dr Justyna Holocher

Doktor nauk prawnych
Adiunkt w Katedrze Kryminalistyki, Prawa Karnego i Międzynarodowego

Studia politologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim Krakowie ukończyła w 2000 r., a prawnicze w 2003 r. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała, w ramach Europejskiego Kolegium Doktoranckiego, w 2009 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Juristische Topik. Erfindungs- und Begründungsperspektive”.

Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego i Szkoły Prawa Austriackiego.

W latach 2004-2007 odbywała aplikację sądową, zakończoną zdaniem egzaminu w 2007 r. W latach 2008-2013 asystent sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział I Cywilny.

Od roku akad. 2014/2015 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Politologii (obecnie Instytut Nauk o Polityce i Administracji) Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, od 1 października 2017 r. w Katedrze Instytucji Politycznych i Prawnych. Od 1 października 2020 r. pracownik Instytutu Prawa i Ekonomii.

Autorka i współautorka publikacji z zakresu filozofii i teorii prawa, etyki i prawa konstytucyjnego.

W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia (wykłady, ćwiczenia) z przedmiotów: filozofia dla prawników, etyczne dylematy polityki, etyka służby publicznej, zwalczanie przestępczości, międzynarodowa przestępczość zorganizowana.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

J. Holocher, Juristische Topik. Erfindungs- und Begründungsperspektive, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010

• Topisch – hermeneutischer Kontext der juristischen Erfindung, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie/Justyna Holocher, 2013/2, Volume 99, s. 228-240
• Sterylizacja jako prawo do świadomej i dobrowolnej rezygnacji z własnej płodności. Uwagi de lege lata, Studia Prawnicze 2015/1- 11.
• Bezpieczeństwo obrotu prawno- finansowego. Obowiązki notariusza w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Kwartalnik Prawa Publicznego, 2015/2; pkt. 4 lista B
• Dobrowolna sterylizacja. Uwagi de lege lata, Studia Prawnicze, 2015/1, s. 57-79
• Justyna Holocher, Bogumił Naleziński. Konstytucyjne determinanty stosowania prawa Unii Europejskiej przez organy władzy sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej, Rocznik Administracji Publicznej. - 2018, nr 4, s. 47-66
• Wolność jako zasada neokonstytucjonalna, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna. - 2018, T. 7, nr 1, s. 161-180
• Justyna Holocher, Bogumił Naleziński, Konstytucyjne kompetencje prezydenta w sferze bezpieczeństwa państwa - problemy interpretacyjne, W: Nauki społeczne i ekonomiczne - węzłowe zagadnienia / pod red. Justyny Żylińskiej i Iwony Przychockiej, Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, [2017]
• Notarialna jurysdykcja prewencyjna : sprzeczność z prawem jako kryterium odmowy dokonania czynności notarialnej, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne. - 2017, T. 15, nr 1, s. 31-47
• Topiczna teoria argumentacji prawniczej - między tradycyjną a neokonstytucjonalną koncepcją państwa prawa, W: Prawo i polityka w sferze publicznej : perspektywa wewnętrzna / redakcja Paweł Jabłoński, Jacek Kaczor, Maciej Pichlak, Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017
• Bogumił Naleziński, Justyna Holocher, Bezpieczeństwo państwa jako przesłanka ograniczania konstytucyjnych wolności lub praw, W: Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych / pod redakcją Justyny Żylińskiej, Iwony Przychodzkiej, Moniki Filipowskiej-Tuthill, Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016, S. 490-506
• Urszula Kosielińska-Grabowska, Justyna Holocher, Dopuszczalność ulepszania natury ludzkiej (enhancement), Ethics in Progress. - 2015, Vol. 6, nr 1, s. 85-118
• Wójt, burmistrz, prezydent miasta - normatywna koncepcja przywództwa lokalnego i jego polityczne konsekwencje, W: Samorząd terytorialny w systemie zarządzania gospodarką lokalną : doświadczenia i wyzwania współczesności / redakcja naukowa Konrad Głębocki, Anna Bazan-Bulanda, Aleksandra Czarnecka, Katarzyna Kowalska Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, S. 69-83
• Justyna Holocher, Urszula Kosielińska-Grabowska, Dwa światy? Czyli o wpływie integralności wewnętrznej prawoznawstwa na integracje postępowań sądowych, Przegląd Prawa Publicznego. - 2014, nr 4, s. 9-33
• Justyna Holocher, Urszula Kosielińska-Grabowska, Dolce Vita? O wpływie wyroków aplikacyjnych Trybunału Konstytucyjnego na orzecznictwo sądowe, W: Teoria prawa : między nowoczesnością a ponowoczesnością / red. Aleksandra Samonek, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012, S. 233-242
• Das Konzept der „Natur der Sache” in der gerichtlichen Rechtspraxis, deutsch- Polnische Juristen Zeitschrift, 3/ 2020, s. 10-21
• Kontekst odkrycia i kontekst uzasadnienia w świetle topicznej koncepcji prawa, Studia Prawno-Ekonomiczne, 2009, t. 80, s. 9–29;
• "Małe rozwiązanie", "duże rozwiązania", godność i wolność człowieka... : zasady konstytucyjne w sporze o prawa osób transseksualnych w orzecznictwie Federalnego Sądu Konstytutcyjnego Niemiec / Justyn Holocher, Prawo i Medycyna. - 2018, Vol. 20, Nr 1, s. 179-202
• Bogumił Naleziński, Justyna Holocher, Polityczność kontroli konstytucyjności aktów normatywnych w systemie prawa polskiego - wybrane problemy, ,Przegląd Prawa i Administracji. - 2020, T. 122, s. 185-202
• In dubio pro liberate jako dyrektywa interpretacyjna - uwagi na kanwie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego / Justyna Holocher, Przegląd Prawa Publicznego, 2019, nr 7-8, s. 85-100
• Surogate motherhood - terminological considerations : three perspectives: theory and philosophy of law, legal doctrine, and public debate / Justyna Holocher, W: Fundamental legal problems of surrogate motherhood : global perspective / edited by Piotr Mostowik, Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019
• Andrzej Grabowski, Justyna Holocher (red.) .Wprowadzenie / Andrzej Grabowski, Justyna Holocher, W: Studia z teorii konstytucyjnego państwa prawa : konstytucjonalizm, neokonstytucjonalizm, postpozytywizm / Josep Aguiló Regla, Robert Alexy, Manuel Atienza, Mauro Barberis, Luigi Ferrajoli, Riccardo Guastini, Giulio Itzcovich, Isabel Lifante Vidal, Rubén Martínez Dalmau, Susanna Pozzolo, Giovanni Battista Ratti. Aldo Schiavello, Roberto Viciano Pastor, Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019
• Zasada proporcjonalności jako kryterium oceny obowiązków notariusza w zwalczaniu procederu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w świetle ustawy z dnia 16 lipca 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: Bezpieczeństwo państwa, służby specjalne, działania niekonwencjonalne / redakcja Andrzej Żebrowski, Urszula Kosielińska-Grabowska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
• Zastępcze macierzyństwo - zagadnienia terminologiczne : trzy perspektywy: teorii i filozofii prawa, dogmatyki prawniczej i debaty publicznej, W: Fundamentalne prawne problemy surrogate motherhood : perspektywa krajowa / red. Piotr Mostowik, Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019, 47-85
• Marta Soniewicka, Justyna Holocher, Human Dignity in Poland [Dokument elektroniczny] / Marta Soniewicka, Justyna Holocher, W: Handbook of Human Dignity in Europe b c / editors: Paolo Becchi, Klaus Mathis, Springer, 2018, S. 1-23

Wykonawca w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki nr 2015/17/B/HS5/00457, przyznanego w konkursie OPUS 9.