W naszym Instytucie od marca 2017 r. funkcjonuje Europejskie Centrum Badań nad Administracją Publiczną. Celem tego projektu jest inicjowanie prac i analiz w zakresie: administracyjnego prawa materialnego, administracyjnego prawa procesowego, administracyjnego prawa ustrojowego, prawa i administracji Unii Europejskiej, nauki o administracji, historii administracji, polityk publicznych, zarządzania w administracji publicznej. Centrum podejmować będzie zatem wielowymiarową i interdyscyplinarną analizę funkcjonowania administracji publicznej z punktu widzenia:

 • aktualnych zmian i tendencji w prawie administracyjnym polskim, unijnym oraz państw europejskich,
 • organizacji i zarządzania w administracji publicznej,
 • koncepcji, priorytetów i działań władz, a także relacji między przedstawicielami administracji publicznej i obywatelami,
 • historycznych oraz społeczno-politycznych uwarunkowań zmian w administracji publicznej.

Czytaj więcej o projekcie  

 

Od 1 stycznia 2020 r. w strukturze Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego funkcjonuje Centrum Badań Prawnych nad Dzieckiem i Rodziną, powołane Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Nr R/Z.0201-113/2019  z dnia 30 grudnia 2019 r. 

Czytaj więcej o projekcie

 

W naszym Instytucie w 2018 roku zorganizowano następujące wykłady otwarte:

1. „Sąd Unii Europejskiej jako sąd administracyjny”, wygłoszony przez Panią Sędzię Sądu Unii Europejskiej, Prof. UJ dr hab. Ninę Półtorak w ramach projektu Jean Monnet Module pt. Krajowa administracja publiczna a integracja europejska20 stycznia 2018 r.

Projekt Jean Monnet Module zatytułowany „Krajowa administracja publiczna a integracja europejska” obejmuje organizację kursów i seminariów/konferencji. Celem projektu jest stworzenie i rozwój trójwymiarowej – dydaktycznej, praktycznej i badawczej – platformy dla upowszechnienia wiedzy o cechach i funkcjonowaniu europejskiej przestrzeni administracyjnej. Organizowane w ramach projektu konferencje, warsztaty i kursy są nastawione na wspieranie współpracy badaczy, studentów i pracowników administracji publicznej w celu pogłębionej analizy działania europejskiej i krajowej administracji publicznej w warunkach integracji.

Czytaj więcej

 

2. “Green economy: how can we solve regional environmental problems?”, wygłoszony przez Dr Thomasa Henry’ego Culhane, z Patel College of Global Sustainability w Uniwersytecie Południowej Karoliny w Tampie (USA); zorganizowany przez Katedrę Ekonomii i Polityki Gospodarczej we współpracy z Konsulatem Generalnym USA w Krakowie, 26 kwietnia 2018 r.

W grudniu 2018 roku powołano „Wszechnicę Edukacji Prawnej im. Hugo Kołłątaja” - projekt, którego celem jest promowanie rzetelnej wiedzy prawniczej w środowiskach  związanych z tą dyscyplina naukową. Stanowi ona nowe forum rozwoju myśli prawniczej, organizowane przez nasz Instytut. W jej ramach mają odbywać się m.in.:

 • cykliczne seminaria naukowe  wybitnych prawników reprezentujących różne dziedziny nauk prawnych,
 • konsultacje w Studenckiej Poradni Prawnej Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii.
Czytaj więcej o inicjatywie

Aktualności o WEP:

Konkursy organizowane w naszym Instytucie:

 • Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów szkół średnich na projekt: „Co chciałbym zmienić w Polsce? Prawo, administracja, ekonomia”, organizator: Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Konkurs na najlepszą pracę magisterską w IPAiE: I edycja (rok akademicki 2017/2018), II edycja (rok akademicki 2018/2019).

Aktualne i minione konkursy:

IPAiE podpisało porozumienia o współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. Dotyczą one m.in. organizacji praktyk zawodowych/wolontariatu, a niektóre z nich mają szerszy zakres przedmiotowy (wyjątek: sądy i prokuratury), i przewidują współpracę w realizacji wspólnych projektów i inicjatyw, udział przedstawicieli podmiotów m.in. w przeglądzie i opiniowaniu programów studiów, w realizacji zajęć, informowanie się o organizowanych inicjatywach wraz z zaproszeniami do udziału (seminaria, konferencje, różne eventy), dwustronna promocja. Podmioty te również są otwarte na to, aby studenci „na ich przykładach” przygotowywali prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie).

Zobacz listę partnerów

Staże naukowe naszych pracowników:

Dr Marta Czyżewska:

W dniach 23.09.-14.10.2017 w USA w ramach Programu „Entrepreneurship as the Engine of Prosperity and Stability: Strategic Innovation. A Regional Project for Europe. International Visitor Leadership Program (IVLP)” finansowany przez Departament Stanu USA. W Programie wzięło udział 21 osób z 16 krajów Europy, nominowanych do programu poprzez Ambasady i Konsulaty USA w tych krajach. Spotkania i warsztaty, prezentacje odbywały się w: Waszyngtonie DC, Denver, San Francisco, Burlington (w stanie Vermont). Tematyka całego programu skupiała się wokół wymiany doświadczeń i prezentacji najlepszych praktyk w USA w zakresie rozwijania przedsiębiorczości na poziomie instytucji rządowych, federalnych, uniwersytetów, szkół średnich, instytucji rozwoju regionalnego, funduszy venture capital, inkubatorów przedsiębiorczości, akceleratorów biznesu itp.

 

Dr Hanna Dębska:

2019 r.:

 • 7 luty – 2 marca 2019, pobyt badawczy w Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie. Uniwersytet w Bonn, Niemcy
 • 1 kwietnia – 30 czerwca 2019 – staż naukowy w Instytucie Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski
 • 9 sierpnia – 5 września 2019 – pobyt badawczy, Brown University, Providence, USA.
 • 23-28 września 2019 – Summer School of Geometric Data Analysis – Basic Aspects and Advanced Questions, Uniwersytet w Poczdamie, Niemcy

Lata 2016-2018:

 • 24 października – 9 listopada 2018 – pobyt badawczy, École des hautes études en sciences sociale, Paryż, Francja
 • 17- 21 września 2018 - Geometric Data Analysis, Uppsala University, Szwecja.
 • 9-13 październik 2017 - Summer School on Geometric Data Analysis, Potsdam Univeristy, Niemcy
 • 18 lipiec – 2 sierpień 2016 - Inter-Univeristy Consortium of Political and Social Research, Summer Program in Quantitative Methods of Social Research, University of Michigan, Ann Arbor, USA

 

dr Ewa Radomska:

Vilniaus Kolegija/ University of Applied Science, Wilno, Litwa, kwiecień 2017 – w ramach stażu naukowego: prowadzenie zajęć, kwerenda biblioteczna, udział w dwóch konferencjach naukowych: IV International Scentific-Practical Conference: Economic Development: processes and Tendencies 2017, Faculty of Economics i International Business Conference 2017: Creativity, Innovation and Entrepreneurship, Faculty of Business Management.

Od września 2018 r. w IPAE został utworzony Uniwersytet Młodego Odkrywcy, w ramach którego prowadzone są zajęcia (przez pracowników Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej) dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych. Zajęcia mają pobudzać przedsiębiorczość, kreatywność i inicjatywność młodzieży, inspirować do twórczego myślenia, wzmacniać poczucie społecznej odpowiedzialności, propagować kulturę innowacyjności, a także umożliwiać zapoznanie młodych ludzi ze środowiskiem Uniwersytetu. Projekt będzie realizowany do 31.08.2020 r., obejmuje cztery semestralne edycje (cykle zajęć).

Czytaj więcej o projekcie

W IPAiE wprowadzono rozwiązania organizacyjne służące realizacji działalności naukowej pracowników Instytutu, mianowicie powołano funkcje:

 • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej – dr Łukasz Sanakiewicz,
 • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej – mgr Paweł Ostachowski,
 • Pełnomocnik ds. praktyk studenckich dla kierunków Prawo – dr Karol Juszka,
 • Pełnomocnik ds. praktyk studenckich dla kierunków Administracja – dr Mariusz Paradowski,
 • Pełnomocnik ds. praktyk studenckich dla kierunku Ekonomia społeczna – dr Renata Śliwa,
 • Pełnomocnik ds. promocji – dr Iwona Lupa-Wójcik,
 • Pełnomocnik ds. współpracy z interesariuszami – dr Ewa Radomska,
 • Pełnomocnik ds. działalności niekomercyjnej – dr Katarzyna Kowalska,
 • Koordynator ds. grantów – dr Elżbieta Szczygieł,
 • Koordynator ds. współpracy międzynarodowej – dr Karol Bieniek,
 • Koordynator ds. współpracy ze szkołami średnimi – dr Paulina Szyja,
 • Opiekunowie Studenckiej Poradni Prawnej – dr hab., prof. UP Grzegorz Krawiec, dr Łucja Kobroń Gąsiorowska, dr. Ariel Mucha, dr Piotr Uhma,
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego – dr Damian Gil,
 • Opiekun Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja – dr Adam Pązik. 

W IPAiE miało miejsce:

 • Nawiązanie w roku akademickim 2017/2018 współpracy między IPAiE a serbskimi czasopismami MESTE i FBIM Transaction, wydawanymi przez Wydział Biznesu i Prawa na Uniwersytecie w Belgradzie. Planowana współpraca zakłada wzajemną pomoc i współpracę w zakresie wydawanych czasopism naukowych, m.in. wzajemne wzmocnienie osobowe rad programowych wydawanych czasopism naukowych, recenzowanie artykułów naukowych ukazujących się w ww. czasopismach, nieodpłatną publikację na łamach czasopism MESTE i FBIM Transaction oraz Rocznika Administracji Publicznej oraz w European Journal of Economic and Development, promowanie ww. czasopism naukowych m.in. poprzez wzajemne zamieszczanie na stronach internetowych czasopism logo i linku do strony internetowej czasopisma partnerskiego. Na stronie serbskich czasopism został umieszczony link i logo czasopism wydawanych na płaszczyźnie Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii.

 • Podpisanie w 2018 r. umów o współpracy:
  1. z Odesską Narodową Akademią Łączności im O. S. Popova, ul. Kuznieczna 1, 65029 Odessa, Ukraina.
  2. między Wydziałem Politologii a Wydziałem Biznesu i Prawa Uniwersytetu „Unia – Nikola Tesla” w Belgradzie (Serbia), wykonawca umowy ze strony Wydziału Politologii – prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki.
 • Nawiązanie współpracy z Niedersächsischen Studieninstituts, Hanover, Niemcy, w ramach której w dniach 13-18 maja 2019 r. 50-osobowa grupa studentów z ww. uczelni pod opieką wykładowców (prawnicy i politolodzy) odwiedzi Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii, celem zacieśnienia stosunków, poznania specyfiki studiowania na UP, itp.

 

W roku akademickim 2019/2020 na kierunku Ekonomia społeczna  rozpoczęły  się studia dualne jako innowacyjna forma prowadzenia działalności dydaktycznej. 

Studia dualne to innowacyjny system studiowania, łączący wiedzę akademicką z doświadczeniem praktycznym w formie staży i praktyk w podmiotach gospodarczych i społecznych.

Studia dualne na kierunku Ekonomia społeczna są realizowane od października 2019 roku do czerwca 2021 roku. Obejmują one:

 • kanon wiedzy teoretycznej zdobywanej w trakcie wykładów, ćwiczeń i warsztatów na Uniwersytecie Pedagogicznym,
 • 3-miesięczne płatne staże realizowane na I i II roku studiów,
 • zajęcia w formie praktycznej prowadzone przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego,
 • udział w certyfikowanych szkoleniach podnoszących kompetencje w obszarze IT,
 • wizyty studyjne w podmiotach mogących służyć jako przykłady tzw. dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej,
 • realizację prac dyplomowych we współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego.
Czytaj więcej o projekcie

W IPAiE w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2022 r. realizowany jest kurs pt. "Przygotowanie do biznesu" w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”. 

Kurs jest zarówno dla tych, którzy mają już pomysł na swoje przedsięwzięcie, jak i dla poszukujących biznesowych inspiracji. Pomożemy znaleźć pomysł  i rozwinąć go do profesjonalnego biznes planu, dzięki czemu od razu po studiach będzie można przystąpić do realizacji przedsięwzięcia.

Czytaj więcej o kursie

Projekty naukowo-badawcze doktorantów

 1. Nazwa zespołu badawczego pn.: „Wsparcie dla analizy ustroju i transformacji modelów demokracji”.
 2. Podzielenie zadań zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia (analiza dorobku naukowego i badań ośrodków akademickich):
 • Sylwia Rapicka – Łódź, Lublin
 • Mateusz Bodzek – Katowice, Gdańsk
 • Piotr Pułka – Poznań, Wrocław
 • Wojciech Glac – Warszawa, Holandia
 • Maria Kotkiewicz – Finlandia, Toruń
 • Paulina Sacha – Wielka Brytania
 • Katarzyna Rosół – Rzeszów, Kraków, Olsztyn

Doktoranci wybrali ośrodki, które zbadają pod kątem specyfikacji zawartej w punkcie 3.

 1. Specyfikacja zadań:
 • Spis instytutów, ośrodków naukowych w Polsce zajmujących się ustrojem państw, demokracją i transformacją ustrojową;
 • Kwerenda – publikacje naukowe na temat ustroju i transformacji demokracji (modele: brytyjski, fiński, holenderski);
 • Instytuty edukacyjne w Polsce i w Europie (spis ośrodków zajmujących się opracowaniem narzędzi dydaktycznych, szkołą dydaktyków itd. Np.: Londyński Instytut Edukacji). Szczególnie w krajach: Polska, Wielka Brytania, Finlandia i Holandia.

Analiza zakłada interdyscyplinarność w zakresie: prawa, ekonomii i administracji. Dotyczy przemian zachodzących w XX i XXI w. Istotne są zarówno założenia ustrojowe, jak i kontekst transformacji, modernizacji i europeizacji (wpływ wymienionych procesów na transformację).

 1. Termin realizacji zadań: 20 kwietnia 2019 r. Do tego czasu zaplanowano konsultacje mailowe i spotkania doktorantów w celu usystematyzowania prac i weryfikacji gromadzonych informacji.

 

Osiągnięcia naukowe i organizacyjne studentów IPAiE

1) 20.12.2017 r. – szkolenie dedykowane studentom II i III roku w ramach projektu Obywatelski Monitoring Sądów, organizowany przez Fundację Court Watch polska (150 studentów). Studenci IPAiE monitorują rozprawy sądowe biorąc udział w projekcie.

2) 20.12.2017 r. – wyróżnienie studentki: Wioletty Adamskiej (ekonomia społeczna -2-letnie) za udział w konkursie na innowacyjny artykuł naukowy w ramach projektu,  pt.: „Debiut naukowy 2017” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”, konkurs organizowany przez Biuro prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

Wyróżniony w 2017 r. artykuł, opublikowany w monografii konkursowej: Wioletta Adamska, Ekonomia społeczna jako narzędzie stymulowania i wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju w Polsce, 2018.

3) 15 marca 2018 r. – zorganizowanie stoiska w czasie Dnia Otwartego UP – wyróżnienie Biura Promocji UP dla studentów IPAiE za zaangażowanie i wkład w wydarzenie.

4) 15 marca 2018 r. – wyróżnienie Pani Prorektor dla Koła Follow UP za udział w konkursie na najlepszą stronę internetową kół naukowych UP.

5) 19 kwietnia 2018 r. – wystąpienie studentów ekonomii społecznej w ramach Forum Współpracy i Integracji Instytuty Prawa, Administracji i Ekonomii – studenci: Artur Powroźnik, Arkadiusz Tutalak (I rok, studia II stopnia, Ekonomia społeczna)

6) 8 maja 2018 r.– wyróżnienie dla Kół Naukowych IPAiE za udział w Festiwalu Studenckich Kół Naukowych UP im. KEN w Krakowie o Puchar Prorektora ds. Studenckich.

7) 12 maja 2018 r. - Inauguracja Studenckiej Poradni Prawnej UP.

8) 17-19 maja 2018 r. – czynny udział studentów IPAiE w XVIII Festiwalu Nauki i Sztuki, wyróżnienie przez Biuro Promocji UP za udział i wkład w wydarzenie (zorganizowanie: rozprawy - „Proces Jezusa Chrystusa w świetle prawa rzymskiego”, gra terenowa dla uczniów szkół średnich, konkurs: wirtualne przedsiębiorstwo, prelekcja i pokaz broni wykonany przez funkcjonariuszy Policji) oraz wyróżnienie przez Panią Prorektor studentów prawa: Anna Oleksy, Kacper Germański, Agnieszka Kania, Agnieszka Sokołowska, Mateusz Kozub, Daria Barańska, Aleksandra Garbacz, Joanna Cebo, Ewa Bołoz, Paulina Kubaś, Beata Zemanek.

9) 22 maja 2018 r. – wyróżnienie dla studentów IPAiE za udział w International Competition of Student Scientific Works „Black Sea Science 2018, organizowany przez Odessa NationalAcademy of Food Technologiesdla studentów: Magdalena Gniady, Joanna Kowalczyk, Joanna Kuśnierz, Anna Lichwała, Magdalena Mikołajczyk.

10) Maj 2018 r. – udział w ogólnopolskich rozgrywkach Debat Oksfordzkich uczestników Koła Debat UP.

11) 4-8 czerwca 2018 r. – udział studentów (Prawo: Artur Lechowicz, Administracja: Karolina Jasnosz, Magdalena Mikołajczyk) w I International Scientific and Practical Conference „Science, Education, Economics and Society”, organizowanej przez O.S. PopovOdesaNationalAcademy of Telecomunications.

12) 26 czerwca 2018 r. – złożenie artykułu pt.: „Ekonomia społeczna w samorządzie terytorialnym”; współautorstwo prof. A. Piasecki i Paulina Rus (studentka I roku SUM – administracja), nr 16 „Homo Politicus”.

13) 18-19 października 2018 r. – czynny udział studentów (Prawo: Ewa Bołoz, Kacper Cholewa) w Jubileuszowej Konferencji Naukowej z okazji 25-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej oraz 60-lecia Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na Pomorzu Środkowym, pt. „Szanse i zagrożenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku z uwzględnieniem problemów regionalnych”.

14) Publikacja artykułów naukowych współautorskich:

 1. Ewa Bołoz, Małgorzata Kmak, Dynamika konwergencji polskich województw, „Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych”, 2018, nr 22.
 2. Kacper Cholewa, Marek Stych, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na przykładzie Chrzanowa oraz jego oddziaływanie na rozwój lokalny, „Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych”, 2018, nr 22.

15) 14 listopada 2018 r. – wyróżnienie za udział w rozgrywce o Puchar Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie „Najlepiej zarządzane wirtualne przedsiębiorstwo” (Ekonomia społeczna: Aleksandra Frączek, Paula Oborska, Konrad Szewczyk, Kinga Seruga).

16) 20 grudnia 2018 r.– wyróżnienie dla studentów: Liliana Podwika (Administracja), Adam Matecki i Olaf Miller (Prawo) za udział w IX edycji konkursu na innowacyjny artykuł naukowy, w ramach projektu,  pt.: „Debiut naukowy 2018” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”, organizowanego przez Biuro prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.

17) Konkursowe artykuły po pozytywnej recenzji, przyjęte do publikacji:

 1. Adam Matecki, Olaf Miller, Badanie ankietowe dotyczące świadomości społeczeństwa polskiego w zakresie zrównoważonego rozwoju - wybrane aspekty;
 2. Adam Matecki, Olaf Miller, Ocena prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego w zakresie zrównoważonego rozwoju - wybrane aspekty;
 3. Liliana Podwika, Zrównoważony rozwój w Polsce w latach 2010-2015.

18) 17 stycznia 2019 r. – Konkurs zorganizowany przez Koło Naukowe Follow UP oraz IPAiE „Prawo karne bez tajemnic”. Konkurs skierowany do studentów kierunku Prawo. Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Garbacz

Sukcesy pracowników

dr Marta Czyżewska

Dr Marta Czyżewska, adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii otrzymała nominację Departamentu Stanu USA, Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Konsulatu Generalnego USA w Krakowie do uczestnictwa w dniach 15.09 do 15.10 w amerykańskim programie rządowym sponsorowanym przez Departament Stanu USA pn. "Entrepreneurship as the Engine of Prosperity and Stability: Strategic Innovation. A Regional Project for Europe. International Visitor Leadership Program". Podczas wyjazdu do USA odwiedzi kluczowe wiodące w badaniach naukowych uniwersytety, akceleratory przedsiębiorczości, firmy i fundusze venture capital oraz zdobędzie doświadczenia niezbędne do przyszłej współpracy z tego typu liderami rozwoju naukowego oraz innowacyjności. 

Zobacz stronę pracownika

 

dr Hanna Dębska

Doktor nauk prawnych, socjolożka, adiunkt w Katedrze Samorządu i Zarządzania IPAE otrzymała następujące nagrody:

 • 2016 – START dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie badań. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
 • 2016 – Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award, University of Michigan, USA.
 • 2016 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie za książkę pt. „Władza, symbol, prawo. Społeczne tworzenie Trybunału Konstytucyjnego" (Wydawnictwo Sejmowe, 2015)
 • 2015 – Pierwsza Nagroda w 50-tym Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie miesięcznika „Państwo i Prawo" na najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne za rozprawę doktorską „Trybunał Konstytucyjny jako instytucja władzy symbolicznej", Komisja Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk,.
 • 2011/2012 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zobacz stronę pracownika

 

Inne osiągnięcia

Opracowanie z ramienia IPAiE projektu wniosku do konkursu MNiSW pt. „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, tytuł projektu: „Komparatystyka procesów kształcenia w ramach dyscyplin naukowych”.