dr Ariel Mucha

Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego

Magisterium uzyskałem w 2013 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim – kierunek prawo z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Włudyka). W 2019 r. obroniłem doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalizacja prawo handlowe) na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Transgraniczna mobilność spółek w prawie Unii Europejskiej i polskim” (promotor: dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ, recenzenci: prof. dr hab. Jacek Napierała, dr hab. Andrzej W. Wiśniewski). Jestem absolwentem American Law Program 2015-16 (Jagiellonian University – Catholic University of America), a także studiów podyplomowych z zakresu prawa angielskiego i europejskiego organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie we współpracy z British Law Center (Cambridge University) 2016-2017.

Zainteresowania naukowe: komparatystyka prawnicza, systemy prawa anglosaskiego (common law), ekonomiczna analiza prawa, ewolucyjna teoria prawa, konkurencja regulacyjna, międzynarodowe prawo spółek, nowe technologie w prawie spółek, prawo gospodarcze Unii Europejskiej, prawo rynku kapitałowego

Prowadzone przedmioty: podstawy prawa, nauka o państwie, prawo konstytucyjne, wybrane zagadnienia prawa handlowego

Działalność naukowo-organizacyjna


Koordynator i organizator Akademii Spółek Kapitałowych, corocznego cyklu wykładów organizowanego przez Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ, odbywającego się na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (2016-2019)
Referat „Mobilność spółek w Unii Europejskiej i jej wpływ na konkurencję regulacyjną (regulatory competition) w Europie”; wykład ekspercki w ramach Akademii Spółek Kapitałowych, Kraków, 23.05.2019 r.
Organizacja i moderowanie debaty eksperckiej: „O możliwości wprowadzenia instytucji przebicia zasłony korporacyjnej (piercing the corporate veil) do polskiego prawa spółek”, WPiA UJ, Kraków 23.05.2017 r.
Referat „The Polish Supreme Court request for the CJEU preliminary ruling on an outbound company seat transfer in Poland: light at the end of the tunel”; referat w ramach międzynarodowej konferencji: “Company Law Reform in Central and Eastern Europe” w ramach Centre for European Company Law, GPW w Warszawie, 9-10.06.2016 r.


W 2018 r. byłem stypendystą Alexander von Humboldt-Stiftung - Forschungsaufenthalt für Nachwuchswissenschaftler; sfinansowanie pobytu naukowego na Uniwersytecie Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu. W 2016 i 2017 roku brałem udział w letniej i zimowej szkole zorganizowanej przez Uniwersytet Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu, których tematem było odpowiednio wprowadzenie do prawa niemieckiego oraz ustanowienie europejskiej ustawy modelowej prawa spółek – EMCA.


Wyróżnienie w konkursie Przeglądu Prawa Handlowego na najlepsze prace magisterskie obronione w 2013 roku. Tytuł pracy magisterskiej: „Kodeksy ładu korporacyjnego (corporate governance)”
I miejsce w kategorii glosa cywilna w XVI Ogólnopolskim Konkursie na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, ELSA Poland 2013


A. Mucha, A. Radwan, Cross-Border Mergers – Experiences from Poland (w:) T. Papadopoulos (red.), Cross-border Mergers Directive: EU perspectives and national experiences, Springer 2019
A. Mucha, The spectre of letterbox companies – an empirical analysis of the bankruptcy ratio of private limited companies operating in Germany in years 2004-2017, European Company Law 2/2019, s. 58-62
A. Mucha, K. Oplustil, Redefining the Freedom of Establishment under EU Law as the Freedom to Choose the Applicable Company Law: A Discussion after the Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 25 October 2017 in Case C-106/16, Polbud, European Company and Financial Law Review 2/2018, s. 270–307
A. Mucha, Jurysdykcja w sprawach ustalenia godziwej ceny akcji w ramach procedury przymusowego wykupu (squeeze-out) przez akcjonariusza będącego spółką zagraniczną – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 7.3.2018 r., C-560/16, E.ON Czech Holding AG przeciwko Michael Dĕdouch i in., Europejski Przegląd Sądowy 4/2019, s. 39-46
A. Mucha, K. Oplustil, Transgraniczne przekształcenie i przeniesienie siedziby polskiej spółki kapitałowej po wyroku Trybunału Sprawiedliwości C-106/16, Przegląd Prawa Handlowego 11/2018, s. 10-21
A. Mucha, Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki w prawie unijnym, Glosa 2/2018, s. 56-66,
A. Mucha, O transgranicznym przekształceniu spółki na przykładzie jej „wrogiego przejęcia” przez państwo członkowskie Unii Europejskiej – glosa do orzeczenia niemieckiego Oberlandesgericht Frankfurt am Main z 3.01.2017 r. (20 W 88/15), Europejski Przegląd Sądowy 12/2017, s. 44-49
A. Mucha, Ochrona wierzycieli w przypadku transgranicznego przeniesienia siedziby polskiej spółki kapitałowej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Transformacje Prawa Prywatnego 1/2017, s. 113-148
A. Mucha, Unijny system rejestrów handlowych i jego implementacja do prawa polskiego po uchwaleniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z 13 czerwca 2012 r., Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny 2/2016, s. 73-86
Ariel Mucha, Transgraniczne przekształcenie polskiej spółki kapitałowej — uwagi na temat niezgodności art. 270 pkt 2 oraz art. 459 pkt 2 k.s.h. z prawem europejskim, Transformacje Prawa Prywatnego 4/2015, s. 43-92


W latach 2013-2018 pracowałem na stanowisku starszego asystenta naukowego w Instytucie Allerhanda, niezależnej organizacji pozarządowej zajmującej się ekonomiczną analizą prawa (m.in. udział w projekcie Alerhand Advocacy jako lider zespołu studentów, którego zadaniem było wyszukiwanie i rozwiązywanie luk i nieprawidłowości w systemie prawa polskiego). W latach 2010/2011 byłem studentem w sekcji prawa cywilnego Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.