywatnego" Rok XX: 2011, z. 4, s. 1019 – 1041.
- Juryk A., Konwencja o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci oraz innych członków rodziny, sporządzona w Hadze dnia 23 listopada 2007 r. (tłum. z jęz. angielskiego i francuskiego), "Kwartalnik Prawa Prywatnego" Rok XX: 2011, z. 4, s. 1098-1175.
- Juryk A., Protokół o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych (tłum. z jęz. angielskiego, francuskiego i niemieckiego), "Kwartalnik Prawa Prywatnego", Rok XVIII: 2009, z. 3, s. 859 i n.
- Juryk A., Wysocka A., Konwencja o prawie właściwym dla dziedzieczenia, (tłum. z jęz. Angielskiego i francuskiego), "Kwartalnik Prawa Prywatnego", Rok XVI: 2007, z. 2, s. 568 i n.
- Juryk A., Wysocka A., Proposal for a Council regulation on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations, (tłum. z jęz. angielskiego, francuskiego i niemieckiego), "Kwartalnik Prawa Prywatnego" ,Rok XV: 2006, z. 4, s. 1104 i n.