dr Damian Gil

Doktor nauk prawnych
Adiunkt w Katedrze Kryminalistyki, Prawa Karnego i Międzynarodowego

W 2010 roku obroniłem pracę doktorską pt. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego w polskim procesie karnym, której promotorem był prof. zw. dr hab. Edward Skrętowicz, a recenzentami: dr hab. Hanna Paluszkiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) i prof. dr hab. Jerzy Migdał (KUL). Uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL z dnia 16 listopada 2010 roku uzyskałem stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa. W 2012 roku ukończyłem na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL kurs dokształcający w zakresie mediacji w sprawach karnych i z nieletnim sprawcą czynu karalnego. Na tej podstawie uzyskałem certyfikat mediatora ds. karnych (NR 005/MK/Lublin/2011/2012) wydanym przez Polskie Centrum Mediacji.

Zainteresowania naukowe: problematyka postępowania z oskarżenia prywatnego, mediacja karna, ochrona małoletnich w polskim prawie karnym, sprzeciwy, problematyka zaskarżenia decyzji procesowych, wybrane problemy postępowań szczególnych, postępowania dyscyplinarne, etyka funkcjonariuszy publicznych, proces karny w świetle ostatnich nowelizacji.

Zajęcia: postępowanie karne, prawo karne, prawo wykroczeń, prawo karne wykonawcze, postępowanie mediacyjne i polubowne, postępowania szczególne i odrębne w procesie karnym, prawo karne skarbowe, prawo dowodowe, techniki negocjacji i mediacji w administracji, ochrona konkurencji i konsumenta, prawo ochrony środowiska, prawo karne w obszarze administracji publicznej, wstęp do nauki o państwie i prawie, retoryka prawnicza i kultura języka, orzecznictwo SN – sprawy karne.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- Gil D., Sprzeciwy i quasi-sprzeciwy w procesie karnym, Wyd. KUL, Lublin 2015, s. 325.
- Gil D.,Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego w polskim procesie karnym, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 321.
- Gil D.(red.), Problemy kontroli decyzji procesowych, Wyd. KUL, Lublin 2017, s.310.
- Gil D.(red.), W kierunku odformalizowania postępowania sądowego. Perspektywy, a rzeczywistość, Wyd. KUL, Lublin 2017, s. 334.
- Gil D., Kruk E.(red.), Reformy procesu karnego w świetle jego zasad, Wyd. KUL, Lublin 2016, s. 312.
- Gil D., Kruk E.(red.), Zasady postępowań sądowych w perspektywie ostatnich nowelizacji, Wyd. KUL, Lublin 2016, s. 248.
- Gil D.(red.) Dowód w procesie karnym w perspektywie porównawczej, Wyd. KUL, Lublin 2016, s. 538.
- Gil D.,(red.) Dowodzenie w postępowaniach sądowych w perspektywie porównawczej, Wyd. KUL, Lublin 2016, s. 264.
- Gil D., Kruk E.(red.), Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś i jutro” Tom I, Wyd. KUL, Lublin 2015, s. 295.
- Gil D., Kruk E..(red.) Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś i jutro” Tom II, Wyd. KUL, Lublin 2015, s. 284.
- Gil D. (red.), Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich”, Wyd. KUL, Lublin 2014, s. 363.
- Gil D.(red.), Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości IV”, nt. „Prawo sądowe w orzecznictwie TK”, Wyd. KUL, Lublin 2014, s. 429.
- Gil D., Pikuła Ł.(red.), Prawo i nauka w poglądach Leona Petrażyckiego”, Wyd. KUL, Lublin 2013, s. 197.
- Gil D.(red.), Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości II”, nt. „Problemy nowelizacji prawa sądowego”, Wyd KUL, Lublin 2013, s. 252.
- Gil D.(red.),Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości III”, nt. „Korzenie i ewolucja instytucji prawa sądowego”, Wyd. KUL, Lublin 2013, s. 450.

- Gil D., Z problematyki zbyt częstych nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. W poszukiwaniu ratio ostatnich zmian w polskim procesie karnym, "Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ", 2016, nr 2 s. 5-19.
- Gil D., Skazanie bez rozprawy w pespektywie uchwalonych i projektowanych zmian w procesie karnym, "Studia Iuridica Lublinensia", 2016, nr 2, vol. XXV, s. 71-96.
- Gil D., Efektywność postępowania dowodowego w procesie karnym w perspektywie ostatnich nowelizacji, [w:] , Granice efektywności prawa. Sposoby osiągania efektywności w prawie, (red.) Ł. J. Pikuła, H. Kaczmarczyk, Tom I, Toruń 2016, s. 39-58.
- Gil D., W kierunku kontradyktoryjności procesu karnego – kilka uwag na temat „chwilowego” przemodelowania postępowania przed sądem pierwszej instancji, [w:] Reformy procesu karnego w świetle jego zasad, (red.) D. Gil, E. Kruk, Lublin 2016, s. 172-187.
- Gil D., Prawo do obrony w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania karnego – zagadnienia wybrane, "Ius Novum", 2016, nr 4, s. 120-132.
- Gil D., Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako nowy nadzwyczajny środek zaskarżenia w procesie karnym, "Ius et Administratio", 2016, nr 3, s. 81-95.
- Gil D., Odpowiedzialność za znęcanie nad członkiem rodziny - wybrane problemy związane z ochroną prawną, [w:] Przemoc w rodzinie. Pomoc, interwencja, wsparcie społeczne, (red.) A. Witkowska-Paleń, Tychy 2016, s. 64-83.