dr Elżbieta Szczygieł

Doktor nauk ekonomicznych
Adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych

Magisterium uzyskałam w 2004 roku na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza – kierunek zrządzanie, specjalność: zrządzanie działalnością gospodarczą. W roku 2010 ukończyłam studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – Wydział Finansów. W 2013 roku obroniłam pracę doktorską pt. Użyteczność dochodu a oszczędności polskich gospodarstw domowych (promotor: prof. dr hab. Stanisław Owsiak, recenzenci: prof. dr hab. Bogumiła Szopa – UEK oraz prof. dr hab. Barbara Liberda – UW).

Zainteresowania naukowe: użyteczność dochodów i oszczędności gospodarstw domowych, jakość i poziom życia, ubóstwo i dobrobyt, ekonomiczne aspekty problemów społecznych, zrównoważony rozwój, w tym circular economy, przedsiębiorczość różnych grup społecznych.

Prowadzone przedmioty: statystyka, analiza strategiczna, wstęp do zrządzania projektami, zarządzanie projektami społecznymi, polityka społeczna, ubezpieczenia społeczne i gospodarcze, metody samokształcenia i samorozwoju, instytucje obsługi biznesu, biznes międzynarodowy.

Uczestniczyłam w kilkudziesięciu konferencjach i seminariach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, a na ponad trzydziestu z nich miałam okazję zaprezentować efekty moich badań. Brałam udział jako członek zespołów lub ekspert prowadzący w ponad trzydziestu projektach finansowanych ze środków zewnętrznych, z których większość miała charakter międzynarodowy.

Jestem członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Statystycznego (w tym Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych - SKAD), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, członkiem rady programowej czasopism naukowych: "Młoda Humanistyka" (ISSN 2353-6950) i „Psychological Dimensions of Culture, Economics, Management: Science Journal” (Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska, ISSN 2409-1375). Działam też w Stowarzyszeniu „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” oraz w Fundacji „Nauka dla Przemysłu i Środowiska”.

Działalność popularyzatorska - Blogi:

https://problemyspoleczne.edu.pl/ (blog autorski)

https://ipe.up.krakow.pl/blog/ (współautorstwo)

Publikacje z ostatnich lat

1. (2019) Work-life balance w teorii i praktyce funkcjonowania współczesnych organizacji, (red. T. Piecuch, E. Szczygieł). Rzeszów: Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, , ss. 184.
2. Szczygieł E., (2015). Poverty and social exclusion in selected European countries, Rzeszów: CWEP, ss. 103.
opublikowane także jako:
Szczygieł E., (2015). Oblicza ubóstwa i wykluczenia społecznego w wybranych krajach europejskich, Rzeszów: CWEP, ss. 121.
3. Triacca N., Wissink B., Gomez Garcia A., Szczygieł E., Pyrek R., Smulski P., Kovacs M., (2015). Social security models in selected European countries, Turyn-Rzeszów: Volontariat Torino, ss. 132.
opublikowane także jako:
Triacca N., Wissink B., Gomez Garcia A., Szczygieł E., Pyrek R., Smulski P., Kovacs M., (2015). Modele zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach europejskich, Turyn-Rzeszów: Volontariat Torino, ss. 132.
4. Szczygieł E., (2014). Ocena użyteczności dochodu i jej wpływ na oszczędności gospodarstw domowych, Warszawa: WNT, ss. 160.
5. (2007) Strategie rozwiązywania problemów bezrobocia, (red. M. Mikłosz, E. Nosal-Szczygieł), Rzeszów: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, ss. 156.
opublikowane także jako:
(2007) Strategies for solving unemployment problems (ed. M. Mikłosz, E. Nosal-Szczygieł), Rzeszów: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, ss. 156.

1. Bilan Y., Chudy-Laskowska K., Szczygieł E., Piecuch T., (2021). The changing of the living standard as an element of sustainable development - an example of the Carpathian Euroregion’s inhabitants, “Acta Polytechnica Hungarica” Vol. 18 No. 2, pp. 105-125, (SciSearch®, Journal Citation Reports, Impact Factor=1.286)
2. Szczygieł E., (2020). Problem pomiaru cyrkularności w gospodarstwach domowych w kontekście podnoszenia jakości ich życia, “Rocznik Administracji Publicznej”, Nr 6, s. 237-253.
3. Szczygieł E., (2020). Circular economy as an answer to the challenge of improving the quality of life, "Hradec Kralove Economic Days 2020 Conference Proceedings" Vol. 10, s. 770-781 (Web of Science).
4. Szczygieł E., Piecuch T., Lozinsky O., (2019). Towards inclusive economy – necessity or choice in the context of the material situation of people with disabilities, „Humanities and Social Sciences”, Vol. XXIV, Issue 26(4), pp. 167-184.
5. Szczygieł E., (2019). Practical approach to circular economy implementation, „Environmental Law. Scientific and Practical Journal” Issue 3, s. 51-55.
6. Szczygieł E., (2019). Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz godzenia życia zawodowego z rodzinnym w Polsce – wyzwania work-life balance, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, s.13-24.
7. Piecuch T., Szczygieł E., Lozinski O., (2019) The issues of entrepreneurship of young people - theoretical considerations and empirical research, “Hradec Kralove Economic Days 2019 Conference Proceedings” Vol. 9(1), pp. 206-215, (Web of Science).
8. Babiarz P., Grabiński T., Migała-Warchoł A., Szczygieł E., (2018). The application of customized Human Development Index to the analysis of socio-economic development of the European Union member states, “Economics & Sociology”, Vol. 11, No. 4, pp. 332-342, (Web of Science, Scopus Cite Score 2017- 1,39)
9. Szczygieł E., Piecuch T., (2018). Przedsiębiorczość szarej strefy, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania”, Vol. 10(46), No 2, s. 95-107.
10. Szczygieł E., Lozynskyi O., Piecuch T., Chudy-Laskowska K., (2018). Badanie psychologicznego wpływu kultury organizacyjnej na zachowania osób współpracujących w zespołach, „Psychological Dimensions of Culture, Economics, Management: Science Journal” vol. XІІ, s. 49-57.
11. Szczygieł E., Piecuch T., (2018). Rolnicy i przedsiębiorcy – indywidualne działanie i dwie drogi rozwoju, „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”, Nr 54, s. 449-463.
12. Szczygieł E., (2017). Obiektywna i subiektywna ocena ubóstwa gospodarstw domowych według miejsca zamieszkania, „Studia i Materiały. Miscaellanea Oeconomica”, Nr 3, s. 175-187.
13. Szczygieł E., Piecuch T., (2016). Rozkłady dochodów przedsiębiorców i ich użyteczność na tle innych grup społeczno-gospodarczych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, Nr 48 (4/2016), s. 116-128.
14. Szczygieł E., (2016). The problem of poverty and social exclusion in Poland and in selected European Union countries – the results of researches, “Młoda Humanistyka”, Numer Specjalny.
15. Szczygieł E., Piecuch T., Mikłosz M., Barroca A., (2015). Cultural conditions of individual and corporate entrepreneurship development, “Modern Management Review” 2015, No 4, vol XX, s. 101-113.
16. Szczygieł E., (2015). Homeless children – the presentation of a part of the result of the research conducted in Podkarpacie Region (Poland), "Młoda Humanistyka", Nr 2(5).
17. Szczygieł E., (2015). Oszczędności gospodarstw domowych osiągających dochody o niskiej użyteczności, „Humanities and Social Sciences”, vol. XX, Nr 2, s. 163-175.
18. Szczygieł E., Piecuch T., (2015). Użyteczność dochodu gospodarstw domowych kobiet prowadzących działalność gospodarczą, „Ekonomia”, Nr 41, s. 95-115.
19. Szczygieł E., (2014). Spółdzielnie socjalne jako odpowiedź na wybrane problemy społeczne. Przykład województwa podkarpackiego, „Ekonomia Społeczna”, Nr 2, s. 36-47.
20. Szczygieł E., Piecuch T., Mikłosz M., (2014). Migration process and the need for intercultural management In selected European countries, „Studies In Modern Society”, No 5(1).
21. Szczygieł E., (2013). Wpływ oceny użyteczności dochodu na wielkość oszczędności gospodarstw domowych, „Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja, Liberalizacja, Etyka” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 800.
22. Szczygieł E., (2013). Pomieszczenia biurowe jako przykład szczególnego rodzaju przestrzeni społecznej, „Młoda Humanistyka”, Nr 1.

1. Szczygieł E., (2019). Work-life Balance oczami przedsiębiorcy i pracownika, [w:] Work-life balance w teorii i praktyce funkcjonowania współczesnych organizacji, (red. T. Piecuch, E. Szczygieł), Rzeszów: Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, ss. 65-75
2. Piecuch T., Chudy-Laskowska K., Szczygieł E., (2019). The living standard of the inhabitants of the Carpathian Euroregion, “Production Management and Business Development”, ed. by B. Mihalčová, P. Szaryszová, L. Štofová, M. Pružinský, B. Gontkovičová, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York, Leiden, pp. 179-184.
3. Migała-Warchoł A., Szczygieł E., (2018). Classification of the European Union countries with an application of the modified Human Development Index, “SGEM2018 Conference Proceedings” Vol. 5, Issue 3.3, pp. 87-94. (Web of Science)
4. Lozinski O., Pomykała M., Piecuch T., Chudy-Laskowska K., Jankowska-Mihułowicz M., Szczygieł E., (2018). Psychologiczna specyfika publicznej świadomości prawnej na temat stosunku obywateli do korupcji, „Zbiornik materiałów sprawozdawczej konferencji edukacyjny-naukowego instytutu prawa i psychologii Narodowego uniwersytetu «Politechniki Lwowskiej» - Obrona praw i wolności człowieka i obywatela w warunkach kształtowania prawnego państwa”, Lwów: Wyd. Politechniki Lwowskiej, s. 217-219.
5. Szczygieł E., (2016). Dzieci bezdomne – raport z badań, „Dzieci ulicy w Polsce. Nowe konteksty zjawiska” (red. B. Adamczyk, K. Biel), Kraków: Wyd. Akademia Ignatianum, WAM, s. 269- 292.
6. Szczygieł E., (2016). Ubóstwo rodzin w Polsce - próba analizy zjawiska, „Rodzina we współczesnym świecie” (pr. zb. pod red. Ks. prof. dr hab. J. Zimnego), Stalowa Wola: Wyd. WSE w Stalowej Woli oraz KUL, s. 61-88.
7. Szczygieł E., Piecuch T., (2015). Podejście kobiet do przedsiębiorczości - raport z badań, "Przedsiębiorczość. Jednostka. Organizacja. Kontekst" (red. nauk. A. Postuła, J. Majczyk, M. Darecki), Warszawa: Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, s. 189-210.
8. Szczygieł E., (2014).“Children Rough Sleepers” – from the analysis of the phenomenon to an attempt to solve the problem, „Cross-sectoral cooperation in order to solve social problems" (red. B. Szluz, T. Matulayová, I. Pešatová), Rzeszów: Wyd. UR, s. 244-253.
9. Szczygieł E., Piecuch T., (2015). Specyfika przedsiębiorczości regionalnej, „Przedsiębiorczość - perspektywą zmian" (red. K. Jaremczuk), Rzeszów: Wyd. WSPiA, s. 266-275.
10. Szczygieł E., Piecuch T., (2015). Przedsiębiorczy potencjał regionu - przykład województwa podkarpackiego, „Przedsiębiorczość - perspektywą zmian" (red. K. Jaremczuk), Rzeszów: WSPiA, s. 324-334.
11. Szczygieł E., (2014). Przyczyny bezdomności dzieci i młodzieży w świetle wyników badań, „Osoby bezdomne. Psychologiczne aspekty ich funkcjonowania” (red. M. A. Basińska), Bydgoszcz: Wyd. Fundacja Salvus, s. 223-238.
12. Szczygieł E., (2014). Child homlesness. Statistical analysis of the phenomenon and its implications In material security context, „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Człowiek – Społeczeństwo – Państwo w sytuacjach kryzysu” (red. nauk. W. Horyń, N. Dębowska), Poznań: Wyd. WSB w Poznaniu, s. 247-259.
13. Szczygieł E., (2013). Uniezależnić się od pomocy społecznej. Ocena atrakcyjności polskiego rynku pracy dla imigrantów, "Prawa człowieka w kontekście sytuacji uchodźców w Europie" (red. nauk. S. Pelc), Rzeszów: Wyd. WSIE, s. 134-146.
14. Szczygieł E., (2013). Konsekwencje dochodowe bezrobocia wśród osób młodych, „Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego. Ekonomiczno-zarządcze problemy w gospodarce", Nr 3, tom 1, Gorzów Wlk.: Wyd. PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, s. 153-166.
15. Szczygieł E., (2013). Bezdomność dzieci – zjawisko w świetle danych GUS i MPiPS , „Ekonomia społeczna szansą na rozwój gospodarczy w dobie kryzysu. Prace Naukowe Nr 1 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego MarGo z/s w Oleśnicy” (red. M. Borkowska), Karpacz-Wrocław, s. 190-193.

- Nosal-Szczygieł E., Predykcja poziomu oszczędności gospodarstw domowych na podstawie analizy ich wielkości w latach 1999–2008, „Zeszyty Naukowe”, nr 862, „Prace z zakresu finansów”, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 95–116. ISSN 1898-6447 (recenzent: prof. dr hab. W. Dębski).
- Nosal-Szczygieł E., Analysis of the Economic Situation of People from Different Age Groups in Poland, 1992–2008, „European Journal of Employment and Disadvantage” 2011, no. 1, s. 30-37, ISSN 2224-4395 (recenzent: Jean Brading MSc).
- Nosal-Szczygieł E., Predykcja oszczędności przedsiębiorstw polskich metodą P.E. Wintersa, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 1, s. 24–28 ISSN 0137-7221.
- Nosal-Szczygieł E., Ewolucja roli menedżera projektu w różnych strukturach organizacyjnych, „Organizacja i Kierowanie” 2008, nr 2, s. 69–77, ISSN 0137-5466.
- Nosal-Szczygieł E., Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych, „Zeszyty Naukowe. Nauki Ekonomiczne. Ekonomia – Technika – Zarządzanie”, nr 9, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2008, s. 51–58. ISSN 1897-2683 (red. naukowa: prof. PŚk, dr hab. W. Gierulski, prof. PŚk. dr hab. J. Bednarczyk i inni).
- Nosal-Szczygieł E., Problemy w funkcjonowaniu Biura Projektu jako elementu integrującego proces realizacji projektu w wielu organizacjach, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej”, nr 249, „Zarządzanie i Marketing”, nr 13, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008, s. 323–334. ISSN 1234-3706 (recenzenci publikacji: prof. zw. dr hab. J. Adamczyk, prof. dr hab. L. Woźniak).
- Nosal E., Zastosowanie koncepcji łańcucha krytycznego przy zarządzaniu projektami w podnoszeniu efektywności współczesnych przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe. Nauki Ekonomiczne. Ekonomia – Technika – Zarządzanie”, nr 33, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2005, s. 340–347. ISSN 1234-3927 (red. naczelny: prof. dr hab. W. Gierulski, komitet naukowy: prof. dr hab. K. Grysa, prof. dr hab. J. Bednarski, prof. dr hab. W. Gierulski, prof. dr hab. A. Oksanycz).
- Nosal E., Management by Projects jako nowoczesny sposób zarządzania przedsiębiorstwem, „Prace Naukowe AE”, nr 1030, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 622–628. ISSN 0324-8445 (recenzent artykułu: prof. dr hab. A. Sosnowska).
- Jankowska-Mihułowicz M., Nosal E., Przedsiębiorca przyszłości – lider zmian, „Prace Naukowe AE” nr 1025, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 80–185. ISSN 0324-8445.
- Jankowska-Mihułowicz M., Nosal E., Rola Koła Naukowego Przedsiębiorczości i Zarządzania Środowiskiem w kształtowaniu sylwetki absolwenta – przywódcy, Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego AGH, Kraków 2004, s. 45–50. ISSN 1732-0925 (komitet naukowy: prof. dr hab. T. Jelinek, dr inż. B. Kołczakowski, dr inż. L. Kurcz, dr inż. S. Leszczyński).
- Nosal E., TQM w koncepcji zarządzania przez projekty na przykładzie firmy TRANSSYSTEM S.A. z Łańcuta. ΤΕΧΗΟЛОГІЯ І ТЕХНІКА ДРУКАРСТВА, Збірник наукових праць, Technology and Technique of Typography, НАЦІОАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ ЧНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ „КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”, Випуск 1 (3), КИЇВ 2004, s. 147–151.
- Woźniak L., Nosal E., Zarządzanie gospodarką żywnościową w makro- i mikroskali w Polsce na tle Europy, [w:] Zarządzanie w przedsiębiorstwach agrobiznesu w aspekcie integracji z Unią Europejską, red. Z. Wyszkowska, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2003, s. 79–86.
- Nosal E.: The Conditions for Polish Integration with The European Union in the Agricultural Sector [w:] Slodczyk J., Platje J., “Challenges in Agriculture and Rural Development in Central and Eastern Europe” Economical and Environmental Studies No. 6/2004, Uniwersytet Opolski, Opole 2004, s. 67–76. ISSN 1642-2597 (komitet naukowy: prof. dr hab. J. Słodczyk, prof. dr hab. B. Fiedor).

1. (2019). Edukacja wspierająca rozwój na terenach wiejskich. Zbiór dobrych praktyk, (pr. zb. J. Dzurdženík, H. Kiraľvargová, M. Višňovská, E. Szczygieł i in.), Miszkolc: Wyd. BORA94, ss. 45 (ISBN 978-83-955385-0-6).
2. Łužnik J., Vovk Korže A., Soragni C., Orlandini D., Bucciantonio E., Szczygieł E., Pereira A., Alves N., Özçelik B., Bayhan H., Guner E., Özmutaf A., Köroğlu M.G., Gülbay Ö., (2018), Need analysis of floury food sector. Report, University of Maribor, Maribor 2018, ss. 179.
3. Christodoulou M., Szczygieł E., Kłapa Ł., Kolarz W., (2018). Algorithmic and Programming Training materials for Teachers , Krosno: P.T.E.A. Wszechnica Sp. z o.o., Krosno ss. 84 (ISBN 978-83-951529-0-0).
4. Szczygieł E., Piecuch T., (2017). Jak z sukcesem założyć firmę fotograficzną. Przewodnik dla startupperów, Rzeszów: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ss. 62.
5. Szczygieł E., (2017). Badanie ewaluacyjne w ramach projektu „Technologia informatyczna w szkole po obu stronach granicy”. Raporty sporządzone po badaniu ewaluacyjnym przeprowadzonym wśród nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w Polsce i na Słowacji, Rzeszów: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli.
6. Szczygieł E., (2017). Cyberbullying in Poland – Association “Centre for Education and Entrepreneurship Support” research results summary, Rzeszów: Wyd. CWEP 2017, ss. 28.
7. Szczygieł E., (2017). Godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Podsumowanie wyników wywiadów kwestionariuszowych, Rzeszów: Wyd. BD Center Sp. z o.o., Danmar Computers, , ss. 20 (raport w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o modele współpracy i narzędzia z Wielkiej Brytanii”, POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15).
8. Szczygieł E., (2016). Godzenie życia zawodowego i rodzinnego. RAPORT po wywiadzie w ramach grupy fokusowej pracowników, Rzeszów: Wyd. BD Center Sp. z o.o., Danmar Computers, ss. 30 (raport w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o modele współpracy i narzędzia z Wielkiej Brytanii”, POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15).
9. Szczygieł E., (2016). Godzenie życia zawodowego i rodzinnego. RAPORT po wywiadzie w ramach grupy fokusowej pracodawców, Rzeszów: Wyd. BD Center Sp. z o.o., Danmar Computers, ss. 36 (raport w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o modele współpracy i narzędzia z Wielkiej Brytanii”, POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15).
10. Szczygieł E., Piecuch T., (2014). Przedsiębiorczość kobiet wykluczonych. Raport z badań pilotażowych, Rzeszów: Wyd. CWEP, ss. 37.
11. Szczygieł E., (2014). Podsumowanie wyników badań nad bezdomnością wśród dzieci i młodzieży w Polsce, Seria: „Problemy Dzieci”, Nr 1(3).
12. Szczygieł E., (2013). Bezdomność wśród dzieci i młodzieży w Polsce jako efekt przemocy i nadużyć, Seria: „Problemy Dzieci", Nr 2(2).
13. Szczygieł E., (2013). Analiza danych zastanych dotyczących zjawiska bezdomności wśród dzieci i młodzieży w Polsce, Seria: „Problemy Dzieci", Nr 1(1).
14. Więcek T., Szczygieł E., (2013). Działania miasta Przemyśl na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 roku, Ekspertyza w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla w ramach realizacji inicjatywy „Convenant of Mayors”, Przemyśl: Urząd Miasta Przemyśl.
15. Nosal-Szczygieł E., (2007). Identyfikacja inicjatyw klastowych i zalążków klastrów w województwie podkarpackim, Ekspertyza regionalna do raportu: Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej, red. B. Plawgo, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

14.04.2021 - Seminarium (on-line): „Jak usprawnić pracę w Statistica?” (StatSoft, Polska)
14.04.2021 - Seminarium (on-line): „Rzeszowskie Laboratorium Badań Miejskich” (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)
30.03.2021 - Konferencja (on-line): „CICERONE – Circular Economy Joint Programme. Final Conference” (EIT - Climate KIC, London)
18-19.02.2021 - Konferencja (on-line): „ Drivers of Responsible Sourcing - RE-SOURCING Opening Conference” (Vienna University of Economics and Business, Austria)
18.02.2021 - Seminarium (on-line): „Wspomaganie nauczania za pomocą różnych metod analizy danych” (StatSoft, Polska)
29.01.2021 - Konferencja (on-line): “CIRCULAR ECONOMY AND ENVIRONMENTAL LABELLING - CEEL 2021” (University of Novi Sad; wystąpienie wspólnie z A. Lwowską: Between declaration and action – an analysis of the results of research on circular behaviors undertaken by households)
13.01.2021 - Konferencja (on-line): „III konferencja naukowa Analityczne wyzwania” (Predictive Solutions, Polska)
30.11.2020 - Konferencja (on-line): “Etykietowanie środowiskowe w gospodarce o obiegu zamkniętym” (Politechnika Rzeszowska; wystąpienie: Problem pomiaru cyrkularności w gospodarstwach domowych w kontekście podnoszenia jakości ich życia)
24-25.11.2020 - Konferencja (on-line): „VI Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2020” (PCG Academia, Polska)
20.11.2020 - Konferencja (on-line): „Social Economy 2020. Social Entrepreneurship in the face of 21th century challenges- Polish and international experiences” (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie; wystąpienie wspólnie z T. Piecuch I K. Chudy-Laskowską: Social enterprises in Poland - comparative analysis)
17-18.11.2020 - Konferencja (on-line): “Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości - Open Eyes Economy Summit” (Open Eyes Economy Summit ; Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków)
03.11.2020 - Seminarium (on-line): “The Role of the Individual Firm in Economic Resilience” (Cork Institute of Technology, Cork)
22.10.2020 - Konferencja (on-line): „XXIV konferencja Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych” (StatSoft, Polska)
12-13.10.2020 - Konferencja (on-line): V Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju" (Politechnika Rzeszowska, Instytut Polityki Energetycznej; wystąpienie: Circular economy – a new concept or necessity)

16.09.2020 - Seminarium eksperckie (on-line): „Praktyczny wymiar społecznej odpowiedzialności uczelni, czyli zrównoważone zamówienia publiczne od kuchni” (Instytut Wydawniczy "Książka i Prasa" we współpracy z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności - IGO, "Le Monde Diplomatique edycja polska")
15.09.2020 - Seminarium (on-line): „Global Climate Change Week Zoominar” (University of Tasmania, Hobart Tasmania, Australia)
02-03.09.2020 - Kongres (on-line): „Baltic Circular Procurement Congress - A Step Forward Circular Europe” (Rijkswaterstaat – Ministry of Infrastructure and Water Management, the Netherlands)
01-04.09.2020 - Konferencja (on-line): „Jobs and Development” (IZA – Institute of Labor Economics, Bonn, Germany; The World Bank, Washington, DC, USA; UNU-WIDER – United Nations University World Institute for Development Economics Research, Helsinki, Finland)
28.08.2020 - Seminarium (on-line): „Webinar #10: Covid 19 - A critical dialogue on Degrowth movements” (Global Tapestry Alternatives)
14.07.2020 - Konferencja (on-line): „How to ensure the poor don't pay for Covid-19? From short-term response to an effective rights-based integrated antipoverty strategy”, (The European Anti-Pover Network - EAPN, Brussels, Belgium)
29-30.06.2020 - Seminarium eksperckie (on-line): „Otwarta dyskusja na temat szans i zagrożeń w gospodarowaniu odpadami plastikowymi w Polsce”, Panele: „Wpływ eko-marketingu na zachowanie konsumenta”, „Ekoprojektowanie i nowe technologie”, „Odpady resztkowe i ich waloryzacja” (Innowo-Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju, Warszawa)
29-30.06.2020 - Konferencja (on-line): „The Forum for Research on Gender Economics (FROGEE)” (Stockholm Institute of Transition Economics, Swedish International Development Cooperation Agency - Sida)
26.06.2020 - Seminarium (on-line): „Policy Support for Industrial Resilience” (Cork Institute of Technology - V-LINC Research Group)
18.06.2020 - Seminarium eksperckie (on-line): „Sprawiedliwa elektronika - Zrównoważone zamówienia publiczne jako element społecznej odpowiedzialności uniwersytetów” (Instytut Wydawniczy "Książka i Prasa" we współpracy z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności - IGO, "Le Monde Diplomatique edycja polska")
17-19.06.2020 - Konferencja (on-line): „International research conference: 23rd Annual Conference on Global Economic Analysis, Global Economic Analysis Beyond 2020” (Center for Global Trade Analysis - GTAP, Purdue University, USA; National Graduate Institute for Policy Studies – GRIPS, Japan)
10.06.2020 - Seminarium (on-line): „Inter Ventures – RSG Analysis Webinar – Analiza sytuacji MŚP w Województwie Podkarpackim” (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.)
09-11.2020 - Konferencja (on-line): „ASSIST Final Conference. From local to European: barriers and solutions to tackle Energy Poverty” (European Anti Poverty Network)
28.05.2020 - Seminarium (on-line): „Porozmawiajmy o plastiku” (Innowo-Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju, Warszawa)
14.05.2020 - Konferencja (on-line): „“Governance of support systems for new companies at all levels of government and sectors” (Interreg Europe County Council of Granada)
02-03.04.2020 - Konferencja (on-line): “HED-Hradec Economic Days 20202, the 18th International Conference on Hradec Economic Days 2020 (HED 2020)” (University of Hradec Králowé; wystąpienie: Circular economy as an answer to the challenge of improving the quality of life)
04-05.02.2020 - Konferencja: „13th Europe-Ukraine Forum. Nowe możliwości, stare zagrożenia” (Fundacja Instytut Studiów Wschodnich)
25.11.2019 - Seminarium: „Prawo zamówień publicznych w gospodarce obiegu zamkniętego” (INNOWO Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju; wystąpienie: Circular Public Procurement – od idei circular economy do praktyki)
14.11.2019 - Seminarium: „Policy Round Tables” – spotkanie poświęcone zamówieniom publicznym na innowacyjne rozwiązania (PPI) w zakresie sektora energii – SMART ENERGY oraz sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych SMART ICT (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.)
20.09.2019 -Konferencja: „Forum Inicjatyw Lokalnych” (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie; wystąpienie: Wsparcie merytoryczne dla przedsiębiorców społecznych oraz Nowoczesne formy edukacji przedsiębiorców społecznych)
16-17.05.2019 - Konferencja: „Ekonomia społeczna – przyszłość w naszych rękach” (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie; wystąpienie: Przedsiębiorczość społeczna szansą na rozwój obszarów wiejskich)
10.05.2019 - Konferencja: „Work-Based Entrepreneurship Training for People with Disabilities” (Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości; wystąpienie: Prezentacja wyników badań „W kierunku ekonomii inkluzyjnej – konieczność czy wybór w kontekście sytuacji materialnej osób z niepełnosprawnością” oraz Prezentacja przewodnika z zakresu rozwoju przedsiębiorczości inluzywnej dla mentorów osób z niepełnosprawnością fizyczną)
16.04.2019 - Seminarium: “Urban Agenda” (Miasto Lublin, Lublin; wystąpienie: The concept of the Local Competence Centers within PPI2Innovate project)
05-06.02.2019 - Konferencja: “HED-Hradec Economic Days 2019, 17th International Scientific Conference” (University of Hradec Králowé; wystąpienie: The issues of entrepreneurship of young people - theoretical considerations and empirical research)
30.01.2019 - Seminarium: „Policy Round Tables” – upowszechnianie i rozwój wiedzy w zakresie zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania PPI oraz angażowanie w proces rozwoju regionalnego planu działania stworzonego dla Sieci Centrów Kompetencji w Europie Środkowej” (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; wystąpienie: Koncepcja Lokalnych Centrów Kompetencji w zakresie zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania)
11.12.2018 - Seminarium: Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce. Systemowe podejście do budownictwa cyrkularnego – technologie a regulacje (Innowo-Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju, Warszawa)
22.10.2018 - Seminarium: Multiplier Event under the Erasmus+ Programme Strategic Partnership Project “Boosting Online cross-border Sales for furniture and household SMEs” (Danmar Computers Sp. Z o.o. - Rzeszów)
10.10.2018 - Konferencja: Konferencja otwierająca projekt „Podkarpacki E-Senior” (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.)
24.09.2018 - Seminarium: Pokonać bezdomność. Promowanie dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów bezdomności (Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – patronat honorowy; Rzeszów)
05.06.2018 - Konferencja: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Styl i jakość życia współczesnego człowieka – Rodzina i Społeczeństwo” (Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Holly Cross College Notre Dame w Indianie USA, Instytut Teologiczny im. Bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu; wystąpienie: Godzenie życia zawodowego i rodzinnego – wybór czy konieczność?)
17-19.05.2018 - Konferencja: The 6th International Scientific Conference “Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business” (University of the Economics in Bratislava, Faculty of Business Economics in Kosice-Slovak Republic; wystąpienie: The analysis of the living standards of the inhabitants of the Carpathian Euroregion)
23.04.2018 - Seminarium: Dehumanizujące i antyrozwojowe właściwości organizacji - przykład instytucji totalnej (Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania – Rzeszów)
18-19.04.2018 - Konferencja: Międzynarodowa konferencja naukowa „Statystyka transgraniczna a spójność przestrzenna – wyzwania i perspektywy (Uniwersytet Rzeszowski, Urząd Statystyczny w Rzeszowie)
13.04.2018 - Konferencja: „Szara strefa a ubezpieczenia społeczne. Aspekty ekonomiczne, prawne, etyczne” (Katolicki Uniwersytet Lubelski; wystąpienie: Przedsiębiorczość szarej strefy)
23.02.2018 - Konferencja: Rodzina online? Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych (cześć 2) (Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie)
15.02.2018 - Seminarium: cykliczne seminaria naukowe (Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania w Rzeszowie; wystąpienie: Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz godzenia życia zawodowego z rodzinnym)
01.02.2018 - Seminarium: Zmiany w przetwarzaniu danych osobowych w Polsce. Analiza zagadnienia pod kątem reagowania kryzysowego (Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania – Rzeszów)
20-24.11.2017 - Warsztaty: tygodniowe warsztaty w konwencji blended mobility of VET learners w ramach projektu pn. Work-based Entrepreneurship Training for People with Disabilities (Erasmus+; 2016-1-PL01-KA202-026055; Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości”) w Pizie (Włochy) – trener
26.10.2017 - Seminarium: Zacna interesowność w ujęciu Michaela Novaka (Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania – Rzeszów)
2-3.10.2017 - Konferencja: Konferencja pn. „Statystyczny pomiar jakości życia w układach regionalnych i krajowych. Dylematy i wyzwania” (Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Kielcach; wystąpienie: Obiektywna i subiektywna ocena ubóstwa gospodarstw domowych według miejsca zamieszkania)
25-26.09.2017 - Konferencja: Konferencja i debata międzynarodowa w ramach projektu pn. „Współpraca międzysektorowa na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o modele współpracy i narzędzia z Wielkiej Brytanii” (BD Center Sp. z o.o.: wystąpienia: Work Life Balance oczami przedsiębiorcy i pracownika; Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz godzenia życia zawodowego z rodzinnym – wyzwania i oczekiwania; Wyniki ewaluacji testowania wypracowanego rozwiązania)
21-22.09.2017 - Konfernecja: XVI Konferencja Naukowa z cyklu "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy". pod hasłem "Instytucje dla zintegrowanego rozwoju" (Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; wystąpienie: Rolnicy i przedsiębiorcy – indywidualne działanie i dwie drogi rozwoju)
30.06.2017 - Konferencja: konferencja upowszechniająca projekt pn. Gamify Your Teaching – increasing vocational competences of entrepreneurship Teachers with the use of gamification (Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości”; prowadzenie i moderacja konferencji; wystąpienie: Zastosowanie metod opartych na grywalizacji w nauczaniu przedsiębiorczości)
09.06.2017 - Seminarium: cykliczne seminaria naukowe (Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania w Rzeszowie; wystąpienie: Użyteczność dochodu gospodarstwa domowego - aspekty teoretyczne i implikacje praktyczne)
06.06.2017 - Seminarium: Work-based Entrepreneurship Training for People with Disabilities (Business and Development Center – Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.)
05.06.2017 - Konferencja: konferencja upowszechniająca projekt pn. Developing Adult Educators’ Competences to Promote Learners’ Life Style Entrepreneurship (Danmar Computers Sp. z o. o.; prowadzenie i moderacja konferencji; wystąpienie: Platforma internetowa dla nauczycieli – Program nauczania dla nauczycieli osób dorosłych – praktyków)
17.05.2017 - Seminarium: cykliczne seminarium naukowe w ramach projektu pn. Sharing good Practices foR European mobility Activities Development (Danmar Computers Sp. z o. o.; wystąpienie: Interkulturowość w projektach mobilnościowych)
17.05.2017 - Konferencja: konferencja upowszechniająca projekt pn. Developing Adult Educators’ Competences to Promote Learners’ Life Style Entrepreneurship (Danmar Computers Sp. z o. o.; prowadzenie i moderacja konferencji; wystąpienie: Platforma internetowa dla nauczycieli – Program nauczania dla nauczycieli osób dorosłych – praktyków)
23.02.2017 - Seminarium: Integracja informatyczna systemu zarządzania kryzysowego w Polsce – analiza wariantów (Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania – Rzeszów)
31.01.2017 - Seminarium: Współpraca międzysektorowa na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o modele współpracy i narzędzia z Wielkiej Brytanii (BD Center Sp. z o.o., Danmar Computers; wystąpienie: Idea godzenia życia zawodowego z rodzinnym – doświadczenia brytyjskie)
12.01.2017 - Seminarium: cykliczne seminaria naukowe (Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania w Rzeszowie; wystąpienie: Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej – wyniki badań)
07.12.2016 - Seminarium: Metody i wyniki statystycznych analiz danych regionalnych (Politechnika Rzeszowska)
18.10.2016 - Seminarium: Rozwój i kultura pracy w japońskich przedsiębiorstwach (Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania – Rzeszów)
30.08.2016 - Seminarium: Razem Przeciw Ubóstwu – spojrzenie z dwóch stron na problem ubóstwa i wykluczenia społecznego (Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości”; wystąpienia: 1. Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce. Prezentacja wyników badań; 2. Funkcjonowanie systemów zabezpieczenia społecznego w krajach partnerskich projektu)
23.06.2016 - Seminarium: Tendencje rozwoju kapitału intelektualnego w Polsce w kontekście wyzwań gospodarki opartej na innowacyjności (Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania – Rzeszów)
24-25.09.2015 - Konferencja: XIV Konferencja Naukowa z cyklu "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy". pod hasłem "Teoria, polityka i praktyka wobec nierówności ekonomiczno-społecznych" (Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; wystąpienie: Badanie użyteczności dochodów polskich gospodarstw domowych i ich wpływu na zachowania gospodarstw)
25.06.2015 - Seminarium: Pracownik – przyczyna mobbingu (Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania – Rzeszów)
12.06.2015 - Konferencja: Problemy przemian społeczno-gospodarczych (Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle; wystąpienie: Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej – wyniki badań)
23.04.2015 - Seminarium: Komplementarna rola kapitału ludzkiego oraz społecznego w rozwoju gospodarczym (Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania – Rzeszów)
12.12.2013 - Seminarium: Dylematy pomiaru dobrobytu społecznego i jakości życia (Uniwersytet Rzeszowski – Rzeszów)
18.11.2013 - Konferencja: Prawa człowieka w kontekście sytuacji uchodźców w Europie (Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie; wystąpienie: Uniezależnić się od pomocy społecznej. Ocena atrakcyjności polskiego rynku pracy dla imigrantów)
02.10.2013 - Konferencja: Rozwój gospodarki społecznej w województwie podkarpackim szansą na ograniczenie wykluczenia społecznego (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie)
22-23.09.2013 - Konferencja: „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy” Człowiek – Społeczeństwo – Państwo w sytuacjach kryzysu (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu; wystąpienie: Bezdomność dzieci i młodzieży. Analiza statystyczna zjawiska i jego implikacje w kontekście bezpieczeństwa materialnego)
28.06.2013 - Seminarium: Monitoring realizacji celów polityki spójności na obszarach przygranicznych – dobre praktyki, doświadczenia, perspektywy (Urząd Statystyczny w Rzeszowie)
26-28.02.2013 - Seminarium: Creative Learning Communities (die Berater Austria – Rzeszów)
24-25.05.2012 - Seminarium: European Network Information Centres Energy Sustainability and CO2 reduction among local COMmunities ENESCOM (Progresit, Piestany, Słowacja; wystąpienie: Production of greenelectricity in wastewater treatment plants in Krosno)
31.05.2011 - Konferencja: Wykluczenie społeczne i ubóstwo w województwie podkarpackim (Uniwersytet Rzeszowski)
01.04.2011 - Seminarium: How the Champions Worked (Oake Europe Wielka Brytania – Rzeszów; EuroBalance – Championing Work Life Balance Across Europe; Leonardo da Vinci Transfer Innowacji)
11.10.2010 - Seminarium: Work Life Balance (Oake Europe Wielka Brytania – Rzeszów; EuroBalance – Championing Work Life Balance Across Europe; Leonardo da Vinci Transfer Innowacji)
07-08.10.2010 - Seminarium: Collaborative Learning Methodology (Danmar Computers, Paryż, Francja; VET for Over 50 Employees through MultI-Feature Platform; Leonardo da Vinci Transfer Innowacji; wystąpienie: Courses of Hardvare & Software, English and Teleworking In Collaborative Learning Methodology)
30.09-01.10.2010 - Seminarium: Employability Learning Environment – ELE 55+ (Danmar Computers, Uniwersytet Techniczny w Gabrowie, Bułgaria – Kraków; Employability Learning Environment – ELE 55+ Leonardo da Vinci Tworzenie Innowacji)
22-23.04.2009 - Konferencja: Wolność a odpowiedzialność. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; wystąpienie: Odpowiedzialność banku a odpowiedzialność kredytobiorcy)
23.06.2006 - Konferencja: Rola projektu ANIMATOR w rozwoju przedsiębiorczości i poprawy stanu rynku pracy (Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie; wystąpienie: Oferta szkoleniowa w projekcie Animator)
26.09.2005 - Konferencja: Z Animatorem po pracę. Konferencja na temat badań rynku pracy w województwie podkarpackim w ramach projektu „Animator” (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego)
22.05.2003 - Konferencja: Klient strategią sukcesu (Katolicki Uniwersytet Lubelski; wystąpienie: Kilka słów o firmie, kliencie i Fordzie T)
26.04.2003 - Seminarium: Seminarium e-Biznesu: Netvision III (Politechnika Gdańska)
10-11.04.2003 - Seminarium: III Ogólnopolskie Seminarium Studenckie „Szkiełkiem i okiem studenta” (Katolicki Uniwersytet Lubelski; wystąpienie: Komunikacja międzyludzka w teorii i w praktyce zarządzania oraz w psychologii)
18-19.02.2003 - Konferencja: Challenges in Agriculture and Rural Development in Central and Eastern Europe (Uniwersytet Opolski; wystąpienie: The Conditions for Polish Integration with The European Union in the Agricultural Sector)

9-11.09.2019 – Urząd Miasta Ferrary, Ferrara (Włochy) - badania naukowe, realizacja projektu
17-18.06.2019 – Pixel, Florencja (Włochy) - badania naukowe, realizacja projektu
25-27.03.2019 – City of Malmö, Malmö (Szwecja) - badania naukowe, realizacja projektu
25-28.02.2019 – Agentúra Na Podporu Regionálneho Rozvoja Košice N.O., Košice (Słowacja) - szkolenie, badania naukowe, realizacja projektu
17-19.07.2018 – Instituti Principe Real Assocciacao Para A Inovacao E Desenvovimento, Lisbona (Portugalia) - badania naukowe, realizacja projektu
11-15.06.2018 – Volontariato Torino, Turyn (Włochy) - szkolenie, badania naukowe, realizacja projektu
25-28.01.2018 – STUCOM Centre D’Estudis, Barcelona (Hiszpania) - badania naukowe, realizacja projektu
07-08.12.2017 – M.K. Innovations LTD, Nicosia (Cypr) - badania naukowe, realizacja projektu
20-24.10.2017 - Societa Cooperativa A.Fo.Ri.S.MA, Pisa (Włochy) – badania naukowe, prowadzenie warsztatów z zakresu przedsiębiorczości dla grupy osób niepełnosprawnych, realizacja projektu
18-19.10.2017 - University of Maribor, Maribor (Słowenia) – badania naukowe, realizacja projektu
26-27.06.2017 - Association pour le Développement de la Pédagogie de l’Individualisation, Paryż (Francja) – badania naukowe, realizacja projektu
08-09.02.2017 - Association e-Seniors, Paryż (Francja) – badania naukowe, realizacja projektu
12-16.12.2016 - Acoge Federación de Asociaciones Proinmigrantes Andalucía, Grenada (Hiszpania) – szkolenie, badania naukowe, realizacja projektu
07-08.07.2016 - Leido Academy, Amsterdam-Hague (Holandia) – badania naukowe, realizacja projektu
18-19.02.2016 - The Spanish Confederation of Education and Training Centers (Hiszpania) – badania naukowe, realizacja projektu
12-13.03.2014 - Semantica Ltd., Bath (Wielka Brytania) – realizacja projektu
21-22.11.2013 - International Child Development Initiatives, Leiden (Holandia) – badania naukowe, realizacja projektu
04-05.03.2013 - University of Wolverhampton – badania naukowe, realizacja projektu

07.2020-12.2021 - Zachowania cyrkularne w gospodarstwach domowych a jakość życia ich mieszkańców (Projekt Badawczy Uczelni – PBU, BN.610-64/PBU/2020 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) – koordynator projektu
01.2019–09.2019 - ELDORA – Education for Local Development of Rural Areas (Erasmus+; 2017-1-SK01-KA202-035388; Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.) – koordynator projektu, realizacja badań naukowych i prac merytorycznych dotyczących przedsiębiorczości społecznej na terenach wiejskich
10.2018–09.2019 HICAPS – HIstorical CAstle ParkS (Interreg Central Europe; instytucja realizująca: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.) – realizator prac merytorycznych dotyczących dziedzictwa kulturowego historycznych parków przypałacowych
10.2018–09.2019 - Circular PP - using innovation procurement and capacity building to promote circular economy (Interreg Baltic Sea; 049; instytucja realizująca: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.) – realizator prac merytorycznych dotyczących ekonomii cyrkularnej (gospodarka obiegu zamkniętego), prowadzenie działań komunikacyjnych w projekcie
10.2018-11.2018 - SOL – Sense of Light (Erasmus+; 2016-2-CZ01-KA205-024112; Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.) autor treści przewodnika dla start-upperów planujących rozpoczęcie działalności w sektorze fotograficznym
05.2018–09.2018 - ELI - Environmental Learning Illustrated (Erasmus+; 2017-1-UK01-KA204-036748; instytucja realizująca: Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości”) – realizator prac merytorycznych dotyczących zdrowego i zrównoważonego środowiska
02.2018-03.2018 - Wpływ kultury organizacyjnej na zdolności antykorupcyjne pracowników (Projekt badawczy realizowany w ramach międzynarodowej sieci badawczej między Instytutem Prawa i Psychologii, Wydziału Psychologii Teoretycznej i Praktycznej Politechniki Lwowskiej
a Wydziałem Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej) – realizator prac badawczych i merytorycznych w ramach projektu, współautor publikacji naukowych
12.2017–09.2018 - ENGAGE - ENhancinG Adults key competences to promote and encouraGe effective cooperation between Education and labor market (Erasmus+; 2017-1-RO01-KA204-037236; instytucja realizująca: Danmar Computers Sp. z o.o.) – realizator prac badawczych i merytorycznych w ramach projektu
10.2017–09.2018 - OnTheMoneyTrail – Interactive Book for the Financial Education of Children
(Erasmus+; 2017-1-PL01-KA201-038534; instytucja realizująca: Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości”) – koordynator projektu
07.2017–09.2018 - No Cyberbullying at the School! (Erasmus+; 2016-1-TR01-KA201-034233; instytucja realizująca: Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości”) – realizator prac badawczych, autor analiz dotyczących zjawiska cyberbullyingu w Polsce
04.2017–09.2018 - FFS – Floury Food Safety training from virtual to reality for youth (Erasmus+; 2016-2-TR01-KA205-036086; instytucja realizująca: Danmar Computers Sp. z o.o.) – realizator prac badawczych, współautor raportu naukowego
03.2017–09.2018 - WOT - Work-based Entrepreneurship Training for People with Disabilities (Erasmus+; 2016-1-PL01-KA202-026055; instytucja realizująca: Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości”) – koordynator projektu
02.2017–09.2018 - YEP! young entrepreneur people to mentor long term unemployed adults (Erasmus+; 2016-1-ES01-KA202-024982; instytucja realizująca: Danmar Computers Sp. z o.o.) – realizator prac badawczych, współautor publikacji
01.2017–07.2017 - EntrInnO – Online Game for Entrepreneurship and Innovation (Erasmus+; 2015-1-CY01-KA204-011868; instytucja realizująca: Danmar Computers Sp. z o.o.) - ekspert
12.2016–09.2018 - Building intercultural competencies for ambulance services – BICAS (Erasmus+; 2016-1-DE02-KA202-003336; instytucja realizująca: Danmar Computers Sp. z o.o.) – realizator badań
09.2016–09.2018 - Współpraca międzysektorowa na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o modele współpracy i narzędzia z Wielkiej Brytanii (PO WER; POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15; instytucja współrealizująca: Danmar Computers) - ekspert reprezentujący pracodawców
09.2016–09.2017 - dataBase of Effective opportunities in the field of Validation of non-formal and INformal learning (Erasmus+; 2015-1-PL01-KA204-016557; instytucja realizująca: Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości”) - realizator badań jakościowych
04.2016–05.2017 - KOMPAS – KOMpleksowy Projekt wsparcia i Adaptacji Społecznej podkarpackich NEET (PO WER; WND-POWR.04.02.00-00-0095/15; instytucja realizująca: Danmar Computers) - asystenta koordynatora projektu
05.2015–08.2016 - TAP-Razem Przeciw Ubóstwu - Together Against Poverty (Erasmus+; 2014-1-PL01-KA204-003326; instytucja realizująca: Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości”) – koordynator badań międzynarodowych, autor i redaktor publikacji naukowych
11.2014–03.2015 - Synteza autonomicznego identyfikatora półpasywnego, dedykowanego do pracy w wielokrotnych, dynamicznych systemach RFID (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, I Program Badań Stosowanych; PBS1/A3/3/2012; instytucja realizująca: Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki wraz z Wydziałem Zarządzania) - ekspert metody delfickiej w zadaniu „Charakterystyka uwarunkowań decyzyjnych w procesie wdrażania standardu elektronicznego kodu produktu w polskich przedsiębiorstwach oraz ocena potencjału rynkowego identyfikatora RFID (zgodnego z wymaganiami EPC) i możliwości jego komercjalizacji
01.2014–05.2014 - Business Advice and Guidance training for women Entrepreneurs – BADGE (Leonardo da Vinci Transfer Innowacji; 2013-1-PL1-LEO05-37593; instytucja realizująca: Danmar Computers) - realizator badań jakościowych, autor raportu badawczego
01.2014–05.2014 - Enhancing and Promoting International business Communication – EPIC (Leonardo da Vinci Transfer Innowacji; 2013-1-PL1-LEO05-37888; instytucja realizująca: Danmar Computers) – realizator badań
10.2013–05.2014 - Badanie użyteczności dochodów polskich gospodarstw domowych i ich wpływu na zachowania gospodarstw (projekt naukowy finansowany ze środków wewnętrznych; instytucja realizująca: Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości”) - koordynator projektu, realizator badawczych, realizacja analiz statystycznych, redakcja publikacji naukowych
01.2013–05.2014 - A study relating to children rough sleepers who are runaways & homeless and victimes of sexual exploitation/abuse & other violence on the streets and development of knowledge transfer activities that improve services and policies to support & protect these vulnerable children (Daphne III; JUST/2011/DAP/AG/3022; instytucja realizująca: Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości”) – koordynator badań ilościowych i jakościowych w Polsce
12.2012–02.2013 - Praktyczne doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 1/POKL/3.4.3/2011/29; instytucja realizująca: Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski w Pile) – opieka nad stażystą
10.2012–10.2013 - e-Skill – Qualification, ICT and environmental culture in the construction sector (Leonardo da Vinci Rozwój innowacji; numer projektu: 517841-LLP-2011-ES-LEONARDO-LMP; instytucja realizująca: Danmar Computers) – realizator badań jakościowych
02.2012–12.2012 - GIVE – Guidance In Vocational Education for students in rural areas (Leonardo da Vinci Transfer Innowacji; numer projektu: 2011-1-PL1-LEO05-19885; instytucja realizująca: Danmar Computers) – realizator badań jakościowych
12.2011-01.2012 - CLC – Creative Learning Communities (Leonardo da Vinci Rozwój Innowacji; numer projektu: 510576-LLP-1-2010-1-IT-LEONARDO-LMP; instytucja realizująca: Danmar Computers) – realizator badań
06.2010-11.2012 - ENESCOM – European Network of information centers promoting Energy Sustainability and CO2 reduction among local COMmunities (Intelligent Energy Europe; numer projektu: IEE/09/667/SI2.558230; instytucja realizująca: Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości”) – koordynator prac badawczych, realizator analiz statystycznych, autor planów i ekspertyz dotyczących redukcji emisji CO2
05–11.2010 - LEVEL UP – podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w zakresie ICT (Program Operacyjny Kapitał Ludzki; numer projektu: WND-POKL.08.01.01-18-721/09; instytucja realizująca: Danmar Computers) – koordynator projektu
05.2010; 07-10.2010 - VOIP – VET for Over 50 Employees through MultI-Feature Platform (Leonardo da Vinci Transfer Innowacji; numer projektu: 2009-1-PL1-LEO05-05045; instytucja realizująca: Danmar Computers) – realizator badań jakościowych
05.2010 - Nowe kwalifikacje – nowe możliwości zawodowe dla osób bezrobotnych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki; numer wniosku: WND-POKL.06.01.01-18-105/09; instytucja realizująca: Danmar Computers) – realizator projektu
07.2005–12.2007 - Partnerstwo na Rzecz Aktywizacji Zawodowej Animator (Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL; numer projektu: EQ/025/A/d1/2005; instytucja realizująca: Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie) – realizator międzynarodowej części projektu, redaktor publikacji naukowej pt. Strategie rozwiązywania problemów bezrobocia; współautor publikacji naukowej pt. Basse Normandy – Lazio – Podkarpacie. Comparative Analysis
07.2007–12.2007 - Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej (instytucja realizująca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) – realizator badań i współautor ekspertyzy pt. Analiza inicjatyw klastrowych w województwie podkarpackim
07.2005 - Integration of Immigrants – Towards Better Understanding and Top Quality Education in European Cooperation (Socrates Gruntdvig 2; instytucja realizująca: Danmar Computers) – realizator projektu
07.2005 - Wsparcie PKB w zakresie wzmocnienia struktur i wprowadzenia nowych usług (SPOWKP/1.1.2/97; instytucja realizująca: Podkarpacki Klub Biznesu w Rzeszowie) – realizator projektu
03.2005 - Polsko-Słowackie Centrum Wymiany Informacji Gospodarczej (Wspólny Fundusz Małych projektów Polska – Słowacja 2002/2003; numer projektu: 28/SEK/2003; instytucja realizująca: Podkarpacki Klub Biznesu w Rzeszowie) – wykładowca
07–08.2003 - Podkarpackie Centrum Transferu Technologii – PCT, (PHARE 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza PL0008.04.02.004; instytucja realizująca: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.) – realizator badań i współautor raportu z analizy w ramach projektu