dr Iwona Lupa-Wójcik

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu
Adiunkt w Katedrze Innowacji i Przedsiębiorczości Społecznej
Kierownik Studiów Podyplomowych "Marketing i kreatywna reklama" 

W lutym 2018 r. obroniła pracę doktorską pt. "Potencjał marketingowy mediów społecznościowych" na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest autorką trzech popularnonaukowych książek o mediach społecznościowych, które uzyskały pozytywne recenzje naukowe i branżowe. W dorobku naukowym autorki znajduje się także kilkadziesiąt artykułów naukowych na temat mediów społecznościowych. Realizatorka wielu projektów badawczych i praktycznych związanych z mediami społecznościowymi. Beneficjent licznych stypendiów naukowych. Główny wykonawca grantów naukowych dedykowanych mediom społecznościowym. Aktywny uczestnik licznych konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych poświęconych tematyce zarządzania, marketingu oraz mediów społecznościowych, w tym m.in. European Conference on Social Media, ECSM. Na szeroką skalę współpracuje ze sferą biznesową w obszarze marketingu i mediów społecznościowych. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne jako przedsiębiorca, sprzedawca, trener przedsiębiorczości,  specjalista ds. marketingu i strategii biznesowych.  Tytułuje się licznymi certyfikatami ukończenia kursów i szkoleń związanych z marketingiem (w tym marketingiem internetowym, social media marketingiem), sprzedażą, czy prowadzeniem biznesu. Jest członkiem International Institute of Social and Economic Sciences. Podstawowym miejscem pracy jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Zainteresowania naukowe: marketing, media społecznościowe, e-marketing, zarządzanie marketingowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne, przedsiębiorczość, przedsiębiorczość społeczna, ekonomia współpracy (collaborative economy), ekonomia współdzielenia (sharing economy), e-państwo, e-biznes, prawo w marketingu internetowym, etyka w mediach społecznościowych, kultura organizacyjna, e-learning. 

Zajęcia: Wprowadzenie do marketingu, E-państwo. Cyfryzacja administracji,  Nowoczesne sieci społeczne, Narzędzia marketingu i komunikacji w Internecie, Podstawy przedsiębiorczości dla informatyków, E- administracja, Prawo internetu, Wykorzystanie narzędzi IT do rozwijania inicjatyw społecznych. 

Działalność naukowa


• Murzyn D., Czyżewska M., Lupa-Wójcik I., Maciejewski W., "Innovative Social Entrepreneurship with Youth Engagement. Needs Analysis in Poland, Italy, North Macedonia and Jordan" Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków (2020): , ISBN 978-83-8084-487-279 DOI: 10.24917/9788380844872
• Lupa-Wójcik I., Social media strategicznie. Wprowadzenie, Wyd. Naukowe Sophia, Katowice 2018.
• Lupa I., Efektywność działań marketingowych w mediach społecznościowych. Czyli jak osiągać większe zyski z social media, Wyd. Sophia, Katowice 2017.
• Lupa I., Media społecznościowe w marketingu i zarządzaniu. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki przedsiębiorstw, Wydawnictwo Sophia, Katowice 2016.


• Lupa-Wójcik Iwona. "To what extent household members influence the purchasing decisions of Facebook users in case of selected products? New Facebook ads tool consideration", THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES (IJBMS). (2020): 65-84 DOI: 10.20472/BM.2020.8.1.004
• Lupa-Wójcik Iwona. "Groups on Facebook as a marketing tool", Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych (2020): 17-32 DOI: 10.2478/minib-2020-0020
• Lupa-Wójcik Iwona. "Educational Challenges in Shaping the Entrepreneurship of IT Students", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - EDUKACJA (2020): 119–131 DOI: 10.24917/20833296.161
• Lupa-Wójcik Iwona. "The Role of Social Media in Entrepreneurship: a Conceptual Case Study", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - EDUKACJA 16, (2020): 176-188 DOI: 10.24917/20833296.162.14
• Lupa-Wójcik I., Student attitudes toward the use of chatbots in customer service, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Nr 22(71) (2019), s. 120-131.
• Lupa-Wójcik I., Strategic use of Social Media in e-learning, Proceedings of The 18th European Conference on e-Learning, ECEL 2019.
• Lupa-Wójcik I., Komunikacja wewnętrzna w organizacji wirtualnej na przykładzie Brand24, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły HUMANITAS. Zarządzanie”, Tom 20, 2019, Nr 1.
• Lupa-Wójcik I., Determinants of the engagement of customers in social media, World Scientific News, 2019, Nr 123.
• Lupa I., Efektywność działań marketingowych w mediach społecznościowych. Czyli jak osiągać większe zyski z social media, Wyd. Sophia, Katowice 2017.
• Lupa I., Jakość obsługi klienta w mediach społecznościowych [w:] Jakość w systemach zarządzania organizacją w nowej gospodarce, red. E. Skrzypek, Lublin 2016
• Lupa I., Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu zrównoważonych wzorców konsumpcyjnych na przykładzie fundacji „Kupuj odpowiedzialnie” [w:] Współczesne wyzwania zrównoważonej produkcji i konsumpcji, red. M. Paradowska, D. Foryś, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016.
• Lupa I., Media społecznościowe jako narzędzie pracodawcy w procesie selekcji kandydatów [w:] Wybrane aspekty badawcze. Gospodarka-Zarządzanie-Innowacje, red. I. Miciuła, t. I, Wyd. Naukowe Sophia, Katowice 2016
• Lupa I., Customer engagement management in social media using „Sotrender” tool, [w:] Management and algorithms, edited by R. Czahajda, Z. Hazubska, Wrocław University of Science and Technology, Wrocław 2016.
• Lupa I., Zakres wykorzystania narzędzi analitycznych do monitoringu mediów społecznościowych na przykładzie Brand24,
• Lupa I., Social gaming as a new marketing and management tool [w:] Knowledge – Economy – Society. Strategies, concepts and instruments of management, edited by R. Oczkowska, A. Jaki, B. Mikuła, Cracow University of Economics, Cracow 2016.
• Lupa I., Jakość komunikacji w mediach społecznościowych [w:] Zarządzanie w organizacjach zorientowanych projakościowo, E. Skrzypek, Wyd. UMCS, Lublin 2015
• Lupa I., Kryzys employer brandingowy w mediach społecznościowych na przykładzie Empiku [w:] Nauka i wiedza kluczem do poznania świata, red. M. Olkiewicz, M. Drewniak, Słupsk 2015
• Lupa I., Rola mediów społecznościowych w rozwoju mikroprzedsiębiorstw na przykładzie zakładu fryzjerskiego Butter Cut w Krakowie [w:] Nowe media i technologie w komunikacji marketingowej – obszary zastosowań i kierunki badań, red. J. Gołuchowski, Z. Spyra, J. Maciąg, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2015
• Lupa I., Romanse w pracy i ich wpływ na funkcjonowanie w przedsiębiorstwie [w:] Psychologia w biznesie. Nowe perspektywy, Difin, Warszawa 2015
• Lupa I., Zarządzanie marketingiem w mediach społecznościowych [w:] Współczesne aspekty zarządzania – ujęcie retrospektywne, red. B. Piontek, M. Wróbel, Wyd. Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2015.
• Lupa I., Budowanie kapitału marki w mediach społecznościowych na przykładzie Virgin America [w:] Współczesne problemy ekonomii, red. A. Krzysztofek, J. Rogalska, Wyd. AT, Kraków 2014, s. 227-236.
• Lupa I., Media społecznościowe jako narzędzie w procesie zarządzania kapitałem intelektualnym, [w:] Współczesne problemy zarządzania organizacjami, red. Piwonia-Krzeszowska, T. Małkus, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków 2014, s. 97-104.
• Lupa I., Marketing mediów społecznościowych w instytucjach kultury – szanse i bariery [w:] Zarządzanie w instytucjach kultury – wybrane zagadnienia, red. Ł. Wróblewski, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2014, s. 93-102.
• Lupa I., Rola adwokatów marki w procesie zarządzania wartością marki, Dokonania Młodych Naukowców, Wyd. Creativetime, Kraków 2014, 2/2014, Nr 3.
• Lupa I., Wybrane możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w działalności przedsiębiorstwa, [w:] Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, M. Kuczera, Wyd. Creativetime, Kraków 2014
• Lupa I., Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie z wykorzystaniem mediów społecznościowych [w:] Współczesne trendy w zarządzaniu – wyzwania strategiczne, A. Jabłoński, M. Jabłoński, Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014
• Lupa I., Zastosowanie mediów społecznościowych w konsultingu – wybrane zagadnienia [w:] Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk, red. M. Walczak, A. Wodecka-Hyjek, Wyd. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2014, s. 115-128.
• Lupa I., The role of social media in building customer loyalty. A Case Study of activity of Orange Polska on Facebook social network [w:] Knowledge – Economy – Society. Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Edited by P. Lula, B. Mikuła, A. Jaki, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow, 2013, s. 591-598.
• Lupa I., Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu w mediach społecznościowych [w:] Zarządzanie w XXI wieku, E. Gołębiowska, tom XIV, zeszyt 12, część II, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2013
• Lupa I., Narzędzia analityczne w marketingu mediów społecznościowych [w:] Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych, red. S. Wawak, Wyd. Mfiles.pl, Kraków 2013


2019 rok
1. 18th European Conference on e-Learning, 7-8 November 2019, Copenhagen, Denmark. Uczestnictwo z referatem pt. „Strategic use of Social Media in e-Learning".
1. IISES International Academic Conference, Barcelona, 23 – 26 Wrzesień 2019 w Barcelonie, Hiszpania, Pompeu Fabra University. Uczestnictwo z referatem pt. „To what extent household members influence the purchasing decisions of Facebook users in case of selected products? New Facebook ad tool consideration”.
2. 4th International Conference on Marketing Management MM2019, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 13-14 czerwiec 2019, Warszawa-Żelazowa Wola. Uczestnictwo z referatem pt. „The use of chatbots in customer service”.
3. Entrepreneurship and Social Economy – Innovations – Environment 2019, Poland, Cracow, 22 May 2019. Uczestnictwo z referatem pt. “Educational challenges in shaping the entrepreneurship of IT students”.

2018 rok
1. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Gospodarka – Zmiany – Zarządzanie organizowana przez: Instytut Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas oraz Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w dniu 7 grudnia 2018. Uczestnictwo z referatem pt. „Komunikacja wewnętrzna w organizacji wirtualnej na przykładzie Brand24”.

2016 rok
1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe trendy marketingu”, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, 26 luty 2016, wygłoszenie referatu pt. „Pracownicy jako adwokaci marki w mediach społecznościowych”.
2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Młodzi o Sporcie: marketing sportowy od kuchni, czyli jak skutecznie wykreować markę”, Koło Naukowe Managerów Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego, 18 maj 2016 – prezentacja posteru „Kształtowanie wizerunku trenera personalnego w mediach społecznościowych na przykładzie Adriany Palki”.
3. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 18-19 maj 2016 r. – wygłoszenie referatu pt. „Zastosowanie nowoczesnych narzędzi analitycznych w marketingu na przykładzie Brand24”.
4. 8th International Scientific Conference Faculty of Management Cracow University of Economics, June 1 – 3, 2016 – wygłoszenie referatu pt. „Social gaming jako nowe narzędzie w marketingu i zarządzaniu”.
5. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjne Działania w Obszarze Zarządzania i Marketingu, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, 3 czerwiec 2016 r. – wygłoszenie referatu pt. „Employer branding w mediach społecznościowych”.
6. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Konsultingu pt. „Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy”, Koło Naukowe Konsultingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 10 czerwiec 2016 – wygłoszenie referatu pt. „Zakres wykorzystania wybranych narzędzi analitycznych do monitoringu mediów społecznościowych w pracy konsultanta”.
7. XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość w systemach zarządzania organizacją w nowej gospodarce”, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 16-17 czerwiec 2016 – wygłoszenie referatu pt. „Jakość obsługi klienta w mediach społecznościowych na przykładzie Samsung Polska”.
8. 14th Students’ Science Conference, Wrocław University of Science and Technology, 22-25 wrzesień 2016 – wygłoszenie referatu pt. „Customer engagement management in social media using „Sotrender” tool”.

2015 rok
1. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Konsultingu pt. „Konsulting dla biznesu organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk”, w dniu 3 lutego 2015 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – wygłoszenie referatu pt. „Zastosowanie mediów społecznościowych w konsultingu – wybrane zagadnienia”.
2. Konferencja „Nauka i Biznes, czyli dwa przenikające się światy, w dniu 07.02.2015 w Katowicach, organizator: Intellect, wygłoszenie referatu pt. „Sposoby zwalczania kryzysów w mediach społecznościowych”.
3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania zrównoważonej produkcji i konsumpcji”, w dniach 16-17.03.2015 w Opolu, wygłoszenie referatu pt. „Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu zrównoważonych wzorców konsumpcyjnych na przykładzie fundacji „Kupuj Odpowiedzialnie”.
4. III Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Nowe media i technologie we współczesnej komunikacji marketingowej”; Naukowe Koło Marketingu Meritum, w dniach 16-17.04.2015, wygłoszenie referatu pt. „Rola mediów społecznościowych w rozwoju mikroprzedsiębiorstw”.
5. XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie w organizacjach zorientowanych projakościowo”; Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w dniach 07-08.05.2015, wygłoszenie referatu pt. „Jakość komunikacji w mediach społecznościowych”.
6. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów z cyklu Paradygmaty Współczesnego Zarządzania; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, w dniu 09.05.2015, wygłoszenie referatu pt. „Zarządzanie marketingiem w mediach społecznościowych”.
7. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w dniach 25-27.05.2015 – wygłoszenie referatu pt. „Customer Relationship Management w mediach społecznościowych. Studium przypadku Alior Banku”.
8. „2nd European Conference on Social Media ECSM 2015” w dn. 9-10.07.2015 r. w Porto w Portugalii.

2014 rok
1. V Międzynarodowa Konferencja „Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – Kraków, dn. 11.01.2014 r. – wygłoszenie referatu pt. „Możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem”.
2. III Konferencja Naukowa „Współczesne trendy w zarządzaniu” w dniu 25 marca 2014 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – wygłoszenie referatu pt. „Media społecznościowe jako narzędzie w procesie zarządzania kapitałem intelektualnym”.
3. IV Konferencja Naukowa Katedry Psychologii GWSH w Katowicach „Psychologia w Biznesie. Nowe Koncepcje i Zastosowania” w dniu 20 listopada 2014 – wygłoszenie referatu pt. „Romanse w pracy i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa”.

2013 rok
1. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych” w dniach 23-24 maja 2013 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – wygłoszenie referatu pt. „Narzędzia analityczne w marketingu społecznościowym”;
2. 5th International Scientific Conference Faculty of Management at Cracow University of Economics w dniach 5-7 czerwca 2013 r. w Krakowie – wygłoszenie referatu pt. „Rola mediów społecznościowych w budowaniu lojalności klientów. Studium przypadku obecności Orange Polska na Facebooku”.
3. III Międzynarodowa Konferencja „Zarządzanie Nowe Perspektywy – Przedsiębiorczy Menadżer Innowacyjnej Organizacji” w dniu 14 listopad 2013 r. w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie – udział w konferencji.
4. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury” w dniu 16 listopad 2013 r. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie – wygłoszenie referatu pt. „Marketing społecznościowy w instytucjach kultury – szanse i bariery”.


1. INN@SE - Innovative Social Entrepreneurship with Youth Engagement, 2019-3-PL01-KA205-077684, , 2020-04-01, 2022-07-31, wykonawca

2019
1. "Media społecznościowe jako katalizator ekonomii współpracy", główny wykonawca grantu (100% udziału),
WPl_BS_Ekonomia w obliczu wyzwań społecznych XXI wieku, projektu badawczego realizowanego w ramach utrzymania potencjału badawczego w roku 2019.

2. "Rola nowych technologii w kształtowaniu innowacyjności postaw studentów kierunku Ekonomia Społeczna", główny wykonawca grantu (100% udziału), WPl_BSM_Innowacyjność postaw studentów kierunku Ekonomia Społeczna, projekt badawczy realizowany w ramach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz prac z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
w roku 2019.

2017
"Efektywność działań marketingowych w mediach społecznościowych na przykładzie mikroprzedsiębiorstw", główny wykonawca grantu (100% udziału), Grant dla Młodych Naukowców, Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

2016
"Media społecznościowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem", główny wykonawca grantu (100% udziału), Grant dla Młodych Naukowców, Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

2015
"Potencjał marketingowy mediów społecznościowych", główny wykonawca grantu (100% udziału), Grant dla Młodych Naukowców, Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.