dr Krystyna Celarek

Doktor nauk prawnych
Adiunkt w  Katedrze  Samorządu i Zarządzania

Długoletni pracownik samorzadowy (Dyrektor Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomosciami) i długoletni pracownik naukowy (naukowiec praktyk). W pracy naukowej zajmuje się problematyką administracyjnoprawną informacji i informatyki w administracji publicznej. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu Prawa Informacyjnego, Prawa administracyjnego i kontroli administracji. Członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej z siedzibą w Gdańsku.

Zainteresowania naukowe: rozważania teoretyczne i praktyczne dotyczące znaczenia  informacji i informatyki  w prawie administracyjnym  i działalności administracji publicznej, zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej  kontroli działalności administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli  samorządu terytorialnego, legislacja  administracyjna  -  tworzenie prawa przez administrację, administracyjnoprawne aspekty dotyczące nieruchomości, zarówno w kontekście gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa  i jednostek samorządu terytorialnego jak i granic administracyjnoprawnej ingerencji Państwa w prawo własności nieruchomości.

Zajęcia: nauka administracji, kontrola w administracji publicznej, prawo do informacji i ochrona danych osobowych, obsługa klienta administracji publicznej, prawne podstawy informacji niejawnych.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- Celarek K., Prawne i praktyczne aspekty kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, C.H. Beck, Warszawa 2015.
- Celarek K., Prawo informacyjne – problem badawczy teorii prawa administracyjnego. Difin, Warszawa 2013.
- Celarek K., Legislacja administracyjna studium z zakresu nauki administracji i prawa administracyjnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowa Górnicza 2011.
- Celarek K., Prawne aspekty informatyzacji administracji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowa Górnicza 2009.

- Celarek K., Zadania powiatu – zakres i finansowanie - analiza stanu obecnego i postulaty de lege ferenda, (w:) Strategia jednostki samorządu terytorialnego w realiach współczesnego otoczenia. (red.) B. Stopczyński., M. Turniak. Zeszyty naukowe Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”. Łódź – Warszawa 2017. Tom XVIII, Zeszyt Nr 2, część III, s. 219-232.
- Celarek K., Problematyka finansowania zadań samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej na przykładzie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie województwa małopolskiego (w:) Innowacyjność i zmiana jako wyzwania dla współczesnych finansów, (red.) H Buk. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Tom 73, Zeszyt, Nr 2. Poznań 2017. str. 215–225.
- Celarek K., Zadania powiatu – zakres i finansowanie - analiza stanu obecnego i postulaty de lege ferenda, [w:] Strategia jednostki samorządu terytorialnego w realiach współczesnego otoczenia (red.) B. Stopczyński., M. Turniak, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2017, Tom XVIII, zeszyt nr 2, część III, s. 219-232. [ wersja elektroniczna: piz.san.edu.pl ].
- Celarek K., Sądowa kontrola administracji publicznej istotnym elementem gwarancji praw obywatelskich, (w:) Prawne aspekty kontroli, (red.) E. Przeszło. „Przegląd Naukowy Disputatio”. Tom XXII. Nr 2, str. 7–17. Gdańsk 2016.
- Celarek K., Znaczenie Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego w procesie zarządzania infrastrukturą drogową, [w:] Strategia jednostki samorządu terytorialnego w świetle wyzwań XXI wieku, (red.) M. Turniak., B. Stopczyński., „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2015, Tom XVI, zeszyt nr 4, s. 45-55.
- Celarek K., Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – zagadnienia administracyjnoprawne Internetu, [w:] Społeczne i ekonomiczne dylematy oraz wyzwania we współczesnym zarządzaniu, (red.) P. Trippner., „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2013,Tom XIV, zeszyt nr 1, s. 145-158.
- Celarek K., Informacja i informatyka jako istotny instrument zarządzania administracją publiczną, [w:] Studia z zarządzania międzykulturowego, (red.) Ł. Sułkowski., M. Chmielecki. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2012, Tom. XIII, zeszyt nr 13, s. 71-80.
- Celarek K., Problematyka prawna nieruchomości Skarbu Państwa-wybrane zagadnienia, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, Olsztyn 2012, zeszyt nr 20/4, s.111-120.
- Celarek K., Informatyzacja Postępowania Administracyjnego - Nowa Jakość „Usług’’ Administracji Publicznej, [w:] Usługi W Polsce 2012. Usługi Publiczne-Usługi Komercyjne, (red.) B. Iwankiewicz-Rak., A. Panasiuk., K. Rogoziński., Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012, nr 723, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 96, s.11-21.
- Celarek K., Ochrona danych osobowych, a rozwój społeczeństwa informacyjnego, [w:] Gospodarka Elektroniczna. Wyzwania rozwojowe. Tom II, (red.) J. Buko., "Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 2012, Nr 703. Ekonomiczne problemy usług, Nr 88, s. 721-731.
- Celarek K., Informatyzacja postępowania administracyjnego-wyzwanie dla administracji publicznej i obywateli, [w:] „Zarządzanie i edukacja”, 2011, Nr 76-77, s. 231-245.
- Celarek K., Informacja i informatyka jako instrument kreowania rozwoju lokalnego, [w:] Rozwój lokalny i regionalny, (red.) M. Dylewski., "Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", 2011, Nr 39, s. 21-30.
- Celarek K., Znaczenie nauki administracji i jej interdyscyplinarnego charakteru w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego, [w:] Samorząd terytorialny wobec procesów rozwoju, partnerstwa i współpracy, (red.) S.Flejterski., A.Szewczuk., "Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 2011, nr 683, Ekonomiczne problemy usług, nr 77, s. 50-60.
- Celarek K., Jawność finansów publicznych istotnym elementem w procesie urzeczywistniania prawa do informacji publicznej, [w:] Zarządzanie długiem publicznym. Aspekty finansowe i płynnościowe, (red.) E. Denek, B. Filipiak., Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", 2011, nr 36, s. 217-226.
- Celarek K., Informacja jako istotny element zarządzania wizerunkiem administracji publicznej, (w:) "Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" Komunikacja Rynkowa Kultura Perswazja Technologia, (red.) Z. Waśkowski., 2011, zeszyt nr 209, s. 313-322.
- Celarek K., Znaczenie informacji i informatyki w procesie gospodarowania nieruchomościami w zasobach publicznych, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, 2011, nr 19/4 , s. 81-89.
- Celarek K., Wykorzystanie informatyki w procesie udostępniania informacji prawnej oraz jawności prawa gwarancją urzeczywistniania praw człowieka w XXI wieku, „Państwo i Społeczeństwo”, 2010, nr 1, s. 23-32.
- Celarek K., Administracja publiczna istotnym elementem w procesie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, „Państwo i Społeczeństwo”, 2009, nr 3, s. 67-76.

- Celarek K., Regulacje planistyczne gminy a prawo własności nieruchomości, [w:] Sposoby realizacji zadań publicznych, (red.) B. Dolnicki., Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s.138-147.
- Celarek K., Wymagania stawiane pracownikom samorządowym w zakresie wykształcenia - analiza obecnego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda, [w:] W służbie dobra wspólnego - ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej, (red.) A Dobaczewska., B Jaworska-Dębska, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa 2016, s. 107-117.
- Celarek K., L. Zacharko, Kontrola w administracji publicznej, [w:] Nauka administracji. Paradygmaty współczesnego zarządzania w administracji publicznej, (red.) Lidia Zacharko. Wydawnictwo Państwowej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Racibórz 2016, s.115 – 131.
- Celarek K., Informacja i informatyka w procesie funkcjonowania administracji publicznej, [w:] Nauka administracji. Paradygmaty współczesnego zarządzania w administracji publicznej, (red.) Lidia Zacharko, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Racibórz 2016, s.133 – 164.
- Celarek K., Nabywanie nieruchomości w trybie ustawy „komunalizacyjnej” - problemy prawne i praktyczne z perspektywy 25 lat funkcjonowania samorządu gminnego, [w:] Prawne problemy Samorządu Terytorialnego z pespektywy 25- lecia jego funkcjonowania, (red.) B. Jaworska- Dębska., R. Budzisz, C. H. Beck, Warszawa 2016, s. 303-312.
- Celarek K., Kategoria dane osobowe- wymiar unijny, [w:] Administracja publiczna- uwarunkowania prawne, organizacyjne i społeczne, (red.) A Gołębiewska., Powszechne Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2015, s. 205-214.
- Celarek K.., Wolność zabudowy w orzecznictwie sądów administracyjnych, [w:] Wolność- bezpieczeństwo-
obywatel. Studium administracyjnoprawne, (red.) S. M. Grochalski., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2015, s. 131-140.
- Celarek K., Specustawa drogowa - granice administracyjnoprawnej ingerencji Państwa w prawo własności nieruchomości, [w:] Administracja publiczna -aktualne wyzwania, (red.) L. Zacharko., A. Matan., D. Gregorczyk., Wyd. AM Poligrafia. Katowice 2015, s. 27-36.
- Celarek K., Jawność decyzji organów samorządu terytorialnego instrumentem antykorupcyjnym? [w:] Jawność w samorządzie terytorialnym, (red.) B Dolnicki.,Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 134-143.
- Celarek K., Status Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w systemie organów państwowych stojących na straży praw i wolności obywatelskich, [w:] Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki - instytucje, standardy, efektywność, (red.) E. Wójcicka., Wyd. Akademii im, Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa 2014, s. 17-25.
- Celarek K., Znaczenie informacji i informatyki w procesie rekrutacji pracowników samorządowych, [w:] Technologie informacyjno- komunikacyjne w edukacji XXI wieku, (red.) R. Wawer., M. Pakuła., Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Lublin 2014, s. 135-143.
- Celarek K., Niemiecki model ochrony danych osobowych-analiza teoretyczno prawna, [w:] Kategoria bezpieczeństwa w prawnym wymiarze Unii Europejskiej, (red.) S. M. Grochalski., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowa Górnicza 2013, s. 131-142.
- Celarek K., Prawo informacyjne w Stanach Zjednoczonych- wybrane zagadnienia, [w:] Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej. Tom I, (red.) E. Wójcicka., Wyd. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa 2013, s. 96-105.
- Celarek K., Kontrola społeczna samorządu terytorialnego a prawo do informacji- wybrane zagadnienia, [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, (red.) B. Dolnicki, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 771-782.
- Celarek K., Information and Information Technology as import ant aspects in the process of educating children and young people in the 21 century, [w:] A teacher In the contemporary multicultural world, (red.) K. Łapot-Dzierwa., Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2013, s.174-183.
- Celarek K., Europeizacja samorządu terytorialnego, [w:] Granice Państwa jako granice jurysdykcji w Unii Europejskiej, (red.) S. M. Grochalski., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowa Górnicza 2012, s. 143-163.
- Celarek K., Stowarzyszenie powiatów a związek powiatów - wybrane zagadnienia, [w:] Formy Współdziałania Jednostek Samorządu Terytorialnego, (red.) B. Dolnicki, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 252-263.
- Celarek K., Elementy prawa nowych technologii wyzwaniem w procesie kształcenia na kierunkach technicznych w związku z informatyzacją państwa, [w:] Człowiek wobec wyzwań rozwoju technologicznego, (red.) J. Machnacz, M. Małek., K. Serafin., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, s. 65-74.
- Celarek K., Informacja publiczna źródłem wiedzy obywateli w zakresie funkcjonowania administracji publicznej - mit czy rzeczywistość? [w:] Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna, (red.) M. Pańkowska., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 56-63.
- Celarek K., Szczególna rola Państwa w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Plan Informatyzacji Państwa, [w:] Społeczne wyzwania współczesnych państw, (red.) D Gizicka. Instytut Sądecko-Lubelski, Lublin 2011, s. 67-77.
- Celarek K., Prawo informatyczne a ochrona danych osobowych - szczególna rola administracji w procesie rozwoju społeczeństwa zinformatyzowanego, [w:] Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, TOM II, (red.) N. Majchrzak., A. Zduniak., Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. Poznań 2010, s. 222-229.
- Celarek K., Rola administracji publicznej w procesie edukacji informacyjnej i informatyzacyjnej współczesnego społeczeństwa, [w:] Dylematy współczesnego wychowania i kształcenia, (red.) A. Augustyn., A. Bodanko., N. Niestolik., Wyd. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2011, s.193-199.
- Celarek K., Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej-kierunki zmian, [w:] Status prawny obywatela Unii Europejskiej, (red.) S. M. Grochalski, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowa Górnicza 2011, s. 117-136.
- Celarek K., Informacja i informatyka jako środek doskonalenia relacji urząd- obywatel, [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. Tom I, (red.) Z. E. Zieliński., Wyd. Wyższej szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2010, s. 285-293.
- Celarek K., Internet w administracji publicznej - informatyzacja szczególną funkcją administracji, [w:] Zastosowania Internetu, (red.) A. Grzywak, P. Pikiewicz, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowa Górnicza 2009, s.195-214.